หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 11 นาที 32 วินาที ก่อน

สพป.เชียงใหม่เขต 4 เปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์)

อา, 23/06/2019 - 23:07

วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น.นายกิตติภัช  กนกธาดาสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง(คำมูลประชานุเคราะห์) มีนายวีระศักดิ์  ถาอินทร์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน อาคารเรียน 80 ปี ศรีสามหลัง (คำมูลประชานุเคราะห์) เป็นอาคารเรียน สปช. 102/26 โดยใช้งบประมาณจากสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,290,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสามหลัง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพอุกฤษฎ์  รัตนวิชัย/ข่าวกรุณา  พุฒิมา  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ

ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดโรงเรียนขยายโอกาสของอำเภอเอราวัณ

อา, 23/06/2019 - 23:06

วันศุกร์ที่  ๒๑  มิถุนายน   ๒๕๖๒   เวลา ๐๘.๓๐ น.  ที่ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนโคกสง่า  นายพลขัย ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอเอราวัณ  จำนวน ๗ โรงเรียน  โดยมีลูกเสือที่เป็นแกนนำเข้ารับการอบรม รวมทั้งสิ้น   ๙๓ คน  ปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญซึ่งส่งผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ   กระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา  โดยให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด  รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนให้ห่างไกลจากยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  โดย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯกล่าวให้โอวาทความว่า  “ ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายอย่าง เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงต่อสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อมเสียเราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้  จึงเป็นสาเหตุให้ได้นำนักเรียนมาในวันนี้ ก็อยากให้ทุกคนมีความภาคภูมิใจที่เราได้มาอบรมใน ๒-๓ วันนี้ นับเป็นความโชคดีที่เราได้เป็นแกนนำในโรงเรียนที่จะนำพาพี่ๆน้อง ๆเราในโรงเรียน ในขณะที่คนอื่น ๆ ไม่มีโอกาสได้มาเหมือนกับเรา  เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะขอฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคีในหมู่คณะทั้งในหมู่ของตน หมู่ลูกเสือต่าง โรงเรียนที่มาอยู่ร่วมค่ายเดียวกัน เราได้มาปฏิบัติ เรียนรู้ร่วมกัน ร่วมลำบากไปด้วยกัน เป็นเพื่อนกัน จึงขอฝากใน ๔ ประการนี้ และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปก็นำพา พี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมใน ๓ วันนี้ให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืนต่อไป”

สพป.สกลนคร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์

อา, 23/06/2019 - 23:05

ดร.เจริญ   ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการยื่นขอรับบำเหน็จบำนาญด้วยตัวเองทางอิเล็กทรอนิกส์(pension’s Electronnic Filing) ปีงบประมาณ 2562 ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 มีผู้เข้าอบรมจำนวนทั้งสิ้น 188 คน โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานคลัง เขต 4  อุดรธานี เป็นวิทยากรบรรยายการอบรมฯ พร้อมบันทึกภาพร่วมกับคณะฯ …. ชุลีพร/ภาพ/ข่าว

 

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นำนักเรียนเข้าค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์

อา, 23/06/2019 - 23:04

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 21 มิถุนายน 2562 ที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ) อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 มอบหมายให้ นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิตเด็กไทย “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21 – 23 มิถุนายน 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 100 คน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะชีวิต สามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัว ปรับจิตใจในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม สามารถเผชิญกับสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตได้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้การพัฒนาทักษะชีวิต ผ่านกิจกรรมค่ายเรียนรู้การเป็นผู้นำ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหาและความรับผิดชอบต่องานที่ทำ และเพื่อให้มีโรงเรียนนำร่องในการจัดกิจกรรมค่ายทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตปัญหา” เพื่อป้องกันปัญหายาเสพติดและพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ในเขตพื้นที่การศึกษา วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก พระครูไพโรจน์วัฒนาทร รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ทีมวิทยากรกระบวนการ ทีมครูนกเอี้ยง จังหวัดยโสธร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ และครูโรงเรียนแกนนำทั้ง 10 โรงเรียน โดยมี นางรุจิราภรณ์ หลาวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นางนวพร ทองสมบัติ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

ผอ.สพป.ยล.3 นำทีมงานคกก.และลูกเสือเนตรนารี 240 คน ร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”ภาคใต้

อา, 23/06/2019 - 23:02

เมื่อเร็วๆ นี้ นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะลูกเสือ – เนตรนารี ผู้กำกับลูกเสือ และคณะกรรมการค่ายย่อยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 โดยมีพล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา เป็นประธานเปิดงาน มีผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม อาทิ นายอดินันท์ ปากบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี, นายวีรนันท์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาธิการภาค 5,6,7, ศึกษาธิการจังหวัด, ผู้แทนหน่วยงาน, คณะกรรมการจัดงาน, ผู้บังคับบัญชาฯ และลูกเสือ-เนตรนารีในภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ตลอดจนลูกเสือจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไนดารุสซาลาม เข้าร่วมงานชุมนุม จำนวน 13,620 คน ที่สนามกีฬาติณสูลานนท์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

พล.อ.สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ สมาชิกวุฒิสภา  (อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) กล่าวว่า กิจกรรมงานชุมนุมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทย ที่ได้ทรงมีคุณูปการต่อประชาชนชาวชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดมิได้ พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานานัปการ ทรงปกครองแผ่นดินด้วยทศพิธราชธรรม ทรงกอบกู้และรักษาเอกราชของชาติไทยด้วยความกล้าหาญและเสียสละ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่าได้อยู่เย็นเป็นสุข ทรงทะนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความเจริญมั่นคงก้าวหน้าในด้านต่าง ๆ ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงทะนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรือง สถาบันพระมหากษัตริย์จึงเป็นสถาบันสูงสุดของชาติ เป็นศูนย์รวมแห่งความจงรักภักดี เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ ได้มีความรู้รักสามัคคีอย่างเข้มแข็ง

พล.อ.สุรเชษฐ์ กล่าวด้วยว่า การชุมนุมลูกเสือในครั้งนี้ นอกจากจะมีลูกเสือเนตรนารีจากจังหวัดต่าง ๆ รวม 14 จังหวัดแล้ว ยังมีลูกเสือจากมิตรประเทศมาร่วมงานอีกจำนวน 550 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่พวกเราจะได้ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีของแต่ละประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกัน ได้เชื่อมความสัมพันธ์อันดี ตลอดจนได้มีโอกาสแสดงถึงไมตรีจิตของคนไทย จึงขอให้แสดงออกถึงความเป็นเจ้าภาพที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แสดงออกให้ประเทศเพื่อนบ้านได้เห็นว่า คนไทยมีอัธยาศัยดี มีความเต็มใจ และมีความพร้อมที่จะพัฒนาความเจริญก้าวหน้าอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน

ด้านนายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3  กล่าวว่า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้นำทีมงานคณะกรรมการค่ายย่อยและลูกเสือเนตรนารี จำนวน 12 หมู่ รวมทั้งสิ้น 240 คน  เข้าร่วมกิจกรรมงานชุมนุมครั้งนี้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรี สินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ พร้อมให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

สำหรับกิจกรรมภายในค่ายที่กำหนดจัดขึ้นตามฐานต่าง ๆ ณ ลานสระบัว , แหลมสนอ่อน และชายหาด , เขาตังกวนและเขาน้อย , ลานแข่งว่าว และสะดือพญานาค , สนามกีฬาติณสูลานนท์ สถาบันทักษิณคดี , มหาวิทยาลัยทักษิณ และสวนสัตว์สงขลา  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่ กิจกรรมแรก​  กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ​ กิจกรรมสวนสนาม​ และกิจกรรมในค่ายลูกเสือ 5 วัน 4 คืน​ กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมขยายผลของกิจกรรมลูกเสือจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์​ ซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นงานชุมนุมครั้งนี้แล้ว ลูกเสือ เนตรนารี ที่เข้าร่วมชุมนุมต้องไปขยายผลชักชวนเพื่อนลูกเสือไม่น้อยกว่า 10 คน ร่วมปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ของตนเอง ไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง ภายในระยะเวลา 3 เดือน (กรกฎาคม – กันยายน 2562) โดยให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้รับรองการปฏิบัติงานเมื่อปฏิบัติงานจิตอาสาและบำเพ็ญประโยชน์ ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้สถานศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด เพื่อขอรับแบดจ์ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”ต่อไป

ในส่วนนายมารุต  รามแก้ว  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) เผยว่า ตนได้นำกองลูกเสือ เนตรนารีเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” ภาคใต้ ในครั้ง จำนวน 1 กอง เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ภาพ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์”

อา, 23/06/2019 - 23:00

เมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี  โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science)” วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนระดับปฐมวัยให้มีเทคนิค วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ได้ สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาจากข้อมูล รู้เท่าทันเทคโนโลยี สร้างทัศนคติที่ดี เปิดโอกาสให้เด็กปฐมวัยได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ให้เด็กได้ฝึก การสังเกต รู้จักคิด ตั้งคำถามและค้นหาคำตอบด้วยตนเอง อีกทั้งยังเป็นการวางรากฐานในการสร้างนักวิทยาศาสตร์ในอนาคตให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยมีครูผู้สอนในระดับปฐมวัยร่วมรับการอบรมจำนวนทั้งสิ้น ๓๒๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางจุติมาพร เชียงกา ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

วิทยาการคอมพิวเตอร์ เป็นวิชาที่ฝึกกระบวนการความคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้แก้ปัญหามนุษย์ โดยเป็นการสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำงานและช่วยแก้ไขปัญหาตามที่เราต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมจากการฝึกปฏิบัติจริงเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจ และใช้เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเด็กอย่างมีประสิทธิภาพ

โครงการ “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” เป็นโครงการที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาพระราชทานกระราชดำริให้คณะกรรมการนำไปดำเนินการจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมทักษะวิทยาศาสตร์ให้กับเด็กอนุบาล เนื่องจากวิทยาศาสตร์เป็นกระบวนการแสวงหาความรู้และความจริง โดยอาศัยข้อมูลขั้นตอนและวิธีการที่เป็นระเบียบแบบแผนทางวิทยาศาสตร์ การเรียนรู้ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ จึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้เด็กได้มีโอกาสในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดอบรมโครงการดังกล่าวขึ้นมาในครั้งนี้

 

สพป.ชัยนาท ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท

อา, 23/06/2019 - 22:59

วันที่ 21 มิถุนายน  2562  ว่าที่พันตรีสมเกียรติ แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์จังหวัดชัยนาท ณ ห้องประชุมหลวงปุ่ศุข 401  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท  โดยมี  นายสำราญ  นันทนีย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท เป็นประธานการประชุม

สพป.ชัยนาท จัดอบรมชิงปฏิบัติการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1 และ 2

ศ, 21/06/2019 - 16:36

โครงการอาหารกลางวันโรงเรียน

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นางทัศณี แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน ในศูนย์ประสานงานทางการศึกษามโนรมย์ 1 และ 2  พร้อมบรรยายพิเศษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นแนวทางที่ สพฐ. กำหนด ณ โรงเรียนอนุบาลมโนรมย์ โดยมี นางพรรณี บุญถึง ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นวิทยาการให้ความรู้ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา  เจ้าน้าที่โครงการอาหารกลางวัน และ เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน จำนวน 58 คน

เครือข่ายคุณภาพการศึกษาแก้วบูรพา สพป.ยโสธร เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ศ, 21/06/2019 - 16:35

นายวิทย์  ศรีวะรมย์ รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ยโสธร เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ ในการจัดประชุมผู้บริหารฯ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 21 มิถุนายน  2562  ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว ซึ่งมีผู้บริหารฯ ข้าราชครูและบุคลากรทางการศึกษาจากโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายเข้าร่วมประชุม จำนวน 9 โรงเรียน รวม 87 คน เพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน  ในการนี้ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับครูผู้มีผลงานดีเด่นในเครือข่าย จำนวน  18 รายการด้วย….

”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” สพป.อุทัยธานี เขต 1

ศ, 21/06/2019 - 16:34

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๑ ในนามของคณะทำงานกิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายประสพชัย ชาญธัญญกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษารประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและลดการใช้พลาสติก กิจกรรมรณรงค์ ”เราทำดีด้วยหัวใจ ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก” โดยมี นายวุฒิภัทร จูมโสดา รองผู้อำนวยการฯ กล่าวถึงที่มาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ เพื่อให้สำนักในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด มีการดำเนินงานด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ของหน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อภาคเอกชนและประชาชนให้มีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติกและโฟมในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น

 

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดอบรม “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

ศ, 21/06/2019 - 16:33

ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 มอบหมายให้นายจีระศักดิ์ ภาระเวช รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการพัฒนาบุคลากรด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” โดยมีนางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

กิจกรรม : การจัดอบรมแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 ประกอบด้วยอำเภอกุดชุม ทรายมูล และอำเภอป่าติ้ว รุ่นที่ 2 ประกอบด้วยอำเภอเลิงนกทา และอำเภอไทยเจริญ

ผู้รับผิดชอบโครงการ : นางสาววันเพ็ญ อ่อนแก้ว รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 ให้กำลังใจผู้บริหารและครู

ศ, 21/06/2019 - 16:32

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2562  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่อำเภอสว่างแดนดิน เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ บ้านนาทม และบ้านโคกสำราญ พร้อมสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู  นักเรียน  บุคลากรในโรงเรียน และเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้  และอาหารกลางวันของเด็กนักเรียน  และดูสภาพทั่วไปในบริเวณโรงเรียน…..ชุลีพร/ข่าว

 

 

สพป.สิงห์บุรี ประชุมสังเคราะห์งานวิจัยกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน

ศ, 21/06/2019 - 16:31

วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมสังเคราะห์งานวิจัยกลยุทธ์การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพภายใน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการดำเนินการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี 2. เพื่อสร้างและนำเสนอกลยุทธ์การขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี วิเคราะห์ SWOT (SWOT Analysis) วิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพเป็นเครื่องมือในการประเมินสถานการณ์ ช่วยให้รู้ถึงจุดแข็งและจุดอ่อนจากสภาพแวดล้อมภายใน มองเห็นโอกาสและอุปสรรคจากสภาพแวดล้อมภายนอก ตลอดจนผลกระทบ โดยมี นางประภาพรรณ พูลเจริญศิลป์ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี เป็นผู้รับผิดชอบ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กิจกรรมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบออนไลน์ ประจำปี 2562

ศ, 21/06/2019 - 16:28

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กิจกรรมประเมินคุณธรรมความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบออนไลน์ ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ก่อนเปิดพิธีการอบรม ได้ร่วมร้องเพลงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ พร้อมกล่าวปฏิญญาเขตสุจริต โดยมีนายสุรดิษ โยมา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวนำ หลังจากนั้นได้ชี้แจงการประเมินแบบออนไลน์ พร้อมเข้าประเมินแบบออนไลน์ผ่านโทรศัพท์ แบบ smart phone ผู้เข้ารับการประเมิน ประกอบด้วยบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ที่มีอายุงานเกิน 1 ปี รวมทั้งหมด 61 ท่าน ณ ห้องประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจลูกเสือเนตรนารีที่กำลังเดินทางมารายงานตัวและกางเต้นท์พักแรม

ศ, 21/06/2019 - 16:28

วันอาทิตย์ ที่ 16 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เดินทางเยี่ยมและให้กำลังใจลูกเสือเนตรนารีที่กำลังเดินทางมารายงานตัวและกางเต้นท์พักแรม โดยมีคณะกรรมการค่ายย่อยหมู่บ้านพญาตานี ค่ายย่อยที่ 1,2,3 ให้การต้อนรับในงานชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 มิ.ย. 2562 ณ บริเวณแหลมสนอ่อน อ.เมืองสงขลา จ.สงขลา

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะนักเรียนทุนพระราชทานโครงการกองทุนการศึกษา

ศ, 21/06/2019 - 16:27

20 มิ.ย. 2562 เวลา เวลา 14.00 น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ในฐานะกรรมการโครงการกองทุนการศึกษาและคณะ ลงพื้นที่ไปยัง โรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง อ.ไม้แก่น จ.ปัตตานี เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนและพบปะครู บุคลากร และนักเรียนทุนพระราชทาน โครงการกองทุนการศึกษา พื้นที่จังหวัดปัตตานี อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่ครูนักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โดยมี นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอไม้แก่น คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตะโละไกรทอง ร่วมให้การต้อนรับองคมนตรี และคณะ รับฟังผลการดำเนินงานทางการศึกษาของโรงเรียนบ้านตะโละไกรทองที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ดีขึ้น และได้เยี่ยมชมโครงการจัดการศึกษาด้านวิชาการและเยี่ยมผลงานจากศูนย์ฝึกวิชาชีพทางการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการถือเป็นการสานสัมพันธ์ร่วมกันระหว่างชุมชนและโรงเรียน เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่ยังยืนต่อไป

สำหรับโครงการ โรงเรียนกองทุนการศึกษา เป็นโครงการตามพระราชประสงค์ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ที่พระองค์ทรงพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อมาจัดตั้งโครงการ “กองทุนการศึกษา” เพื่อมุ่งหวังสร้างคนดีคืนแผ่นดิน ซึ่งโครงการกองทุนการศึกษา เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือน กุมภาพันธ์ 2555 โดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ได้มีพระราชกระแสรับสั่งไปยังประธานองคมนตรีว่ามีพระราชประสงค์ที่จะพระราชทานเงินส่วนพระองค์จำนวนหนึ่งมาทำให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนาการศึกษา ให้ทำแบบภาคเอกชน คือ เรียบง่าย รวดเร็ว คล่องแคล่ว แต่ต้องประหยัด พอเพียง ซื่อสัตย์สุจริต โดยให้ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีดำเนินการรับสนองพระราชดำริ จึงตั้งคณะกรรมการประกอบด้วย องคมนตรี เพื่อบริหารงาน และให้มีอาสาสมัครที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วย และตั้งสำนักงานขึ้น เพื่อรองรับงานด้านธุรการ ซึ่งมุ่งเน้นการปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนเป็นคนดีก่อน แล้วความเก่งจะตามมา นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยอย่างหาที่สุดไม่ได้

 

มนทิชา     แวซอเหาะ             ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์     มาแจ                     รายงาน
http://www.pattani3.go.th

สพฐ. ร่วมกับ ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้ สู่ห้องเรียนแห่งอนาคต

ศ, 21/06/2019 - 14:40

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีเปิดงาน “6 ปี สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” โดยมี ผู้จัดการโครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู เข้าร่วม ณ. ห้องมณียา โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพฯ

นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า โครงการ Samsung Smart Learning Center “ซัมซุง สร้างพลังการเรียนรู้สู่อนาคต” เป็นโครงการเพื่อสังคม ของบริษัท ไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จํากัด โดยมีเป้าหมายส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่ 21 ภายใต้แนวคิด “ห้องเรียนแห่งอนาคต” เพื่อเตรียมนักเรียนและเยาวชนไทยให้พร้อมรับมือกับอนาคตที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปี 2556 ได้พัฒนาต้นแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ขึ้นใน 10 โรงเรียนภาคีนําร่อง จากนั้นโครงการฯ ได้รับความ สนใจ และมีโรงเรียนสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นภาคีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบันผ่านมาแล้ว 6 ปี มีโรงเรียนที่เข้าร่วมแล้ว 50 โรงเรียน กระจายอยู่ทุกภาคทั่วประเทศ

ซึ่ง “ห้องเรียนแห่งอนาคต” คือ แนวคิดการจัดการเรียนรู้แบบใหม่ ที่เอื้อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษ ที่ 21 ผ่านการทําโครงงาน ฝึกทักษะการทํางานร่วมกับผู้อื่น ใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสืบค้นข้อมูล โดยมีครูเป็นผู้อํานวยกระบวนการเรียนรู้ และจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning สนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกตั้งคําถาม หาคําตอบ เรียนวิธีสืบค้นข้อมูล ฝึกคิดวิเคราะห์ และเรียนรู้ได้ด้วยตัวเอง ผ่านนวัตกรรมของซัมซุง ซึ่งเอื้อให้ผู้เรียนสร้างสรรค์ผลงานด้วยการเล่าเรื่องผ่านสื่อดิจิทัล (Digital Storytelling) เพื่อสื่อสารและแบ่งปันการค้นพบใหม่ ๆ ของตนเองได้

“ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเรียนรู้ในรูปแบบ “ห้องเรียนแห่งอนาคต” ที่ได้ร่วมกันพัฒนาขึ้นมานี้ จะได้รับการเผยแพร่ ขยายผล และต่อยอด เพื่อให้เด็กและเยาวชนของเรา สามารถรับมือกับโลกอนาคตได้ดียิ่งขึ้น และขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการช่วยกันพัฒนาโครงการฯ ตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมา ” นายอัมพร พินะสา (รองเลขาธิการ กพฐ.) กล่าว

ชุติมา ภาพ/ฐิติมา ข่าว

เลขาธิการ กพฐ. มอบรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561

ศ, 21/06/2019 - 13:16

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพิธีมอบรางวัล และมอบโอวาทแก่ผู้ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ระดับชาติ ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 312 รางวัล จําแนกเป็นประเภทหน่วยงาน จํานวน 40 หน่วยงาน และประเภทบุคคล จํานวน 272 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 Adriatic Palace Hotel กรุงเทพมหานคร ชมคลิปกิจกรรม

สพฐ. ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร โครงการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ศ, 21/06/2019 - 12:34

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานพร้อมให้โอวาทในการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหาร โครงการ หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 Adriatic Palace Hotel กรุงเทพมหานคร ชมคลิป

สพป.มหาสารคาม เขต 1 จัดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562

ศ, 21/06/2019 - 11:47

วันที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรพล ประทุมชัย รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานในการเปิดโครงการอบรมสร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ประจำปี 2562 โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 37 โรงเรียน เป็นครูผู้สอนจำนวน 1 คน และนักเรียนจำนวน 4 คน ณ ห้องประชุมตักสิลา สพป.มหาสารคาม เขต 1

หน้า