ดร.พิเชษฐ์พงษ์ โคตรทอง

ตำแหน่ง: 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กลุ่ม: