หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 21 นาที 16 วินาที ก่อน

สพป.ระยอง เขต 1 ประชุมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา

อา, 19/05/2019 - 21:19

18 พฤษภาคม 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบความสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง  เขต  ๑  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.” รุ่นที่ ๑ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมของโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒  (กิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริตและกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๒ ซึ่งจัดขึ้นตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และ การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประเด็นการป้องกันปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ซึ่งมีแนวทางหลัก ๓ แนวทาง ประกอบด้วย (๑) สร้างจิตสำนึกและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต (๒) สร้างกลไกป้องกันการทุจริต และ (๓) เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปราบปรามการทุจริต เพื่อยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๑ ซึ่งโครงการนี้ได้จัดแยกออกเป็น  ๒ กิจกรรม คือกิจกรรมที่ ๑ ประชุมสัมมนา เรื่อง “คุณธรรม , จริยธรรม , ธรรมาภิบาล , กฎหมายและ คดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑  ”กิจกรรมที่ ๒ ประชุมสัมมนา เรื่อง “การตรวจสอบความสุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคดีความที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในสังกัด สพป.ระยอง เขต ๑  ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.”โดยในแต่ละกิจกรรมจะแบ่งออกเป็น ๓ รุ่น ๆ ละ ๑ วัน มีกลุ่มเป้าหมายรุ่นละ ๑๐๔ คน ประกอบด้วย  บุคลากรภายในสำนักงาน , ผู้บริหารสถานศึกษาหรือผู้แทน , บุคลากรภายในสถานศึกษา และ คณะวิทยากรและเจ้าหน้าที่  ณ ห้องประชุมหลวงพ่อเสียน มีสบาย

 

 

 

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อา, 19/05/2019 - 21:18

ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ให้กับผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการของโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด  วัตถุประสงค์ ๑) วิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ เพื่อให้ได้ข้อมูลสำคัญในการสะท้อนผลการจัดการศึกษาในด้านคุณภาพผู้เรียน ของ สพป.ระยอง เขต ๒ และ ๒) นำข้อมูลสำคัญไปวางแผน ในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒  โดยมีนายประจิม มงคลสุข รอง ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รก.ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งาน ผ่านกระบวนการศิลปะ เพื่อเด็กแอลดี”

อา, 19/05/2019 - 21:17

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสรรค์งาน ผ่านกระบวนการศิลปะ เพื่อเด็กแอลดี” ณ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง วัตถุประสงค์เพื่อให้ครูที่รับผิดชอบการศึกษาพิเศษในโรงเรียนทั่วไป จัดการเรียนรวม ได้นำกระบวนการและกิจกรรมศิลปะ ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (แอลดี) ​ให้ตรงตามศักยภาพของเด็กแต่ละคน โดยมีวิทยากรที่มาให้ความรู้ คือ คุณปรียาศรี พรหมจินดา และคณะ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปะสำหรับเด็กแอลดี  ในการอบรมครั้งนี้มีครูเข้ารับการอบรม จำนวน ๖๐ คน

สพป.ชัยภูมิ  เขต 1  ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ”     

อา, 19/05/2019 - 21:17

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2562   เวลา 09.00 น.  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภุมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ “โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ  จังหวัดชัยภูมิ”  เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562   ณ  ลานหน้ามหาวิทยาลัยราชภัฎ  อ.เมืองชัยภูมิ  โดยมีนายณรงค์   วุ่นซิ้ว  ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ   เป็นประธานเปิดโครงการฯ   มีหัวหน้าส่วนราชการ   หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน  นักเรียน  นักศึกษาและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมปลูกปลูกพันธ์ไม้ดอก 5  ช่วง 5 สี   ระยะทาง 16.7 กิโลเมตร   เส้นทางชัยภูมิ – น้ำตกตาดโตน อ.เมืองชัยภูมิ   ในส่วนของ  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   ได้ร่วมกันปลูกต้นชมพูพันธ์ทิพย์ดอกสีชมพู  จำนวน 76  ต้น   

 

 

สพป.สกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน โรงเรียน กพด. ตามพระราชดำริ ฯ

อา, 19/05/2019 - 21:16

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและกล่าวรายงานการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียนโรงเรียนในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต ๑ เป็นเจ้าภาพดำเนินการแข่งขันทักษะอาชีพนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มีกิจกรรมที่จัดการแข่งขัน มี ๕ ประเภท ๑๐ กิจกรรม คืองานประดิษฐ์ งานเกษตร งานคหกรรม งานช่างและงานธุรกิจ นอกจากจะมีการแข่งขันทักษะด้านอาชีพของนักเรียน แล้วยังมีนิทรรศการแสดงผลงานนักเรียนของโรงเรียนในอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มีนายสุริยะ วิริยะสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก ดร.อภิสิทธิ์ พึ่งพร ผอ.สำนักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มาร่วมในพิธี ณ หอประชุม โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

สพม.19 ขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา(มีคลิป)

อา, 19/05/2019 - 21:13

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti – Corruption Education) ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนละ 2 คน  รวมกว่า 120 คน  โดยมีดร.ประสงค์ เอี่ยมเวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน

ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา พร้อมให้ครูจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

…………………………………

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2767569949936400

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบเกียรติบัตรนักเรียนสอบ O-NET 100 คะแนนเต็ม

อา, 19/05/2019 - 21:13

นายภิเศก ขุ้นคีรี ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตัวแทน ผอ.สพป.พล.3  มอบเกียรติบัตรให้กับเด็กชายกิตติชัย สีไพร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา ที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) วิชาคณิตศาสตร์เต็ม 100 คะแนน ในวันประชุมแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตโครงการปลูกฝังสร้างจิตสำนักและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต กิจกรรมประชุมสัมมนา ปลูกฝังค่านิยมและสร้างจิตสำนึกต่อต้านการทุจริต ให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอำเภอชาติตระการที่ 13 พฤษภาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา

อา, 19/05/2019 - 21:11

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่ห้องประชุม 5703 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 (อาคารครุศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยเรื่องการยกระดับคุณภาพการศึกษา และประชุมวิเคราะห์แนวทางการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์ที่ 3 “ยกระดับคุณภาพการศึกษา” ซึ่งมี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ – ยโสธร) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เขต 2 เขต 3 เขต 4 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในครั้งนี้ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เข้าร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้ จากนั้น ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้ร่วมเสวนา เรื่อง มุมมองเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ในเวทีเสวนาสร้างสรรค์ “Ted Talk” หุ้นส่วนทางการศึกษา ยกระดับการเรียนรู้ของจังหวัดศรีสะเกษ////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ขับเคลื่อน “หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา”

อา, 19/05/2019 - 21:08

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 15.30 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ณ หอประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมมอบวุฒิิบัตรให้กับผู้ผ่านการอบรมตามหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา และร่วมกันแสดงออกถึงสัญลักษณ์การต้านการทุจริต

นายสุดสาคร เรืองวิเศษ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในโรงเรียนขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยอาศัยกลไกทางการศึกษาเป็นเครื่องมือในการปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริตในระบบการศึกษาและสังคมไทย ต่อต้านคอรัปชั่นให้เกิดขึ้นในหมู่เยาวชน สร้างเครือข่ายต่อต้านคอรัปชั่นในสถานศึกษา สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จึงได้ขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าว โดยการจัดอบรมให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ครูนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงมัธยมศึกษา ซึ่งเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรมเพื่อการป้องกันการทุจริตให้แก่ผู้เรียนได้

นายเชษฐา พลธรรม ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลฯ กล่าวว่า  การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคณะศึกษานิเทศก์ เป็นวิทยากรอบรม โดยได้เน้นหลักสูตรประกอบด้วยเนื้อหา 4 ชุดวิชา ดังนี้ 1) การคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 2) ความละอายความไม่ทนต่อการทุจริต 3) STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต และ 4)พลเมืองและความรับผิดชอบต่อสังคม ผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูวิชาการ รวมโรงเรียนละ  2 คน จากทุกโรงเรียนในสังกัด แบ่งการอบรมเป็น 2 รุ่น รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 7-8 พฤษภาคม  2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 268 คน รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 9-10 พฤษภาคม  2562 ผู้เข้าอบรม จำนวน 288 คน โดยวันแรกคณะวิทยากรจะให้ความรู้กับผู้เข้าอบรมเกี่ยวกับหลักสูตรเนื้อหาชุดวิชาต่าง ๆ และวันที่สองของการอบรมแบ่งกลุ่มผู้เข้าอบรมเขียนแผนการสอนและนำเสนอ ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าอบรมอย่างดียิ่ง

สพป.ชัยภูมิ เขต 2ลงนาม MOU ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562

อา, 19/05/2019 - 21:06

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสายทอง สายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ครั้งที่ 2/2562 โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ผอ.หน่วย และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด กว่า 300 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ เพื่อมอบนโยบายขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา และยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในปีการศึกษา 2562 โดยในการประชุมดังกล่าว ได้มีกิจกรรมดังนี้ 1) แสดงสัญลักษณ์เขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 2) พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาคุณภาพวิชาการ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 3) มอบโล่และเกียรติบัตรให้กับสถานศึกษาในสังกัด 4) มอบเสื้อเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ICT CPM2 5) แนะนำผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน 32 คน และ 6) แจ้งข้อราชการและความเคลื่อนไหวของแต่ละกลุ่มใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ตามระเบียบวาระการประชุม

นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 ในฐานะหน่วยงานการศึกษาจะส่งเสริมการจัดการศึกษาพัฒนาวิชาการแบบบูรณาการและเพิ่มกลไกทางด้านการศึกษา ให้ครอบคลุมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 อำเภอ จำนวน 262 โรงเรียน โดยมีเป้าหมาย 10 ข้อ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ดังนี้
1) ผู้เรียนชั้น ป.1 อ่านออก เขียนได้ และผู้เรียนชั้น ป.2 อ่านคล่อง เขียนคล่อง 2) ผู้เรียนชั้น ป.3 มีค่าเฉลี่ยผลการสอบ NT เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาทีผ่านมา 3) ผู้เรียนชั้น ป.6 และม. 3 มีค่าเฉลี่ยผลการสอบ N-NET เพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษาที่ผ่านมา 4) สถานศึกษาจัดกิจกรรมด้านคุณธรรม จริยธรรม อย่างหลากหลายและมีคุณภาพ 5) สถานศึกษามีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็ง มีความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ 6) สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบ New DLTV อย่างมีคุณภาพ 7) สถานศึกษานำการกีฬาสู่การศึกษาทั้งระบบ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนแสดงออกด้านกีฬาและพัฒนาสู่นักกีฬามืออาชีพ 8) สถานศึกษามีการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมทักษะด้านอาชีพเพื่อการมีงานทำอย่างมีประสิทธิภาพ 9) สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน และ 10) สถานศึกษามีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพและผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน

 

สพป.วลพ. เขต 1 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.กำแพงเพชร เขต 2

ศ, 17/05/2019 - 14:59

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 2 ที่มาศึกษาการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ห้องประชุมทานตะวันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน เมืิ่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน 1/2562

ศ, 17/05/2019 - 14:58

เมื่อวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2562 นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รักษาราชการแทนผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยม ติดตามความพร้อมวันเปิดภาคเรียน ที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อดูความพร้อมของโรงเรียนในทุกด้าน ทั้งวิชาการ อาคารสถานที่ และความปลอดภัย โดยได้แบ่งสายในการตรวจเยี่ยมและติดตามจากเครือข่ายสถานศึกษาทั้ง 7 เครือข่ายโดยมีเป้าหมาย ครบทุกโรงเรียนในสังกัด

สพม.19 สพฐ. ร่วมกับ สสวท.อบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (มีคลิป)

ศ, 17/05/2019 - 14:58

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ที่อาคาร 25 ปี โรงเรียนเลยพิทยาคม นายไพโรจน์ พรมสอน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เป็นประธานเปิดการอบรมครูด้วยระบบทางไกล โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา (STEM EDUCATION) ปีงบประมาณ 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และมอบเข็มสะเต็มแก่ครูพี่เลี้ยง ณ ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม อ.เมืองเลย จ.เลย

นายธวัช มูลเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนเลยพิทยาคม ประธานศูนย์ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาหลักสูตรสะเต็มศึกษา ประจำจังหวัดเลย เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) โดยจัดให้มีการอบรมครูวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแนวทางสะเต็มศึกษาด้วยระบบทางไกล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยการออกอากาศผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษาไปที่ศูนย์การอบรมครูแต่ละสังกัดทั่วประเทศ และโรงเรียนเลยพิทยาคม เป็นหนึ่งในสองศูนย์การอบรมครูสะเต็มศึกษาในสังกัด สพม.19 (เลย-หนองบัวลำภู) นอกเหนือจากศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 226 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร จ.หนองบัวลำภู

“ศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม มีครูเข้าร่วมอบรมรุ่นละ 60 คน จำนวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2562  และหลักสูตรอบรมครูระบบทางไกลระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 2562 เพื่อขับเคลื่อนสะเต็มศึกษาสู่สถานศึกษาและครูผู้สอนด้วยระบบทางไกลและเพื่อยกระดับคุณภาพครูผู้สอนสะเต็มศึกษา ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย มีความรู้ความเข้าใจและมีสื่อชุดการอบรมสามารถนำไปใช้พัฒนาสะเต็มศึกษาต่อไป

ทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบุคลากรของศูนย์อบรมครูทางไกลสะเต็มศึกษา สพฐ. 225 โรงเรียนเลยพิทยาคม จึงได้จัดพิธีมอบเข็มสะเต็มให้กับครูพี่เลี้ยง และเกียรติบัตรให้กับคณะกรรมการดำเนินงาน ในครั้งนี้ด้วย” นายธวัช กล่าว

……………………………………..

ขอขอบคุณภาพ/ข้อมูลจาก ครูสุพัตรา ไชยจันหอม และครูพิทยา พรหมปัญญา เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนเลยพิทยาคม

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=2765737193453009

หมายเหตุ : รายชื่อผู้รับเข็มสะเต็ม

1.นายธวัธ มูลเมือง ประธานศูนย์ฝึกอบรม สพฐ.225 โรงเรียนเลยพิทยาคม

 1. นายองอาจ เกตะวันดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 2. นางอรุณี ปิยรังสิยานนท์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
 3. นายสุรชัย กัลป์ชัย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 4. นางสุพัตรา ไชยจันหอม หัวหน้าครูพี่เลี้ยง
 5. นางสาวพัชนี พินธุวัน ครูพี่เลี้ยง
 6. นางสาวนิรันรัตน์ สุภาษิ ครูพี่เลี้ยง
 7. นายกีรติ มูลเมือง ครูพี่เลี้ยง
 8. นางสาวอัจราพร กันหาอาจ ครูพี่เลี้ยง

หมายเหตุ : รายชื่อคณะกรรมการดำเนินงานรับเกียรติบัตร

 1. นายบัวแวว โคตรนรินทร์
 2. นายนราธิป เจียมสงวน
 3. นายชีพวานนท์ โชติการพิพัฒน์
 4. นายนิกร สุรนาทชยานันท์
 5. นายวัชระ สิงห์สถิต
 6. นางพนิดา กุลทียนประดิษฐ์
 7. นายปนิก สิทธิ
 8. นางปริยามญชุ์ สรรพการ
 9. นางสาวจีระนันท์ สาพรหม
 10. นางจุฑารัตน์ นาคะรังษี
 11. นางสาวปรียาดา เพชรเวียง
 12. นางจารุวรรณ โพธิ์ชัย
 13. นายภัทร สุขผุย
 14. นายพัสกร กมลรัตน์
 15. นางสาวนภาพร คำเชียง
 16. นายธนากร กองกูล
 17. นางสาวจันทร์สุดา แสงโสดา
 18. นายสันติชัย ปีทาลาด
 19. นายพิทยา พรหมปัญญา
 20. นางสาวปูริตา จั่นทอง
 21. นางสาวณัฐพร สิงห์มณี
 22. นายจุลดิศ คำหว่าน
 23. นายนัฐพงษ์ แก้วไชยะ
 24. นางสาวนุชจรี ดาวงษา
 25. นายพิชญากรณ์ เหล่าอรรถคะ

……………………………….

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

ศ, 17/05/2019 - 14:57

ระหว่างวันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 และคณะกรรมการติตามฯ ลงพื้นที่ติดตาม

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อดำเนินการตามนโยบาย สพฐ. และช่วยกำกับ ติดตาม ดูแลความเรียบร้อยของโรงเรียน ในด้านต่าง ๆ อาทิเช่น ความพร้อมด้านอาคารเรียน สิ่งแวดล้อม ระบบสาธารณูปโภค และการป้องกันจุดเสี่ยง ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานการศึกษา

++ ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซอแบะ อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน ++

ศ, 17/05/2019 - 14:57

<<     นายสุภาพ  กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต ๑  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านซอแบะ    อ.ปางะมผ้า   จ.แม่ฮ่องสอน    เพื่อติดตามเกี่ยวกับการสำรวจบริบทของโรงเรียน  การดำเนินงานบริหารจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาของผู้บริหาร  การจัดการเรียนการสอนของครูผู้สอน  สอบถามเกี่ยวกับข้อมูลการใช้ internet  ของโรงเรียนลงสู่ห้องเรียนหรือไม่  รวมทั้งชี้แนะโรงเรียนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหา internet  การจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน ให้เอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน พร้อมกันนี้ท่านยังเน้นการสอนอย่างมีเป้าหมายทางวิชาการ และมีโครงสร้างการใช้เวลาที่ชัดเจน พร้อมทั้งเน้นการสอนที่กระตือรือร้น มุ่งให้เด็กทำงานอย่างมีสมาธิ และคาดหวังให้เด็กประสบความสำเร็จสูง สำหรับการจัดการชั้นเรียน ก็ควรใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสอนในชั้นเรียน ส่งเสริมให้ครูมีปฏิสัมพันธ์กับนักเรียนทั้งชั้น และทำการประเมินนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา

//พร้อมกันนี้ ท่านรองสุภาพ  กาวิ   ยังได้มอบกำลังใจให้กับผู้บริหารและ

คณะครูที่มีความตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ >>นรินทร์  ไชยวงศ์   ภาพ//ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน//

11-60

สพป.ลำปาง เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด อำเภองาว

ศ, 17/05/2019 - 14:56

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562  สพป.ลำปาง เขต 1  ผนึกกำลังการเตรียมความพร้อมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด   นำโดยนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.ลำปาง เขต 1  นายสมคิด ธรรมสิทธิ์ รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1  นางวรางคณา ไชยเรือน รอง ผอ.สพป.ลำปาง เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง   ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนวันแรก ภาคเรียนที่ 1/2562 โรงเรียนในสังกัด ทั้ง 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง อำเภอแม่เมาะ อำเภองาว และอำเภอห้างฉัตร ในทุกด้าน ทั้งทางด้านอาคารสถานที่ ความปลอดภัยทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน รวมถึงเครื่องเล่นสนามเด็กเล่นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่าง ๆ อีกทั้งความพร้อมของคุณครูและกระบวนการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  การตรวจเยี่ยมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งนี้ การตรวจเยี่ยมดังกล่าว เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 – 31 พฤษภาคม 2562

 

สพป.อุทัยธานี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2562

ศ, 17/05/2019 - 14:56

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านเนินเคว่า อำเภอทัพทัน

ในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 นี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 มีนโยบายให้คณะกรรมการนิเทศเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน การดำเนินงานของโรงเรียนด้านอาคารสถานที่ ด้านสาธารณูปโภค ด้านการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ด้านแผนงาน/โครงการ ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ รวมทั้งปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ ที่โรงเรียนพบหรือ ข้อเสนอแนะจากผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากร เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาต่อไป

สำหรับที่โรงเรียนบ้านเนินเคว่า มีประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้ใหญ่บ้าน ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่ง ดร.สุชาติ กลัดสุข ได้ให้คำแนะนำเรื่องการทำ MOU ระหว่างโรงเรียนกับสำนักงานเขตฯ ให้แนวทางการปฏิบัติตัวกับครูบรรจุใหม่ และแนวทางการแก้ไขปัญหา เนื่องจากโรงเรียนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

สพป.ชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562

ศ, 17/05/2019 - 14:55

วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.00 น. นางทัศณี แก้วทอง พร้อมด้วย นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ร่วมงานสภากาแฟจังหวัดชัยนาท ครั้งที่ 8/2562 ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดชัยนาท โดย นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธาน

สพฐ.ลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ศ, 17/05/2019 - 14:54

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายนางสาวอุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน และคณะ นำ นางเกษรินทร์ วิริยะภาภรณ์ ,นางสาวสิรีธร  ไหวพริบ คณะจากสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ลงพื้นที่ตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด คือ 1.โรงเรียนรังงามวิทยา อ.เนินสง่า(โรงเรียนปกติทั่วไป)  2.โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) อ.เนินสง่า(โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล) 3.โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม อ.จัตุรัส (โรงเรียนโครงการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม)  4.โรงเรียนจัตุรัสวิทยานุกูล อ.จัตุรัส (โรงเรียนที่เปิดสอนภาษาต่างประเทศ)   โดยมี ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลของโรงเรียน ให้คณะทำงานเป็นข้อมูลในการตรวจติดตามฯ  จากนั้นนำคณะตรวจเยี่ยมห้องเรียน และตรวจสภาพอาคาร สถานที่และบริบทภายในโรงเรียน เพื่อรายงาน สพฐ.ต่อไป

สพป.อุดรธานี เขต ๔ ประชุมคณะวิทยากรการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ศ, 17/05/2019 - 14:53

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายปัญจพล แสงคำไพ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต ๔ เป็นประธานการประชุมวิทยากรเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดกิจกรรมอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่ง สพป.อุดรธานี เขต ๔ จะดำเนินการจัดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด จำนวน ๔๕ โรงเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ โรงเรียนละ ๖ คน ครูที่รับผิดชอบโรงเรียนละ ๑ คน รวมนักเรียนที่เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น ๒๗๐ คน ในระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี โดยใช้หลักสูตรการฝึกอบรมของ สพฐ. ระยะเวลา ๓ วัน ๒ คืน

หน้า