นายพรมมา พันธภิบาล

ตำแหน่ง: 
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

กลุ่ม: