หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 8 นาที 43 วินาที ก่อน

สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.)

ศ, 21/06/2019 - 11:47

ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่ม/หน่วยตรวจสอบภายใน เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ให้การต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.) ในการตรวจเยี่ยมและจัดเก็บข้อมูลการบริหารจัดการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

ศ, 21/06/2019 - 11:46

สพป.ลำพูน เขต 2 ดำเนินการพัฒนาครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน ในวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีครูที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้นปฐมวัยทุกโรงเรียน จำนวน 81 คน เข้ารับการพัฒนา โดยในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ได้มีการสร้างจิตสำนึกในการต้านทุจริต มีการให้ผู้เข้ารับการอบรมทำแบบทดสอบ pre-test post-test วัดความรู้ก่อนและหลังเข้ารับการอบรม มีการนำเสนอหลักสูตรต้านทุจริตสู่หน่วยการจัดประสบการณ์ และการนำเสนอแบบการจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 1    เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการพัฒนาผู้อำนวยการสถานศึกษา 

ศ, 21/06/2019 - 11:46

นายธนชน  มุทาพร   ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  ระหว่างวันที่  20 -21  มิถุนายน 2562   ณ  โรงแรมอะเดรียติคพาเลช  กรุงเทพมหานคร  เพื่อดำเนินการเตรียมการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา รุ่นที่ 2-10/2562  โดย สพฐ. จะดำเนินการพัฒนา ผู้บริหารสถานศึกษา ช่วงปลายเดือนมิถุนายน 2562  เป็นต้นไป

ซึ่งนายธนชน  มุทาพร   ได้รับแต่งตั้งฯ เป็นวิทยากรพี่เลี้ยง  หน่วยพัฒนาที่ 4  โรงแรมขอนแก่นโอเต็ล อ.เมือง จ.ขอนแก่น

สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมโครงการ”หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี

ศ, 21/06/2019 - 11:46

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย เข้าร่วมโครงการ”หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี โดยมีนายศรีชัย ตัณฑะโสภณ นายอำเภอเมืองลพบุรี นำหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน มูลนิธิฯ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี ตามโครงการ “หิ้วปิ่นโตเข้าโรงเรียน แลกเปลี่ยนสนทนา แก้ปัญหายาเสพติด” ของอำเภอเมืองลพบุรี นอกจากนี้ ยังมีการมอบทุนการศึกษาจำนวน 41 ทุนแก่นักเรียน มอบข้าวสารให้กับผู้ปกครองจำนวน 41 ถุง และมูลนิธิลพบุรีสามัคคีสงเคราะห์ โดยนายจักรกฤษณ์ ลิ่มศิลา สนับสนุนอาหารกลางวันและมอบรางวัลให้กับเด็กนักเรียนที่ร่วมแสดง ณ โรงเรียนซอย 7 สาย 4 ซ้าย ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 : รายงาน/นายศิริพงษ์ กลั่นไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซอย 7 สาย 4 ซ้าย : ถ่ายภาพ…

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย”

ศ, 21/06/2019 - 11:45

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย” ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนมีความตระหนักรู้และเห็นคุณค่าในตนเองและผู้อื่น รู้จักคิดวิเคาระห์ตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้อย่างสร้างสรรค์ และพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต มีความสามารถเพียงพอในการมีชีวิตอยู่ในสังคมและสามารถเผชิญกับสิ่งต่างๆ เกิดขึ้นในชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการนี้นางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้มาร่วมเป็นเกียรติและให้กำลังใจในการอบรมครั้งนี้ด้วย ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย นักเรียน จำนวน 100 คน ครู จำนวน 25 คน จากโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 10 คน รวมทั้งสิน 135 คน ในการอบรมครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูแกนนำโรงเรียนในสังกัด ข้าราชการบำนาญ และวิทยากรจากกองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม
ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 15.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้จัดพิธีปิดโครงการค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต “ปลุกพลัง KID พิชิตเป้าหมาย” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดโครงการพร้อมมอบเกียรติบัตรให้กับวิทยากร คณะครู และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ณ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 16 ค่ายประเสริฐสงคราม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด เครดิตภาพจาก คณะวิทยากรค่ายเสริมสร้างทักษะชีวิต คลิ๊กชมภาพพิธีเปิดโครงการ คลิ๊กชมภาพกิจกรรมและพิธีปิดโครงการ

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ พร้อมชี้แนะจัดห้องเรียนมีคุณภาพเอื้อต่อการเรียนรู้

ศ, 21/06/2019 - 11:44

20 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพช่องปาก ของโรงเรียนบ้านเจาะกือแย อ.สายบุรี โดยมีวิทยากรจากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช สายบุรี หลังจากนั้นได้เดินทางตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนในชั้นเรียน ติดตามการอ่านออกเขียนได้ และการจัดการเรียนการสอน พร้อมชี้แนะให้จัดห้องเรียนมีคุณภาพ เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านป่าม่วง อ.สายบุรี จ.ปัตตานี

มนทิชา   แวซอเหาะ               ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                      รายงาน
http://www.pattani3.go.th

นักเรียนโรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ เรียนรู้อุบัติภัย

ศ, 21/06/2019 - 09:21

วันที่ 20 มิถุนายน  2562  โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ อำเภอขามทะเลสอ  จังหวัดนครราชสีมา  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5  ประสานขอความอนุเคราะห์วิทยากรจาก เทศบาลตำบลขามทะเลสอ อำเภอขามทะเลสอ  มาสอนนักเรียน เพื่อจะได้เรียนรู้ ป้องกันและแก้ไข กรณีอุบัติภัย โดยเฉพาะอัคคีภัย   วันนี้เป็นการอบรมปฏิบัติการกรณีเกิดเหตุอัคคีภัย    นักเรียนได้ความรู้  พร้อมได้ปฏิบัติจริง เป็นความรู้  เสริมสร้างประสบการณ์  และสร้างความประทับใจในการเรียนรู้  ซึ่งนักเรียนสามารถจดจำนำไปใช้ในสภาพจริงได้    สำหรับวันพรุ่งนี้(21 มิถุนายน  2562) เวลา 09.00 น. จะเป็นการซ้อมอพยพจริงจากตึกสูง  ที่โรงเรียนอนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์

สพป.ชัยนาท รายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562

ศ, 21/06/2019 - 09:18

วันที่ 17 มิถุนายน 2562  ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม คณะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท หัวหน้าศูนย์ประสานงานทางการศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ชัยนาท ร่วมต้อนรับและประชุม  พร้อมนำเสนอข้อมูลผลการดำเนินงานฯ ต่อท่านศศิธร วงษ์เมตตา ผู้ชำนาญการฯ ประจำเขตตรวจราชการที่ 1 (cluster) ในการรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

สพป.ชัยภูมิ เขต2อบรมสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยสำหรับนักเรียนอำเภอบ้านแท่น

ศ, 21/06/2019 - 09:18

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองคู นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานเปิดการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย โดยวิทยากรจากหลักสูตร จิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่น 2/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” สำหรับนักเรียนในอำเภอบ้านแท่นกว่า 800 คน โดย นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวขอบคุณวิทยากร และมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นางวิไลวรรณ คุ้มบัว รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู ในอำเภอบ้านแท่น ร่วมต้อนรับและเข้ารับการอบรมตามหลักสูตรฯดังกล่าว นายมนัส เจียมภูเขียว กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดจัดอบรมเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 5 รุ่น 5 อำเภอ (อำเภอเกษตรสมบูรณ์, อำเภอแก้งคร้อ, อำเภอคอนสาร, อำเภอบ้านแท่น และอำเภอภูเขียว) กว่า 4,500 บาท ระหว่างวันที่ 18-21 และ 24 มิถุนายน 2562 เพื่อเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์และปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ มีจิตอาสา และเป็นเยาวชนที่ดีของประเทศชาติต่อไป

 

สพป.ลพบุรี เขต 1>ติดตามรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 และประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562

ศ, 21/06/2019 - 09:17

วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30-09.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 25/2562 ประจำวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 จากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 2 ช่วง ดังนี้ 1) การนำศาสตร์พระราชาไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 1 เรื่อง – VTR โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ 2) แจ้งข้อราชการจาก สพฐ. จำนวน 4 เรื่องการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในห้องเรียนเป็นฐานเพื่อคุณภาพของผู้เรียน” – การพัฒนางานภาษาไทยของ สพป.สุรินทร์ เขต 3 – มหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนา ปีที่ 4 – มหกรรมการแสดงความเป็นเลิศทางวิชาการด้วยนวัตกรรม“SIAO MODEL”หลังจากเสร็จสิ้นแล้ว มีการประชุมทีมผู้บริหาร ครั้งที่ 25 ประจำปี 2562 เพื่อหารือและนำนโยบาย/ข้อสั่งการจาก สพฐ. มาปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจงานให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย และมีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระหว่างรองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 และคณะบุคลากรทางการศึกษากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 เพื่อเป็นการแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ และตอบแบบสำรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ข้อ O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร อีกด้วย ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการให้กับประธานเขตคุณภาพการศึกษา

ศ, 21/06/2019 - 09:16

วันที่  ๒๐ มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมประธานเขตคุณภาพการศึกษา เพื่อปรึกษาหารือ และมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ประธานเขตคุณภาพการศึกษา และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

พฤ, 20/06/2019 - 14:42

วันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้บริหารโครงการหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 โดยมีนายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม เพื่อให้การเตรียมการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลช กรุงเทพมหานคร คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

พฤ, 20/06/2019 - 14:42

กลุ่มนโยบายและแผน  สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมคณะกรรมการตรวจ ติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)  ครั้งที่ 2/2562   ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562  ณ  ห้องประชุม 1  เพื่อพิจารณาแบบติดตามที่จะใช้ในการปฏิบัติงานและกำหนดปฏิทินการออกตรวจติดตามการดำเนินงานโรงเรียนดีใกล้บ้าน(แม่เหล็ก) โดยมีนางรัชฎาพร  ชูสกุล   ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน   ซึ่งได้รับมอบหมายจาก ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 เป็นประธานการประชุมครั้งนี้

 

สพป.ตรัง เขต 1 ประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบ

พฤ, 20/06/2019 - 14:41

วันนี้ เวลา 09.00 น. นายธีรวัฒน์ วรรณนุช ผอ.สพป.ตรัง เขต 1 เป็นประธานการประชุมและบรรยายพิเศษ การประชุมสะท้อนผลและสรุปการศึกษาดูงานองค์กรคุณธรรมต้นแบบที่ประสบผลสำเร็จ (สพป.ชุมพร เขต 1 และโรงเรียนบ้านดอนทรายแก้ว) โครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม โดยนางเนาวลักษณ์ วิชัยดิษฐ ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ และนายกฤช กาหยี ศึกษานิเทศก์ ได้กล่าวสรุปในภาพรวม และให้ส่งตัวแทนกลุ่มเพื่อสรุปและพูดคุยสิ่งที่ได้ไปศึกษาดูงานคุณธรรมหลัก และแนวปฎิบัติ เพื่อมาสะท้อนผลและนำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้ ณ สพป.ตรัง เขต 1 พัฒนาสู่ความยั่งยืนต่อไป ณ ห้องประชุมพระเทพวิมลเมธี สพป.ตรัง เขต 1

ร.ร.หนองหินวิทยาคม สพม.19 ปลื้มเป็น 1 ใน 55 นักเรียนสอบติดโควตา มข. ปี 2562 (มีคลิป)

พฤ, 20/06/2019 - 14:41

เมื่อวันพุธที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่หอประชุมโรงเรียนหนองหินวิทยาคม อ.หนองหิน จ.เลย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19  (เลย-หนองบัวลำภู)  นายอนุชา ศิลาเกษ  ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหินวิทยาคม เป็นประธานการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562  เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาต่อยอดศักยภาพ ให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษา และจัดพิธีมอบเกียรติบัตรยกย่อง  ชมเชยนักเรียนที่มีผลการสอบ O-NET  ยอดเยี่ยมของโรงเรียนในทุกรายวิชา  และได้กล่าวชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ที่ได้แสดงศักยภาพสามารถสอบเข้าศึกษาต่อ ตามโควตาของมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มข.) ประจำปีการศึกษา 2562  มากที่สุด (TCAS. รอบ 2.1 ) เป็นอันดับที่ 54 คือ 1 ใน 55 อันดับที่จัดเรียงไว้

……………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากครูอุบล ศุภบวรรัตน์  เครือข่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียนหนองหินวิทยาคม

http://bit.ly/StatSchools_KKU62R2

สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10

พฤ, 20/06/2019 - 14:40

วันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำเอกสารประกอบการสมัคร โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1  โรงเรียนวิถีพุทธคือโรงเรียนระบบปกติทั่วไป ที่นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ในการบริหารการจัดการและพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ  สพป.นค.1 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จำนวน 120 โรงเรียนจากจำนวนโรงเรียน ทั้งหมด 156 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ 8 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2 โรงเรียน สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีโรงเรียนที่เข้ารับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 10 จำนวนทั้งหมด  20 โรงเรียน

สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562

พฤ, 20/06/2019 - 14:40

วันพุธที่ 19  มิถุนายน  2562 เวลา 10.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เป็นประธานประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  ณ  ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลคอกช้าง อำเภอสระใคร  จังหวัดหนองคาย เพื่อเป็นการจัดทำข้อมูลสภาพสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2562)  และรวบรวมข้อมูลอัตรากำลังของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ที่ปฏิบัติงานในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  ต่อจากนั้น เวลา 11.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ได้เดินตรวจเยี่ยมห้องเรียน ตามอาคารเรียนชั้นต่างๆเพื่อติดตามโครงการอ่านออกเขียนได้ การใช้อินเตอร์เน็ตในโรงเรียนพร้อมการใช้ DLTV ในโรงเรียนและติดตามโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน พร้อมทั้งได้ให้กำลังใจในการปฏิบัติราชการแก่ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนอีกด้วย

สพป.ลำพูน เขต 2 พัฒนาครูผู้สอนป.4 หลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา

พฤ, 20/06/2019 - 14:39

นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพัฒนาครูผู้สอนนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษา ตามยุทธศาสต์ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 2 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาและครู มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนตั้งแต่ ระดับชั้นปฐมวัย จนถึง ม.3 เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในการป้องกันการทุจริตให้กับผู้เรียน โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ได้มีครูที่ทำการจัดการเรียนการสอนในระดับชั้น ป.4 ทุกโรงเรียน จำนวน 81 คน เข้ารับการพัฒนา ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

ผอ.สพม. 36 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม

พฤ, 20/06/2019 - 14:39
วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม พร้อมกับพบปะพูดคุย และมอบนโยบายให้คุณครูทั้งโรงเรียน โดยมี นายพิเศษ ถาแหล่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม และคณะครู ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนไม้ยาวิทยาคม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ภาพ-ข่าว

ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 18 มิ.ย 2562 ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

พฤ, 20/06/2019 - 12:39
ดร.สุรชาติ มานิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18 ประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงการจัดซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2562
วันที่ 18 มิ.ย 2562 ณ. ห้องประชุมตั้งเทวาประสิทธิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

หน้า