หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 43 นาที ก่อน

โครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา ณ วัดสุวรรณคีรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

อ, 20/08/2019 - 17:08

วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา และโครงการ “จังหวัดฉะเชิงเทรา บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วัดสุวรรณคีรี ตำบลหนองแหน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนายระพี ผ่องบุพกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดงาน นางฐิติรัตน์ แสงงาม นายอำเภอพนมสารคาม กล่าวต้อนรับ ในการนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะมอบกล้าไม้ จำนวน ๑๐ ต้น มอบพันธ์ปลา จำนวน ๑๕ ถุงให้แก่คณะกรรมการหมู่บ้าน  มอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคและบริโภค จำนวน ๑๐๐ ชุด ให้กับประชาชน และร่วมปลูกต้นไม้ เยี่ยมชมกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เยี่ยมชมตลาดประชารัฐ สินค้าธงฟ้า และกิจกรรมอื่น ๆ ของส่วนราชการ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด  หัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ นายกอบต.  ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน ข้าราชการครู และนักเรียนร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

สพป.ลพบุรี เขต 1>รับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562)

อ, 20/08/2019 - 17:05

วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. >> นายณรงค์ ชุณหะนันทน์ รองผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวศิรินทิพย์ ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นางประครอง แก้วดวงเล็ก นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมรับการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2562 กรณีปกติ รอบที่ 2 (ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2562) ซึ่งมีสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี เป็นผู้รายงานผลฯ ในภาพรวมของจังหวัด ทั้ง 6 นโยบาย ที่แสดงให้เห็นสภาพการปฏิบัติงาน ปัญหาและข้อเสนอแนะการดำเนินงาน ซึ่ง สพป.ลพบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัด ดำเนินกิจกรรมของต้นแบบหรือแบบอย่างที่ดี Best Practice 1 ลำดับแรกตามนโยบายฯ สรุปได้ดังนี้

– โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ 50 อ.เมือง จ.ลพบุรี (การจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม/โครงการสำหรับเด็กปฐมวัย เช่น ปลูกพลังบวก เพื่อสร้างจิตสำนึกภูมิคุ้มกันปัจจัยเสี่ยง เหล้า บุหรี่ ปลูกผักสวนครัว รั้วไม้เลื้อย การออมทรัพย์ กิจกรรมการเยี่ยมบ้านเด็ก ส่งเสริมงานอาชีพอย่างหลากหลายทุกระดับชั้น นักเรียนจะมีผลงานอาชีพ)

– โรงเรียนเมืองใหม่ฯ อ.เมือง จ.ลพบุรี การพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของเด็กปฐมวัย โดยการจัดประสบการณ์การปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์

– สพป.ลพบุรี เขต 1 การจัดการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง Active Leaning (ครอบคลุม 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้)

– โรงเรียนบ้านวังเพลิง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี อาสนะรวมพลังที่นั่งถุงนม / ข้อคิดจากทีวี (ชุมชนนิมนต์ยิ้ม/ทุ่งแสงตะวัน/คบเด็กสร้างบ้าน/กบนอกกะลา)

– โรงเรียนอนุบาลลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี          จัดการเรียนการสอนแบบ EP

– โรงเรียนบ้านนกเขาเปล้า อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี  ศูนย์พัฒนาการคิด

– โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม อ.เมือง จ.ลพบุรี      แบบฝึกการอ่านเขียนสำหรับเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้

– โรงเรียนบ้านหลุมข้าว อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี     ด้านคุณธรรม การบริหารแบบบ้านหลุมข้าว MODEL คือ การบริหารแบบมีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมประเมิน ร่วมชื่นชมของผู้บริหาร ครู นักเรียนและชุมชน การเสริมสร้างพัฒนาการรอบด้านของเด็กปฐมวัยด้วยการจัดประสบการณ์แบบบูรณาการ กิจกรรม OPEN House ฯลฯ

– โรงเรียนซอย 3 สาย 4 ซ้าย อ.เมือง จ.ลพบุรี    ด้านคุณธรรม

– โรงเรียนอนุบาลจังหวัดทหารบกลพบุรี            การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับแผนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

เพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการตรวจราชการ ได้แก่ สพป. สพม. สช. สอศ. อปท. และ สศศ. ณ ห้องประชุมหลวงพ่ออลงกต สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลพบุรี…น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

การประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ.

อ, 20/08/2019 - 16:12

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิพัฒน์ มณี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4 ประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเผยแพร่การใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ตามกระบวนงานคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคารโพธิ์งาม สพป.กาญจนบุรี เขต 4

สพป.ยโสธร เขต 2 รับการเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

อ, 20/08/2019 - 16:11

ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม ศึกษานิเทศก์ เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับ ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 14 (ที่ปรึกษา เลขาธิการ กพฐ.) ในการเยี่ยม นิเทศ ติดตามโรงเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล (DLTV/DLIT) และการดำเนินงานของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ดังนี้

เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ โรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร (โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล)

เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ โรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย อำเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร (โรงเรียนขนาดเล็กที่ใช้ DLTV)

นายดิษฐ  บุบผามาลา : ผู้อำนวยการโรงเรียนกุดคอก่านโคกสำราญโนนสวรรค์

นางจารุวรรณ ชินมาตย์ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสามแยกภูกอย

สุจิราภรณ์ เงาศรี : ภาพ

              

ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-วอลเล่ย์บอล ไทยเคนเปเปอร์ยูธคัพ 2019 ครั้งที่ 4

อ, 20/08/2019 - 16:11

วันที่  17  สิงหาคม  2562  เวลา  08.30  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล-วอลเล่ย์บอล  ไทยเคนเปเปอร์ยูธคัพ  2019  ครั้งที่  4  ณ  สนามกีฬาโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์  ซึ่งบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) โรงงานปราจีนบุรี  เป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานแข่งขัน  โดยได้รับเกียรติจาก  ดร.สฤษดิ์  บุตรเนียร  ส.ส. จังหวัดปราจีนบุรี  เป็นประธานเปิดงาน   ทั้งนี้  กำหนดการจัดการแข่งขันในวันเสาร์ และวันอาทิตย์  ระหว่างวันที่  17  สิงหาคม  2562  ถึงวันที่  8  กันยายน  2562

สพป.ยะลา เขต 3 ส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารใหม่สู่การบริหารการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0

อ, 20/08/2019 - 16:11

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 และนายเจริญ แขกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหร ทีมพี่เลี้ยงผู้บริหารสถานศึกษานำผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ จำนวน10 คน ศึกษาดูงานการบริหารสถานศึกษาของผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2 ตามโครงการส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารใหม่สู่การบริหารการศึกษายุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้บริหารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งความรู้และประสบการณ์ไปสู่การนำมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษา และทำให้เกิดการสร้างเครือข่ายในการบริหารงาน ในระดับผู้บริหาร ตลอดจนได้รับความรู้และประสบการณ์โดยตรงอีกด้วย
จากการศึกษาดูงาน พบว่า นายศรัทธา ห้องทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ได้บริหารงานตามวิสัยทัศน์สถานศึกษา ”โรงเรียนน่าอยู่ ครูมีขวัญกำลังใจ ฝ่ายงานเป็นระบบ คบหาชุมชน ผลผลิตมีคุณภาพ” และใช้หลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน และยึดหลักธรรมมาภิบาล ส่งผลให้โรงเรียนประสบความสำเร็จและได้รับรางวัลระดับชาติมากมาย ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาใหม่ต่อไเ

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว /เครือข่ายปชส. ภาพ

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดประชุมทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕

อ, 20/08/2019 - 16:10

วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการประชุมการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๕ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้เป็นไปตามนโยบายที่เลขาธิการ กพฐ. ได้กำหนดในการประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๓๓ คน ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ระยอง เขต ๒

มอบบ้านนักเรียน หลังที่ 23 อำเภอภูเขียว

อ, 20/08/2019 - 16:10

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเป็นเกียรติและกล่าวให้โอวาท เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เนื่องในพิธีมอบบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่5 หลังที่ 23 โดยมี นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว เป็นประธานในพิธี นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวรายงาน และมี นายก อบต.กวางโจน ผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอภูเขียว บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ผู้นำชุมชน และคณะครู ร่วมเป็นเกียรติในพิธีดังกล่าว นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กล่าวว่า สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ดำเนินโครงการสร้างบ้านน้ำใจคืนความสุขสู่ลูก สพฐ. ปีที่ 5 โดยกำหนดปีนี้จะมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัด 5 อำเภอ จำนวน 6 หลัง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจน มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคงแข็งแรง และสร้างความเข้มแข็งให้ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ซึ่งหลังนี้เป็นหลังที่ 23 โดยได้ดำเนินการมอบบ้านให้กับนักเรียนในสังกัดมาตั้งแต่ปี 2558 นายไกรศักดิ์ พิมล ประธานศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว กล่าวว่า ศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้รับมอบหมายจาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 สร้างบ้านให้กับนักเรียนที่ยากจน ไม่มีที่อยู่อาศัย เพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่อยู่ในสภาวะยากลำบากและเสริมสร้างความปลอดภัยให้นักเรียน ภายใต้ความร่วมมือของทุกฝ่ายทุกหน่วยงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการอำเภอภูเขียว อบต.กวางโจน และจากผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในอำเภอภูเขียว สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และผู้มีจิตศรัทธา บริจาคเงินผ้าป่าสมทบสร้างบ้านนักเรียน ได้เงินบริจาคทั้งสิ้น 194,476 บาท ซึ่งศูนย์เครือข่ายการศึกษาอำเภอภูเขียว ได้คัดเลือก เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน เนื่องจากมีฐานะยากจนไม่มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงแข็งแรง อาศัยอยู่กับตายาย ด้าน เด็กชายพจนินท์ มาพันธ์ ที่ได้รับมอบบ้านน้ำใจ ในครั้งนี้ กล่าวว่า ตนดีใจมากที่ได้บ้านใหม่หลังสวยไว้อาศัยอยู่กับตายาย ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน ที่มอบบ้านให้กับผม ูผมขอสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและเป็นคนดีของสังคมเพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณทุกท่านครับ

สพป.กระบี่ ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้ New DLTV

อ, 20/08/2019 - 16:10

เมื่อวันที่  17 สิงหาคม  2562 ที่ห้องประชุมโรงแรมกระบี่มาริไทม์ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท อำเภอเมืองกระบี่ นายไพโรจน์ บุตรแขก ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฎิบัติการพัฒนาศักยภาพการใช้ New DLTV ให้กับ ผู้บริหารโรงเรียน พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จาก 87 โรงเรียน จำนวน 266 โดย ดร.สารินี ชนาพงษ์จารุ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย  DLTV สพฐ.  ดร.ภูมิ  พระรักษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์เจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 คณะกรรมการนิเทศ DLTV สพฐ. และคณะ ร่วมเป็นวิทยากร

ทั้งนี้ การประชุมเชิงปฏิบัติพัฒนาศักยภาพการใช้ New DLTV  พัฒนาต่อยอดมาจากการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของประเทศไทย ได้แก่ โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ครบชั้น โรงเรียนที่มีครูสอนไม่ตรงเอกที่ตนเองได้เรียนมา    โดยได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงสัญญาณภาพให้คมชัดมากขึ้นจาก SD (Standard Definition) เป็น HD (High-Definition) เพิ่มช่องทางออกอากาศ นอกเหนือจากสัญญาณดาวเทียม ทำให้สามารถรับชมย้อนหลังผ่านเว็บไซต์ www.dltv.ac.th และแอปพลิเคชั่น DLTV ได้ มีการขยายฐานเวลาออกอากาศนอกเหนือจากเวลาเรียน พร้อมทั้งออกอากาศการจัดการเรียนการสอนเพิ่มเติมในระดับปฐมวัย ปรับปรุงห้องเรียนต้นทางให้ทันสมัยโดยมุ่งเน้นให้สื่อสารไปยังโรงเรียนปลายทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ พัฒนาเทคนิคการสอนและสื่อการเรียนการสอนของครูต้นทางทุกระดับ พัฒนาโรงเรียนปลายทางให้มีอุปกรณ์ที่ทันสมัย ในโรงเรียนเป้าหมาย ในปี 2562  มีการซ่อมบำรุงเครือข่ายในระบบใหม่โดยจัดให้มีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือในการซ่อมบำรุงอย่างสม่ำเสมอ ครูสามารถดูเนื้อหาการสอนล่วงหน้าได้ 3 วัน อีกทั้งมีการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนนำร่องเพื่อการศึกษาทางไกลแบบ 2 ทาง คือ มีโรงเรียนต้นทาง 1 โรงเรียน เป็นแม่ข่าย และมีโรงเรียนปลายทาง 3 โรงเรียน เป็นลูกข่าย โดยจัดให้เรียนพร้อมกัน ตอบโต้กัน เสมือนได้เรียนสื่อในห้องเรียนเดียวกัน ซึ่งได้รับต้นแบบมาจากการจัดการเรียนการสอนตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่โรงเรียน มอ.วิทยานุสรณ์ จังหวัดสงขลา โดยทางมูลนิธิฯ ได้พัฒนาเครือข่ายนำร่อง จำนวน 5 เครือข่าย ใน 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวม 20 โรงเรียน และมีการดำเนินการเรียนการสอนไปแล้วตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม ที่ผ่านมา โดยเริ่มที่ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมถึงในอนาคตจะมีการจัดทำรายการเพื่อการศึกษาด้านประวัติศาสตร์สำหรับเยาวชนไทย ประมาณ 65 ตอน โดยจะมีคณะกรรมการในการจัดทำเพื่อคัดสรรว่าควรจะมีเรื่องอะไรบ้างที่จะสื่อสารให้กับเด็กในแต่ละวัย ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อยอดเพื่อพัฒนาบ้านเมืองด้วยการศึกษาต่อไป

สพฐ.ประชุมผู้บริหารระดับสูงในสังกัด

อ, 20/08/2019 - 15:39

วันที่ 20 สิงหาคม 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ครั้งที่ 28/2562 เพื่อหารือข้อราชการและโครงการต่างๆ ที่ สพฐ. กำลังดำเนินการ  ณ  ห้องประชุม สพฐ.4 ชั้น 2  กระทรวงศึกษาธิการ

อาทิผลการรับนักเรียนทุนรัฐบาลไปศึกษาต่อสถาบัน KOSEN ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และการนิเทศภายในโรงเรียน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน” และการเตรียมความพร้อมการประชุมผู้บริหาร สพฐ. และ ผอ.สพท. ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม เลขาธิการ กพฐ. ได้จัดแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในประเด็นการดำเนินงานโครงการที่น่าสนใจ อาทิการขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กตามบริบทของพื้นที่ เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนงานสุขภาพจิตในโรงเรียนแบบบูรณาการ ด้วยการจัดทำโปรแกรมสำเร็จรูปช่วยเหลือครูและนักเรียน การขับเคลื่อน Coding ในระดับอนุบาล และการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2563 เข้าเรียนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เป็นต้น

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/อัจรา  ทั่งโม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562

อ, 20/08/2019 - 15:38

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 2 พร้อมด้วย นายสมทรง ศรีอุดกัน ผู้อำการกลุ่มนิเทศฯ นางสาวกนกชณก มาทรัพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และนางสาวภัทรานิษฐ์ วงศ์จันทร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ดร.พิธาน พื้นทอง และคณะ ในการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา แบบกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมมะขามหวาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1

การขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา

อ, 20/08/2019 - 15:38

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นางสโรชินี โอชโร รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานแนะแนวและกิจกรรมแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาแนวทางจัดทำหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีพและการมีงานทำ สร้างเครือข่ายครูแนะแนวในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ให้ครูได้รับความรู้ในการจัดบริการแนะแนวให้กับนักเรียน และร่วมกันขับเคลื่อนแผนการจัดกิจกรรมแนะแนวนำไปพัฒนาทักษะชีวิตของนักเรียน วิทยากรผู้ให้ความรู้ ผศ.ดร.พัชรี ถุงแก้ว อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาจิตวิทยาและการแนะแนว คณะครุศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ นางจวงจันทน์ อาจจุฬา ผู้อำนวยการโรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์  ผู้เข้าประชุมครูที่รับผิดชอบงานแนะแนวในโรงเรียน จำนวน ๒๐๑ คน

การพัฒนาทักษะชีวิตเป็นสิ่งสำคัญซึ่งการแนะแนวเป็นกระบวนการที่พัฒนาทักษะชีวิต สร้างเสริมให้นักเรียนมีคุณภาพเหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล ค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน มีทักษะการดำเนินชีวิต มีวุฒิภาวะทางอารมณ์ ศีลธรรม จริยธรรม รู้จักการเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา รู้จักคิด ติดสินใจ แก้ปัญหาในช่วงวิกฤต วางแผนการศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานทำ รวมทั้งดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ทักษะชีวิตจึงเป็นความสามารถของบุคคลที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆ รอบตัวในสภาพสังคมในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสำหรับการปรับตัวในอนาคต สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดประชุมการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อส่งเสริมทักษะชีวิตในสถานศึกษาขึ้นมาในวันนี้

 

ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

อ, 20/08/2019 - 09:20

       วันที่  16  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด  เพื่อให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู  พร้อมทั้งพบปะพูดคุยกับครูประจำชั้นแต่ละห้องเรียนของแต่ละโรงเรียน  เพื่อทราบปัญหาในการดำเนินการเรียนการสอน  ปัญหาการอ่านออกเขียนได้  รวมทั้งการทดสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน และตรวจสอบอาหารกลางวัน   พร้อมให้คำแนะนำในการดำเนินการแก้ไขปัญหาต่างๆ   ซึ่งวันนี้ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียน  6  โรงเรียน   ได้แก่   โรงเรียนบ้านโคกกระจง   โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ   โรงเรียนบ้านทด   โรงเรียนบ้านโคกสั้น   โรงเรียนบ้านโคกลาน  จากนั้นได้ตรวจเยี่ยมการจัดอบรม “โครงการโรงเรียนปลอดขยะและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”   ซึ่งมีนักเรียนจากโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษานาดี 1 –  2   เข้ารับการอบรม  ณ  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา

สพม.39 ขับเคลื่อนโครงการเด็กดีมีที่เรียน

อ, 20/08/2019 - 09:20

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 39 ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาต่อในสถาบันการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) ด้วยกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายการปฏิรูปการศึกษา และมีจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทยมีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่มีเหมาะสม ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ได้ดำเนินการโครงการเด็กดีมีที่เรียน ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นโครงการที่สร้างและกระจายโอกาสให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่เป็นคนดี มีคุณธรรม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเป็นที่ประจักษ์ได้เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ของตนเอง โดยมีหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการแนะแนวในโครงการนี้ ประกอบด้วย 1.กรมยุทธศึกษาทหารเรือ 2.วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร 3.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีพิษณุโลก 4.มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ 5.บริษัทสยามมิชลิน จำกัด 6.โครงการ WIL (โรงเรียนในโรงงาน) 7.วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้นักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภูมิภาคของตนเอง,เพื่อให้นักเรียนศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาตามวิชาชีพที่นักเรียนมีความถนัดและสนใจ และเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียนได้ศึกษาและประกอบอาชีพที่ดีต่อไปในอนาคต ผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ประกอบด้วย ครูแนะแนว และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวนทั้งสิ้น 180 คน ณ โรงแรมน่านเจ้า อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ผู้นำ 11 เขตพื้นที่การศึกษาแห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซีย มาเยือนสพป.ยะลา เขต 3 สานต่อเชื่อมสัมพันธ์ด้านการศึกษาไทย – มาเลย์

อ, 20/08/2019 - 09:19

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 พร้อมด้วย รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา บุคลากร เจ้าหน้าที่นำคณะ นายฮัจญีสุไลมาน บินฮัจญีซัมซูดีน ผู้แทนผู้อำนวยการเขตการศึกษาแห่งรัฐเปรัค ประเทศมาเลเซียและคณะผู้อำนวยการเขตการศึกษา 11 เขต ศึกษาดูงานการบริหารจัดการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานที่เป็นเลิศของสำนักงานและสถานศึกษา ที่โรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง โดยมีนายจำลอง จันทรโชติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอัยเยอร์เวง กล่าวต้อนรับ และโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาอัยเยอร์เวง จำนวน 4 โรง ประกอบด้วย ร.ร.บ้านอัยเยอร์เวง ร.ร.บ้านวังใหม่ (ประชาอุทิศ 2519) ร.ร.บ้านใหม่ (วันครู 2503) และร.ร.บ้านธารมะลิ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานความเป็นเลิศทางวิชาการ เช่นบู๊ทปลาส้มไรซ์เบอร์รี่ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ 1 ผลิตภัณฑ์ เครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติ ด้วยขวดน้ำรีไซเคิ้ล โปรแกรม google Sketup ใช้ Coding มาประยุกต์โครงงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ตามแนวทาง STEM ศึกษา “ถัง ขยะพูดได้” บู๊ทสินค้าช่วยเหลือเด็กกำพร้าและยากจน บู๊ทโครงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ส้มแขกแช่อิ่ม บู๊ททำเสนอการสอน Mini English program และบู๊ทนำเสนอการสอนแบรนด์คราวน์ รวมถึงชุดการแสดงของนักเรียน เป็นต้น ต่อจากนั้น เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 นำคณะผู้อำนวยการเขตการศึกษาทั้ง 11 เขต แห่งรัฐเปรัคเยี่ยมชมและรับฟังการนำเสนอผลงานการขับเคลื่อนนโยบายการศึกษา ที่ห้องประชุมบาลา ฮาลา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 โดยมี พันจ่าโทอนันต์ บุญสำราญ นายอำเภอเบตง กล่าวต้อนรับและรับชมวีดีทัศน์แหล่งท่องเที่ยวเมืองเบตง การสร้างการรับรู้ 6ยุทธศาสตร์การศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งการนำเสนอSMILES Model การขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาสู่ความเป็นเลิศของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จากผอ.สพป.ยะลา เขต 3 และผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ด้านการบริหารจัดการระบบงานสารบรรณด้วยระบบ eletronic system การบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศ Big Data การนิเทศจิตอาสา และรายงานการนิเทศผ่านระบบออนไลน์ พร้อมกันนี้ ได้มีการลงนามเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กับสำนักงานเขตการศึกษาอำเภอ11 เขต แห่งรัฐเปรัค เพื่อสานต่อความสัมพันธ์ด้านการศึกษาในการแลกเปลี่ยนครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียนไทย-มาเลย์ในอนาคตข้างหน้านี้ ตลอดจนนำเยี่ยมชมห้องทำงานตามกลุ่มต่างๆ อีกด้วย หลังจากนั้นเวลา 15.30 น. ได้นำคณะเยี่ยมชมโรงหมีเบตง ของกลุ่มแม่บ้านกาแป๊ะฮูลูในเขตเทศบาลเมืองเบตง เพื่อชมกรรมวิธีการผลิตและมอบของที่ระลึกให้กลุ่มแม่บ้านต่อไป นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า การมาเยือนของคณะผู้อำนวยการสำนักงานเขตการศึกษาแห่งรัฐเปรัคทั้ง 11 อำเภอ ครั้งนี้ ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญยิ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ที่จะได้สานต่อความสัมพันธ์และขยายเครือข่ายในระดับเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุมทั้งรัฐเปรัค เพื่อสร้างศักยภาพภาคีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อนบ้านด้านการศึกษาให้ใกล้ชิดมากขึ้นในการร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมถึงการจับมือแลกเปลี่ยนครูกับครู และนักเรียนกับนักเรียน ตลอดจน การจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาระหว่างสถานศึกษาทั้งสองประเทศและความเป็นหนึ่งเดียวของเขตพื้นที่ชายแดนต่อไป  เมื่อเร็วๆนี้

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยฯ

อ, 20/08/2019 - 09:19

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรพัฒนาครูผู้สอนปฐมวัยที่ไม่มีวุฒิการศึกษาวิชาเอกปฐมวัยเพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจในหลักสูตร และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ ให้เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดสารนารถธรรมาราม อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๗๐ คน

สพป.ชลบุรี เขต ๓ เข้าแถวเคารพธงชาติ

อ, 20/08/2019 - 09:18

 

วันจันทร์ ที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓  พร้อมด้วยข้าราชการบุคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ พร้อมทั้งกล่าวคำปฎิญาณในการทำงาน ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติงานแก่บุคลากรในสังกัดhttps://www.facebook.com

 

สพม.34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น )

อ, 20/08/2019 - 08:59

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2562 โดย ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมเชียงดาว โรงแรมฮอลิเดย์การ์เดน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
โดยมีประเด็นที่นำเสนอคณะกรรมการฯ ดังนี้ 1.สรุปรายงานผลการนิเทศยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O- NET ด้วยกระบวนการนิเทศเชิงรุก 2.สรุปรายงานผลการนิเทศ ติดตามความพร้อม การเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2561 3.สรุปรายงานผลการนิเทศบูรณาการโดยใช้พื้นที่เป็นฐานเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ระยะ 2 เดือน 4.สรุปรายงานผลการดำเนินการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาส่งเสริมสมรรถนะและทักษะอาชีพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5.การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 6.การประกันคุณภาพการศึกษา (การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่)จากสำนักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 7.รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 8.โครงการพัฒนาและส่งเสริมทักษะด้านโค้ดดิ้งเพื่อการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางแนวใหม่ร่วมกับโรงเรียนต้นแบบพื้นที่พัฒนานักประดิษฐ์ดิจิทัล 9.โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเชิงพื้นที่ด้วยการวิจัยและพัฒนาเป็นฐาน หลักสูตร : การจัดการเรียนการสอน Active Larning ผ่านการบูรณาการแหล่งเรียนรู้อัตลักษณ์เชิงพื้นที่ ปรากฏการณ์ทางสังคมและภาพอนาคตเพื่อยกระดับการคิด การวิเคราะห์ การอ่านและการเขียนของผู้เรียน
โอกาสนี้ คณะศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้สรุปสภาพปัญหาและหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน

 

สพป.ลำพูน เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

อ, 20/08/2019 - 08:58

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน ตามโครงการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน มีความรู้ความเข้าใจและมีทักษะในเรื่องเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ/ การเขียนหนังสือราชการ/การใช้โปรแกรมแบบฟอร์อิเล็กทรอนิกส์ระบบ Office สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง โดยมี นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม ผู้เข้ารับการอบรมคือผู้ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 จำนวน 98 คน โดยมีวิทยากรให้ความรู้ ได้แก่ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, น.ส.เจนจิรา ปัญญาเหล็ก, น.ส.ศิริวารินทร์ หมวกเครือ ,นางน้ำค้าง ทนันชัย และนายชัยกฤต อินต๊ะซาว ระยะเวลาอบรม 2 วัน ระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลลำพูน จังหวัดลำพูน

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบาย สพฐ.

อ, 20/08/2019 - 08:58

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์  ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,ข้าราชการและบุคลากร ในสังกัด ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง และร่วมร้องเพลงสดุดีจอมราชา แสดงความและตระหนักถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  ในกิจกรรมเช้าวันจันทร์ จากนั้น ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะแจ้งข้อราชการ และการปฏิบัติงานของกลุ่มงานใน สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เพื่อการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายของ สพฐ.ณ หน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

หน้า