ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่ม: