หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 51 นาที ก่อน

ประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา

พฤ, 05/03/2020 - 14:17
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมสัมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา  ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท  กรุงเทพมหานคร  โดยมี นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในการประชุม /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ-ข่าว

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 14:16

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนร่อนพิบูลย์ และโรงเรียนบ้านห้วยหาร อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช ให้กำลังใจนักเรียน คณะกรรมการดำเนินการสอบและกำกับติดตามให้การดำเนินการจัดศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส ยุติธรรมและมีประสิทธิภาพ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 พร้อมทั้งมีศึกษานิเทศก์ สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่สนามสอบ จำนวน 19 สนามสอบ ดังนี้ 1)โรงเรียนบ้านอายเลา 2)โรงเรียนวัดสมควร 3)โรงเรียนบ้านควนเงิน 4)โรงเรียนบ้านชะอวด 5)โรงเรียนบ้านบางน้อย 6)โรงเรียนวัดกาโห่ใต้ 7)โรงเรียนวัดไม้เสียบ 8)โรงเรียนบ้านบางพระ 9)โรงเรียนวัดแดง 10)โรงเรียนวัดบ่อล้อ 11)โรงเรียนวัดกัลยานฤมิต 12)โรงเรียนวัดเกาะจาก 13)โรงเรียนวัดสระ 14)โรงเรียนบ้านห้วยหาร 15)โรงเรียนร่อนพิบูลย์ 16)โรงเรียนวัดสุวรรณโฆษิต 17)โรงเรียนบ้านหน้าศาล 18)โรงเรียนวัดแหลม 19)โรงเรียนหัวไทร(เรือนประชาบาล) มีนักเรียนเข้าสอบ จำนวน 3,320 คน โดยทำการปรเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้าน คือ ความสามารถด้านภาษาไทย และความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ซึ่งถือเป็นความสามารถพื้นฐานเบื้องต้นที่สำคัญ ที่ใช้ในการเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้น เพื่อให้การดำเนินการประเมิน มีมาตรฐานและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผลการประเมินมีความน่าเชือถือ ถูกต้อง ตรงตามความสามารถที่แท้จริงของผู้เรียน ข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้ในการวางแผน ปรับปรุงและพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนในระดับรายบุคคล โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สพม.3 ต้อนรับและแสดงความยินดีกับรองผู้อำนวยการ สพม.3/ศึกษานิเทศก์

พฤ, 05/03/2020 - 14:15

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มฯ/หน่วย/ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี /พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู จากเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี /พระนครศรีอยุธยา ตลอดจนบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นางสาวนฤนันท์ เพชรสุวรรณ และ ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ เนื่องในโอกาสได้รับแต่งตั้งให้มาดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ตลอดจนต้อนรับศึกษานิเทศก์ใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จำนวน 6 ราย ดังนี้ นายวิทย์ทิชัย พวงคำ, นางสาวนภาจิตร ดุสดี, นางสาวหทัยภัทร จีนสุทธิ์, นางสาวศิริมาส เจนหัตถการกิจ, นางสาวชนัตตา ปุยงาม และนายเอกภพ พรหมสุทธิรักษ์ โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 ร่วมเดินทางมาส่งและแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

 

คลังจังหวัดเชียงราย ติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ2563

พฤ, 05/03/2020 - 14:15
วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางพิฐชญาณ์ แก้วชุมพลกุล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ และเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ให้การต้อนรับ นางปนัดดา  รัตนวรรณี นักวิชาการคลังชำนาญการ รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับและบริหารระบบการคลัง และเจ้าหน้าที่คลังจังหวัดเชียงราย ที่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการก่อหนี้และการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปีงบประมาณ 2563 และรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมดอยตองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT

พฤ, 05/03/2020 - 14:14

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดท้องโพลง  โรงเรียนบ้านป่าสัก  โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ โรงเรียนผดุงวิทยา และ โรงเรียนวัดวังวน   อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning day) เพื่อป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

พฤ, 05/03/2020 - 11:41
สพป.จันทบุรี เขต 2 จัดกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning day)
เพื่อป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น. นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. (Big cleaning day) เพื่อป้องกัน และระงับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องปฏิบัติงานและโดยรอบอาคารสถานที่ในสำนักงานฯ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

พฤ, 05/03/2020 - 11:41

วันที่ 5 มีนาคม 2563 (เวลา 07.50 น.) นายวิรัตน์  ไกรแก้ว ผอ.สพป.นศ.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่านออก เขียนได้ โครงการอาหารกลางวัน การใช้สื่อ DLTV มาตรการกำจัดขยะ การปรับภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน        และพบปะพูดคุยเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนบ้านวังใส โรงเรียนวัดทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ และโรงเรียนวัดเทพมงคล อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 11:41

ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3
ประจำปีการศึกษา 2562

       ดร.รตนภูมิ โนสุ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล นายเจตย์ สะสะรมย์  นายสยามรัฐ กุลประดิษฐ์ รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 1 และศึกษานิเทศก์ ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อกำกับติดตามการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมให้กำลังใจแก่คณะกรรมการสนามสอบและนักเรียนที่เข้าสอบ โดยสอบพร้อมกันทั่วประเทศ วันที่ 4 มีนาคม 2563

 

สพป.สระแก้ว เขต 2 เยี่ยมสนามสอบ NT

พฤ, 05/03/2020 - 11:40

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอัมพล  หันทยุง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.สระแก้ว เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคณะกรรมการ ครู และนักเรียน พร้อมทั้งติดตามความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบในครั้งนี้

ภาพข่าวจาก ปชส. สพป.สระแก้ว เขต 2 (นิตติยา หัดรัดไชย)

สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 11:40

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในสังกัด จำนวน 82 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และในเวลา 13.00 น. คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อสอบตามมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ ป้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

 

เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมสัมมนายกระดับคุณภาพมัธยมศึกษา ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

พฤ, 05/03/2020 - 10:59

วันที่ 5 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อให้การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียนระดับมัธยมศึกษา บรรลุเป้าหมายสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีนายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขตทั่วประเทศ และคณะทำงานสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมการประชุมรวม 52 คน ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า การศึกษาระดับมัธยมศึกษามีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นระดับการศึกษาที่พัฒนาทักษะพื้นฐานและความพร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ต่อจากการศึกษาระดับประถมศึกษา และให้ผู้เรียนค้นหาความถนัด ความสนใจ และความชอบ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะนำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทย คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งในการขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์ชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ย่อย ทั้งหมด 6 ด้าน และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย โดยยุทธศาสตร์ประเด็นที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ มีความสมบูรณ์ทางสุขภาวะ เป็นพลเมืองที่มีจิตสาธารณะ และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศ

“จะเห็นได้ว่า “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญที่สุดในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ในช่วงวัยเรียน โดยเฉพาะการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่พัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 เพื่อต่อยอดสู่การศึกษาระดับอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษา สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และก้าวไปเป็นวัยแรงงานที่มีคุณภาพและมีความสุข” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

สำหรับการประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาในครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ กรุงเทพฯ โดยมีเป้าหมายเพื่อกำหนดหลักการ แนวคิดการขับเคลื่อนยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งรับฟังและนำเสนอข้อเสนอแนะการพัฒนายกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษา เพื่อร่วมกันระดมความคิดและพัฒนาแนวทางให้กับสถานศึกษาเพื่อนำไปปฏิบัติในการยกระดับคุณภาพการศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้สูงขึ้นต่อไป

ข่าว : อัจฉรา
ภาพ : วุฒิภัทร

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นจุดจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัย

พฤ, 05/03/2020 - 08:46

เมื่อวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
ร่วมเป็นเกียรติโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อสนับสนุนน้ำดื่มสะอาดให้กับโรงเรียนเป็นจุดจ่ายน้ำ
อุปโภคบริโภคในกรณีเกิดพิบัติภัยโดยมีนายจารึก เหล่าประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
เป็นประธานในพิธี ณ โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย ตำบลขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ (NT)​ ปีการศึกษา​ 2562​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2

พฤ, 05/03/2020 - 08:45

นายเปรม​ คำวัฒนา​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ พร้อมด้วย​ นายวิรัช​ พัฒนพิเชียร​, นายสรศักดิ์​ ฉิมศรี, นายไตรยศ​ เสรีรักษ์​ รอง​ ผอ.สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียน ข้าราชการครูผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการในการประเมินคุณภาพผู้เรียน​ ชั้นประถมศึกษาปีที่​ 3​ (NT)​ ปีการศึกษา​ 2562​ ณ​ สนามสอบทั้ง​ 5​ อำเภอพื้นที่บริการ….. (เครือข่ายประชาสัมพันธ์… ภาพ/ข่าว)​

 

สพป.สร. 1 ตรวจติดตามการสอบ NT

พฤ, 05/03/2020 - 08:45

 วันที่ 4 มีนาคม 2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  ระดับศูนย์สอบ  เพื่อให้กำลังใจ และตรวจความเรียบร้อยในการดำเนินการสอบ  ทั้งนี้  ได้มอบหมาย  รอง  ผอ. เขต  ผอ.กลุ่ม  และศึกษานิเทศก์  แบ่งสายออกตรวจตรวจและติดตาม  การดำเนินการสอบในครั้งนี้ 

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมสอบ NT

พฤ, 05/03/2020 - 08:45

เมื่อ 4 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัด เพื่อเป็นกำลังใจคณะกรรมการ นักเรียน และเพื่อความเรียบร้อย ถูกต้อง

 

ศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ส่งมอบแบบทดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน(NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ประธานสนามสอบ

พฤ, 05/03/2020 - 08:44

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น.ประธานสนามสอบ(NT) อำเภอจัตุรัส รับมอบแบบทดสอบ(NT) จากศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบอำเภอจัตุรัส  ทั้งนี้สนามสอบอำเภอเทพสถิต อำเภอบำเหน็จณรงค์ อำเภอเนินสง่า อำหนองบัวระเหว อำเภอซับใหญ่ ศึกษานิเทศก์ประจำอำเภอฯ เป็นตัวแทนศูนย์สอบ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำไปส่งมอบให้กับประธานประจำสนามสอบ เพื่อส่งมอบให้คณะกรรมการประจำสนามสอบดำเนินการต่อไป ซึ่งมีสนามสอบจำนวนทั้งสิ้น 40 สนามสอบ  นักเรียนมีสิทธิ์สอบทั้งหมด 2,823 คน

สพม.28 เปิดบ้านวิชาการ “แบบนวัตวิถีที่นี่ พอ.พอ.” ณ โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร จังหวัดยโสธร

พฤ, 05/03/2020 - 08:44

วันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการเปิดบ้านวิชาการ “แบบนวัตวิถีที่นี่ พอ.พอ.” ณ ห้องประชุม 2 โรงเรียนโพนงามพิทยาคาร จังหวัดยโสธร

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 “Big Cleaning Week จิตอาสาสู้โคโรนาไวรัส”

พฤ, 05/03/2020 - 08:43

3  มีนาคม 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นำบุคลากรในสังกัดร่วมกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู่โคโรนาไวรัส” ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์  เขต 1 สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธ์ใหม่ 2019 ที่มีการแพร่ระบาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 โดยการนำของ นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 จึงได้จัดให้มีกิจกรรม “Big Cleaning Week จิตอาสาสู่โคโรนาไวรัส”  โดยนำบุคลากรทุกคนร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน เพื่อตัดวงจรแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019 สร้างความรอบรู้ให้กับบุคลากร ให้ปรับพฤติกรรมสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” สวมหน้ากากอนามัย และทำความสะอาดบ้านเรือน สถานที่ทำงาน สถานที่สาธารณะ เครื่องมือเครื่องใช้ จุดที่ประชาชนสัมผัสร่วมกัน ป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ ซึ่งสามารถป้องกันโรคนี้ได้ด้วยความร่วมมือของทุกคน ทุกคนร่วมด้วยช่วยกัน ทำความสะอาดอย่างถูกวิธี โดยเช็ดและทำความสะอาดจุดเสี่ยงแพร่เชื้อต่างๆ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและแอลกอฮอล์ 70%  เน้นการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ผู้โดยสารสัมผัสบ่อยๆ เช่น ที่จับบริเวณประตู ราวบันได  ลูกบิดประตู โต๊ะเก้าอี้ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้องทำงานรวมถึงห้องน้ำ และหมั่นล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล หรือน้ำและสบู่บ่อยๆ รวมถึงสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน

สพป.ชัยนาท ดำเนินการสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

พฤ, 05/03/2020 - 08:43

วันที่ 4 มีนาคม 2563  สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อมด้วยคณะรอง ผอ.สพป.ชัยนาท , ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย สพป.ชัยนาท  และคณะศึกษานิเทศก์  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 และติดตามความเรียบร้อยการดำเนินการจัดสอบให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ด้วยความโปร่งใส เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

++ท่านรองชนธัญ ติ๊บเมืองมา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านถ้ำลอดและโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน

พฤ, 05/03/2020 - 08:42

^^วันพุธที่ 4  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  3   ประจำปีการศึกษา 2562  เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน โรงเรียนบ้านถ้ำลอดและโรงเรียนอนุบาลปางมะผ้า อ.ปางมะผ้า  จ.แม่ฮ่องสอน   ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

หน้า