ดร.ปราโมทย์ ภูมิพันธ์

ประวัติส่วนตัว: 
การฝึกอบรม 1. หลักสูตรการพัฒนาผู้นาด้านเศรษฐกิจพอเพียง (รุ่นที่ 2) มูลนิธิคลังสมอง (คลังสมอง วปอ.) วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ปี พ.ศ.2551 2. หลักสูตรพัฒนานักบริหารการศึกษาระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.รุ่นที่ 3) สถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ปี พ.ศ.2557 3. หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคง (สจว.รุ่นที่ 115) สถาบันจิตวิทยา ความมั่นคงสถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย ปี พ.ศ.2558 4. หลักสูตรเสริม นักบริหารระดับสูงสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) (ส.นบส.) รุ่นที่ 9 สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ปี พ.ศ.2559 5. หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง กรมกิจการพลเรือน กองทัพเรือ (พสบ.ทร.รุ่นที่ 14) ปี พ.ศ.2560 ประวัติการรับราชการ 1. ครู 2 ระดับ 2 - 3 2. นักวิชาการศึกษา ระดับ 4 3. ผู้ช่วยศึกษาธิการอาเภอ ระดับ 5 - 6 4. ศึกษาธิการอาเภอ ระดับ 6-7 5. ศึกษาธิการอาเภอ ระดับ 8 6. เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ 8 7. ผู้อานวยการสถานศึกษา ระดับ 8 8. ผู้ช่วยผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 9. รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 10. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 (จังหวัดอุดรธานี) 11. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 (จังหวัดหนองคาย - บึงกาฬ) 12. ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30 (จังหวัดชัยภูมิ) การศึกษาดูงาน 1. ประเทศญี่ปุ่น จานวน 3 ครั้ง 2. ประเทศเบลเยี่ยม / เยอรมนี / เนเธอแลนด์ / ฝรั่งเศส 3. ประเทศจีน / ปักกิ่ง / เซี่ยงไฮ้ 4. ประเทศเกาหลีใต้ 5. ประเทศ สิงค์โปร / มาเลเซีย / กัมพูชา / สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 27

กลุ่ม:

ประวัติการศึกษา: 
ระดับปริญญาตรี 1. ครุศาสตรบัณฑิต คบ. สาขาสังคมศึกษา วิทยาลัยครูอุดรธานี (พ.ศ. 2532 - 2533) 2. นิติศาสตรบัณฑิต (นบ.) วิทยาลัยสันตพล (พ.ศ. 2557 – 2560) 3. เนติบัณฑิตไทย สานักเนติบัณฑิตยสภา (อยู่ระหว่างการศึกษา) ระดับปริญญาโท 1. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ศษ.ม. สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ปี พ.ศ. 2542 - 2543) 2. รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) สาขารัฐประศาสนศาสตร (ปี พ.ศ. 2558 - 2560) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 3. นิติศาสตรมหาบัณฑิต ( น.ม. ) กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง (อยู่ระหว่างการศึกษา) ระดับปริญญาเอก Ph.D. จากมหาวิทยาลัย DON MARIANO MARCOS MEMORIALSTATE UNIVERSITY LAUNION PHILIPPINES (ปี ค.ศ. 2015 - 2017) (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) ประกาศนียบัตรการศึกษา CERTIFICATE EDUCATION IN JAPAN FOR JIGA 1996 th SAO PAULO UNIVERSITY OF JAPANESE
ประวัติการรับราชการ: 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ตำแหน่งครู ประเภท สายการสอน ๑ มกราคม ๒๕๓๐ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ประเภท บริหารการศึกษา ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประเภท ข้าราชการพลเรือน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภท หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท หน.ฝ่ายแผนงานฯสนง.ศธจ.กาฬสินธุ์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ประเภท บริหารการศึกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท บริหารการศึกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.รอ.๑ ประเภท บริหารการศึกษา ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตำแหน่ง รองผอ.สพม.๒๗ ประเภท บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์: 
0813803619