หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 28 นาที ก่อน

รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

พ, 08/11/2017 - 13:41
เรียน:  ผอ.สพท. ด้วยกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รับสม้ครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รับสมัคร 24 ต.ค.-14 พ.ย. 2560 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด หลักเกณฑ์

การเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PIZA) ปี 2018

อ, 07/11/2017 - 15:55
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ด้วย สพฐ. ประกาศเรื่องการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ (PISA) ปี 2018 ดังรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ประกาศ สพฐ.

อเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

อ, 07/11/2017 - 14:58
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่2) โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ ictobec@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 7-13 พฤศจิกายน 2560
(ระยะเวลา 5 วันทำการ)
สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงฯ

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี2561

อ, 07/11/2017 - 12:06
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต หนังสือ ศธ04006/ ว4999 และรายละเอียดการรับสมัคร สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ04006/ ว4999 และรายละเอียดการรับสมัคร

ข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือและพัฒนาเป็นพิเศษอย่างเร่งด่วน( ICU )

ศ, 03/11/2017 - 13:39
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง รายละเอียดสามารถดาว์นโหลดได้ที่ลิงค์นี้

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

จ, 30/10/2017 - 15:08
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โครงการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ com61@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)
สิ่งที่แนบมาด้วย: 1.ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
2. ร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต
3. ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานส่วนกลาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา ร่างขอบเขตของงานการปรับปรุงประสิทธิภาพอุปกรณ์อินเทอร์เน็ต ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงของสำนักงานส่วนกลาง

ประชาพิจารณ์ร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น

จ, 30/10/2017 - 14:41
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ ร่างข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุม
ความชื้น โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ air61@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 3 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)
สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดข้อกำหนดการจ้างและขอบเขตงานจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบควบคุมอุณหภูมิและควบคุมความชื้น สิ่งที่แนบมาด้วย:  ร่าง TOR จัดหาเครื่องปรับอากาศ

ประชาสัมพันธ์หลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยแพทย์ศาสตร์

จ, 30/10/2017 - 14:11
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้องและผู้สนใจทั่วไป ด้วยประเทศบังกลาเทศจะเปิดหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้านการแพทย์และศัลยแพทย์ศาสตร์ (Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery)
และปริญญาตรีด้านทันตแพทย์ (Bachelor of Dental Surgery) ประจำปีการศึกษา 2560-2561 สนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์คุณลักษณะเฉพาะ ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ศ, 27/10/2017 - 15:33
เรียน:  บริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ขอเชิญชวนบริษัท ห้างร้านและผู้สนใจทั่วไป ร่วมประชาพิจารณ์ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยส่งความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ มายัง อีเมลล์ ictobec@obecmail.obec.go.th ระหว่างวันที่ 27 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 (ระยะเวลา 5 วันทำการ)
สิ่งที่แนบมาด้วย: ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ฯ

ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561

พ, 25/10/2017 - 14:44
เรียน:  ผู้สนใจ ด้วย KDI School of Public Policy and Management สาธารณรัฐเกาหลี
เสนอให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทประจำปีการศึกษา 2561 ระยะเวลา 1 ปี จำนวน 7 ทุน
ให้แก่ข้าราชการไทย ใน 3 หลักสูตร ได้แก่
1. Master Degree Programs in Public Policy
2. Master Degree Programs in Development Policy
3. Master Degree Programs in Public Management
โดยผู้สนใจสามารถดูข้อมูล และสมัครออนไลน์ได้ที่ http://apply.kdischool.ac.kr
รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาด้วยนี้ สิ่งที่แนบมาด้วย:  บันทึกด่วนที่สุด ที่ ศธ 04008/5752 ลว 24 ตุลาคม 2560

โครงการสัมมนาวิชาการ "ยุทธศาสตร์การบริหารสถานศึกษาและการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนเชิงรุก(Active learing ) สำหรับผู้เรียนวิทยาศาสตร์แห่งศตวรรษที่ 21

ศ, 20/10/2017 - 17:42
เรียน:  ผู้สนใจ ในวันพุธที่ 15 พ.ย.2560 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนแวนชั่น กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ใบปิดประกาศ แบนเนอร์ประกาศ QR CODE_Science2017

การประกวดตราสัญญลักษณ์ (โลโก้ ) วันเด็กแห่งชาติ

ศ, 20/10/2017 - 17:27
เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา หนังสือ ศธ 04001/6187 และรายละเอียด, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , โบว์ชัว สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/6187 และรายละเอียด, ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ , โบว์ชัว

การประชุม SEMWO INNOTECH 15TH International Conference

ศ, 20/10/2017 - 15:04
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

สาธารณรัฐอิสลามปากีสถานรับสมัครนักศึกษาต่างชาติเข้ารับการศึกษา

ศ, 20/10/2017 - 15:00
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

สาธารณรัฐประชาชนบังคลาเทศจัดสรรที่นั่งให้แก่นักศึกษาต่างชาติ

ศ, 20/10/2017 - 14:48
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พฤ, 12/10/2017 - 16:38
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา สพฐ. ขอแจ้งการดำเนินการเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 1 หนังสือด่วนที่สุดที่ ศธ 04001/ว7013 ลว 12 ตุลาคม 2560 หน้า 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

แจ้งเตือนเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทุกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก

อ, 10/10/2017 - 18:02
เรียน:  ผู็อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา/มัธยมศึกษา /ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด และ แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ศธ 04001/ ว 6965 และรายละเอียด แบบรายงานสรุปความเสียหายจากผลหระทบจากเหตุการณ์สาธารณภัย

รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559

พฤ, 05/10/2017 - 11:08
เรียน:  ผู้ที่สนใจ สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือนำ หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือก

หน้า