หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 25 นาที ก่อน

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินการวางมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

ศ, 27/03/2020 - 08:38

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ประชุมทีมบริหารเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการป้องกัน

โดยได้ขอความร่วมมือจากบุคลากรทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าว และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ทั้งในและนอกสถานที่ และผู้มาติดต่อราชการที่สำนักงาน ทุกคน สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒  จึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกัน ดังนี้ ๑. มีการสับเปลี่ยนกำลังคนผู้ปฏิบัติงานในแต่ละวัน ไม่เกิน ๑ ใน ๓ ของกำลังคนตามภารกิจงานของแต่ละกลุ่ม ๒. ให้ผู้ที่ไม่ได้มาปฏิบัติงานกรณีสับเปลี่ยนกำลังคน ให้ปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบออนไลน์ โดยนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ทั้งนี้จะมีการตรวจสอบผู้ปฏิบัติงาน ณ ที่พัก รวมทั้งให้ดำรงการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานไว้ตลอดเวลา หากไม่ถือปฏิบัติจะมีความผิดทางวินัยให้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ดังนี้

๑. ทำความสะอาดโดยการล้างมือบ่อย ๆ  ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนเข้าสำนักงาน ๒. หมั่นทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคในอุปกรณ์สื่อสารที่ใช้ร่วมกันบ่อย ๆ เช่น โทรศัพท์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มือจับประตู ราวบันได ๓. ไม่ควรมาปฏิบัติงานหากมีอาการป่วย เช่น ตัวร้อน ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ปวดเนื้อ

ปวดตัว หายใจเหนื่อยหรือหายใจลำบาก ให้รีบไปพบแพทย์ ๔. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ป้องกันเชื้อโรค ๕. ใช้ช่องทางการประชุมทาง Conference  หรือหากมีการประชุมต้องจัดที่นั่งให้มีระยะห่างกันไม่น้อยกว่า ๑ เมตร และการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการมีมาตราการดังนี้ ๑. จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ล้างมือทำความสะอาดมือไว้ในบริเวณทางเข้าพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการได้ทำความสะอาด ๒. เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือผ้าปิดปาก ปิดจมูก ป้องกันเชื้อโรคตลอดการให้บริการ

๓. ห้ามผู้ที่มีไข้ มีอาการไอ จาม และมีน้ำมูก เข้าในสำนักงานฯ ๔. ผู้มาติดต่อราชการต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือสบู่ล้างมือที่เตรียมไว้ให้ ๕. โรงเรียนที่มาส่งหนังสือราชการโดยไม่ประสงค์จะพบเจ้าหน้าที่ให้ส่งหนังสือ ณ จุดบริการรับ – ส่ง หนังสือราชการด้านหน้าอาคารสำนักงาน ๖. ให้ปฏิบัติตามประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และมาตรการ ซึ่ง สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ไปเมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ ครั้งหนึ่งแล้ว

สพป.ยะลา เขต 3 ประชุมหารือแนวทางการลดความแออัดของบุคลากรในสำนักงาน เพื่อคุมเข้มและป้องกัน เชื้อไวรัส COVID-19 ในภาวะฉุกเฉิน

ศ, 27/03/2020 - 08:37

วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อหารือแนวทางการลดความแออัดของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคุมเข้มและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในพื้นที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามข้อกำหนดในมาตรา 9 การบริหารราชการสถานการณ์ฉุกเฉินตามข้อ 11 มาตรการป้องกันโรค ให้มีมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อใช้ปฏิบัติเป็นการทั่วไปหรือใช้ในกรณีผ่อนผันหรือยกเว้นการปฏิบัติตามข้อกำหนด และ ข้อ 12 นโยบายยังคงในเปิดสถานที่ทำการ สถานที่ราชการ ยังคงเปิดดำเนินการในวันและเวลาราชการตามปกติ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนมิให้ประชาชนต้องเสียประโยชน์หรือละเมิดกฎหมายที่มีกำหนดเวลาให้ปฏิบัติ  แต่ควรอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงาน เช่น การจัดเหลื่อมเวลาทำงานและพักเที่ยง  การทำงานนอกสถานที่ปกติ และให้เพิ่มบริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มงานทุกกลุ่ม เข้าร่วม ณ ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท  รุยอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีความห่วงใยบุคลากรในการปฏิบัติงานในสำนักงาน จึงได้มีการประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารข้อมูลการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) เพื่อหารือแนวทางการลดความแออัดของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อคุมเข้มและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในเรื่องการกำหนดร่างแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อ COVID-19 ตามมาตรการการสลับบุคลากรในการทำงาน  ข้อตกลงเกี่ยวกับภารกิจที่ปฏิบัติงานภายในบ้านพัก (Work at Home) การจัดทำตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากร และร่างแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ระดับสถานศึกษา (กรณีไม่เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แต่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนปกติได้ ทั้งนี้จากมติการประชุมกำหนดให้ดำเนินการจำนวน 6 ข้อ ประกอบด้วยข้อแรกลดความแออัดในการปฏิบัติงาน  โดยการทำงานแบบครึ่งวันสลับกัน ทั้งนี้ให้ทุกกลุ่มงานจัดทำตารางการมาปฏิบัติงานของบุคลากร ตั้งแต่ระดับชำนาญการลงไป ยกเว้นคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกลุ่ม  และกลุ่มแม่บ้าน พนักงานขับรถ เวรยามรักษาความปลอดภัยให้ทำงานตามปกติ  ข้อที่ 2 หากไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน ให้ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือผู้มาใช้บริการหลีกเลี่ยงการมาติดต่อราชการ หรือหากมีความจำเป็นให้ติดต่อผ่านระบบ ICT ออนไลน์  ระบบ My-office/ AMSS++หรือส่งงานทางช่องทางApplication ต่างๆ เช่น Line/ inbox facebook / E-mail ฯลฯ ในแต่ละกลุ่มกำหนด  ข้อที่ 3 กำหนดการประชุมการประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)  สัปดาห์ละ 1 ครั้ง  ข้อที่ 4 สำรวจสถานการณ์ของสถานศึกษา บุคลากร ครู ชุดรักษาความปลอดภัยครู และผู้เกี่ยวข้องรายงานให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบผ่านระบบ Google Form ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์ ข้อที่ 5 กำหนดให้มีการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อหารือแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนรู้ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรตติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระดับสถานศึกษา (กรณีไม่เลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 แต่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนปกติได้) และข้อที่ 6 หากสถานการณ์เริ่มมีความรุนแรงขึ้น จะปรับมาใช้การทำงานแบบ Work at Home ต่อไป

ด้านนางจิราภรณ์  หนูแทน ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่า ตนเห็นด้วยกับข้อกำหนดที่ให้มีการลดความแออัดของบุคลากรในสำนักงานให้มีการทำงานที่บ้าน (Work at Home) ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับกลุ่มบริหารงานบุคคลมีสมาชิกจำนวนมากกว่ากลุ่มอื่น และได้ดำเนินการสำรวจบุคลากรในกลุ่มด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ตที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกรณีผู้อำนวยการกำหนดให้มีการทำงานที่บ้านประกอบกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้ดำเนินการทำงานผ่านระบบ ICT ออนไลน์ อยู่แล้วทำให้ง่ายขึ้นในการทำงานที่บ้าน

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ภาพ/ข่าว

สพม.19 ปลื้ม 8 นักเรียนเก่ง ทำคะแนน O-Net ม.3 เต็ม 100

ศ, 27/03/2020 - 08:37

นายไพรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เปิดเผยว่า ตามที่เว็บไซต์สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ​(O-NET)​ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่​ 3​ ประจำปีการศึกษา​ 2562​ ปรากฏว่า มีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต (สพม.) 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ทำคะแนนสอบ​ O-NE T วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน จำนวน 8 คน จากโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จำนวน 5 คน คือ นายนภัสกร แก้วพิภพ น.ส.ณัฐชยา พนาลิกุล นายศุภวิชญ์ โทเล น.ส.วรรณกานต์ เทพแพงตา และเมธาพัฒน์ ศิริวาลย์  โรงเรียนเลยพิทยาคม จำนวน 3 คน คือ น.ส.นพจุฑา เทียนสว่าง นายติณณ์ อุสาพรหม และนายทัตธน มณฑา

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย กล่าวว่า โรงเรียนมีนักเรียนทำคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน มาแล้ว 3 ปีติดต่อกัน ซึ่งปีนี้เป็นการพัฒนาที่ดีขึ้น ทำคะแนนเต็มมากถึง 5 คน และเริ่มมีคะแนนวิชาภาษาไทย ที่นักเรียนทำได้สูงเกิน 80 คะแนน วิชาภาษาอังกฤษ ได้คะแนนเฉลี่ยเพิ่ม 14%  ซึ่งทุกปี ทุกวิชา โรงเรียนยังคงรักษาค่าเฉลี่ยมาตรฐานสูงกว่าระดับประเทศ

นายกิตติชัย กรวยทอง กล่าวต่อว่า ความสำเร็จครั้งนี้เกิดจากความร่วมมือของนักเรียนที่ตั้งใจมุ่งมั่น ครูทุกคนที่เสียสละเอาใจใส่ รวมถึงผู้ปกครองที่ไว้วางใจ ตามแนวทางที่กำหนดขึ้นร่วมกัน คือ การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างผู้บริหาร กับครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ พร้อมการกำกับ ติดตาม นิเทศ เสริมแรงเป็นระยะ รวมถึงฝ่ายบริหารวิชาการ และกลุ่มสาระการเรียนรู้มีการทำ PLC เพื่อถอดบทเรียน และมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ ปฏิทินปฏิบัติงานไว้อย่างชัดเจน

ส่วนการเรียนการสอน โรงเรียนไม่มีการจัดติวหลังเลิกเรียน แต่ให้ครูผู้สอนในชั่วโมงเรียนแบ่งเวลาสอนตามเนื้อหา และเสริม เพิ่มเนื้อหาที่เป็นข้อสอบ O-net Pisa ทุกชั่วโมงก่อนหมดเวลาเรียน มีการจัดการสอบ pre O-net ด้วยระบบ online ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กำหนดมาให้เป็นนโยบาย และจัดสอบ pre O-net ของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้จัดขึ้น จากนั้นนำผลการสอบ pre O-net มา PLC วิเคราะห์เจาะลึก จัดทำเอกสารประกอบ แนวข้อสอบ สื่อการสอนที่ครอบคลุมเนื้อหา โดยในบางช่วงเวลามีการเสริมความรู้โดยวิทยากรภายนอกด้วย

…………………………………………………..

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 /รายงาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ศน.วัชรี โสธรรมมงคล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 และครูกมลชน กรวยทอง ครูโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย สพม.19

ประชุมการกำหนดแผนการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน

ศ, 27/03/2020 - 08:32

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการกรณีที่โรงเรียนมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 60 คน และปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 20 คนนั้น

วันพฤหัสบดี ที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 จัดประชุมการกำหนดแผนการบริหารโรงเรียนขยายโอกาส โรงเรียนที่มีนักเรียน ต่ำกว่า 60 คน และปีการศึกษา 2563 โรงเรียนที่มีนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ต่ำกว่า 20 โดยมีนายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยนายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการโรงเรียนขยายโอกาส ทั้ง 6 โรง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ โรงเรียนบ้านท่าน้ำตะวันออก โรงเรียนบ้านตาหมน โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านบางทัน โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ และนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ และคณะศึกษานิเทศก์ผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน หาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

สพป.สระบุรี เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี พร้อมปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

ศ, 27/03/2020 - 08:32

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นางสาวพรรณวดี  ปามุทา  ผู้อำนวยการโรงเรียนหินกอง (พิบูลอนุสรณ์) และ นายประเวศ  แจ้งประดิษฐ์  ผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษา (อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม) เป็นคณะกรรมการประเมิน โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งครบ ระยะเวลา ๑ ปี เข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลกลุ่มนี้ จำนวน ๑๐ ราย โดยให้จัดแสดงผลงานและนำเสนอผลงานในรูปแบบของวิดิทัศน์  ทั้งนี้ ได้จัดจุดคัดกรองและแอลกอฮอล์เจลล้างมือก่อนเข้าอาคารวิทยบริการซึ่งเข้าได้เฉพาะผู้รับการประเมิน,กรรมการ และเจ้าหน้าที่เท่านั้นและทุกท่านจะต้องสวมหน้ากากอนามัย  ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรโนา ๒๐๑๙ (COVID – 19 )  ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

สพป.นศ.2 ตั้งจุดคัดกรองร่วมป้องกันแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 )

ศ, 27/03/2020 - 08:31

..**นายประหยัด สุขขี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 (ผอ.สพป.นศ.2) เปิดเผยว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 วางมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)  3 มาตรการ คือการป้องกัน, การส่งต่อและการดูแล เฝ้าระวัง โดยเพิ่มมาตรการเข้มงวดในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและรักษาโรค สนับสนุนและสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี  ป้องกันตนเองจากการเจ็บป่วย ลดการแพร่กระจายเชื้อ    งดการเดินทางหรือทำกิจกรรมในสถานที่ ๆ มีการชุมนุมหรือมีการรวมตัวกันของกลุ่มคนจำนวนมาก  หากมีความจำเป็นควรสวมหน้ากากอนามัย  พกเจลล้างมือและล้างมือบ่อย ๆ อยู่ห่างกันประมาณ 1-2 เมตร และขอความร่วมมือไปยังโรงเรียนทุกโรงเรียนในสังกัด ตระหนักถึงความปลอดภัย ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่มขึ้นและได้ตั้งจุดตรวจคัดกรองโดยมีอุปกรณ์ตรวจวัดไข้ สำหรับบุคลากรของสำนักงานฯ และผู้มารับบริการ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน ซึ่งมีขั้นตอนการคัดกรองดังนี้ 1. ตรวจอุณภูมิ 2.ล้างมือด้วยเจล 3.ติดสติ๊กเกอร์ 4.ลงทะเบียน และ5 แลกบัตรเพื่อติดต่อราชการ เพื่อตรวจคัดกรองเบื้องต้นเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อในสำนักงานฯ

..**นายประหยัด สุขขี ผอ.สพป.นศ.2 กล่าวเพิ่มเติมว่า จากการแพร่ระบาดเชื้อไรวัสโคโรนา (COVID-19) นั้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ได้ดำเนินการวางมาตรการ 3 มาตรการ

..**มาตรการที่ 1 การป้องกัน โดยให้บุคลากรทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา , จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง  Covid-19  ณ ห้องกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดตั้งจุดคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก ทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เป็นระยะ  เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ  ทำความสะอาดรถยนต์ราชการทุกคันติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน แจ้งให้บุคลากรทุกคนเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน และแจ้งบุคลากรหากพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย ให้สังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ  ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามวงรอบ และสำหรับ

..**มาตรการที่ 2 (การส่งต่อ) ดำเนินการ จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่ เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว  ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

..**มาตรการที่ 3 (การดูแล เฝ้าระวัง) ลดการปฏิบัติงานในสำนักงานโดยให้แต่ละกลุ่มแบ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในที่สำนักงานและปฏิบัติงานที่บ้านโดยให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์ และตนจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒ ตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดสระบุรี

ศ, 27/03/2020 - 08:31

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, นางธัญพร สมบูรณ์ศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าตรวจสอบการจัดตั้งค่ายลูกเสือในจังหวัดสระบุรี ณ ค่ายลูกเสือ สระบุรี คอนเนคชั่น แคมป์ ตำบลแสลงพัน อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี

 

สพฐ. ประกาศแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในสถานการณ์โควิด-19 ผ่านระบบออนไลน์

พฤ, 26/03/2020 - 16:56

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ลงวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง การยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการขอใบสำคัญทางการศึกษา เป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยมีเนื้อหา ดังนี้

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประกาศ ณ วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 ส่งผลกระทบต่อการให้บริการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ได้แก่ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาต่างประเทศ การขอใบเทียบวุฒิการศึกษาในประเทศ (เปรียญธรรม 5 ประโยค) การขอใบแทนใบเทียบวุฒิการศึกษา การขอหนังสือรับรองวุฒิการศึกษาเปรียญธรรม 5 / เปรียญธรรม 6 ประโยค เป็นภาษาอังกฤษ และการขอใบแทนประกาศนียบัตร (เฉพาะส่วนกลาง) ซึ่งโดยปกติผู้รับบริการต้องติดต่อยื่นคำร้องด้วยตนเอง (Face to Face) เพื่อให้เจ้าหน้าที่สัมภาษณ์ หรือชักประวัติการศึกษาก่อนการดำเนินการออกเอกสาร ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดหรือการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นการตระหนักถึงความปลอดภัยในชีวิตของบุคลากรในสังกัดและผู้รับบริการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงให้ผู้รับบริการดำเนินการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบออนไลน์ โดยผู้รับบริการสามารถดำเนินการได้ ดังนี้

1) ยื่นคำร้องโดยบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา htps://srei.obec.go.th พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบในระบบ หรือ

2) ดาวน์โหลดแบบคำร้องจากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th กรอกข้อมูลในแบบคำร้อง พร้อมสแกนเอกสารหลักฐานแนบส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : [email protected] หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์มาที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 1 กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300

3) ชำระเงินค่าธรรมเนียม โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มการชำระเงิน จากเว็บไซต์สำนักทดสอบทางการศึกษา https://srei.obec.go.th ส่งหลักฐานการชำระเงินลงในระบบ หรือ ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E – mail) : [email protected]

4) ศึกษารายละเอียดจากเอกสารแนวปฏิบัติการยื่นคำร้องขอใบสำคัญทางการศึกษาที่แนบท้ายประกาศฉบับนี้ และจัดเตรียมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน ในกรณีที่หลักฐานไม่ครบถ้วนในเบื้องต้นจะไม่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด

5) ให้ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ และ E-mail ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่พิจารณาเอกสารแล้ว หากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนชัดเจนจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้รับบริการอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ สำนักทดสอบทางการศึกษา โทร. 0 2288 5789-92 เว็บไซต์ https://srei.obec.go.th

ศนท.สพฐ./ รายงาน

เด็กเก่ง โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ สร้างชื่อ O-NET เต็ม 100

พฤ, 26/03/2020 - 14:54

จากการประกาศผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562  โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) ปรากฏผลนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีผลคะแนนทดสอบรายวิชาเต็ม 100 คะแนน จำนวน 3 ราย ดังนี้  เด็กชายกรัณ  คล้ำชื่น ผลคะแนนการทดสอบวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษได้ 100 คะแนนเต็ม  เด็กหญิงญาณภัทร จินะปัน  และเด็กหญิงรวินทร์  สุภสีมากุล ผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาอังกฤษ ได้ 100 คะแนนเต็ม “เด็กเก่ง” ที่ควรได้รับการยกย่องและชื่นชม  และ  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ฝากขอบคุณไปยังผู้บริหารสถานศึกษา นายศักดิ์  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  นายแสน  รุ่งเรือง ครูผู้สอนประจำรายวิชาภาษาอังกฤษ  นายยุทธศาสตร์  ยาปัน ครูผู้สอนประจำรายวิชาคณิตศาสตร์ และคุณครูผู้ให้การสนับสนุนทุกท่าน  สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ขอชื่นชมและขอขอบคุณความมุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทและเสียสละ ที่ส่งผลให้เกิดความสำเร็จในวันนี้  และได้ฝากชื่นชมและขอบคุณยังทุกโรงเรียนที่มีผลคะแนนเป็นไปตามเป้าหมาย และส่งกำลังใจให้สำหรับโรงเรียนที่อาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายในปีนี้ ก็ขอให้ทุกท่านได้ร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อเป้าหมายของความ สำเร็จในปีต่อไป

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน (ฉบับร่าง) วันที่ 12-18 มีนาคม 2563

พฤ, 26/03/2020 - 14:51

โดย..ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ระดับสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ใช้เป็นแนวปฏิบัติในการช่วยเหลือ พัฒนา ปรับปรุง การคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียนอย่างเหมาะสม ทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ซึ่งสามารถแยกปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเด็กนักเรียนเป็น 4 กรณี ได้แก่ การถูกล่วงละเมิดทางเพศ ความรุนแรง การไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระบบการศึกษา และกรณีอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กนักเรียนมีสุขภาพกายใจแข็งแรงสมบูรณ์ มีความรู้ความสามารถในการแข่งขันกับอารยประเทศ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็นแนวทางสู่การปฏิบัติ ที่มีผลให้เด็กนักเรียนได้รับการคุ้มครองและช่วยเหลือได้อย่างเหมาะสม ดังปณิธานของเราที่ว่า “เราจะไม่ทิ้งเด็ก…แม้แต่คนคนเดียวไว้เบื้องหลัง”

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ลิงค์นี้  https://drive.google.com/file/d/1R9s0apSmUN8aIZZMx8ZjURTqG1ZjIQDG/view

หรือสแกนผ่านคิวอาร์โคดนี้

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อต้าน COVID-19

พฤ, 26/03/2020 - 13:27

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 พร้อมด้วย นายปรีชา ทัพใหญ่ นายวสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 นำคณะบุคลากรทำการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำความสะอาดภายใน ภายนอกอาคาร ห้องทำงาน ห้องประชุม จัดจุดตรวจคัดกรอง วัดไข้ จุดบริการเจลล้างมือ เพื่อป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อโรค สร้างความปลอดภัยให้ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้มาติดต่อราชการ ณ สพป.พิษณุโลก เขต 2

เลขาธิการ กพฐ. ประชุมผู้บริหาร สพฐ. ชี้แจงแนวทางปฏิบัติงาน รับมือสถานการณ์โควิด-19

พฤ, 26/03/2020 - 13:26

วันที่ 26 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นกรณีเร่งด่วน เพื่อทำความเข้าใจแนวทางการปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ร่วมกับผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. อาทิ นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. นางวัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการ กพฐ. นายกวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการ กพฐ. นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการทุกสำนักของ สพฐ. ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

ทั้งนี้ ในการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร สพฐ. ในระหว่างสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 หลังจากรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน 2548 ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – 30 เมษายน 2563 โดยให้ทุกสำนักกำหนดตารางการปฏิบัติงานของตนเองแล้วสรุปเป็นรายงานส่งให้สำนักอำนวยการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ กพฐ. ซึ่งการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรทุกคนยังคงทำงานเหมือนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนสถานที่ทำงาน เช่น ส่งงานผ่านระบบออนไลน์ ทางอีเมล ไลน์ กูเกิลไดรฟ์ หรือไลน์กลุ่ม สามารถติดต่อประสานงานได้ตลอดเวลาการปฏิบัติงาน (08.30-16.30 น.) และหากมีงานเร่งด่วน ต้องสามารถรายงานตัวเพื่อปฏิบัติงานได้ภายใน 2 ชั่วโมง ยกเว้นว่ามีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้ประกาศออกมา ทางผู้บริหาร สพฐ. ก็จะมีการประชุมและแจ้งให้ทราบต่อไป พร้อมทั้งแนะนำให้ระมัดระวังในเรื่องการส่งต่อข้อมูลออนไลน์ เพราะอาจจะผิด พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ของรัฐบาลได้ และให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมถึงประกาศของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ อย่างเคร่งครัด

นอกจากนั้น ในที่ประชุมยังได้มีการหารือเรื่องปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยต้องประกาศก่อนวันดำเนินการ 15 วัน ให้ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประสานกับทางโรงเรียนและดำเนินการรับนักเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ เช่นเดียวกับการเทียบวุฒิการศึกษาให้ดำเนินการผ่านทางออนไลน์เช่นกัน ซึ่งในเรื่องนี้ สพฐ. โดยสำนักทดสอบทางการศึกษา จะมีหนังสือแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอย่างเป็นทางการต่อไป

ภาพ/ บรรจง  ตั้งคำ

รายงาน/ งานข่าว ศนท.สพฐ.

สพป.สระแก้ว เขต 2 จัดกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day)

พฤ, 26/03/2020 - 13:26

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เป็นประธานเปิดกิจกรรมทำความสะอาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 (Big Cleaning Day) ณ บริเวณอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดยมีผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

ภาพข่าวจาก ปชส.สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)

สพป.สระบุรี เขต ๒ รับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

พฤ, 26/03/2020 - 13:25

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓  ดร.สมเกียรติ  ชิดไธสง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรสำนักงาน ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า..ข่าว สพฐ.” ตรงถึงครูรู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓  ณ ห้องประชุมรวมใจ  โดยผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรส่วนหนึ่งรับชมรายการผ่านทางเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะทำงานของตน เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

 

++ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 Coaching Team ผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ ++

พฤ, 26/03/2020 - 11:03

<<<<วันพฤหัสบดี   ที่ 26 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมเพื่อพบปะคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) เพื่อให้คำแนะนำปรึกษาติดตามการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะ 1 ปี  จำนวน 9 ราย  โดยมีนายชาญณรงค์  บุตรเวียงพันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยผา และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพม.36 ร่วมต้านไวรัสโคโรน่า 2019

พฤ, 26/03/2020 - 11:02
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้ตรวจติดตามการรับมือไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้จัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ตรวจวัดอุณภูมิและบริการเจลแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน้าที่ในสำนักงานและผู้ที่มาติดต่อราชการ ณ ตรงบริเวณทางเข้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 โดยมีจุดบริการทั้งอาคาร 1 และอาคาร 2/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา

พฤ, 26/03/2020 - 11:02
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา,นายคเณศ พงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม,นางบุญญธิดา คชรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และนายเอกอนันต์ กิมภากรณ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ ตรวจติดตามการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของ น.ส.ปทุมรัตน์ คำแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม ณ โรงเรียนวัดถ้ำปลาวิทยาคม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ขำนาญการ

สพม.36 รับรายงานตัวข้าราชการครูบรรจุใหม่

พฤ, 26/03/2020 - 11:02
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานรับรายงานตัวและให้โอวาท แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการบรรจุใหม่ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 จำนวน 3 ราย ประกอบไปด้วย 1.) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป จำนวน 1 ราย 2.) ครูคณิตศาสตร์ จำนวน 1 ราย และ 3.) ครูอุตสาหกรรมศิลป์ (ก่อสร้าง) จำนวน 1 ราย ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

สพม.36 เข้าประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563”

พฤ, 26/03/2020 - 11:02
วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36,นางโสภา ชวนวัน รองรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย น.ส.อรัญญา แยงเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และ น.ส.กัญญาภัค ชัยธิ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 12/2563 “ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 สำหรับเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องทำงานของแต่ละกลุ่มงาน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

 

ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนพานพิทยาคม

พฤ, 26/03/2020 - 11:01
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงศ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางดวงมณี แก้วสระแสน ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และ น.ส.กนกพร จีระวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนพานพิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นางก่องกาญจน์ เดชผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

หน้า