หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 22 นาที 19 วินาที ก่อน

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย

พฤ, 20/06/2019 - 09:08

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย จำนวน 15 คน พร้อมทั้งมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับครูผู้ช่วย โดยเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จะต้องอ่านคล่อง เขียนคล่อง และคิดเลขเป็น สิ่งสำคัญ นักเรียนชั้น ป.3 จะต้องท่องสูตรคูณได้ ณ ห้องประชุมแควน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

พฤ, 20/06/2019 - 09:08

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา  09.30  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมพิจารณาการใช้จ่ายงบประมาณตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  ครั้งที่ 1/2562  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อให้คณะกรรมการพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562  และการรายงานผลตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปีการศึกษา  2562  พร้อมทั้งติดตามการรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม  ประจำปีงบประมาณ  2562

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18...

พฤ, 20/06/2019 - 09:07

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ ให้กับข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 เพื่อให้เข้าใจในข้อมูลสารสนเทศมากยิ่งขึ้นเพื่อที่จะนำไปพัฒนาสู่โรงเรียนในสังกัด สพม.18 ต่อไป ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาัธยมศึกษา เขต 18 วันที่ 17-18 มิถุนายน พ.ศ.2562

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในระยะ ๑ เดือน

พฤ, 20/06/2019 - 09:06

เมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่ห้องประชุมเลี้ยงผ่องพันธุ์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร พร้อมด้วย นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการหน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ ดร.ชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (CLUSTER) ได้มาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในรอบระยะเวลา ๑ เดือน พร้อมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ทราบ

มอบเงินช่วยเหลือนักเรียน บ้านประสบอัคคีภัย

พฤ, 20/06/2019 - 09:05

19 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมทั้งกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือเด็กหญิงกนกวรรณ นรสาร นักเรียนชั้นป. 1โรงเรียนบ้านม่วง  ซึ่งบ้านพักประสบอัคคีภัยได้รับความเสียหายทั้งหลัง ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือ จากโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น ให้กับครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว จำนวน 3,000 บาท รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านม่วง  ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี
 ภาพกิจกรรม

สพม.34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ)

พฤ, 20/06/2019 - 09:04

สพม.34 เป็นเจ้าภาพจัดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ให้แก่ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  17 จังหวัดภาคเหนือ  53 เขตพื้นที่การศึกษา รวมผู้เข้าฝึกอบรมทั้งสิ้น 120 คน ระหว่างวันที่ 19 – 22 มิถุนายน  2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว  สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี อำเภอแม่ริม   จังหวัดเชียงใหม่

โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ในการนี้ นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในระบบ วิธีการ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสถานศึกษาได้ และเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือ ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ

ดร.สิทธิชัย มูลเขียน กล่าวว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองมีเป้าหมาย ให้คนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างเด็กให้เป็นคนเก่ง คนดี มีความสุข มีความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันของประเทศ  และอยู่ร่วมกัน ในสังคมโลกได้อย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของความเป็นไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมือง (Civic  Education) โดยบูรณาการกับวิชาการของลูกเสือเพื่อปรับใช้ตามหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน การประเมินผล  และการจัดกิจกรรม เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวบังเกิดผลเป็นรูปธรรม เสริมสร้างทักษะชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ด้าน คือ ยึดมั่นประชาธิปไตย มีคุณธรรมความเป็นไทย ห่างไกลยาเสพติด และมุ่งเน้นการดำเนินการให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายของรัฐบาล โดยให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนในวัยเสี่ยง ให้มีภูมิคุ้มกันในตนเอง ชุมชนและสังคม การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เป็นการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนโดยใช้กระบวนการลูกเสือเป็นภารกิจหลักและสำคัญที่จะดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายา             เสพติดได้อย่างเป็นระบบมากขึ้น โดยอาศัยกิจกรรมที่จะช่วยนักเรียนมีความรู้ เสริมสร้างจิตสำนึก พัฒนาทักษะชีวิตนักเรียนเพื่อการสร้างคุณลักษณะอันพึง ประสงค์  และสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ลดอัตราการออกกลางคันและสร้างเด็กดีมีคุณค่าต่อการพัฒนาประเทศต่อไป

ผมขอขอบคุณคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  คณะวิทยากร  คณะทำงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการฝึกอบรม การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ขอให้คณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ใช้พลังแห่งจิตอาสาสร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกัน เฝ้าระวัง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนนักเรียน ให้พ้นภัยยาเสพติด  สามารถก้าวข้ามปัญหาสู่เส้นทางที่ปลอดภัย มีทักษะชีวิตในการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และเตรียมพร้อมสู่เป้าหมายของชีวิตที่สดใสต่อไป  ผมขอเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ณ บัดนี้

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนป.1หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

พฤ, 20/06/2019 - 09:03

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน โดยในวันที่ 19 มิถุนายน 2562 ได้มีครูที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.1 ทุกโรงเรียน จำนวน 81 คน เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพม.36 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ประจำปี 2562

พฤ, 20/06/2019 - 09:02
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น  ประจำปี 2562   ณ   ห้องประชุม  ภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ภาพ-ข่าว

สพป.เลย เขต ๒ ร่วมกับองค์การยูนิเซฟ (UNICEF) ขับเคลื่อน ห้องสมุดเคลื่อนที่ส่งต่อความรู้ ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำทางด้านการศึกษา

พ, 19/06/2019 - 17:59

เมื่อวันจันทร์ที่  ๑๗  มิถุนายน  ๒๕๖๒   ที่โรงเรียนบ้านผาหวาย  ตำบลปวนพุ  อำเภอหนองหิน  ฯพณฯ ดร.เอวา   ฮาเกอร์   เอกอัครทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย  และ ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)ประเทศไทย   ได้ติดตามเยี่ยมชม  Mobile  Library  รถห้องสมุดเคลื่อนที่  ของโรงเรียนบ้านผาหวาย    สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   

            โครงการรถห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้ริเริ่มขึ้นเมื่อปี  พ.ศ. 2558  โดยองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)  มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำห้องสมุดเคลื่อนที่และกิจกรรมส่งเสริมการอ่านไปยังเด็กๆ ที่อาศัยอยู่ตามโรงเรียน และหมู่บ้านห่างไกล  หลังผลการสำรวจพบว่า เด็กในประเทศไทยจำนวนมากยังขาดทักษะการอ่าน  และขาดหนังสือสำหรับเด็กไว้อ่านที่บ้าน   ความยากจนไม่ใช่ปัญหาเดียวของการขาดโอกาสทางการศึกษา  มีเด็ก ๆ จำนวนมากอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกล  ระยะทางจึงเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เด็ก ๆ ประสบปัญหาไม่สามารถเข้าถึงโลกของการเรียนรู้ได้อย่างเต็มที่  รถห้องสมุดจึงถือเป็นตัวแทนความรู้ที่จะวิ่งไปหาเด็ก ๆ และเป็นความหวังครั้งใหม่ที่จะมาเติมเต็มโอกาสทางการศึกษาของเด็ก ๆ   องค์กรเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ หรือ ยูนิเซฟ จึงได้สานต่อโครงการมอบรถห้องสมุดเคลื่อนที่ พร้อมหนังสือสำหรับเด็กเต็มคัน ให้แก่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ เพื่อนำไปให้บริการแก่เด็ก ๆ ในสังกัดได้เปิดโลกกว้าง

ฯพณฯ ดร.เอวา  ฮาเกอร์  เอกอัครทูต กล่าวว่า  มีความยินดีที่ได้มาเยี่ยมชมจังหวัดเลย จังหวัดเลยเป็นจังหวัดที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์มองไปทางไหนก็เห็นแต่พื้นที่สีเขียว  มีบรรยากาศที่ดีร่มรื่น แต่อยู่ห่างไกลจากกรุงเทพฯ  สำหรับการมาในครั้งนี้เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลองความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับออสเตรียอันเป็นเวลายาวนานกว่า ๑๕๐ ปี และมอบหนังสือ”คุณยายบนต้นแอปเปิ้ล” ให้กับโรงเรียนด้วย

             ด้าน นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ กล่าวว่า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย  เขต ๒  ได้ดำเนินโครงการห้องสมุดเพื่อส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียน  โดยได้รับคำแนะนำจาก  ดร.อัมพร  พินะสา  รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการประสานงานขอสนับสนุนงบประมาณจากองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย  โดยการประสานงานของ ดร.รังสรรค์  วิบูลอุปถัมภ์  เจ้าหน้าที่การศึกษาองค์การยูนิเซฟ (UNICEF)ประเทศไทย

             ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๒ องค์การยูนิเซฟประเทศไทย  ได้สนับสนุนรถยนต์ (ดีเซล) ชนิด ๔ ล้อ จำนวน ๑ คัน  พร้อมตกแต่งเป็นห้องสมุดเคลื่อนที่และงบประมาณ จำนวน ๓๗๗,๐๐๐ บาท  เป็นค่าหนังสือส่งเสริมการอ่าน  วัสดุอุปกรณ์ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก จำนวน ๙๕ โรงเรียน  ในระยะที่ ๒  โครงการห้องสมุดเคลื่อนที่  ได้รับงบประมาณ จำนวน  ๑๔๐,๐๐๐ บาท  เพื่อ  จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ อีก จำนวน  ๓๐ โรงเรียน

ทั้งนี้ เพื่อจัดหาหนังสือส่งเสริมการอ่านให้กับนักเรียนโรงเรียนขนาดเล็ก   กระตุ้นให้เกิดความต้องการอ่านหนังสือ และมีนิสัยรักการอ่าน   ให้นักเรียนที่ด้อยโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพิ่มบทบาทและศักยภาพของผู้ปกครองและครูในการที่จะสนับสนุนการอ่านของเด็ก ๆ  อีกทั้งยังเป็นการ พัฒนาแหล่งเรียนรู้ห้องสมุดเคลื่อนที่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

          

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พ, 19/06/2019 - 15:21

17 มิ.ย.2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 พร้อมด้วยนายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ลูกเสือและเนตรนารี ร่วมในพิธีเปิดงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 มิถุนายน 2562 ณ แหลมสนอ่อน หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) โดยมี พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน มีนายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ศึกษาธิการภาค 5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด  ผู้แทนหน่วยงาน คณะกรรมการจัดงาน ผู้บังคับบัญชาฯ และลูกเสือ-เนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดน รวมทั้งลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสลาม เข้าร่วมงานชุมนุมจำนวน 13,620 คน ระหว่างวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมืองสงขลา

มนทิชา   แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                  รายงาน
http://www.pattani3.go.th

สพป.อ่างทอง อบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน

พ, 19/06/2019 - 15:21

วันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ดร.มโน ชุนดี ผอ.สพป.อ่างทอง เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการอบรมเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายในและบรรยายพิเศษ ผู้เข้ารีบการอบรม ประกอบด้วย ข้าราชการครูที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ-การเงิน ของโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 75 คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้กับเครือยข่ายฯ ในการออกติดตาม ตรวจสอบสถานศึกษาในสังกัด ประจำปี 2562 ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จย่า 90 สพป.อ่างทอง

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 25/2562

พ, 19/06/2019 - 15:21

     วันที่ 19 มิถุนายน 2562  เวลา  08.00  น.  นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  25/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. 

 

“ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 รุ่น 8

พ, 19/06/2019 - 15:20

นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พร้อมด้วยนายเสงี่ยม  ทองละมุล       รองผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  และนายภรพิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562   .ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์ จำนวน  315  คน   ในการจัดประชุมโครงการ “ผอ.เขตพบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562”  รุ่นที่ 8   มี/ ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายในและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ  เขต  1    เข้าร่วมการประชุมฯ   ในวันที่ 19 มิถุนายน 2562  ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ

 

โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สพม.19 จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี เยาวชนชายแดนไทย-ลาว (มีคลิป)

พ, 19/06/2019 - 15:20

เยาวชนพื้นที่ชายแดนเขตตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ร่วมกับ เยาวชนบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19

ว่าที่ร.ท.ยุทธชาติ ไชยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562  โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนเพื่อเชื่อมความสัมพันธไมตรี พื้นที่ชายแดนไทย-ลาว ระหว่างทีมเยาวชนตำบลปากหมัน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ประเทศไทย กับทีมเยาวชนบ้านนาข่า เมืองบ่อแตน แขวงไชยะบุลี สปป.ลาว ครั้งที่ 1  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะ และส่งเสริมให้เยาวชนรักการเล่นกีฬา การออกกำลังกาย เป็นตัวอย่างให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศ และส่งเสริมให้กับเยาวชนทั้งสองประเทศได้เกิดความรัก ความสามัคคี  มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์  และก่อให้เกิดปฏิสัมพันธ์อันดี

การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ในครั้งนี้  มีการจัดการแข่งขันกีฬา  3 ชนิด กีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอลชาย-หญิง  วอลเลย์บอลชาย-หญิง และเซปักตะกร้อชาย มีนักกีฬาเยาวชน และเจ้าหน้าที่ของทั้งสองประเทศเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 150 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา องค์การบริหารส่วนตำบลปากหมัน   ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 2102 ชุดด่านตรวจกองร้อยทหารพรานที่ 2108 ชุดด่านตรวจตำรวจตระเวนชายแดนที่ 247 และนายอำเภอด่านซ้าย

……………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูนรเศรษฐ์ แสนประสิทธิ์ เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา

ลิงค์ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/pg/%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2-PKW-1531622927062602/photos/?tab=album&album_id=2249988815226006

 

 

เยี่ยมและให้กำลังลูกเสือ-เนตรนารี และคณะกรรมการค่ายลูกเสือฯ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พ, 19/06/2019 - 15:19

17 มิ.ย.2562 เวลา 12.300 น. นายวิศิษฐ์ พิทักษ์ลาวัลย์ รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ปฏิบัติราชการ ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจลูกเสือ หมู่บ้านพญาตานี (ปัตตานี) ค่ายย่อยที่ 3 ในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ บริเวณแหลมสมิหลา (สระบัวและแหลมสนอ่อน) อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

มนทิชา   แวซอเหาะ         ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                รายงาน
http://www.pattani3.go.th

สพป.ยโสธร เขต 2 เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ, 19/06/2019 - 15:19

ในวันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายคชาภัฏ จูมผา รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 นางสมใจ มิ่งไชย ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน นางสาวโสภิตวลัย เบ้าทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้สถานศึกษามีการบริหารและจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เกิดผลดีแก่ผู้เรียน ทั้งในด้านสิทธิโอกาสและคุณภาพการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านกุดแดง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

   

สพม.13 จัดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษา

พ, 19/06/2019 - 15:18

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 (ตรัง – กระบี่) เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี คณะวิทยากรจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12  และ สำนักงาน กกต.จังหวัดตรัง มาร่วมบรรยายให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

สำนักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดโครงการพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนเขตพื้นที่การศึกษาและพัฒนาคณะกรรมการสภานักเรียนตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ในระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาจังหวัดตรัง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย ประธานสภานักเรียน และครูผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียนของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 88 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อสนองนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาสภานักเรียนให้เข้มแข็งและยั่งยืน เข้าใจบทบาทหน้าที่ตามหลักธรรมาภิบาล และมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. เพื่อให้ครูและผู้รับผิดชอบงานสภานักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการทำงานของสภานักเรียน และส่งเสริมการดำเนินงานของสภานักเรียนได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
  4. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี กล่าวว่า สภานักเรียนเป็นกิจกรรมสำคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีภาวะผู้นำที่ใช้กระบวนการประชาธิปไตยและนำหลักธรรมาภิบาลมาดำเนินงาน โดยจุดมุ่งหมายของสภานักเรียน คือ การเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการประชาธิปไตย วิถีประชาธิปไตย การเป็นผู้นำและผู้ตาม การทำงานเป็นทีม และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพัฒนาโรงเรียน การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จึงเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อนำไปพัฒนากิจกรรมสภานักเรียนในโรงเรียนให้ยั่งยืนต่อไป

ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านวาวี โรงเรียนบ้านเลาลี โรงเรียนบ้านปางกิ่วฯ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

พ, 19/06/2019 - 15:18

นายจรัญ แจ้งมณี ผอ.สพป.เชียงราย เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามนโยบายการอ่านออกเขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน ฯลฯ ตามนโยบายเร่งด่วนของ สพฐ. ณ โรงเรียนบ้านวาวี และโรงเรียนบ้านเลาลี ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียราย

แอเรียทูโพสต์2

แอเรียทูโพสต์2

นักเรียนโรงเรียน เบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศการแข่งขัน เชียร์ลีดดิงนานาชาติเอเซีย

พ, 19/06/2019 - 14:06

นักเรียนโรงเรียน เบญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี ชนะเลิศการแข่งขัน เชียร์ลีดดิงนานาชาติเอเซีย

ระหว่างวันที่  9-16 พฤษภาคม 2562 ณ ประเทศญี่ปุ่น

ในรายการ The 13 th Cheerleading Asia International Open Championship  2019 & The 6 Asian Junior Cheerleading Championship  2019

ดูรายละเอียด ที่เว็บไซต์ของโรงเรียนเบญจะมะมหาราช ดังลิงค์นี้ http://www.benchama.ac.th/site/index.php/news-update-2/787-bmc-2

แบบฟอร์มข้อมูล การดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

พ, 19/06/2019 - 13:17

รายละเอียดข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อต้องการทราบการดำเนินการ แผนงานโครงการกิจกรรม   และผลงานที่เป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ที่      ดำเนินการ ซึ่งจะนำข้อมูลสรุปและเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้  แบบการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

หน้า