นายบรรจง   โฆษิตจิรนันท์

นายบรรจง โฆษิตจิรนันท์

ตำแหน่ง: 
กรรมการผู้แทนสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น

กลุ่ม: