หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 31 นาที ก่อน

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563

พฤ, 26/03/2020 - 09:51

วันพุธ ที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หน่วย ศูนย์ และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการ “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 12/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้าน การจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1 และการร่วมรับชม รับฟัง รายการพุธเช้า ในครั้งนี้ สพป.ปัตตานี เขต 1 ได้ดำเนินการตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยให้ผู้บริหารเขตพื้นที่ และบุคลากร สวมใส่หน้ากากอนามัย และจัดให้นั่งห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

สพป.เลย เขต ๒ ประเมินผลการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑(๑ เมษายน ๒๕๖๓)

พฤ, 26/03/2020 - 09:50

วันอังคารที่ ๒๔  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  พร้อมด้วย  นายสุทธินันท์  บุบผาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม  ประธานกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองคัน อำเภอภูหลวง  นายเจริญศักดิ์   บรรพลา  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และนางสาววนิดา  สิมพล  ศึกษานิเทศก์ ได้ออกประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๑ (๑ เมษายน ๒๕๖๓)  จำนวน ๖ โรงเรียน ประกอบด้วย  นายจักรพงศ์  เครือหงส์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวนปอ  นายเจตน์สฤษฎิ์   แสงจันทร์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาดินดำ  นายสหสุนา  แดงน้อย   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ  นายสุทธินันท์  บุบผาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอุ่ม   นางจงกิต  บุตรเต  ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน  และ นายบุญช่วย  ธีรวิชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามูลตุ่น  เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๗/ว๖ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ ๑  ตุลาคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป ทุกโรงเรียนที่ได้ประเมิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในฐานะประธานคณะกรรมการประเมินได้ฝากถึงข้าราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาว่า  การประเมินผู้บริหารสถานศึกษาหากไม่ได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากครูและบุคลากรในโรงเรียนผลสำเร็จก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้  ดังนั้นงานที่คุณครูทุกคนรับผิดชอบจึงมีความสำคัญและทุกคนก็มีความสำคัญ  เป็นการแสดงถึงองค์กรที่มีคุณภาพ  ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจทั้งแก่ผู้บริหารสถานศึกษา คุณครูรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาในการรับการประเมินการปฏิบัติงานครั้งนี้

 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ระวัง COVID ๑๙ KSN ๑ สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน และผู้มารับบริการ

พฤ, 26/03/2020 - 09:50

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑
กำหนดแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ระวัง COVID ๑๙ KSN ๑ สำหรับบุคลากรภายในสำนักงาน และผู้มารับบริการ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙

 

สพม.15 ร่วมบริจาครางวัลสลากกาชาด

พฤ, 26/03/2020 - 09:50

นายสุธี  บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 พร้อมด้วยนางราตรี  ศรีสุวรรณ ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมกิจกรรมรับบริจาคสิ่งของ เงินสด เพื่อใช้เป็นรางวัลสลากกาชาด รวมถึงการชี้แจงแนวทางการจัดงานกาชาดและงานประจำปี จังหวัดนราธิวาส ประจำปี 2563 ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส

สพป.พิจิตร เขต 1 Big Cleaning Day สู้ โควิด-19

พฤ, 26/03/2020 - 09:49

เมื่อ 25 มีนาคม 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาด สพป.พิจิตร เขต 1  Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิด-19 และการสร้างความมั่นใจให้กับทุก ๆ คน  ด้วยมาตรการป้องกันไวรัสโควิด-19

 

บุคลากร สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ฝึก ดึง ปลด กด ส่าย การใช้ถังดับเพลิง

พฤ, 26/03/2020 - 09:48

23 มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ทั้ง 3 ท่าน นำทีมบุคลากรสุภาพบุรุษ และผู้สนใจในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ชมการสาธิตและฝึกปฏิบัติจริง ในการใช้ถังดับเพลิง  ซึ่งในขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อน มีความสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดเหตุไฟไหม้ อัคคีภัยอยู่บ่อยครั้ง  และโดยปกติหากอาคารสำนักงาน มีถังดับเพลิง ติดตั้งอยู่ ก็จะสามารถแก้ไขอัคคีภัยแบบเบื้องต้นได้ แต่เนื่องจากเมื่อมีถังดับเพลิงแล้ว แต่มีบุคลากรในสำนักงานฯ หลายๆ คนอาจยังใช้ถังดับเพลิงที่ติดตั้งไว้ไม่เป็น  จึงขอให้ผู้แทนผู้จำหน่ายและบริการได้มาให้คำแนะนำวิธีการใช้งานถังดับเพลิงเบื้องต้น  พร้อมทั้งสาธิตวิธีการใช้ และให้บุคลากรทุกคนได้ฝึกปฏิบัติจริง ซึ่งหากเกิดเหตุจะได้มีสติและใช้อย่างถูกต้อง เพื่อมิให้ถังดับเพลิงเป็นเพียงแค่อุปกรณ์ติดตั้งภายในสำนักงานฯ ที่ไร้ประโยชน์  โดยมีวิธีหลักในการใช้  4 ขั้นตอน

ดึง : ดึงสลักออกจากถังดับเพลิงด้วยวิธีการบิดหมุนให้กระดูกงูขาด แล้วดึงสลักให้หลุดออกมาจากคันบีบชองถังดับเพลิง
ปลด : ปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกโดยจับบริเวณปลายสายฉีด แล้วดึงออกมา จะออกง่ายกว่าจับบริเวณโคนสาย
กด : กดคันบีบของถังดับเพลิงให้สารเคมีในถังออกมาบริเวณปลายสาย เพื่อใช้ในการดับเพลิง
ส่าย : ส่ายปลายสายฉีดไปมาเพื่อดับเพลิง ควรฉีดไปยังฐานของเพลิง หรือต้นเพลิง ไม่ควรฉีดบริเวณเปลวเพลิง

 

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต1 ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้ให้นักเรียนยากจน

พฤ, 26/03/2020 - 09:48

วันที่ 25 มีนาคม 2563 นายสมหวง ขุนพรหม รอง ผอ.สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 นางสาวอรสา คูภากรณ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยนางนิตยา วิชนา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ ผู้รับผิดชอบและผู้ประสานงานโครงการงานระบบการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ส่งมอบสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นให้กับนักเรียนที่มีภาวะวิกฤติ/ขาดโอกาส/ยากจน/ขาดแคลน โรงเรียนละ 1 คน ซึ่งได้มีการสำรวจข้อมูลนักเรียน จากโรงเรียนในสังกัด สพป.ปข.1โดยในวันนี้ นายนิธี พวงเดช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางเบิด ตัวแทนรับมอบสิ่งของให้กับเด็กชายธีรศักดิ์ พลดงนอก นักเรียนโรงเรียนบ้านบางเบิด ณ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
พร้อมนี้งานประชาสัมพันธ์ สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ขอเชิญชวนผู้มีจิตเมตตา ร่วมบริจาคเงินหรือสิ่งของให้กับนักเรียนที่ประสบปัญหาการขาดแคลน ยากจน และขาดโอกาส ในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 โดยติดต่อที่ งานประชาสัมพันธ์ และงานส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ปข.1 หรือ สอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทร 032602031

  

 

 

สพม.35 Big Cleaning Day

พฤ, 26/03/2020 - 09:47

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นางนภาพร  แสงนิล นายเกรียงศักดิ์  ยอดสาร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะบุคลากร ร่วมกันทำความสะอาด  บริเวณสถานที่ทำงาน และบริเวณโดยรอบ สำนักงาน ในวันที่ 25 มีนาคม 2563

เพื่อรักษาความสะอาด และให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019  และสร้างความน่าเชื่อถือ แก่ผู้มาติดต่อรับบริการ

นลินา  เลาสูง

นักวิชาการจัดการทั่วไปชำนาญการ/รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/ภาพ

กลุ่มอำนวยการ/เจ้าของโครงการ

สพป.เชียงราย เขต 1 ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ

พฤ, 26/03/2020 - 09:47

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 พร้อมบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ให้การต้อนรับและนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัดการเรียนรู้ในกิจกรรมหลักสูตร โครงการเครือข่ายอาชีพนักเรียน การแนะแนวอาชีพในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด ให้กับ ดร.ศรีชัย พรประชาธรรม ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องในโอกาสเดินมาตรวจราชการและติดตามประเมินผลตามนโยบายการตรวจราชการเฉพาะด้าน (Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างทักษะพื้นฐานที่เชื่อมโยงสู่การสร้างอาชีพและการมีงานทำ การผลิตและพัฒนาคนให้ตรงกับความต้องการอุตสาหกรรมเป้าหมายในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) พร้อมชมเชยการทำงานของ สพป.เชียงราย เขต 1 และให้ข้อแนะนำในการเตรียมแผนและมาตรการความพร้อมล่วงหน้าของสถานศึกษาทุกแห่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ก่อนจัดการเรียนการสอน ณ ห้องพวงชมพู สพป.เชียงราย เขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 รวมใจต้านภัย Covid-19

พฤ, 26/03/2020 - 09:47

นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตระดมทำความสะอาดสำนักงานฯโดยได้ ประสานขอความร่วมมือเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เพื่อฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคในสำนักงาน ตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ของทางรัฐบาล ซึ่งทางเทศบาลเมืองกันทรลักษ์โดยนายทรงชัย รุจิรารังสรรค์ นายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ ได้มอบหมายให้ นายปริญญา มานพ นักบริการงานสาธารณสุข พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 เปิดศูนย์ต้าน COVID 19++

พ, 25/03/2020 - 13:22

^^วันพุธ  ที่ 25  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 08.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์ต้าน COVID 19 เพื่อตรวจคัดกรองบุคลากรและผู้ที่มาติดต่อราชการ เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID 19 ณ บริเวณหน้าอาคารสำนักงาน โดยขอความร่วมมือบุคลากรให้ถือปฏิบัติดังนี้

1.สวมหน้ากากอนามัยทุกวันที่อยู่ที่ทำงาน

2.บุคลากรทุกคนต้องตรวจวัดอุณหภูมิทางร่างกาย ณ  จัดคัดกรองทุกครั้งที่เข้าออกสำนักงาน ติดสติ๊กเกอร์สีคัดกรอง

3.หมั่นล้างมือให้สะอาด

4.ยืนห่างกันไม่น้อยกว่า 1 เมตร

5.ไม่ไปในสถานที่เสี่ยงต่อโรค

6.ติดตามสถานการณ์โรคเพื่อปฎิบัติตัวให้ปลอดภัย   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประชุมรับฟัง”พุธเช้าข่าวสพฐ.”

พ, 25/03/2020 - 13:22

วันที่  25  มีนาคม  2563  ณ  ห้องประชุม VDO  Conference  ชั้น  3  อาคาร  1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  โดย  ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต 1  นายทินกร  หมวกแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์  พรหมพินิจ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร  เขต  1  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม   ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน  ศึกษานิเทศก์  ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ VDO  Conference  รับทราบดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม VDO Conference ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 โดย ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายทินกร หมวกแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.อรชร ปราจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน ศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุม “พุธเช้าข่าวสพฐ.” ผ่านระบบ VDO Conference รับทราบดำเนินการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 (COVID-19) และเพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2563

พ, 25/03/2020 - 13:22

          วันที่ 25 มีนาคม 2563  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2   พร้อมบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม   “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”   ครั้งที่ 12/2563 ซึ่งส่งสัญญาณ Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา   ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จอย่างมีคุณภาพพร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา ซึ่งในการประชุมได้มีนโยบายให้จัดที่นั่งห่างกัน 1 เมตร  และสวมใส่หน้ากากอนามัย ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2563 ผ่านระบบ Video Conference

พ, 25/03/2020 - 13:22

เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 25.03.63

พ, 25/03/2020 - 13:21

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2563 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป.นค.1  ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมรับชม-รับฟังนโยบายสำคัญในการบริหารจัดการด้านการศึกษาและร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน”   พร้อมกับร่วมรับชมการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 12/2563  ณ ห้องประชุมพระเสริม  สพป.หนองคาย เขต 1 อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย  “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน”

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

พ, 25/03/2020 - 13:21

วันที่  ๒๕  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. และพุธเช้า ข่าวโรงเรียน ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน  ครั้งที่  ๑๒/๒๕๖๓ ผ่านทางระบบ VDO  conference  โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา โดยรับชมรายการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ติดตามรับชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม      ช่อง DLTV  ช่อง ๑๔  ๒. ผ่าน www.obectv.tv

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2563

พ, 25/03/2020 - 13:20

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 12/2563 โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา นำสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ดำเนินตามนโยบายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยให้สวมใส่หน้ากากอนามัยและจัดให้นั่งห่างกัน ไม่น้อยกว่า 1 เมตร

ชาวตานี 3 ร่วมมือป้องกัน COVID-19 คือ ภารกิจของพวกเราทุกคน

พ, 25/03/2020 - 13:20

23 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ระดมความคิดเห็นด้วยกระบวนการ PLC หามาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้ทุกคนได้พึงตระหนักและปฏิบัติตามเพื่อลดการสูญเสียและหยุดการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ลุกลามไปในเกือบทุกพื้นที่ มีผู้ติดเชื้อและเสียชีวิต เบื้องต้นได้มีมาตรการให้งดกิจกรรมหรือจัดประชุมรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่ระบาดของโรค จัดการประชุมด้วยวิธีวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ ให้เจ้าหน้าที่และผู้รับบริการทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า และใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆ กำหนดทางเข้า-ออกเพียงทางเดียว ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ก่อนทุกครั้งเมื่อใช้เครื่องสแกนลายนิ้วมือ นอกจากนี้ยังได้กำหนดปฏิทินให้บุคลากรในเขตพื้นที่ฯ ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) โดยผ่านทางระบบออนไลน์ที่บ้านด้วย ซึ่งได้กำหนดข้อตกลงไว้ ให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานที่บ้าน ต้องเปิดเครื่องมือสื่อสารให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา การปฏิบัติงานที่บ้านให้ปฏิบัติงานเสมือนปฏิบัติงานที่สำนักงาน ต้องไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการ หากมีเหตุจำเป็น เร่งด่วนต้องมาปฏิบัติงานที่สำนักงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสมและแจ้งผู้อำนวยการกลุ่มทราบด้วย และให้รายงานผลการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work From Home) ต่อผู้อำนวยการกลุ่มเป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ ได้ตั้งจุดคัดกรองเพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริเวณทางเข้าอาคารสำนักงานโดยให้มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ช่วงเวลาละ 2 คน ให้ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและซักประวัติผู้มาติดต่อราชการทุกคน หากพบว่าผู้มาติดต่อราชการมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส ให้ขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าสู่อาคารและแจ้งบุคคลดังกล่าวเฝ้าระวังตนเองเป็นเวลา 14 วัน พร้อมปฏิบัติตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ให้ผู้มาติดต่อราชการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าสู่อาคาร และหากมีผู้มาติดต่อเพื่อจัดส่งหนังสือราชการหนังสือราชการหรือพัสดุอื่นๆ ให้รับไว้ที่จุดคัดกรอง

มนทิชา  แวซอเหาะ    ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี     รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม พระธรรมมงคลรังสี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง

พ, 25/03/2020 - 13:19

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 19.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำคณะรองผอ.สพป. ผอ.กลุ่มทุกกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม พระธรรมมงคลรังสี (คำบ่อ อรุณมหาเถร) อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 8 อดีตเจ้าอาวาสวัดโพธิ์ชัย พระอารามหลวง ณ ศาลากุศลสงเคราะห์ วัดโพธิ์ชัย พระอารมหลวง อำเภอเมืองหนองคาย  จังหวัดหนองคาย ในโอกาสนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้จัดทำโรงทานเพื่อแจกทานแก่บุคคลต่างๆที่เดินทางมาร่วมงานในพิธี ดังกล่าวด้วย

สพม.19 คว้ารางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS 7 รางวัล ไปต่อระดับชาติ 3 รางวัล

พ, 25/03/2020 - 12:38

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) เปิดเผยว่า สพม.19 ได้ส่งผู้บริหารสถานศึกษา รองผู้อำนวยการสถานศึกษา และครูผู้สอนเข้าร่วมประกวดเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ปีการศึกษา 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ ในด้านวิชาการ ด้านการจัดการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน จำนวน 7 คน และสามารถผ่านเข้าไปเป็นตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเข้าประกวดในระดับชาติ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย

นายกิตติชัย กรวยทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ชนะเลิศเหรียญทอง โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

นางกุลธิดา ศรีโกเมนทร์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ด้านบริหารจัดการ รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนศรีสงครามวิทยา

นางพิชยา เสนามนตรี  ครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ เหรียญทอง โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก

นายอภิสิทธิ เกษเกษร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สพม.19

หน้า