หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 18 นาที ก่อน

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เน้นคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ศ, 16/08/2019 - 14:32

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นเรื่องใหม่ สามารถนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณ ในวันที่  16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้

ศ, 16/08/2019 - 14:30

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยนางศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศ ได้ไปติดตามนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้ ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละุมง ซึ่งได้แก่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย และโรงเรียนสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน และมีความตั้งใจอยากจะอ่านมากขึ้น

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

ศ, 16/08/2019 - 14:30

วันที่  15  สิงหาคม  2562  เวลา 09.30 น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อการจัดตั้งเขตพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็ก การจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก  ปีงบประมาณ  2562 – 2564  และการรายงานผลการดำเนินงานของโรงเรียนขนาดเล็ก  เพื่อเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กต่อไป  ณ  ห้องประชุมอาคารพระมาโปรด สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

รร.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ เจ้าภาพจัดค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) 

ศ, 16/08/2019 - 14:29

 

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดกิจรรมค่ายนักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)  ให้แก่ นักเรียนภาษาฝรั่งเศสในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จาก 13 โรงเรียน จำนวน 75  คน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนภาษาฝรั่งเศส ให้มีคุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 กำหนดจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 ณ ศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

โดย นางสาวจุรีย์ กองอินทร์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  การจัดกิจกรรม   ของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาฝรั่งเศสเป็นกิจกรรมที่สมาชิกศูนย์ฯ ซึ่งได้แก่ โรงเรียนที่เปิดสอนวิชาภาษาฝรั่งเศสในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ร่วมมือกันจัดกิจกรรมพัฒนาครูและนักเรียนภาษาฝรั่งเศส มาอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับงบประมาณจาก สพฐ. และผู้บริหารของโรงเรียนเอกชน เช่นเดียวกับครั้งนี้ ตามมติของคณะกรรมการศูนย์ฯภาษาฝรั่งเศส ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียน ครูอาวุโสอดีตครูภาษาฝรั่งเศส และคณะครูภาษาฝรั่งเศสในปัจจุบัน ได้จัดกิจกรรม “ค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย)” ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน จำนวน 75 คนจาก 13 โรงเรียน วิทยากรจำนวน 5 ท่าน  อดีตครูภาษาฝรั่งเศสและอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่มีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาฝรั่งเศสเพื่อการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ มาให้ความรู้แก่นักเรียน และมีครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ร่วมดูแลนักเรียนจำนวน 20 คน โดยมีการจัดกิจกรรม 2 วัน 1 คืน

– กิจกรรมวันแรก จะเป็นการให้ความรู้ในรูปแบบฐานความรู้ด้านการใช้ภาษาฝรั่งเศส เพื่อการเป็นมัคคุเทศก์ จำนวน 5 ฐาน ได้แก่ ฐานวัดวาเสกศิลป์ ฐานเยือนถิ่นชาวนา ฐานผ้าทอเงินล้าน ฐานอาหารพื้นเมือง ฐานเลื่องลือการฟ้อน โดยจัดขึ้น ณ ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

– กิจกรรมวันที่สอง จะเป็นกิจกรรมภาคสนาม ที่นักเรียนจะได้สังเคราะห์ความรู้ที่ได้ศึกษามาฝึกปฏิบัติจริงในชุมชนแหล่งท่องเที่ยว ณ ชุมชนบ้านป่าตาล ตำบลบวกค้าง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนครบวงจรที่สามารถรองรับการจัดกิจกรรมนี้ได้ โดยจะมีการแบ่งกลุ่มนักเรียนปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อยตามฐานต่าง ๆ โดยประยุกต์ใช้ความรู้ที่ตนเองได้รับจากการฝึกอบรมในวันแรก

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานเปิดกิจกรรม กล่าวว่า กิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพ (มัคคุเทศก์น้อย) โดยความร่วมมือของคณะครู-นักเรียน จำนวน 90 คน ครั้งนี้ นับได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพความกล้าแสดงออก ความร่วมมือในการทำงาน ที่ครูตั้งใจให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาฝรั่งเศสเพื่อก้าวสู่แนวทางในการประกอบอาชีพในอนาคต โดยนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการประกอบอาชีพด้านมัคคุเทศก์ซึ่งเป็นการส่งเสริมอาชีพด้านการท่องเที่ยวอีกอาชีพหนึ่ง กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมสร้างประสบการณ์ชีวิตแก่นักเรียนซึ่งสามารถนำไปขยายผลในโรงเรียนได้ต่อไป

ผมขอชื่นชม การทำงานร่วมกันในรูปแบบของศูนย์พัฒนาการเรียนการสอน เป็นการระดมสมอง เป็นพลังความสามารถที่สร้างความสามัคคีและพร้อมเพรียงในหมู่คณะ ดังเช่น คณะครูภาษาฝรั่งเศสที่ร่วมมือกันจัดกิจกรรมค่ายในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และสร้างพลังในการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้กำลังใจแก่คณะทำงาน ขอให้กิจกรรมครั้งประสบความสำเร็จตามเป้าหมายต่อไป

โอกาสนี้ ผมขอขอบคุณท่านกงสุลกิตติมศักดิ์ฝรั่งเศสประจำจังหวัดเชียงใหม่ คุณโตมา โบ๊ด ดร.สายสวาท จันมีศรี อดีตศึกษานิเทศก์วิชาภาษาฝรั่งเศส  คณะครูอาวุโส อดีตครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศส ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูจากโรงเรียนสันกำแพง คณะศึกษานิเทศก์ และวิทยากรกิจกรรมค่ายพัฒนานักเรียนผู้นำภาษาฝรั่งเศสเพื่ออาชีพจากโรงเรียนต่าง ๆ  ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ อีกทั้งยังให้ร่วมมือในการทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวสู่ความเป็นพลโลกต่อไป

 

รับมอบลานกีฬา และลานกีฬาอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล

ศ, 16/08/2019 - 11:03
         วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีมอบลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา งบประมาณจาก สพฐ. มูลค่า 100,000 บาท และลานกีฬารวมพลังน้ำใจชุมชนโนนเห็ดไคล งบประมาณจากเงินบริจาค มูลค่า 130,000 บาท และเปิดลานกีฬาให้ประชาชนออกกำลังกาย ณ โรงเรียนบ้านโนนเห็ดไคล โดยมี คณะผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอเกษตรสมบูรณ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน คณะครูและชาวบ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธี พร้อมนี้ นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ร่วมปลูกต้นมะม่วง เพื่อให้ร่มเงาและปรับภูมิทัศน์ของสถานศึกษาอีกด้วย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 จัดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย ป้องกันการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1-3

ศ, 16/08/2019 - 10:57

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 (เวลา 13.30 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผอ.สพป.นศ.3 ประธานพิธีเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ด้านวินัย ป้องกันการกระทำผิดวินัย จรรยาบรรณวิชาชีพ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 1-3 พร้อมด้วย นายปรีชา รักษ์ทอง รอง ผอ.สพป.นศ.3 เพื่อพัฒนาบุคลากรป้องกันการกระทำผิดวินัยและให้มีความรู้ ทัศนคติที่ดี ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยมี นางจุรีรัตน์ สงณรงค์ นิติกรชำนาญการพิเศษ และ นางประยงค์ ชุมทอง นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทพนิมิต สพป.นศ.3

สพป.ตรัง เขต 1 จัดอบรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ

ศ, 16/08/2019 - 10:35

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายพยุงศักดิ์  กัญจนโรจน์ รอง ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการอบรมสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ เพื่อให้ครูได้ทราบนโยบายและข้อมูลอาชีพของตลาดแรงงานในพื้นที่ นักเรียนได้สร้างเสริมประสบการณ์อาชีพให้สอดคล้องกับความสนใจของตนเอง สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานกับอาชีวะ กลุ่มเป้าหมายครูโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ 1 คน รวม 19 คน นักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโรงเรียนละ  5 คน รวม 95 คน ได้รับการอนุเคราะห์วิทยากรจากวิทยาลัยเทคนิคตรัง วิทยาลัยการอาชีพตรัง วิทยาลัยสารพัดช่างตรัง โรงเรียนบ้านควนปริง และโรงเรียนวัดนานอน  โดยนางยุพดี  คลาดนาน ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษากล่าวรายงาน  ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1
       

สพป.นครพนม เขต ๑ การแข่งขัน “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทานฯ

ศ, 16/08/2019 - 10:35

วันที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ โรงยิมสนามกีฬาจังหวัดนครพนม  กล่าวรายงาน โดย นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑  ในนามคณะกรรมการดำเนินงานการจัดการแข่งขัน “วิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ประจำปี ๒๕๖๒ และเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการฯ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด จำนวน ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือด้วยดีตลอดมา ประธานในพิธี โดย นางวิไลวรรณ ไกรโสดา  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สพป.สกลนคร เขต 2 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สพป.สน 2

ศ, 16/08/2019 - 09:32

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.เจริญ ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมนำคณะผู้บริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดทำกิจกรรมร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาณ และร่วมกันแสดงสัญลักษณ์เพื่อต่อต้านการทุจริต ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2

ลิงค์ดาวน์โหลด
https://photos.app.goo.gl/eGR4Hv3S9RTyzL3x6

ปชส. สพป.สน 2 รายงาน
15/08/62https://p

ร่วมงานเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่น และงานของดีอำเภอบ้านแท่น

ศ, 16/08/2019 - 09:31

         วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดเทศกาลส้มโอหวานบ้านแท่น ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น โดย นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นายเสกสรร สวัสดิ์ศรี นายอำเภอบ้านแท่น กล่าวรายงาน และมี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา ประชาชน ร่วมพิธีจำนวนมาก ซึ่งในพิธีเปิดได้มีการแสดงของกลุ่มแม่บ้าน เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ได้ตรวจเยี่ยมและติดตามการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ซึ่งเป็นหลังที่ สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้างและจะมอบให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านหนองเม็ก โดยมี นายนาวา ทองดี ผอ.รร.บ้านหนองเม็ก ผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบ้านแท่น และ ผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ

สพป.สิงห์บุรี ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้พื้นที่เป็นฐานโรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี

ศ, 16/08/2019 - 09:31

วันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี พร้อมด้วยคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สพป.สิงห์บุรี ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนวัดสิงห์ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี โดยมีนายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ การนิเทศฯมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีเป้าหมายการนิเทศ คือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรง ได้รับการนิเทศครบ 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง
ในการนี้ ผอ.สพป.สิงห์บุรี ได้ตรวจเยี่ยมชั้นเรียน ติดตามและขับเคลื่อนการใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการสอน ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียนให้มากที่สุด จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน การสร้างบรรยากาศและลักษณะอันพึงประสงค์สำหรับผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาต่อไป

 

สพป.สิงห์บุรี ดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook)

ศ, 16/08/2019 - 09:30

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรีบุรี และบุคลากรกลุ่มนโยบายและแผน จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริม สนับสนุน สื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา กิจกรรมหน่วยคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ และกิจกรรมการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) รวมทั้งกิจกรรมอื่นให้กับโรงเรียนวัดพิกุลทอง อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ประกอบด้วย กิจกรรมวาดภาพระบายสี ปั้นดินน้ำมัน กิจกรรมบอกใบ้ทายคำ กิจกรรมนันทนาการ เกมส์ฮูล่าฮูปสัมพันธ์ เกมส์เขย่าไข่ เกมส์อุ้มโป่งน้ำ เกมส์เทน้ำข้ามศีรษะ เกมส์ประคองไข่ การมอบของรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าแข่งขัน และมอบวัสดุอุปกรณ์ให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ในการนี้ นายธนู อักษร ศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกิจกรรมพร้อมมอบของรางวัลให้แก่นักเรียน โดยมีนางสุภาพ แก้วบัว ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด

ศ, 16/08/2019 - 09:30

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนายสมัย แวงวรรณ ผอ.รร.บ้านโพนทอง และนายบุญเพ็ง พันสีมา ผอ.รร.บ้านนาทม เข้าร่วมการประชุมและพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การขับเคลื่อนสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ประจำปี 2562 จังหวัดร้อยเอ็ด กับโรงเรียนภาคีเครือข่าย มีผู้บริหารสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนภาคีเครือข่าย เข้าร่วมลงนาม MOU เพื่อเป็นการขับเคลื่อนการผลิตและพัฒนากำลังคนและการจัดการศึกษาให้เชื่อมโยงและสอดคล้องกันระหว่างสายสามัญและสายอาชีวศึกษา โดยมี ดร.ครรชิต วรรณชา ศึกษาธิการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมกลาง วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่เยี่ยมโรงเรียน

ศ, 16/08/2019 - 09:29

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๓ (บ้านคลองเขต) อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง เพื่อติดตามนโยบาย อ่านออกเขียนได้ อาหารกลางวัน รับทราบปัญหาในการบริหารจัดการ และให้กำลังใจคุณครูในการปฏิบัติงาน

รร.วัดพิชัยยาราม จ.ชุมพร คว้าชนะเลิศการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch”

พฤ, 15/08/2019 - 13:47

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ภายใต้แนวคิด “เมนู Thai school lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” จัดขึ้นโดยสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ในข่วงสายของวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีกลุ่มนักเรียนเจ้าของผลงานหนังสั้นที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศพร้อมคุณครูร่วมลุ้นผลรางวัลอย่างคึกคัก ส่วนการมอบรางวัลในครั้งนี้มีนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นผู้มอบ พร้อมด้วยคุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบรางวัล โดยผลรางวัลการประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ มีดังนี้

 


รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1 เรื่อง Sunday night ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 25,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 เรื่อง ถั่วเขียวสีชมพู ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 15,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 เรื่อง ฉันให้นาย ได้รับโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยม่วง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เรื่อง เด็กดอยคอยดู และโรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เรื่อง กล้วยไข่ ได้รับเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษารางวัลละ 5,000 บาท และสำหรับผู้ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศนอกจากโรงเรียนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้ว ทุกโรงเรียนจะได้รับเกียรติบัตรและทุนการศึกษาโรงเรียนละ 2,000 บาท

เลขาธิการกพฐ.เป็นประธานการประชุมการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ.ครั้งที่ 4/ 2562ณห้องประชุมสพฐ 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

พฤ, 15/08/2019 - 11:01

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(เลขาธิการ กพฐ.)เป็นประธานการประชุม การดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยกลุ่มเขตตรวจราชการ (Cluster) สพฐ.โดยมีวาระการประชุมที่น่าสนใจดังนี้กรณี1.การรับนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน2.การจัดทำข้อมูลโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3.การแจ้งผลการดำเนินงานขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน 4.ผลการดำเนินงานโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 และพระบรมวงศานุวงศ์ 5.โครงการอ่านออกเขียนได้และคิดเลขเป็น 6.โครงการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (big data) 7.โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา เป็นต้น

สพป.นครศรีธรรมราชเขต 3 ขยายผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ(Computing Science) สู่ห้องเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

พฤ, 15/08/2019 - 10:21

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 (เวลา 09.00 น.) นายยงศักดิ์ เชาวน์วุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดการเรียนรู้สาระวิทยาการคำนวณ เพื่อพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 ตำบล 1 โรงเรียน)ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 56 โรงเรียน 168 คน วัตถุประสงค์เพื่อการจัดการเรียนรู้สู่การพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของครู สาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการออกแบบในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)โดยมี นายฉัตรพงศ์ ชูแสงนิล ครูโรงเรียนวัดบางใหญ่ สพป.นศ.1 นางสุกัลยา เรืองรักษ์ นางสาวจารุณี จัตตุพงศ์ ครูโรงเรียนบ้านอายเลา นางสาวอชิรญา ชนะสงคราม ครูโรงเรียนวัดแหลม และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.นศ.3 วิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงแรมแกรนด์ปาร์ค อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562

พฤ, 15/08/2019 - 10:20

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วยนางศิริลักษณ์ บุรวัฒน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ประธานในการประชุมขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2562 กล่าวต้อนรับโดยนายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด จากนั้น ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้กล่าวรายงาน ณ อาคารหอประชุม 60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

สพป.ระยอง ๒ มอบนโยบาย ๑๐ อ. เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล

พฤ, 15/08/2019 - 10:20

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายการศึกษาอริยมงคล อำเภอแกลง จังหวัดระยอง และมอบนโยบาย ๑๐ อ. (อนุบาลโดดเด่น อ่านเก่งเขียนสวย อังกฤษสื่อสาร องค์กรร่วมมือ โอเน็ตที่ ๑ อากัปกิริยาดี ไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ อาชีพพื้นฐาน อนามัยแข็งแรง อาเซียนสร้างสรรค์) โดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วม ๓๐๐ คน ณ โรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) การจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ

พฤ, 15/08/2019 - 10:19

วันที่  14  สิงหาคม  2562   นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เข้าร่วมประชุมกลุ่มเฉพาะ (Focus Group) ในการจัดทำแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมรายสาขาด้านความเหลื่อมล้ำ โดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ณ  ห้องราชพฤกษ์ 3  โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น  เซนเตอร์ จังหวัดขอนแก่น  โดย รศ.ดร.ศุภวัฒนากร วงศ์ธนวสุ เป็นประธานที่ประชุม  ที่ประชุมมีการระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ จากตัวแทนทุกภาคส่วน ทั้งองค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน สถานศึกษา นักวิชาการ ผู้บริหาร ผู้นำชุมชน ตัวแทนนักการเมืองภาคประชาชน และภาคพรรคการเมือง ในภาคอีสาน เพื่อร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ความเหลื่อมล้ำในปัจจุบัน เรื่องสถานการณ์ความยากจน และความเหลื่อมล้ำ ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ และทำวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไข และขับเคลื่อนนโยบาย ในแผนที่นำทางและยุทธศาสตร์การวิจัย และนวัตกรรมรายสาขา ด้านความเหลื่อมล้ำ ของ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ต่อไป

 

หน้า