หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ.
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 39 นาที ก่อน

ขยายระยะเวลารับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนครูในภูมิภาคอาเซียน ณ ประเทศบรูไนดารุสซาลาม

พ, 18/04/2018 - 16:39
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยสมาคมครูประเทศบรูไนดารุสซาราม ขยายเวลารับสมัครโครงการแลกเปลี่ยนระหว่างครูประเทศไทยกับครูประเทศบรูไนดารุสซาราม ระหว่างวันที่ 20 มีนาคม - 20 เมษายน 2561 หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนหลักสูตรนานาชาติของมหาวิทยาลัย "School of Economics and Management Global Business Course for International Students"

พ, 11/04/2018 - 15:36
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนการศึกษารัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

อ, 10/04/2018 - 15:57
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วย รัฐบาลสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกาจะมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาไทย จำนวน 5 ทุน ภายใต้โครงการ Government of Sri Lanka Presidential Scholarships Programme ประจำปีการศึกษา 2017/2018 หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.mohe.gov.lk หรือติดตามรายได้ดังเอกสารที่แนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

โครงการจัดอบรมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและเจ้าหน้าที่(ผู้อนุมัติ)ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด

อ, 10/04/2018 - 15:49
เรียน:  ผู้เกี่ยวข้อง ด้วยกองทุนสงเคราะห์ กระทรวงศึกษาธิการ ได้เชิญชวนเข้าร่วมโครงการจัดอบรมการเบิกจ่ายค่าการศึกษาบุตรออนไลน์ให้กับโรงเรียนเอกชนในระบบและเจ้าหน้าที่(ผู้อนุมัติ)ของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด ผ่าน Facebook Live ในวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 0900-16.30 น. หากสนใจร่วมการอบรมดังกล่าว ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.aidfunds.org หรือติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา SWIFT ขั้นพื้นฐาน

จ, 09/04/2018 - 12:14
เรียน:  ผู้สนใจ ขอเชิญคุณครูผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ รายละเอียดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรอบรมการเขียนโปรแกรมภาษา Swift ขั้นพื้นฐาน วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมที่มีความสนใจในการสอนการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ได้รับประสบการณ์ในการเรียนการพัฒนาแอพพลิเคชั่นในระบบ iOS ด้วยภาษา Swift ซึ่งเป็นภาษาที่ง่ายต่อการพัฒนาโปรแกรมและช่วยเสริมการฝึกทักษะการคิดอย่างเป็นระบบของผู้เรียน 2. เพื่อจุดประกายให้กับครูกลุ่มสาระวิชาคอมพิวเตอร์ในการออกแบบการจัดการเรียนรู้การเขียนโปรแกรมและเพื่อวางแนวทางการสอนด้านการพัฒนาแอพพลิเคชั่น เข้าไปในหลักสูตรต่อไป ผู้เข้าร่วมอบรม : ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์และวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และ ตอนปลาย สถานที่ : ชั้น 44 ดิ ออฟฟิศเศส แอทเซ็นทรัลเวิลด์ ( The Offices at Central World ) ระยะเวลา : 3 ชั่วโมง โดยผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเข้าร่วมอบรมได้โดยมีให้เลือก 4 รอบ รอบที่ 1 : 23 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2Imuln5 รอบที่ 2 : 24 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2Is28LH รอบที่ 3 : 25 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2GvhoXs รอบที่ 4 : 26 เมษายน 2561 : 12.30 – 16.00 ลงทะเบียนตาม Link ต่อไปนี้ http://bit.ly/2GvYpjJ หมายเหตุ : ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 18 เมษายน หรือทันทีที่มีผู้ลงทะเบียนครบจำนวนของแต่ละรอบ รอบละไม่เกิน 30 คน สอบถามเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 082-555-7520 ทางทีมงานจะติดต่อกลับไปทางอีเมล์ เพื่อยืนยันการลงทะเบียน หรือ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่คุณจารุณี สินชัยโรจน์กุล 082-555-7520 , kayjarunee@icloud.com หมายเหตุ : ไม่จำเป็นต้องนำอุปกรณ์มา ทางทีมงานจะเตรียมไว้ให้ค่ะ รายละเอียดเพิ่มเติมตามลิงค์นี้ http://iclassroom.obec.go.th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%...

การเฝ้าระวังสถานการณ์ภัยธรรมชาติ

พฤ, 05/04/2018 - 18:16
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ04001/ ว2046 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ04001/ ว2046 และรายละเอียด

ขอเชิญสมัครรับทุนฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 61,62

พฤ, 05/04/2018 - 18:14
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม " สถานศึกษาปลอดภัย " ประจำปีการศึกษา 2561

พฤ, 05/04/2018 - 18:11
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ หนังสือ ศธ 04001/ ว1925 และรายละเอียด สิ่งที่แนบมาด้วย:  หนังสือ ศธ 04001/ ว1925 และรายละเอียด

ทุนสำหรับอาจารย์สอนภาษาอังกฤษรุ่นหนุ่มสาว ประจำปีการศึกษา 2562 ของมูลนิธิ ฟุลไบร์

พฤ, 05/04/2018 - 18:07
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอีบยดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/04/2018 - 14:52
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ด้วยกระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ ประกาศรับสมัครทุนรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2562 เพื่อศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
หรือตอนปลายในประเทศสิงคโปร์ หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.moe.gov.sg/admissions/scholarships/asean/thailand หรือเอกสารดังแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนโครงการค้นคว้าวิจัยของ Azerbaijan International Development Agency ( AIDA )

อ, 03/04/2018 - 09:01
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  เอกสาร รายละเอียด

ขอเชิญเข้าร่วมการทดสอบ SAMFA ของสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน

อ, 03/04/2018 - 08:56
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

ทุนการศึกษาของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2561และ 2562

พ, 28/03/2018 - 17:41
เรียน:  ผู้สนใจ รายละเอียดดังเอกสารแนบ ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2561 สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียด

การแข่งขัน International Economics Olympiad ครั้งที่ 1

ศ, 23/03/2018 - 14:30
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐออสเตรีย จะจัดการแข่งขันโอลิมปิกวิชาการระดับนานาชาติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ที่ National Research University Higher School of Economics (HSE) ณ กรุงมอสโก สหพันธรัฐรัสเซีย หากสนใจร่วมการแข่่งขันติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063371.pdf

ทุน Fulbright 2019: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2562

ศ, 23/03/2018 - 14:19
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright Thailand) ประกาศรับสมัครทุน Fulbright 2019: Teaching Excellence and Achievement Program ประจำปี 2562 หากสนใจ ติดตามรายละเอียดได้ดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  รายละเอียดทุน

การประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม

ศ, 23/03/2018 - 14:11
เรียน:  ผู้สนใจและผู้เกี่ยวข้อง ด้วยสาธารณรัฐโปรตุเกส เชิญชวนเยาวชนไทยร่วมการประกวดวิดีโอสั้นเกี่ยวกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม หากสนใจติดตามรายละเอียดได้ที่ www.bgreenfestival.com หรือดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1063320.pdf

แจ้งผลการประกวดบทกลอนไฮกุ ประจำปี 2560-2561

ศ, 23/03/2018 - 13:53
เรียน:  เรียนผู้เกี่ยวข้องทั่วไป ตามที่สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ ร่วมกับแจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการประกวดบทกลอนไฮกุ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนต้น นั้น บัดนี้การประกวดได้เสร็จสิ้นแล้ว ผลประกวดตามรายละเอียดดังเอกสารแนบ สิ่งที่แนบมาด้วย:  ผลการประกวด

ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)

พฤ, 22/03/2018 - 11:05
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประกาศผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (รอบสอง ระดับประเทศ)
ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ http://www.innoobec.com/?p=171437

ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1

ศ, 16/03/2018 - 16:22
เรียน:  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต      เนื่องจากทางบริษัท ต้นน้ำโฮลดิ้ง จำกัด (SE : Social Enterpeise) เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นประกอบกิจการเพื่อสังคม ได้มีโครงการร่วมกับโรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา ในการจัดงาน "มหกรรมตลาดกลางเมืองสมุนไพรไทยส่งออกสู่ตลาดโลก ครั้งที่ 1 TONNAM Thailand Herb World 2018" บนพื้นที่ 50 ไร่ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม 2561 ถึง วันที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 09.00 - 19.00 น. ณ โรงพยาบาลริม ลิฟวิ่ง จังหวัดนครราชสีมา โดยภายในงานได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย สินค้าสมุนไพร และแปรรูป สินค้าด้านการเกษตรออร์แกนิค อาหารเพื่อสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ปุ๋ยอุปกรณ์ทางการเกษตร เป็นต้น ผู้จัดงานฯ จึงเรียนเชิญท่านที่สนใจ เข้าร่วมโครงการออกบูทแสดงผลิตภัณฑ์สิงค้าซึ่งสามารถนำสินค้าเข้าสู่ระยย Alibaba.com เข้าร่วมคอร์อบรมและสัมมนา รวมถึงเรียนเชิญหน่วยงานราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดเข้าร่วม ประกวดการแข่งขันทางวิชาการ ชิงเงินรางวัน "โครงการสร้างธุรกิจจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ระดับอุดมศึกษา กศน. และผู้ประกอบการ SMEs และประชาชนทั่วไป" สำหรับผู้ที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมเว็บไซต์ http://www.tonnamherbworld.com หรือ https://www.facebook.com/tonnamherbworld/ สิ่งที่แนบมาด้วย:  1060936.pdf 1060937.pdf

หน้า