หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 3 นาที 1 วินาที ก่อน

สพป.ยล.3 พัฒนาครูปฐมวัยต่อยอดสะเต็มศึกษา โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

อา, 21/07/2019 - 22:07

วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 นายวัชระ จันทรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ และครูปฐมวัย สังกัดสพป.ยะลา เขต 3 ได้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ครูปฐมวัย รุ่นที่ 9 ณ ห้องประชุมบาลา ฮาลา สพป.ยะลา เขต 3 สำหรับการดำเนินการต่อ ยอดพัฒนาครูปฐมวัยรุ่นที่ 9 ของสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนทั้งหมด 32 โรงเรียนนั้น เพื่อพัฒนาครูปฐมวัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย มีความรู้การจัดประสบการณ์การเรียนรู้เรื่องน้ำและอากาศ ด้วยกระบวนการสำรวจและการสืบเสาะ โดยครูปฐมวัยทุกคนเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำโครงการตามแนวทางของโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย และเตรียมดำเนินการเข้าระบบเพื่อขอรับการประเมินขอรับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยต่อไป ในส่วนนายวัชระ จันทรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า ครูปฐมวัยในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 รุ่นที่ 9 นี้มีโรงเรียนเข้าร่วมอบรม จำนวน 32 โรงเรียน 90 คน ซึ่งรับการอบรมโดยการถ่ายทอดสดออกอากาศผ่านช่องทาง Youtube ของ สพฐ.สสวท. จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 -21 กรกฎาคม 2562 เพื่อให้ครูได้นำความรู้ไปพัฒนาต่อยอดในการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนคิดวิเคราะห์เป็นด้วยการบูรณาการการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ นำไปปรับแก้ปัญหาในชีวิตจริงในอนาคต

นางสาวลัดดา ดือรามอ ครูร.ร.อนุบาลเบตง(สุภาพอนุสรณ์) เผยว่า การอบรมครั้งนี้ ทำให้ดิฉันได้เรียนรู้การฝึกปฏิบัติ การทำงานเป็นกลุ่ม และได้รับเทคนิคการทำสื่อการสอนที่หลากหลาย ทั้งนี้ จะนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปขยายผลสอนนักเรียนให้มีความสนุกสนานในการเรียนต่อไปเกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายปชส.ภาพ

สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต)

อา, 21/07/2019 - 22:06

วันที่ 21 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (กิจกรรมโรงเรียนสุจริต) โดยวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” เพื่อปลูกฝังนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง และมีจิตสาธารณะ ครูผู้เข้ารับการอบรม ครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนสุจิต จำนวน 174 คน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา รายวิชาเพิ่มเติม “การป้องกันการทุจริต” ขึ้น และคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำหลักสูตรต้านทุจริต ไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ให้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนและครูวิชาการโรงเรียนทุกแห่งในสังกัด รวม 350 คน เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ๒๕๖๒ เพื่อไปขยายผลให้แก่ครูและบุคลากรในสถานศึกษา โดยมีคู่มือการใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ และประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมสุจริตให้กับสถานศึกษา โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความหมายและขอบเขตของการกระทำทุจริตในลักษณะต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อม ความเสียหายที่เกิดจากการทุจริต ความสำคัญของการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งจัดให้มีการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดทำหลักสูตรในแต่ละช่วงวัยของผู้เรียนด้วย

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จัด “ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด”

อา, 21/07/2019 - 22:05

18-20 กรกฎาคม 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 จัดให้มีการอบรมโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดอุตรดิตถ์  เมื่อ 18 กรกฎาคม 2562 นายชัชชัย ทับทิมอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการ ลูกเสือต้านภัยยาเสพติดเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ประจำปีงบประมาณ 2562  โดยนายนิรัติ  โปร่งแสง  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 กล่าวรายงานให้ทราบว่าการจัด“ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด” ครั้งนี้เพื่อป้องกันกลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น อายุระหว่าง 13-19 ปี และให้ผู้เข้าอบรมเป็นแกนนำเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา และขยายผลสู่เพื่อนักเรียนและเยาวชนเพื่อช่วยกันป้องกันและต้ายภัยยาเสพติด ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ลูกเสือและเนตรนารีในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นพร้อมด้วยครูผู้ควบคุมจากโรงเรียนขยายโอกาสทุกโรงเรียนในสังกัด  จำนวน 35 โรงเรียนๆ ละ 4 คน รวมลูกเสือและเนตนารี 140 คน และครูผู้ควบคุม 35 คนเข้าอบรมทั้งสิ้น 175 คน คณะวิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษา ครูและข้าราชการบำนาญในสังกัด สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 และหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ และจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลาการเข้าค่าย  2 คืน 3 วัน

สพป.ปจ.2 พัฒนาการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับครูที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ

อา, 21/07/2019 - 22:05

       วันที่ 21 กรกฎาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน   สำหรับครูผู้สอนที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  โครงการยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่ไม่จบเอกภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น 125 คน  โดยนางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2 

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

อา, 21/07/2019 - 22:04

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติิ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษกและเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ### วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรสังกัด สพป.สิงห์บุรี ผู้บริหารสถานศึกษา ลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ ตามโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณริมรั้ว ของ สพป.สิงห์บุรี โดยประธานในพิธีฯ เปิดกรวยกระทงดอกไม้ ถวายราชสักการะ หน้าพระฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา และเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสที่กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพิธีบรมราชาภิเษก โดยกำหนดจัดพร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยส่วนกลางกำหนดพื้นที่ในการปลูก ณ เขาพระยาเดินธง ตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี จำนวน 6,810 ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษา นักเรียน ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติต่อไป

สพป.ชัยนาท จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อา, 21/07/2019 - 01:19

ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางลักษณ์ประไพ หนูพรหม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ได้รับมอบหมายจาก นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ การอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย โดยมี นางรพีพร ปรุงสุข ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลสรรคบุรี อำเภอสรรคบุรี วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย เพื่อที่จะฝึกการสังเกตุ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด  ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวันที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น  148 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562 ผลที่คาดว่าจะได้รับ ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พัฒนาการยกระดับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร สำหรับครูที่จบเอกภาษาอังกฤษ

อา, 21/07/2019 - 01:18

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  เวลา  09.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมเชิงปฏิบัติการฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารในชั้นเรียน  สำหรับครูผู้สอนที่จบเอกภาษาอังกฤษ  โครงการยกระดับความสามารถภาษาอังกฤษ  ผู้เข้าประชุมเป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษที่จบเอกภาษาอังกฤษ  รวมทั้งสิ้น  125  คน  โดยนางสาวสุพัตรา  ทองอยู่  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

ค่ายบูรณาการสะเต็มศึกษาพื้นฐาน รร.วัดหนองครก

อา, 21/07/2019 - 01:17

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดหนองครก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นำโดย นายสันติ บำรุงธรรม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการ ค่ายบูรณาการสะเต็มพื้นฐาน  (Integrated Basic STEM Camp) ตามจุดเน้นกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อปลูกฝังคุณลักษณะคนในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งหวังเพิ่มศักยภาพผู้เรียนและยกระดับคุณภาพสถานศึกษา โดยกิจกรรมแบ่งเป็นฐานการเรียนรู้ ดังนี้  ฐานที่ ๑ คณิตคิดสนุก ฐานที่ ๒ วิทยาศาสตร์หรรษา ฐานที่ ๓  สะพานสานรัก ฐานที่ ๔  Basic STEM และฐานที่ ๕ การนำเสนอข้อมูลและอภิปราย ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง จำนวน ๑๖ คน  โดย รศ.มาลิณี จุโฑปะมา รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และคณาจารย์คณะครุศาสตร์ทุกท่าน

อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกลบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อา, 21/07/2019 - 01:16

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายศราวุธโรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้เป็นประธานและพบปะผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย สำหรับครูผู้สอนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย และการอบรมทดแทนให้กับโรงเรียนที่ครูเกษียณอายุราชการ หรือเปลี่ยนสายงาน เพื่อการพัฒนาศักยภาพศึกษานิเทศก์และครูผู้สอนในระดับปฐมวัยให้สามารถจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube ของ สพฐ. และของ สสวท. ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ซึ่ง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดขึ้นมาในครั้งนี้

สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

อา, 21/07/2019 - 01:16

ในวันที่  20  กรกฎาคม  2562  เวลา 09.00 น.  นายจีระศักดิ์  ภาระเวช  รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ได้รับมอบมายจาก นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2  ให้เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล ตามโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย  โดยมี นายทวี  แพงศรี  ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สพป.ยโสธร เขต 2

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้  1) เพื่อส่งเสริมประสบการณ์ และเปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เหมาะสมตามวัย  2) เพื่อที่จะฝึกการสังเกตุ รู้จักคิด รู้จักตั้งคำถาม ค้นหาคำตอบด้วยตนเอง  มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  3) เพื่อเป็นการพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ  ด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์ระดับปฐมวัย  สามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับนำไปใช้อย่างมีคุณภาพ และให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด

ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูปฐมวันที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย รุ่นที่ 9 โรงเรียนละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 150 คน กำหนดการอบรมระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ครูปฐมวัยที่เข้าร่วมในโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดกิจกรรมตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสมจิตต์  รวมแก้ว  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

 

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต 2 :  ข่าว

ชนิดาภา ศรีวะรมย์  :  ภาพ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมอบรมด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

อา, 21/07/2019 - 01:15

วันที่ 20 กรกฎาคม  2562  เวลา  08.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล  โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย  ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่  20-21 กรกฎาคม 2562 ผู้เข้าอบรมเป็นครูผู้สอนระดับปฐมวัยที่โรงเรียนเข้าร่วมโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย  ประเทศไทย  รุ่นที่ 1-8  จำนวน  13  โรงเรียนๆ ละ  1  คน   (ทดแทนครูที่เกษียณอายุราชการ  หรือเปลี่ยนสายงาน)   และรุ่นที่  9   จำนวน  56  โรงเรียนๆ  ละ  2  คน  รวมทั้งสิ้นจำนวน  125  คน  โดยนางนภาภรณ์  อากาศ  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ทั้งนี้  ก่อนเปิดการอบรม  ประธานในพิธีและผู้เข้าอบรมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์

สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

อา, 21/07/2019 - 01:14

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562  สพป.ชัยนาท รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 10 คน พนักงานราชการ จำนวน 5 คน ครูขั้นวิกฤต จำนวน 3 คน พร้อมจัดทำสมุดประวัติ โดย นางทัศณี แก้วทอง รอง ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะ รอง ผอ.สพป.ชัยนาท ผอ.กลุ่ม/หน่วย ให้การปฐมนิเทศและให้โอวาท ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา , ห้องประชุมเกษมสุข สพป.ชัยนาท

สพป.สิงห์บุรี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทน รุ่นที่ 1-8

อา, 21/07/2019 - 01:13

วันเสาร์ที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 9 และการอบรมทดแทน รุ่นที่ 1-8 ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สพป.สิงห์บุรี โดยมี นายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ กล่าวรายงาน ด้วย สพฐ. ได้ดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยจะขยายผลโครงการให้ครบทุกโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัย จึงได้ดำเนินการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานด้วยระบบทางไกล โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทยขึ้น เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความเข้าใจ เทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู้ และส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรมเป็นครูผู้สอนปฐมวัย จำนวน 70 คน

เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 มุ่งหวังเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร-ยกระดับสถานศึกษา

ส, 20/07/2019 - 13:29

20 ก.ค.62 โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ รัชดา นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีปิดการสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2562

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การสัมมนาครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 18 – 20 กรกฎาคม 2562 โดยมีหัวข้อในการสัมมนาคือ “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพในการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้ง 109 โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งการพัฒนาที่เน้นโรงเรียนเป็นฐานโดยการสร้างเครือข่ายร่วมกัน ตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยระหว่างการสัมมนามีการดำเนินกิจกรรมที่สำคัญและเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาหลายประการ เช่น การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ไทยรัฐวิทยากับการเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง” โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิจารณ์ พานิช “โรงเรียนไทยรัฐวิทยา โรงเรียนสอนคนดีมีคุณธรรม” โดย รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) และช่วง สพฐ. พบผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการพัฒนาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา” โดย นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. “แนวทางการพัฒนาครูของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้อำนวยการสำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน “การประกันคุณภาพการศึกษา” โดย ดร.วิษณุ ทรัพย์สมบัติ ผู้อำนวยการสำนักทดสอบการศึกษา พร้อมทั้งการจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ภาคกลางและภาคตะวันออก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการจัดกิจกรรมนำเสนอภาพแห่งความสำเร็จของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ในด้านต่าง ๆ ตามแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมทั้งการนำเสนอหลักสูตรความเป็นพลเมืองดี และสื่อสารมวลชนศึกษา เป็นต้น

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวต่อไปว่า มูลนิธิไทยรัฐได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาว่าเป็นกำลังหลักของการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงได้สนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนวิทยากรในการสัมมนาเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา รวมถึงการยกระดับคุณภาพสถานศึกษา เพิ่มพูนความรู้ทั้งด้านวิชาการและการบริหารจัดการ ให้โรงเรียนไทยรัฐวิทยามีการพัฒนาที่ก้าวไกลต่อไป

บรรพต ข่าว

สพม.36 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การถอดบทเรียนวิธีดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) 

ศ, 19/07/2019 - 23:49
วันที่ 19  กรกฎาคม  2562  เวลา 9.30 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  36   เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการ  “การถอดบทเรียนวิธีดำเนินงานเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (O-NET)  รุ่นที่  2  ของโรงเรียน ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อยกสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ของโรงเรียนเครือข่าย ที่จะสามารถสรุปเป็นแนวทางการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) ให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 นำไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนต่อไป น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพฐ,ร่วมปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ”

ศ, 19/07/2019 - 23:47

วันที่19 กรกฎาคม 2562  นายวัลลพ  สงวนนาม  ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่  และนักเรียน ในสังกัด สพฐ. ร่วมปลูกป่าตามโครงการ “ศธ. ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ” โดยมี คุณหญิงกัลยา โสภณพาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นประธานปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  ณ  เขาพระยาเดินธง  อำเภอพัฒนานิคม  จ.ลพบุรี

สถานที่จัดกิจกรรมเป็นพื้นที่  เขาพระยาเดินธง  อำเภอพัฒนานิคม  จ.ลพบุรี เป็นพื้นที่ต้นแบบในการอนุรักษ์  และฟื้นฟูป่าต้นน้ำที่สำคัญจากป่าเสื่อมโทรม  เต็มไปด้วยหนามสนิม  และวัชพืชขึ้นปกคลุมทำให้ยากแก่การฟื้นตัวได้เองตามธรรมชาติ  จำเป็นต้องได้รับการฟื้นฟูที่ดี  เพื่อให้ป่ากลับมาอุดมสมบูรณ์

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในด้านการพัฒนาการศึกษาของชาติ  กระทรวงศึกษาธิการจึงจัดโครงการ ศธ.ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากร  นักศึกษา  และนักเรียน  ได้ศึกษาเรียนรู้แนวพระราชดำริด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสื่งแวดล้อม  และรวมถึงในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ  ซึ่งเป็นต้นน้ำกลับคืนให้สู่ความสมบูรณ์ของระบบนิเวศ

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2562

ศ, 19/07/2019 - 23:46

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ที่ห้องประชุมมรกต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี  2562 ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 – 31 สิงหาคม 2562 ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัครในระหว่างวันที่ 18 กรกฎาคม – 5 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. – 13.30 น. ณ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ และจับสลากแบ่งสาย ในวันที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ โรงยิมเนเซียม สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ โดยมีประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาแบบบูรณาการ (CEO) และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยพัฒนาที่8 รุ่น 9/2562

ศ, 19/07/2019 - 23:45

วันที่ 17 ก.ค.62 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ “ทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยมีนายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ประธานกรรมการดำเนินงานพัฒนา หน่วยพัฒนาที่ ๘ รุ่นที่ ๙ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ในการพัฒนาครั้งนี้ ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ ดํารงตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 17 – 24 ก.ค. 2562 ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จ.นครนายก วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ผ่านการพัฒนามีอุดมการณ์ วิสัยทัศน์ บุคลิกภาพ ความเป็นผู้นำและพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นผู้นำในการปฏิรูปการศึกษาและนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ผู้เข้ารับการพัฒนาประกอบด้วยผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จากจังหวัด ทั้งหมด 15 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร 12 คน ราชบุรี 1 คน กาญจนบุรี 14 คน ลพบุรี 2 คน นครปฐม 28 คน ตราด 9 คน จันทบุรี 20 คน ชลบุรี 18 คน ระยอง 21 คน สระแก้ว 37 คน สมุทรปราการ 39 คน ปทุมธานี 30 คน นนทบุรี 20 คน พระนครศรีอยุธยา 48 คน กรุงเทพมหานคร 5 คน รวม 304 คน 

ภาพลิงค์ 1

ภาพลิงค์ 2

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ประชุมขับเคลื่อนการสอนเพศวิถีศึกษา

ศ, 19/07/2019 - 23:44

เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายประยุทธ สุรเดชไพบูลย์ รอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมดำเนินการขับเคลื่อนและจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ Electronic Learning เพื่อพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถึศึกษา และทักษะชีวิตในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน และครูกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 20 คน ณ ห้องประชุมศรีมณฑล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  โดยมี  เจ้าหน้าที่จากมูลนิธิ แพธทูเฮลล์ คือ นายชนวีร์ สีชมภู และ นายธวัชชัย พาชื่น ร่วมประชุมและให้คำแนะ ปรึกษา มี นางอมรรัตน์ ทิพย์ชื่น ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม

สพป.อุดรธานี เขต 2 ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่ากระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศ, 19/07/2019 - 23:43

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 นายสมาน บุญจะนะ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 2 นำบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพป.อุดรธานี เขต 2 ปลูกต้นไม้ ตามโครงการปลูกป่ากระทรวงศึกษาธิการ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เพื่อเป็นการสนอง โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยบุคลากรได้แสดงออกถึงการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ร่วมกัน เป็นการผสานความสามัคคี ความเป็นจิตอาสา กิจกรรมสาธารณะ เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืน ณ บริเวณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2

หน้า