หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 6 นาที ก่อน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอ่านออกยกชั้น

พ, 19/02/2020 - 07:55

        วันที่  18  กุมภาพันธ์  2563  นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการอ่านออกยกชั้น  ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการอ่านยกชั้น  เป็นไปด้วยความโปร่งใส  ราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในวันนี้ออกตรวจเยี่ยม  3  สนามสอบ  ดังนี้  โรงเรียนอนุบาลนาดี   โรงเรียนบ้านโคกสั้น  และโรงเรียนวัดปากน้ำ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ

พ, 19/02/2020 - 07:55

            วันที่  18 กุมภาพันธ์  2563  เวลา 09.00 น. นายสุชีพ ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต  2  ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน  ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ  พระราชชนนีพันปีหลวง  จังหวัดปราจีนบุรี  โดยนายสัตวแพทย์สรวิศ  ธานีโต  อธิบดีกรมปศุสัตว์  เป็นประธานในพิธี  และนายพิบูลย์  หัตถกิจโกศล  ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี  เป็นผู้กล่าวต้อนรับ  ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอนาดี  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

สพฐ.สร้างองค์ความรู้ตามแนวทางการดำเนินการตามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และการจัดการขยะและบุรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน

อ, 18/02/2020 - 16:45

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563  นายอโณทัย ไทยวรรณศรี  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมและประชุมชี้แจงสร้างองค์ความรู้ตามแนวทางการดำเนินการตามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ  และการจัดการขยะและบุรรจุภัณฑ์ใช้แล้วในสำนักงาน  ณ ห้องประชุมเธียเตอร์ ชั้น 3 อาคารรัชมังคลาภิเษก กระทรวงศึกษาธิการ

ในช่วงระยะเวลา 20 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการนำพลาสติกและโฟมมาใช้ในรูปแบบของบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ มากขึ้น ซึ่งพลาสติกและโฟมเหล่านี้เป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ยากเมื่อไม่ได้รับการจัดการที่ถูกต้องส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทั้งทางบก และทางทะเล รวมทั้งปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากขยะพลาสติก

ตามที่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินงานพร้อมกันทั่วประเทศในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรมภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดภัยสิ่งแวดล้อม” โดยกำหนดเป็นตัวชี้วัดเพิ่มเติมในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และกรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานบูรณาการระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยของประเทศให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เล็งเห็นความสำคัญในปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อมดังกล่าว ซึ่งควรสร้างความตระหนักตั้งแต่เยาวชนของชาติจนถึงข้าราชการและบุคลากรในส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้สำนักในส่วนกลาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา ในสังกัด มีการดำเนินงานด้านการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในอาคารและพื้นที่ ของหน่วยงาน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแต่ภาคเอกชนและประชาชนในการมีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอย ขยะพลาสติก และโฟม ในภาพรวมของประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดแนวทางและมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ดังนี้

๑) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติก และโฟม

2) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะเป็นหน่วยงานต้นแบบ ในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน และลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม

๓) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะสร้างความตระหนักและส่งเสริมบทบาทของหน่วยงานในสังกัด ในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม

4) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะกระทำเป็นตัวอย่างในการลดเลิกใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โฟม และพลาสติกอื่น ๆ เพื่อลดขยะอย่างจริงจัง รวมทั้งจะใช้หลักการ 3R คือ ใช้น้อยหรือลดการใช้ (Reduce) ใช้ซ้ำ (Reuse) และแปรรูปใช้ใหม่ (Recycle) ในการจัดการขยะที่เกิดขึ้น ประธานในพิธีกล่าว

โดยมีบุคลากรสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตลอดจนแม่บ้านทำความสะอาดประจำสำนักงาน สพฐ. เพื่อสร้างความรู้ และสามารถนำไปปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการตามาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานของรัฐต่อไป โดยมีเป้าหมาย ผู้เข้ารับการอบรมฯ ครั้งนี้ ประกอบด้วยบุคลากรส่วนกลาง จำนวน ๘๕ คน แม่บ้านทำความสะอาด ๒๕ คน และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๐ คน  รวมทั้งสิ้น ๑๒๐ คน

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 และคณะ ลงพื้นที่ปลอบขวัญ ให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน รร.บ้านไผ่มัน เกิดเหตุระเบิดบริเวณหน้าโรงเรียน

อ, 18/02/2020 - 16:31

ด้วยความห่วงใย ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู และนักเรียน นายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 เดินทางลงพื้นที่โรงเรียนบ้านไผ่มัน ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เพื่อให้กำลังใจคณะครู นักเรียน และตรวจเยี่ยมความเสียหายจากเหตุระเบิดบริเวณกำแพงหน้าโรงเรียน โดยเมื่อเช้าที่ผ่านมา เวลา 08.19 น. ได้มีเหตุระเบิดขึ้นบริเวณกำแพงหน้าโรงเรียนบ้านไผ่มัน เป็นเหตุให้กำแพงเกิดความเสียหาย ซึ่งช่วงเวลาที่เกิดเหตุ คณะครูและนักเรียน กำลังปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธง ห่างจากที่เกิดเหตุ ประมาณ 150 เมตร จึงไม่ได้รับบาดเจ็บและเกิดความเสียหายแต่อย่างใด มีเพียงตกใจและเสียขวัญ เบื้องต้นผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกลับบ้านเป็นที่เรียบร้อย และให้หยุดเรียน 1 วัน

ด้านนายภิรมย์ จีนธาดา ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 กล่าวว่า ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู ที่ช่วยกันดูแลนักเรียน ให้อยู่ในความปลอดภัย และยังได้เน้นย้ำให้ผู้บริหาร คณะครู ช่วยกันสังเกต สอดส่อง ดูแล ความผิดปกติ สิ่งแปลกปลอม บริเวณ สถานศึกษา หรือในขณะเดินทางเข้าปฏิบัติหน้าที่ ให้เกิดความปลอดภัยต่อสถานศึกษา ครู และนักเรียนให้ได้มากที่สุด

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

อ, 18/02/2020 - 16:30

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุพล  จันต๊ะคาด  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1  เป็นอนุกรรมการร่วมการประชุมฯ  โดยมี  นายสมเกียรติ  บุญรอด  เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  ครั้งที่ 2/2563  ดร.รมย์  พะโยม  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นอนุกรรมการและเลขานุการคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก  ศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร  ในการนี้  นางศิรินดาว  พิทธยะพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลพร้อมด้วยบุคลากรในกลุ่มบริหารงานบุคคลเข้าร่วมการประชุม

ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม

อ, 18/02/2020 - 16:30
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงศ์ สันติวงศ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้นางดวงมณี      แก้วสระแสน ผู้อำนวยการกลุ่มหน่วยตรวจสอบภายใน พร้อมด้วย น.ส.กนกพร จีระวงศ์ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบภายใน ระดับสถานศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนยางฮอมวิทยาคม จังหวัดเชียงราย โดยมี นายวิเชียร มังคละ ผู้อำนวยการโรงเรียนยางฮอมวิทยาคม และคณะครูให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูล /น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.นครราชสีมา เขต ๑ พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์

อ, 18/02/2020 - 16:29

วันจันทร์ที่ ๑๗ กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  เวลา ๑๕.๓๐ น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง  ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  พร้อมด้วย   รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑  และบุคลากรสำนักงานฯ   ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร    ตามโครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  สวยงาม  เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและผู้มารับบริการ  โดยใช้ประโยชน์จากพื้นที่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อทางราชการ

 

รร.แม่ตื่นวิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2019 ภายใต้แนวคิด “ก้าวหน้าวิชาการ ผสานคุณธรรม ธำรงอัตลักษณ์ ประจักษ์สู่สากล”

อ, 18/02/2020 - 16:29

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ OPEN HOUSE 2019 ภายใต้แนวคิด “ก้าวหน้าวิชาการ ผสานคุณธรรม ธำรงอัตลักษณ์ ประจักษ์สู่สากล”  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดงาน   ในการนี้ ดร.สุรชัย คูณแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อแสดงผลงานของนักเรียนและครู เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน ครู และชุมชนได้ศึกษาหาความรู้และประจักษ์ในผลงานของนักเรียน  โอกาสนี้ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมพิธีเปิดงานพร้อมเยี่ยมชมผลงานของครูนักเรียน

รร.สองแคววิทยาคม เปิดบ้านวิชาการ “สถานศึกษาของชุมชน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

อ, 18/02/2020 - 16:28

โรงเรียนสองแคววิทยาคม อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมงานเปิดบ้านวิชาการ “สถานศึกษาของชุมชน พัฒนาคน พัฒนาอาชีพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เพื่อนำเสนอผลการดำเนินงานและผลงานนักเรียนด้านทักษะวิชาการ และทักษะวิชาชีพ ผ่านกิจกรรมนิทรรศการในรูปแบบ Active Learning มีการประกวดแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงสากล ส้มตำลีลา การสร้างสะพานไม้ไอศกรีม การโยนไข่ จรวจขวดน้ำ และฟุตบอลประเภททีม ๗ คน การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ฝีมือนักเรียนกาดหละอ่อน อีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานการศึกษา หน่วยงานท้องถิ่นอำเภอดอยหล่อเข้าร่วมจัดนิทรรศการ
ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๔ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี โดยมีนายผู้อำนวยการชัยพันธ์ ศรีนันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม ได้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรรม และนำท่านประธานพร้อมทั้งผู้บริหาร คณะครู และแขกผู้มีเกียรติเยี่ยมชมนิทรรศการและชื่นชมให้กำลังใจกับนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในทุกกิจกรรม
ภาพ/ข่าว : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสองแคววิทยาคม

“ศธ.360 องศา” #มาถ่ายทำโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ จ.เชียงใหม่ สังกัด สพม.34

อ, 18/02/2020 - 16:28

 

โรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ อยู่ใน อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ เดิมเป็น ต.วัดจันทร์ อ.แม่แจ่ม แยกออกมาเป็นอำเภอเมื่อปี 2552 เพื่อความสะดวกของประชาชน และให้ท้องที่มีความเจริญยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
จุดเด่นที่น่าสนใจที่ “ศธ.360 องศา” ตามมาถ่ายทำโรงเรียนนี้ นอกจากจะดูแลเด็กชนเผ่ากะเหรี่ยง หรือปกาเกอะญอ ซึ่งจำเป็นต้องมีที่พักประจำ 24 ชม.ให้แล้ว ต้องใช้ทุกพื้นที่ในโรงเรียนสร้างการเกษตรเลี้ยงตัวเอง โดยเฉพาะการนำเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลัก ใช้ห้องเรียนในป่าทุ่งกว้าง จัดระบบ School Stay ฯลฯ
การพัฒนาโรงเรียน ทำร่วมกันทั้งครู นักเรียน รวมทั้งภาคเอกชน ที่มาช่วยสนับสนุน เช่น บริษัท True ที่ช่วยวาง Fiber Optic อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้ามายังโรงเรียน แม้จะอยู่บนดอยสูงชันก็ตาม
สิ่งสำคัญที่สุด เมื่อ 14 ม.ค.63 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จฯ ยังโรงเรียนนี้ เพื่อพระราชทานหนังสืออุปกรณ์กีฬาและสิ่งของพระราชทาน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เชิญไปพระราชทานแก่โรงเรียนในพื้นที่ อ.กัลยาณิวัฒนา จำนวน 11 โรงอีกด้วย
นักเรียนจบ ม.ปลาย ส่วนใหญ่ก็มีโควต้าได้ไปเรียนต่อ เช่น มรภ.เชียงใหม่ หรือ ม.แม่โจ้ แม้จะกู้ กยศ.ได้ แต่หลายคนก็เจอปัญหาช่องว่างที่กว่าจะได้เงิน เมื่อเจอค่าลงทะเบียน 1 หมื่นกว่าบาท ไม่รู้จะไปหยิบยืมใครไป และปัญหาความยากจน ก็ไม่สามารถหาเงินส่งลูกเรียนต่อได้ ซึ่งทำให้นางสาวสมจิต ตาคำแสง ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมกัลยาณิวัฒนาเฉลิมพระเกียรติ วิทยฐานะเชี่ยวชาญ ก็ต้องกลับมาคิดในส่วนนี้เพื่อปลูกฝังอาชีพให้เขา
ติดตามรับชมเรื่องราวดีๆ ของโรงเรียนแห่งนี้ ทางข่าวเช้าวันหยุด ช่วง ศธ.360 องศา กลางเดือนมีนาคมนี้ ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง 3 เวลา 06.00-06.30 น.

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร

อ, 18/02/2020 - 15:18

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ท่านสมศักดิ์ เอี่ยมดี ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 2 เดินทางพร้อมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2/2563 โดยมีท่านสมเกียรติ บุญรอด เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมคลองสวนหมาก ศธจ.กำแพงเพชร

 

ร่วมประชุมและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัด สพป.ชร. 1

อ, 18/02/2020 - 15:17
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นายอรรณพ จูจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมและให้คำปรึกษาในฐานะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง(Coaching) ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่ สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 1  ณ  ห้องประชุมรักษ์ไทย  โรงเรียนบ้านสันโค้ง (เชียงรายจรูญราษฎร์) อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และให้คำแนะนำ ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างเป็นระบบ/ น.ส.กาญจนา ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

 

ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 พบปะเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียน โครงการทดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยอดปัญญา ปตท.สผ. อำเภอลานกระบือ” ประจำปี 2563

อ, 18/02/2020 - 12:56

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. ดร.สุพล จันต๊ะคาด ผอ.สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมชมให้กำลังใจนักเรียนโครงการทดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยอดปัญญา ปตท.สผ. อำเภอลานกระบือ” ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นโครงการของ ปตท. สผ. สนับสนุนโครงการการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียน ยอดปัญญา ปตท.สผ.อำเภอลานกระบือ  โดยมี ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่ม ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มอำเภอลานกระบือ คณะครู นักเรียนระดับชั้นตั้งแต่ ป.1 – ม.6 จำนวน 729 คน เข้าร่วมโครงการฯ โดยมี นายจรัญ พะโยม นายกสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอลานกระบือ ในการนี้ คุณพัลลภ ลิ่มสกุล ผู้จัดการองค์กรสัมพันธ์ โครงการผลิตบนฝั่ง (ประเทศไทย) หรือ ปตท.สผ. ประธานโครงการทดสอบแข่งขันทักษะทางวิชาการ “ยอดปัญญา ปตท.สผ. อำเภอลานกระบือ” ประจำปี 2563 ณ โรงเรียนลานกระบือวิทยา

ผอ.สพม.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

อ, 18/02/2020 - 12:55
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการจัดการศึกษาโครงการห้องเรียนพิเศษ Education Hub ห้องเรียนภาษาจีน ห้องเรียนภาษาญี่ปุ่น โครงการห้องเรียนดนตรี โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ประจำพักนอน) โครงการห้องเรียนอาชีพ และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรอิสลามศึกษาแบบเข้ม ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มีการสอนเสริมเตรียมความพร้อม สอบ O-NET ปีการศึกษา 2562ของนักเรียนชั้น ม.6 ณ โรงเรียนสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม อำเภอแว้ง และโรงเรียนบูกิตประชาอุปถัมภ์ อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส

ประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน ผอ.สพม.35

อ, 18/02/2020 - 12:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  รับการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน ของนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ณ ห้องประชุมปันเจิง ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

โดยมี ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 ประธานคณะกรรมการ ,ดร.สิทธิชัย มูลเขียน อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34, ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กรรมการและคณะ เข้าประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งนี้

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

พีรวุทธิ์  ศรีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/ภาพ

ตสน.สพม.15 ลงพื้นที่ตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563

อ, 18/02/2020 - 12:06

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้ นางจารุณี สาเฮะอามะ ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มกฏหมายและคดี และคณะกรรมการตรวจตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2563 เข้าทำการตรวจติดตามแผนการตรวจสอบภายในประจำปีโดยสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารการจัดการความเสี่ยงของหน่วยรับตรวจว่าเพียงพอและเหมาะสม และติดตามผลการบริหารงานและการดำเนินงาน การเงิน บัญชี พัสดุ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส

นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ, 18/02/2020 - 12:06

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงกับนักเรียน ที่โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา ในระหว่างลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนจุฑาทิพย์ และศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอพนมสารคาม เพื่อรับฟังข้อมูล ปัญหาอุปสรรคการนำนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานสู่ยุคดิจิทัล ไปสู่การปฏิบัติ ขอแสดงความชื่นชมคณะครู และผู้บริหารโรงเรียน ที่บ่มเพาะ อบรม และกล่อมเกลาลูกชาว พ.อ.ทุกคน ให้มีกริยา วาจา และท่วงท่าในการดำเนินกิจกรรมด้วยความมั่นใจ แต่มีความสงบและเรียบร้อย ส่วนลูก ๆ ชาว พ.อ.ขอฝากให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน พยายามใฝ่หาความรู้ใหม่ ๆ ที่จะเกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง โดยขอให้ช่วยกันเรียน เพื่อนที่เรียนเก่ง ต้องช่วยเพื่อนที่มีความพร้อมน้อยกว่า อย่าแข่งกันเรียนจนหลงลืมความเป็นเพื่อน ควรมีน้ำใจต่อกัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกันเสมอ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิต ได้ทำได้เป็นในสิ่งที่หวังไว้..และเมื่อเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ เป็นอนาคตที่ดีของชาติแล้ว หวังว่าลูก พ.อ.จะได้นำความรู้ความสามารถ เพื่อกลับมาช่วยพัฒนาโรงเรียนของเรา ให้มีความเจริญก้าวหน้า ดังเช่นปรัชญาโรงเรียนที่ว่า “ประพฤติดี เรียนดี มีสัจจะ อุตสาหะ กตัญญู รู้เหตุผล” และตามแนวปฏิบัติของศิษย์เก่าหลายคน ที่กลับมาทำคุณประโยชน์ให้กับโรงเรียนเสมอมา” รมช.กระทรวงศึกษาธิการ กล่าว ในการนี้นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมคณะ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อ, 18/02/2020 - 10:27

โรงเรียนบ้านอูนโคก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ได้รับมอบป้ายศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษาจากกระทรวงศึกษา พร้อมได้จัดกิจกรรมต่อยอดพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  หลัก 234  ประกอบด้วย 2 คือ ความรู้และคุณธรรม 3 คือหลัก ความพอประมาณ มีเหตุผล และภูมิคุ้มกัน และ 4 มิติ คือ มิติด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม มาปลูกผังให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และประสานภูมิปัญญา ปราชญ์ชุมชนร่วมส่งเสริมสืบสานวิถีชีวิตพอเพียงตามคำสอนพ่ออย่างยั่งยืนตลอดมา…ชุลีพร/ข่าว

ผอ.สพม.28 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน มอบนโยบาย“เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” และเปิดกิจกรรม”เปิดบ้านเขียวขาว Open House KC 2020″

อ, 18/02/2020 - 10:23

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนค้อวังวิทยาคม จังหวัดยโสธร พร้อมทั้งได้มอบนโยบาย จุดเน้นเพื่อการพัฒนา สพม. 28 “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” จากนั้นเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงาน “เปิดบ้านเขียวขาว Open House KC 2020” ณ หอประชุมจามจุรี โรงเรียนกุดชุ มวิทยาคม จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนางสุพร สามัตถิยะ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร)

 

 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เปิดค่ายลูกเสือ เนตรนารีเครือข่ายวัดโบสถ์ 2

อ, 18/02/2020 - 10:22

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานพิธีเปิดค่ายลูกเสือ สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และ เนตรนารี  ประจำปี 2562 ในสังกัดเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ประกอบด้วย ลูกเสือเนตรนารี สังกัดโรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนวัดคันโช้ง โรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนบ้านห้วยเจียง  โรงเรียนบ้านหนองกระบาก โรงเรียนวัดบ้านน้อย จำนวน 452 คน ผู้กำกับ และรองผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 73 คน  เพื่อประเมินผลลูกเสือได้รับเครื่องหมายวิชา พิเศษ  เพื่อฝึกให้ลูกเสืออยู่ร่วมกันกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เพื่อฝึกให้ลูกเสือเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี และเพื่อฝึกให้ลูกเสือนำประสบการณ์ จากการอยู่ค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน  ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนวัดบ้านน้อย อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

หน้า