หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 47 นาที ก่อน

เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % และประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พ, 21/08/2019 - 15:27

20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สพป.อุดรธานี เขต 3 ประธานกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนฯ ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด โดยภาคเช้าได้ออกเยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % วัตถุประสงค์เพื่อเยี่ยมชื่นชมและให้กำลังใจ สถานศึกษาในสังกัดครบทั้ง 203 ในกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน และกลุ่มโรงเรียนพิบูลย์รักษ์ และภาคบ่ายร่วมประชุมผู้บริหารสัญจร เยี่ยม ชื่นชม และให้กำลังใจสถานศึกษา 100 % ครั้งที่ 8/2562 โดยนายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 ได้ให้แนวทางการขับเคลื่อนของนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นำแนวทางของรัฐบาลมาต่อยอดเป็นแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการ และจะจัดทำแผนปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งนโยบายของรัฐบาล โดยได้มอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แค่ สพฐ. ดังนี้ การศึกษาขั้นพื้นฐานต้องมีความเท่าเทียมกัน,งบประมาณให้มีการวางแผนการใช้งบประมาณล่วงหน้า 3 ปี , การจัดทำข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับสถานศึกษา , การควบรวมโรงเรียนเพื่อให้การจัดการศึกษามีคุณภาพ , การพัฒนาครู , คุณภาพของโรงเรียนขึ้นอยู่กับผู้อำนวยการโรงเรียน ,การศึกษาปฐมวัย เด็ก 0-6 ขวบได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่ , นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาจะแยกนักเรียนกลุ่มที่มีศักยภาพออกมาสู่สิ่งแวดล้อมที่ดี , ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัย , แก้กฎหมายที่ทำให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายเป็นไปอย่างล่าช้า , การศึกษาพิเศษจะนำนักเรียนที่จบการศึกษาโรงเรียนพิเศษมาเป็นครูสอนในโรงเรียนในสังกัด ในการนี้ นายสไกร สีทวนฐาน ประธานกลุ่มโรงเรียนทุ่งฝน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยพิธีจัดขึ้น ณ หอประชุมโรงเรียนชุมชนคำตานาหนองกุง อ.ทุ่งฝน จ.อุดรธานี

ภาพกิจกรรม

สพป.เลย เขต ๒ จัดนิทรรศการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒

พ, 21/08/2019 - 15:26

วันอังคารที่ ๒๐  สิงหาคม   ๒๕๖๒  เวลา ๐๘.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  อำเภอวังสะพุง  นายพลขัย  ชุมปัญญา   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดงานการจัดนิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อยและสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ประจำปี  ๒๕๖๒  ของโรงเรียนบ้านนาวัวโพนงาม  ด้วยปัจจุบันโลกเรามีความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศชาติ ประกอบกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่เน้นการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนทุกคนควรได้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง นิทรรศการวันนักวิทยาศาสตร์น้อย จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้นักเรียนเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น    มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ สร้างพื้นฐานการเรียนรู้จากการสังเกต การคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาคำตอบผ่านกระบวนการทดลอง มีทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้อย่างมีความสุข มีการจัดกิจกรรมให้กับเด็กระดับอนุบาล ๑๑ ฐาน  ๒๑ กิจกรรม ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดกิจกรรมให้ ๙ ฐาน งบประมาณสำหรับจัดกิจกรรมได้จากโรงเรียนภายในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีผู้บริหาร ครู นักเรียน จาก ๖ โรงเรียน รวมทั้งสิ้น ๔๒๖ คนเข้าร่วมกิจกรรม

               

 

 

 

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 33/2562

พ, 21/08/2019 - 14:43

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน โดยมีนายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. ดำเนินรายการ ในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการบริหารจัดการด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา จากนั้น ได้ประชุมสภากาแฟแจ้งข้อราชการและรับทราบการปฏิบัติงานจากกลุ่มงานในสพป.ชัยภูมิ เขต 3

สพม.35 เตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ปี 2562

พ, 21/08/2019 - 14:42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35  ได้ดำเนินการวางแผนประชุมประธานสหวิทยาเขต, ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระฯ จังหวัดลำปาง เพื่อเตรียมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 69 ปี 2562 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมเกษมชัย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

นายจิรวัฒน์  ปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปี 2562 ของจังหวัดลำปาง โดยวางแผนจัดสรรงบประมาณในการดำเนินงานจัดการแข่งขัน จำนวน 800,000 บาท จัดสรรให้จังหวัดลำปาง 600,000 บาท จังหวัดลำพูน 200,000 บาท ด้วยความโปร่งใส่ อีกทั้งกำหนดจัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 10 – 11 กันยายน 2562  สนามแข่งขันประกอบด้วย โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย โรงเรียนลำปางกัลยาณี โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร  พิธีเปิดการแข่งขันจัดที่โรงเรียนลำปางกัลยาณี ในวันที่ 10 กันยายน 2562 โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปางเป็นประธานเปิดการแข่งขันฯ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์
นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน
จิรวัฒน์ ปัญญา
รองผู้อำนวยการ สพม.35/ภาพ
กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา/เจ้าของโครงการ

สพม.3 ขับเคลื่อนการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562

พ, 21/08/2019 - 14:41

วันที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำเสนอผลงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยมีนางสาวสุธาวัลย์ สมานหมู่ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถของครูผู้สอนภาษาอังกฤษ โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในเรื่องเทคนิคและวิธีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจากครูที่ประสบความสำเร็จ ตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงความรู้และสร้างองค์ความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อพัฒนาตนเองในด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรมได้แก่ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) และนักเรียน จาก 18 โรงเรียนในสังกัด พื้นที่จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งสิ้น 144 คน โดยสืบเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพันธ์เชื่อมโยงกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการศคึกษาและพัฒนาศักยภาพผู้เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและใช้ในการแสวงหาองค์ความรู้เพื่อพัฒนาตนเอง เพื่อที่จะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ดังนั้นผู้เรียนทุกคนควรได้รับการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพในแต่ละช่วงวัยอย่างมีคุณภาพมีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562

พ, 21/08/2019 - 14:37

เมื่อวันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

 

ทีมที่ปรึกษา IQA สพฐ.ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2

พ, 21/08/2019 - 14:37

นายขจร เสวี ข้าราชการบำนาญ นายวิวัฒน์ เพชรศรี ข้าราชการบำนาญ นางสุพรรัตน์ สัตตธนชัยภัทร ผู้อำนวยการโรงเรียนราชวินิต ทีมที่ปรึกษา IQA สพฐ. ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านโป่งปะ เพื่อร่วมกิจกรรม OPEN HOUSE การพัฒนาบทเรียนร่วมกันของโรงเรียนนำร่องต้นแบบการประกันคุณภาพระดับห้องเรียน โดยมี น.ส.จันทรัตน์ สารีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งปะ ครูรัชฎากร กรอนพรม ครูภิธาดา วอนกล่ำ Model teacher และ ฺBuddy teacher นำเสนอการนำกระบวนการ PLC Lesson study ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบ CO-5Steps โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ ร่วมรับฟัง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านโป่งปะ สพป.พิษณุโลก เขต 2

 

สพม.34 ประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่

พ, 21/08/2019 - 14:36

วันที่ 21  สิงหาคม  2562  เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อสร้างความเข้าใจและเตรียมความพร้อมรับการประเมินรอบสี่ ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 42 โรงเรียน 42 คน ณ ห้องประชุมโรงแรมฮอลิเดย์ การ์เดน เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 33/2562

พ, 21/08/2019 - 14:36

วันที่  21  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม  “พุธเช้าข่าว สพฐ.”  ครั้งที่ 33/2562   ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference จากส่วนกลาง เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

“เลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8”

พ, 21/08/2019 - 09:44

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 โดยมีครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษาพิเศษ เข้าร่วมการประชุมกว่า 250 คน ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ กรุงเทพฯ

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ กล่าวว่า การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “บทบาทของเทคโนโลยี และนวัตกรรมในการศึกษาสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ : ยกระดับมาตรฐานการศึกษาพิเศษ เพื่อปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำ” (The Role of Technology and Innovation in Special Needs Education : Raising the bar, Closing the gap) โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษาพิเศษ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง รวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ผศ.ดร.โปรดปราน บุณยพุกกณะ อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย และ ดร.มณเฑียร บุญตัน สมาชิกวุฒิสภา เป็นต้น

สำหรับการพัฒนาการศึกษาพิเศษนั้น สพฐ. เชื่อว่าการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและเป็นรากฐานของการพัฒนาที่ยั่งยืน ก่อให้เกิดความสำเร็จทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในโลกที่มีการแข่งขันสูง การศึกษาได้กลายเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับมนุษย์ที่นอกเหนือจากปัจจัย 4 การได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพนอกจากจะเป็นสิ่งจำเป็นในการประสบความสำเร็จและมีความสุขในชีวิตแล้ว การศึกษายังช่วยพัฒนาบุคลิกภาพของคนให้มีมาตรฐานทางร่างกายและจิตใจ และเปลี่ยนสถานะความเป็นอยู่ของคน ในงานการศึกษา สพฐ. มีภารกิจสำคัญประการหนึ่ง คือ การค้นหาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาแก้ปัญหาอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา และส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน รวมถึงนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ด้วยเหตุนี้ สพฐ. จึงเล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมครู นักวิชาการ และนักศึกษา ให้มีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแก้ปัญหาดังกล่าวอย่างสร้างสรรค์

ดังนั้น การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ 8 ในครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมสำคัญที่จะเปิดโอกาสให้ครู นักวิชาการ นักศึกษา และผู้สนใจด้านการพัฒนานวัตกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการจัดบริการทางการศึกษาของประเทศไทยมีมาตรฐานที่สูง และที่สำคัญสามารถปิดช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทยได้


“ทั้งนี้ ต้องขอบคุณโรงเรียนและสถาบันอุดมศึกษาที่ส่งครู นักเรียน และนักศึกษา เข้านำเสนอผลงานวิชาการในครั้งนี้ รวมทั้ง บริษัท แอปเปิ้ล เซาท์ เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ที่ร่วมสนับสนุนคณะวิทยากรในการฝึกอบรมด้าน Coding ให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน รวมถึงฝึกอบรมครูในด้านการใช้แอปพลิเคชั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับครูของโรงเรียนโสตศึกษาอีกด้วย” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ข่าว : อัจฉรา

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมออกหน่วยบริการเคลื่อนที่เคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” +

พ, 21/08/2019 - 09:33

^^^^^^  วันนี้   เวลา 09.00 น  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 มอบผู้อำนวยการโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม ,  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแม่สุริน  อำเภอขุนยวม   ร่วมต้อนรับ  นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน และคณะหัวหน้าส่วนราชการ ในการออกโครงการหน่วยบริการเคลื่อนที่  “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดแม่ฮ่องสอน” ประจำงบประมาณ 2562 เพื่อนำส่วนราชการระดับจังหวัดและอำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมบูรณาการและผนึกกำลัง  นำบริการของรัฐไปสู่ประชาชนยังหมู่บ้าน ตำบล พื้นที่ห่างไกล ทุรกันดาร

//ในเดือนสิงหาคม  2562  ได้ออกหน่วย   ณ  บ้านห้วยฟาน อำเภอขุนยวม   จังหวัดแม่ฮ่องสอน   ในการร่วมโครงการฯ ครั้งนี้ โรงเรียนได้นำกิจกรรม ดังนี้

1.การจัดนิทรรศการผลงานทางวิชาการของครู/นักเรียน จากโรงเรียนเขตพื้นที่การศึกษาอำเภอขุนยวม  และโรงเรียนบ้านแม่สะเป่ใต้ และโรงเรียนบ้านแม่สุริน

2.การแสดง/การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของนักเรียน

3.การแสดงของนักเรียน

++ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า+++

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อภาพและเสียง (VTR) งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

พ, 21/08/2019 - 09:33

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำสื่อภาพและเสียง (VTR) เพื่อนำเสนอภาพของจังหวัดศรีสะเกษ และสถานที่จัดงานในวันประชุมตัวแทนผู้ดูแลระบบงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และจับสลากลำดับที่แข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่โรงแรมศรีลำดวน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมประธานเครือข่ายและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

พ, 21/08/2019 - 09:32

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมประธานเครือข่ายและผู้รับผิดชอบ ในการเตรียมความพร้อมการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ซึ่ง สพฐ.กำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี เพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผุ้สอนสามารถนำไปประกอบการทำผลงานเชิงประจักษ์เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะ และเผยแพร่ผลงานด้านการจัดการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน โดยกำหนดให้จัดการแข่งขันฯระดับภูมิภาค(ระดับชาติ) ระหว่างวันที่ 12-14 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัดศรีสะเกษ ในการนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จึงได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันฯ ระดับเครือข่ายโรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีมติกำหนดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษาระหว่างวันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2562 เพื่อเตรียมเข้าแข่งขันในระดับภูมิภาคต่อไป

 

สพป.สิงห์บุรี จัดโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 

พ, 21/08/2019 - 09:32

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษาสู่ไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
ตามที่มีการอนุมัติให้บรรจุและแต่งตั้งผู้อำนวยสถานศึกษา สังกัด สพป.สิงห์บุรี จำนวน 22 ราย ซึ่ง สพฐ.ได้กำหนดให้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นระยะเวลา 1 ปี และจะมีการประเมินตามตัวชี้วัดที่กำหนด จำนวน 2 ครั้ง โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาได้ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ ใน 3 ขนาด ได้แก่ ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่
สพป.สิงห์บุรี ได้กำหนดให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ศึกษาดูงานต้นแบบขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยแบ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาออกเป็น 2 กลุ่ม ๆ ละ 11 คน โดย เวลา 08.00 – 09.30 น. กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานโรงเรียนวัดระนาม กลุ่มที่ 2 ดูงานโรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี หลังจากนั้นทุกคนพร้อมกัน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส รับฟังการบรรยาย ในเรื่อง การบริหารจัดการศึกษา โดยนายกิตติชัย ศรีประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังฆราชาวาส และศึกษาดูงานการจัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ห้องสมุด ICT การดำเนินสภานักเรียน ภาคบ่ายเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ผู้บริหารมืออาชีพ การสร้างเครือข่ายการบริหารสถานศึกษา โดย ท่านสมบัติ กลิ่นผา อดีตรองปลัดกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ในการนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพป.ชัยนาท จำนวน 40 คน และ สพป.อุทัยธานี เขต 1 จำนวน 11 คน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียน และสร้างเครือข่ายในการเป็นผู้บริหารมืออาชีพสำหรับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ในครั้งนี้ด้วย

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา”

พ, 21/08/2019 - 09:31

วันที่ 20 สิงหาคม 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ “โครงการนิเทศติดตามสัมฤทธิผลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา รุ่น PA2  CPM1 ”  โดยผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่  จำนวน 31 คน  ได้จัดนิทรรศการแสดงผลงาน และนำเสนอสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ในระยะเวลา 1  ปี  ครอบคลุมภารกิจทั้ง 4 ด้าน  10 ตัวชี้วัด   ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ   วัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาแต่ละโรงเรียน และเพื่อให้คณะกรรมการฯ  ได้รับทราบรวมทั้งให้คำปรึกษาหรือให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในแต่ละประเด็น

 

 

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพธีมอบโล่รางวัลพร้อมมอบเงินกองทุนฯ ให้นักกีฬาโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง

พ, 21/08/2019 - 09:30

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดพิธีมอบโล่และเหรียญรางวัลให้แก่กีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนชุมชนหนองแสงโนนสว่าง ที่ชนะเลิศ การแข่งขันวิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรันตราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดยนายอดุลย์ ประเสริฐสังข์ ผอ.รร.หนองแสงโนนสว่าง จากนั้นได้พบปะกับนักเรียนและคณะครูผู้ฝึกสอนพร้อมชื่นชม ที่นักกีฬาทุกคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจและทุ่มเทอย่างเต็มที่ รวมทั้งขอบคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้ฝึกสอนและทีมงานทุกคนที่อยู่เบื้องหลังสนับสนุนให้นักกีฬาทุกคนก้าวมาถึงจุดนี้ อีกทั้งได้ขอให้นักกีฬาตั้งใจฝึกซ้อม มีวินัย มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพของตนเอง ช่วยกันส่งเสริมศักยภาพด้านกีฬา เพื่อจะได้ประสบความสำเร็จ นำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจมาสู่ ชาว สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 และเป็นตัวแทนของจังหวัดร้อยเอ็ด ไปแข่งขันระดับภาคต่อไป พร้อมมอบเงินกองทุนส่งเสริมสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียน สังกัด สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ที่นักเรียนได้สร้างชื่อเสียงให้กับ สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จำนวน 5,000 บาท คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

สพม.20 ประชุม Video conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด

พ, 21/08/2019 - 09:29

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 นายมรกต กลัดสอาด ผอ.สพม.20 เป็นประธานการประชุมระบบVideo conference การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมศรีบุรินทร์  เพื่อให้ส่วนราชการที่มีงานบริการประชาชน  ลดการใช้เอกสาร ลดการใช้ทรัพยากร ให้นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ดำเนินการ  ยกเลิกใช้สำเนาเอกสารทางราชการในการให้บริการ  โดยนำร่องสำหรับสถานศึกษาในสังกัด ใช้ติดตั้งโปรแกรมสำหรับการให้บริการนักเรียน ผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป

   

นักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สพม.20 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KKU Lego Robot Contest 2019

พ, 21/08/2019 - 09:22

นักเรียนโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน KKU Lego Robot Contest 2019 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ของภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยทำคะแนนได้ 115 คะแนนเต็ม นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันจำนวน 3 คน ได้แก่ นายประชา พิมทะวงษ์ นายชาญยุทธ ดงทะนา นายณัฐพล กาหวาย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายนวพล หล้าบุตรศรี ครูผู้ควบคุมทีม โดยมีทีมที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 38 ทีมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในการนี้นายสมดุลย์ โฉมหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม ได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีด้วย

 

ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

พ, 21/08/2019 - 09:22

วันที่  20  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน   ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  2  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนวัดเกาะแดง และโรงเรียนวัดปากแพรก

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนางาน แบบ R to R

อ, 20/08/2019 - 17:08

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) เพื่อวิจัยพัฒนาประจำ แบบ Routine to Research : R to R เพื่อพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค(2) ให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่งและภาระงานที่ตนเองรับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือและระเบียบวิจัยมาใช้ในการแก้ปัญหาจากการทำงาน เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุเป้าหมายสูงสุด ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสพป.ลำพูน เขต 2

หน้า