หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน

สพป.ปข.1กระจายกำลังลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (NT)

พ, 04/03/2020 - 15:50

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 และนางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ระดับศูนย์สอบ พร้อมทั้งได้ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน สภาพแวดล้อมการจัดการห้องเรียนและบริเวณโดยรอบสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม และรับทราบปัญหาโดยตรงจากผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งหวังถึงผลสัมฤิทธิ์ของการพัฒนาระบบศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

      

ชมภาพเพิ่มเติมคลิกที่นี่

 

+++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน +++

พ, 04/03/2020 - 15:50

^^^วันพุธ ที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    พร้อมด้วยนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( อกศจ. )  โดยมีนายสมชาย คำใส ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//++

สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 “COVID – 19” )

พ, 04/03/2020 - 15:49

เฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Coronavirus Diseases 2019 “COVID – 19” )

http://www.chon3.go.th/web/index.php/home/news/1825.html

 

สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  

พ, 04/03/2020 - 15:49

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ โดยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบและประเมินคุณภาพผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓  เพื่อกำกับ ติดตาม และตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ    ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการจัดสอบและมาตรฐานการทดสอบ โดยมีสนามสอบ จำนวน ๑๔๐ สนามสอบ

สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้ารับฟังการประชุมทางไกล “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”

พ, 04/03/2020 - 15:48

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายราชันย์ ธีรธรณ์ศรีกุล ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้ารับฟังการประชุมทางไกล “สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา” ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๓ สพป.ชลบุรี เขต ๓

https://www.facebook.com/3chonburi3

รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

พ, 04/03/2020 - 15:48

วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพาะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้ นางสุพิชญ์ชญา มีแก้ว รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย นางสาวสุจิราภรณ์ เงาศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ออกกำกับ ติดตาม ตรวจเยี่ยมการดำเนินการสอบ การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 พบว่า การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลกุดชุมพัฒนา(ศรีวิสารรังสรรค์) อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

สพม.19 จับมือ เทคนิคเลย เปิดหลักสูตรทวิศึกษาปีการศึกษา 2563 นี้ (มีคลิป)

พ, 04/03/2020 - 15:47

เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมวิทยาลัยเทคนิคเลย อ.เมืองเลย จ.เลย นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พร้อมด้วยผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก “เมืองเชียงชมโมเดล” จำนวน 6 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนนาอ้อวิทยา มีนายไพชยา  พิมพ์สารี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนน้ำสวยพิทยาสรรพ์  มีนางสุจิตรา ไชโยแสง เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์  มีนายกวีวัฒน์  ฤาชัยลาม เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนปากชมวิทยา มีว่าที่ร้อยตรีอดุลย์ สุชัยราช เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  โรงเรียนคอนสาวิทยา มีนายสุนทร แดนดี เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนธาตุพิทยาคม มีนางนัยนา ยิ้มชื่น เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน โดยมีโรงเรียนขนาดกลางอีก 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่าลี่วิทยา มีนายระบอบ พลมุข เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน และโรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา มีนายอุเทณร์ ขันติยู เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) กับวิทยาลัยเทคนิคเลย โดยมีนายสงัด ยศเฮือง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเลย นายบรรจง สุรพุทธ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมครูอาจารย์จากแผนกวิชาช่างเชื่อม และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ หลักสูตทวิศึกษา หรือการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย คือการจัดการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ให้แก่ผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความประสงค์จะเรียนในสายวิชาชีพ เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาครบตามหลักสูตรจได้รับประกาศนียบัตรรับรองวุฒิการศึกษา ทั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และประกาศนียบัตรวิชาชีพพร้อมกัน  ซึ่งในปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยเทคนิคเลย ได้พร้อมเปิดให้กับกลุ่มโรงเรียนขนาดเล็ก “เมืองเชียงชมโมเดล” 6 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดกลาง 2 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จำนวน 2 แผนก คือ แผนกวิชาช่างเชื่อม และแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

……………………………………………….

กฤตภาส ดวงไพชุม

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ สพม.19 ภาพ/ข่าว

 

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ Video Conference

พ, 04/03/2020 - 15:47

เมื่อวันพุธที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายสมภพ ทิพย์เวียงรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

พิธีปัจฉิมนิเทศ ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

พ, 04/03/2020 - 15:47
วันจันทร์ ที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 36 เป็นประธานในพิธีปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562 พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนดีเด่น ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 3 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 ของโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม ณ หอประชุม 80 พรรษา รัชมังคลานุสรณ์ โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดชียงราย โดยมี ว่าที่ร้อยโท ทวีป วงศ์ชาลีกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคมและคณะครูให้การต้อนรับ /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

ส่งข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ให้กับ เจ้าหน้าที่ สพฐ.

พ, 04/03/2020 - 15:46
วันที่ 1 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำส่งข้อสอบการแข่งขันทางวิชาการนานาชาติ ประจำปี 2563 (รอบสอง ระดับประเทศ) วิชาคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของ ศูนย์สอบที่ 21 ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่อจัดส่งให้กับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ บริเวณอาคาร 2  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพม.36 เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2563

พ, 04/03/2020 - 13:37
วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เพื่อรับฟังข้อราชการจาก สพฐ./ น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

พ, 04/03/2020 - 13:37

วันที่ 4 มีนาคม 2563 นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบวัดความรู้ ความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ National Test : NT นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านหินประกาย โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง โรงเรียนบ้านนาพราน โรงเรียนบ้านซำหวาย และ ดร.วสันต์ ปานทอง รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ตรวจเยี่ยมการสอบ NT โรงเรียนชุมชน 3 บ้านเนินกุ่ม โรงเรียนศึกษาลัย และโรงเรียนวัดบางกระทุ่ม จากการตรวจเยี่ยมการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องตามแนวปฏิบัติที่ สพฐ.กำหนด

++ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ชั้น ป.3 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านปางตองและโรงเรียนเสรีวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน

พ, 04/03/2020 - 13:37

^^วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดรวบยอดของนักเรียน โรงเรียนบ้านปางตอง อ.ขุนยวมและโรงเรียนเสรีวิทยา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /// ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน///

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 9/2563 ++

พ, 04/03/2020 - 13:36

<< วันพุธที่ 4 เดือนมีนาคม พ.ศ.253  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์และกลุ่มนิเทศติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา  รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่9/2563 เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป  ณ  ห้องประชุม  conference หน้าห้องผู้อำนวยการ  // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ป.3 ปีการศึกษา 2562

พ, 04/03/2020 - 12:40

วันที่ 4  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ดำเนินการ “ทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2562  โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  มอบหมายให้คณะรอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 และคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต1  ออกติดตามตรวจเยี่ยม ณ สนามสอบโรงเรียนในสังกัด 21 สนามสอบ  ซึ่งการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT)  ถือเป็นการประเมินคุณภาพเพื่อตรวจสอบและประเมินคุณภาพของผู้เรียน ชั้น ป. 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้านคือ ความสามารถด้านภาษาไทยและความสามารถด้านคณิตศาสตร์กับผู้เรียนจากทุกสังกัดทั่วประเทศ

 

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ และคณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรในสังกัดร่วมประชุมและรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน” และ รายการ ” พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓

พ, 04/03/2020 - 12:40

วันพุธที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๗.๓๐-๐๙.๐๐ น.นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
คณะรอง ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผู้อำนวยการกลุ่มบุคลากรในสังกัดร่วมประชุมและรับฟังรายการ “พุธเช้าข่าวโรงเรียน”
และ รายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้งที่ ๙/๒๕๖๓ โดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แจ้งข้อราชการการดำเนินงานของกระทรวงศึกษาธิการและ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อนำนโยบายเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ณ ห้องประชุมแพรวา สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

กราบพระ ไหว้ขอพรเจ้าคณะจังหวัด และขอคำชี้แนะจากอดีต ผอ.สพป.ปข.1

พ, 04/03/2020 - 12:39

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 9.00 น. นางกันยมาส ชูจีน รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 เข้ากราบสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง และศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก ซึ่งเป็นที่สักการะของประชาชนชาวประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วยเข้ากราบขอพรแด่พระเดชพระคุณพระเทพสิทธิวิมล เจ้าคณะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เจ้าอาวาสวัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต่อจากนั้นได้เข้ารับขอคำชี้แนะจากนายไพรัช มณีโชติ อดีตผอ.สพป.ปข.1 เพื่อนำข้อคิดหลักการบริหารงานไปปรับใช้ในการบริหารงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1

 

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

 

 

 

 

สพป.ลพบุรี เขต 1 > จัดกิจกรรม เข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (มีนาคม 2563) ประจำปี 2563

พ, 04/03/2020 - 12:38

วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 08.15 น. >>นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ กล่าวนำคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีผู้แทนกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล ทำหน้าที่เชิญธงชาติ และมีนายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่ มอบนโยบายการปฏิบัติงานจากผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 ให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้นำไปปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ เพื่อส่งเสริมให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เป็นแบบอย่างที่ดีแก่สถานศึกษาและหน่วยงานอื่น ๆ และเพื่อปลูกฝังค่านิยมต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบด้วยการขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษาให้แก่ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 และแนะนำข้าราชการ จำนวน 3 คน คือ นางกาญจนา บุญไว ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ นางสาวปทุมมาศ นนท์ประเสิรฐ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ และนางกุลรตี เอกสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สังกัดกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 คน คือ นางสาววันวิษา ชื่นชม เจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดกลุ่มบริหารงานบุคคล ที่มาใหม่พร้อมแนะนำตัวเอง ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ร่วมกับ สสวท.จัดอบรมทางไกล รุ่นครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

พ, 04/03/2020 - 12:38

วันที่ 2 มีนาคม 2563 นายสุรวิทย์ ทับเหล็ก รอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1 ตรวจเยี่ยมและสอบถามแนวทางให้การให้ความรู้ในเบื่องต้นที่ได้รับจากการเข้ารับการอบรมจากผู้เข้ารับการอบรมทางไกล รุ่นครูพี่เลี้ยงระดับปฐมวัย “โครงการพัฒนานักเรียนอย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง กิจกรรมการคิดเชิงคำนวณ”โดยนางหริญญา รุ่งแจ้ง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้บริหารโครงการอบรม กำหนดการอบรม มีจำนวน 2 วัน คือ วันที่ 2-3 มีนาคม พ.ศ.2563 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 (สพป.ปข.1) เป็นศูนย์การอบรมให้ครูพี่เลี้ยงจากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ครูพี่เลี้ยงจาก สพป.ปข.1 จำนวน 3 คน สพป.ปข.2 จำนวน 3 คน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลหัวหินจำนวน 3 คน ณ ห้องประชุมตะนาวศรี สพป.ปข.1

 

ชมภาพเพิ่มเติม คลิกที่นี่

 

สพป.ลพบุรี เขต 1 > ร่วมทำบุญและเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี

พ, 04/03/2020 - 12:38

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 11.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เข้าร่วมทำบุญและเข้าอวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดของ ดร.ปัญญา แก้วเหล็ก ศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายเสนีย์ ศรีดี ประชาสัมพันธ์ ศธจ.ลพบุรี : ถ่ายภาพ…

หน้า