หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 35 นาที ก่อน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2562

พ, 02/10/2019 - 11:27

     วันที่ 2 ตุลาคม 2562  เวลา  08.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด   ร่วมรับชม พุธเช้า…ข่าว สพฐ.”  ครั้งที่  39/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ. 

สพป.กระบี่ ให้การต้อนรับรอง ผอ.สพป.พังงา ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่ สพป.กระบี่

พ, 02/10/2019 - 11:26

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลกระบี่ นายสุเทพ เปียกบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลกระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ กล่าวต้อนรับพร้อมมอบช่อดอกไม้ให้กับนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ที่เดินทางมาช่วยปฏิบัติราชการเป็นการประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เนื่องจากผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เกษียณอายุราชการ ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ โดยมีนายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงาเดินทางมาส่งจำนวนกว่า 100 คน และมีผู้ให้การต้อนรับจากกระบี่ จำนวนกว่า 150 คน ประกอบด้วย คณะผู้แทนศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ คณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดกระบี่ และบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่
ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปาระถมศึกษากระบี่ มีผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ 2 คน และครบเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (วันที่ 30 กันยายน 2562) ทำให้ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ) จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้งนายชัยยงค์ ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา ให้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ มีกำหนด 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป โดยไม่ผูกพันการย้ายและการแต่งตั้ง เพื่อประโยชน์ของราชการเป็นสำคัญ

สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1ประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน

พ, 02/10/2019 - 11:25

เมื่อ 29 กันยายน 2562 ที่โรงเรียนอนุบาลสามง่าม ว่าที่พันตรีสุวิศิษฏ์  กันทา รองผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ร่วมกับชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือศรีสรรเพชญ ดำเนินการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น  วิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น แก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปดำเนินการในกองลูกเสือของตนและดำเนินการตรวจขั้นที่ 5 ขั้นปฏิบัติการและประเมินผล จนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้บังคับบัญชาลูกเสือที่ได้ตรากตรำ ต่องานหนักมาจนกระทั่งได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ 2 ท่อน จำนวนทั้งสิ้น 29 ราย

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมพัฒนาการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring

พ, 02/10/2019 - 11:25

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 25 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ด้วยกระบวนการ Coaching & Mentoring เพื่อขับเคลื่อนการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งมีผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก ดร.สัมภาษณ์ คำผุย ประธานเครือข่ายการนิเทศการมัธยมศึกษา ประกอบด้วย กลุ่มจังหวัดร้อยเอ็ด ขอนแก่น มหาสารคาม และกาฬสินธุ์ (ร้อย แก่น สาร สินธุ์) ที่มีประสบการณ์ เชี่ยวชาญด้านการนิเทศ มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้ โดยมี นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางกรรณิกา ขุขันธิน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการ และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้//////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ/ ข่าว

 

สพป.ลำพูน เขต 2 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา (โรงเรียนวัดหนองยวงและโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว)

พ, 02/10/2019 - 11:23

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 และคณะ ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตําแหน่งผู้อํานวยการสถานศึกษา ในรอบ 6 เดือน จำนวน 2 ราย ได้แก่ นายเจษฎา ปัญญายิ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองยวงและนางสนธยา หล้าเต็น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านล้องเครือกวาว โดยได้ดำเนินการประเมินตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด และคะแนนการประเมินเป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้กำหนดองค์ประกอบและตัวชี้วัดที่ครอบคุลมภารกิจสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสพฐ. เพื่อพัฒนาการศึกษาเป็นเวลา 1 ปี

สพม.39 ประชุมเชิงปฏิบัติการกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐานและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562

อ, 01/10/2019 - 15:06

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39,นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วยผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้และตัวชี้วัดร่วมประชุมกลั่นกรองข้อมูลการรายงานตัวบ่งชี้มาตรฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 1 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

สพม.36 ให้การต้อนรับ นายวรพงค์ สันติวงค์ รักษาการ ผอ.สพม.36

อ, 01/10/2019 - 15:05
วันที่ 1 ตุลาคม  2562 เวลา 09.30 น. นางบุษกร เชื้อสีดา ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากร           ในสำนักงาน ให้การต้อนรับ  นายวรพงค์ สันติวงค์   รักษาการ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ณ ห้องประชุม              ภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36    ซึ่งในวันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ได้จัดกิจกรรมสักการะ           พระปัญญารัตนากร(พระประจำสำนักงาน) และพระภูมิ- เจ้าที่ เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องด้วยเป็นวันเริ่มต้นแห่งปีงบประมาณ 2563 /   น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ- ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 1 จัดงานยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

อ, 01/10/2019 - 15:05

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานในงาน “ยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562” โดยได้มอบใบประกาศเกียรติคุณ พร้อมโล่ ให้กับข้าราชการครูและลูกจ้างประจำผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ ได้รับเกียรติจากพระเทพรัตนนายก เจ้าคณะจังหวัดลำพูน ทำพิธีบายศรีสู่ขวัญ เพื่อเป็นศิริมงคลและขวัญกำลังใจแก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุราชการ ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรวิหาร อ.เมือง จ.ลำพูน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562

สพป.ปัตตานี เขต 3 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ

อ, 01/10/2019 - 15:03

วันที่ 26 ก.ย. 2562 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา ตามโครงการระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหารการศึกษา ระหว่างวันที่ 26 – 28 กันยายน 2562 ซึ่งในช่วงเช้าเป็นการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบ EMIS และรายงานข้อมูลสารสนเทศ การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ITC) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากับโรงเรียนทุกโรงในสังกัด ต่อด้วยการชี้แจงแนวทางการจัดการข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร การจัดทำข้อมูลสารสนเทศอาคารและสิ่งก่อสร้างในระบบ B-OBEC และการจัดทำข้อมูลสารสนเทศผ่านระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (DMC) ระบบบริหารจัดการข้อมูล ปีการศึกษา 2562 การออกรหัสตัว G ของข้อมูลระดับ Cluster การบริหารจัดการข้อมูลนักเรียนรายบุคคลและการตรวจสอบข้อมูล เพื่อการออกรายงาน รวมถึงการจัดการข้อมูลนักเรียนด้วยระบบ Smart Card โดยมีนายสุทธิศักดิ์ แวซอเหาะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายอาริฟ มาหามะ โรงเรียนชุมชนบ้านปาแดปาลัส นายอาหะมะตอลา บือราเฮง ครูโรงเรียนชุมชนวัดถัมภาวาส นางสาวศริญญา วาแม ครูโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 และนายซอบือรี ตาปู เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สพป.ปัตตานี เขต 3

มนทิชา  แวซอเหาะ        ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์  บลูกาวาลี         รายงาน
ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี 3
http://www.pattani3.go.th

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม

อ, 01/10/2019 - 15:02

วันที่ 29 กันยายน 2562 นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เป็นประธานในการเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการและรายงานผลการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนสู่องค์กรคุณธรรม โดยมีนางสาวอภิตา เกียงสุภา ศึกษานิเทศก์ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 เป็นวิทยากรให้ความรู้ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างทุกคน ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง

รองเลขาธิการ กพฐ. ร่วมประชุมผู้บริหารระดับสูง สพฐ. ครั้งที่ 34/2562

อ, 01/10/2019 - 14:41

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายพีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการ กพฐ. รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. พร้อมด้วย นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. และผู้อำนวยการสำนักใน สพฐ. เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ อาทิ ผลสรุปการดำเนินงานของสถาบันภาษาจีน ตามยุทธศาสตร์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีน ประจำปีงบประมาณ 2562 และการพัฒนาครู เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม ได้จัดให้มีการแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ ได้แก่ การเตรียมการฟื้นฟูหลังน้ำลด, สพฐ. เปิดห้อง Creative Room พื้นที่การเรียนรู้สร้างสรรค์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย-เกาหลี, สพฐ. จับมือแพธทูเฮลท์ และ สสส. ขับเคลื่อนครูเพศวิถีศึกษาแบบออนไลน์, รมว.ศธ. ร่วมพิธีลงนาม MOU โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project 100%, รมว.ศธ. เปิดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระดับชาติ ครั้งที่ 3, และนักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงไทยร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลจูเนียร์ออสเตรเลีย 2019

อัฉรา ภาพ /ข่าว

 

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมคณะทำงานเพื่อย้ายข้าราชการครู ระดับเขตพื้นที่การศึกษา+++

อ, 01/10/2019 - 14:03

^^^วันนี้ เวลา 09.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต  1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลรายละเอียดตัวชี้วัดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตำแหน่ง ครู  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ครั้งที่ 2/2562  ณ  ห้องประชุม 1  ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 +++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

สพป.พิษณุโลก เขต ๓ ประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร”

อ, 01/10/2019 - 14:03

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยนายกสมาคมผู้บริหารสถานศึกษา ตัวแทนข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องรับชมการประชุมทางไกล “เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากร” จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ หัองประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพม. 36 เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา

อ, 01/10/2019 - 14:03
วันที่ 30 กันยายน  2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ เรื่อง การมอบนโยบายปฎิรูปการศึกษา โดยมี นาย ณัฎฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ โดยกล่าวถึง เรื่อง : ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรของมนุษย์ ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานและเตรียมจัดทำแผน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ, 01/10/2019 - 13:56

สพม.34 ประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ระหว่างวันที่ 1 – 2 ตุลาคม 2562 ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายเจดีย์ เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อเตรียมวางแผนจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ บุคลากรทางการศึกษา จำนวน 45 คน โดยนางจีรฉัตร  ศิริ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562, เพื่อวางแผนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และเพื่อให้การปฏิบัติงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 สามารถขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามภารกิจ ตอบสนองต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา การบริหารจัดการ และการให้บริการแก่ผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า สอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ และตัวชี้วัด ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สพป.พิษณุโลก เชต ๓ ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

อ, 01/10/2019 - 09:19

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย  ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่  30 กันยายน 2562

สพป.นครราชสีมา เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต

อ, 01/10/2019 - 09:19

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 นำโดย นายสง่า จันทร์วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูผู้รับผิดชอบในสังกัด 5 อำเภอ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนการนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่สถานศึกษาและการจัดกิจกรรมการปลูกฝังคุณลักษณะ 5 ประการโรงเรียนสุจริต โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยได้รับเกียรติจาก นายมานะ ครุธาโรจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลัย วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ในวันที่ 30 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมบุญหลายราตรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2

ชมภาพทั้งหมดที่ Facebook สพป.นครราชสีมา เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

อ, 01/10/2019 - 09:18

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลสำนักงานเขตสุจริต ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวรายงาน นางสาวอัจฉราพร พาเก่าน้อย เจ้าพนักงานป้องกัน การทุจริตปฏิบัติการ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยภูมิ เป็นวิทยากรอบรม และมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัดกว่า 80 คน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน โดย นายมนัส เจียมภูเขียว ได้นำบุคลากรในสังกัดร้องเพลงชาติไทย กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต และได้แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

นางสาววิภาพร ยงเพชร ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ดำเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยะรรมและธรรมาภิบาล เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยการปลูกจิตสำนึก สร้างความตระหนักรู้ และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมทั้งเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

สพป.เลย เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ, 01/10/2019 - 09:18

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๙ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เมื่อวันจันทร์ที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ ๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ ๖๙ ภายใต้ชื่อ“เด็กอีสานรักษ์ถิ่น สืบศิลป์ หัตถกรรมเลิศล้ำรอบรู้ ก้าวสู่สากล” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

สืบเนื่องจาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมให้นักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีสุนทรียภาพด้านดนตรี  กีฬา ศิลปะการแสดง  รวมถึงการประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเตรียมความพร้อมให้เด็กและเยาวชน ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศในอนาคต  ให้เป็นผู้มีความพร้อมด้านคุณลักษณะที่พึงประสงค์  สพฐ.จึงกำหนดให้จัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำทุกปีอย่างต่อเนื่อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการ  วิชาชีพ  สุนทรียภาพ  ด้านศิลปะ  ดนตรี–นาฏศิลป์  กีฬา  ศิลปะการแสดง  และสิ่งประดิษฐ์ และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะ ในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จังหวัดศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๒-๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๒  กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน จำนวน ๑๕๗ โรงเรียน ซึ่งได้รับคัดเลือกจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้ง ๒๐  กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเข้ามาแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาการ  รวม ๘  กลุ่มสาระการเรียนรู้  กิจกรรมปฐมวัย  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  และกิจกรรมการศึกษาพิเศษ โดยจัดการแช่งขัน ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๓  ตุลาคม ๒๕๖๒ รวม ๔ วัน  ในการแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางวิชาการ ได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งจากนายประยูร  อรัญรุท  นายอำเภอวังสะพุง ซึ่งได้มาเป็นเกียรติในการเปิดงานและให้กำลังใจแก่นักเรียนที่เข้าแข่งขัน ตลอดจนผู้บริหารและครูที่นำเด็กเข้าแข่งขันและทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการตัดสินการแข่งทักษะวิชาการครั้งนี้

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference และประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ, 01/10/2019 - 09:11

วันที่  30  กันยายน  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  พร้อมด้วยประธานเขตคุณภาพการศึกษา  และบุคลากรในสังกัด  ร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ  Video Conference  โดย  ดร.สุเทพ  ชิตยวงษ์  เลขาธิการ  กพฐ. เป็นประธานการประชุม  เพื่อพบผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทางศึกษาทั่วประเทศ  ในการมอบนโยบายสู่การปฏิบัติ  จากนั้น  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ  การประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562  เพื่อพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงาน  กลุ่มเป้าหมายในการประชุมฯ เป็นผู้บริหารการศึกษา  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของ สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ประธานเขตคุณภาพการศึกษา  ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ณ  คาซ่า  แอนด์  คาเฟ่  เดอ  นาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

หน้า