นายโกศล ฐานะ

ตำแหน่ง: 
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ร้อยเอ็ด เขต 27

กลุ่ม:

ประวัติการศึกษา: 
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี จังหวัดขอนแก่น ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวรรณรัตน์ศึกษา จังหวัดขอนแก่น ระดับอุดมศึกษา ป.ตรี วิทยาลัยครูเลย (ค.บ.) ภาษาอังกฤษ ป.โท มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศษ.ม.) การบริหารการศึกษา
ประวัติการรับราชการ: 
๑๖ สิงหาคม ๒๕๑๙ ตำแหน่งครู ประเภท สายการสอน ๑ มกราคม ๒๕๓๐ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการอำเภอ ประเภท บริหารการศึกษา ๑ กรกฎาคม ๒๕๓๓ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประเภท ข้าราชการพลเรือน ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ประเภท หน.ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สนง.ศธจ.กาฬสินธุ์ ๒๖ มีนาคม ๒๕๔๐ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา ประเภท หน.ฝ่ายแผนงานฯสนง.ศธจ.กาฬสินธุ์ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๑ ตำแหน่งผู้ช่วยศึกษาธิการจังหวัด ประเภท บริหารการศึกษา ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประเภท บริหารการศึกษา ๑๙ กันยายน ๒๕๔๙ ตำแหน่ง รองผอ.สพป.รอ.๑ ประเภท บริหารการศึกษา ๑ กันยายน ๒๕๕๕ ตำแหน่ง รองผอ.สพม.๒๗ ประเภท บริหารการศึกษา