หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 14 นาที 25 วินาที ก่อน

ทุนโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563

จ, 25/06/2018 - 15:38
เรียน:  ผอ.สพม./ผู้สนใจทั่วไป ด้วย สพฐ. จะดำเนินการคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักเรียน YFU ประจำปี 2562-2563 หากสนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561

จ, 25/06/2018 - 15:29
เรียน:  ผอ.สพม./ผู้สนใจทั่วไป ด้วยมูลนิธิพลังสร้างสรรค์นวัตกรรม ร่วมกับ ปตท. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดทำโครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2561 (Youth Greennovation Awards 2018)ภายใต้แนวคิด "ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว" หากสนใจเข้าร่วมโครงการติดตามรายละเอียดได้ที่ www.powerofinnovation.or.th หรือเอกสารดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ

การเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา

ศ, 22/06/2018 - 17:07
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว3683 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2561 และเอกสารประกอบการเฝ้าระวังความปลอดภัยในสถานศึกษา สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ04001/ ว3683 และเอกสารประกอบการเฝ้าระวังอุบัติภัย

เตรียมความพร้อมรัยสถานการณือุทกภัย วาคภัย และดินถล่ม

ศ, 22/06/2018 - 15:00
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต และผ้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ 04001/ ว 3630 และรายละเอียดประกอบการเตรียทความพร้อมรับสถานการณ์ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ ว 3630 และรายละเอียดประกอบการเตรียทความพร้อมรับสถานการณ์

ช่องทางการประขาสัมพันธ์ข่าวสาร สินค้าทางการศึกษาและการจัดโปรโชั่นต่างๆผ่านทาง LINE@suksapanpanit ขององค์การค้าของ สก.สค.

ศ, 22/06/2018 - 13:16
เรียน:  ผู้สนใจ ช่องทางการประขาสัมพันธ์ข่าวสาร สินค้าทางการศึกษาและการจัดโปรโชั่นต่างๆผ่านทาง LINE@suksapanpanit ขององค์การค้าของ สก.สค.
โดยสามารถเพื่มเพื่อนใน LINE โดยพิมพ์คำว่า @suksapanpanit หรือสแกน QR Code ดังรูปแบบที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  QR Code LINE@suksapanpanit Popup

ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูกาลระบาด

พฤ, 21/06/2018 - 15:30
เรียน:  ผอ.สพม./สพป./ผอ.สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ด้วยกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือให้ดำเนินการตามมาตรการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในช่วงฤดูระบาด รายละเอียดตามหนังสือราชการดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ว3635

อบรมค่ายภาษาอังกฤษแบบ One-day Inspirational English Camp

พฤ, 21/06/2018 - 15:16
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยสมาคมศิษย์วาย.เอฟฐ.ยู ประเทศไทยได้นจัดทำค่ายภาษาอังกฤษแบบ One-day Inspirational English Camp โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ของโรงเรียนภาครัฐทั่วประเทศ หากสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถติดต่อได้ที่ สมาคมศิษย์เก่าวาย.เอฟ.ยู หมายเลขโทรศัพท์ 02-6688-268 หรือรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่47 ประจำปี 2561

พฤ, 21/06/2018 - 14:58
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินครงการ "ธนชาต ริเริ่ม...เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย" ครั้งที่47 ประจำปี 2561 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหนวัฒนาธรรมไทย และร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย หากสนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ www.thanachartcsr.com/thaiculture หรือ ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดโครงการ

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตอบแบบสอบถามสำรวจความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการในการใช้งานเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ, 19/06/2018 - 10:51
เรียน:  ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้สนใจ ตอบแบบสอบถามได้ที่ https://goo.gl/forms/hO7kR9Mx6E2gk8Hi1

ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนาฏศิลป์ดนตรีคีตศิลป์แห่งชาติ ครั้งที่3 ประจำปี 2561

จ, 18/06/2018 - 18:37
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือศธ 04001/3514 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือศธ 04001/3514 และรายละเอียด

ขอเชิญชวนนักเรียนส่งคลิปเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์

จ, 18/06/2018 - 18:33
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือ ศธ 04001/3532 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/3532 และรายละเอียด

การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมุงกุฏ ครั้งที่10 ปี 2561 ( ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษา )

จ, 18/06/2018 - 18:21
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ระเบียบการและรายละเอียดโครงการ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ระเบียบการและรายละเอียดโครงการ

การประกวดวาดภาพ 3 " International Children's Art Compettion

จ, 18/06/2018 - 17:51
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ขยายระยะเวลาในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปี 2561

จ, 18/06/2018 - 17:46
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึเกษาทุกเขต และผ้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ 04001/ว3310 ลงวันที่6 มิย.2561 และหนังสือ ศธ 04001/ ว1925 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ว3310 ,และหนังสือ ศธ 04001/ ว1925

การประชุม "การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ."

พฤ, 07/06/2018 - 14:23
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการโรงเรียนทุกแห่ง ขอเชิญประชุมผ่านระบบ Conference
หัวข้อการประชุม " การปฎิบัติราชการตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และ สพฐ."
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 11.30 - 13.00 น.
1. การปฎิบัติหน้าที่และความรับผิดชอบตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาลในฐานะผู้บังคับบัญชาของ ศธจ. ผอ.สพท.และ ผอ.ร.ร.
2. การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3. การตรวจติดตามการดำเนินการอาหารกลางวันของนักเรียน
4. การบูรณาการในการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเล่นพนันฟุตบอลโลก
5. การกวดขันเรื่องการลงโทษนักเรียนผิดระเบียบ
6. อื่นๆ ที่เป็นกรณีศึกษาของการกระทำความผิดทางวินัย
รายละเอียดการสถานที่รับชมดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1086436.jpg

สพฐ. แจง ไอ ไอ ไทยแลนด์ ทุกอย่างต้องผ่าน ร.ร. เขตพื้นที่ และคุรุพัฒนา

พ, 06/06/2018 - 13:05
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ผู้สนใจ สพฐ. ชี้แจง ไอ ไอ ไทยแลนด์ และ WeMaths คณิตศาสตร์สัญชาติไทย หนึ่งในหน่วยพัฒนา ว่าทุกอย่างต้องผ่าน ร.ร. เขตพื้นที่ และคุรุพัฒนา
“การพัฒนาครูเพื่อนักเรียน ได้เปิดกว้างให้ครูเลือกหลักสูตรที่มีคุณภาพในระบบมากมาย ไม่มีการจำกัดสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการโรงเรียน และผ่านการพิจารณาความเหมาะสมในเรื่องของงบประมาณ เพื่อเป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน และติดตามการนำความรู้จากการพัฒนาของครูไปใช้กับนักเรียนอย่างเกิดประโยชน์ โดยผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา และ ผู้อำนวยการโรงเรียนช่วยกันขับเคลื่อน ซึ่งจะทำให้การปฏิรูปการศึกษาเข้มแข็ง และกระจายการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง”
รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1085640.pdf

กองทุนยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม

อ, 05/06/2018 - 15:49
เรียน:  ผู้สนใจ ผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยกองทุนยุติธรรม กระทรวงศึกษาธิการ ประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม เพื่อให้กองทุนยุติธรรมเป็นที่รู้จักของประชาชนมากยิ่งขึ้น สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชน ผู้เดือนร้อน ยากไร้ ไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และเพื่อลดความล้ำทางสังคม สามารถติดตามรายละเอียดได้ ดังเอกสารของกระทรวงยุติธรรมได้ดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือกระทรวงยุติธรรม

หน้า