สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ถนนเทวาภิบาล ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร.0 4351 5369 โทรสาร 0 4351 5657

http://www.secondary27.go.th
© Copyright 2003 - 2008, All Rights Reserved.