สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

หนังสือราชการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพม.27

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รายละเอียดการเบิก - จ่ายเงินเดือนพนักงานราชการเดือนกุมภาพันธ์ 2558

การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษายน 2558)

การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและลูกจ้างประจำ ครั้งที่1 (1 เมษายน 2558)

การรายงานสภาพและปัญหาการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เว็บไซต์อยู่ระหว่างการปรับปรุง ขออภัยในความไม่สะดวก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
345 หมู่ 5 ถนนเทวาภิบาล อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000 โทรศัพท์ 0-4351-5369 โทรสาร 0 4351-5657

Roi-Et secondary Education Service Area Office 27 :: www.secondary27.go.th
© Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.