หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 3 นาที ก่อน

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “ท่าตะเกียบเกมส์ ๖๒”

อา, 16/02/2020 - 21:09

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ ประจำ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ “ท่าตะเกียบเกมส์ ๖๒” โดยนายนิรันดร์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๗ กล่าวรายงานการจัดการแข่งขัน เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียน เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน รักการออกกำลังกาย มีน้ำใจนักกีฬา   รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สร้างความสามัคคี  รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลจากยาเสพติด ในการแข่งขันครั้งนี้มีนักเรียนในอำเภอท่าตะเกียบ จำนวน ๒๑ โรงเรียนร่วมการแข่งขันกีฬาในระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดย นายกิตติ เป้าเปี่ยมทรัพย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้ นายปรีชา เสาวกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชำป่างามวิทยาคม กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอท่าตะเกียบ และได้รับเกียรติจาก นายฉันท์ แป้นเพชร นายอำเภอท่าตะเกียบ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น สาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบ ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครู ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ณ สนามกีฬาศูนย์ราชการอำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ตรวจเยี่ยม และติดตาม Reading Test ป.1 อ.วัดโบสถ์

อา, 16/02/2020 - 21:08

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก  เขต 3  ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนบ้านน้ำโจน  โรงเรียนบ้านแก่งคันนา  โรงเรียนวัดคันโช้ง  โรงเรียนวัดห้วยปลาไหล  และโรงเรียนท่าหนองปากพาน  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพป.พิษณุโลก เขต 3 มอบทุน และติดตาม Reading Test ป.1

อา, 16/02/2020 - 21:08

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก  เขต 3  ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่  14 กุมภาพันธ์ 2563  ณ โรงเรียนบ้านหนองกระบาก อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาจากกองทุนพรหมวัดชาติไทย เพื่อช่วยเหลือเด็กยากจนและประสบภัย ให้กับเด็กหญิงแมร์รี่ จันจี่ จำนวน 3,000 บาท

การอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” สพม.35

อา, 16/02/2020 - 21:07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมกับ บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษในชั้นเรียน” ระดับมัธยมศึกษา (Innovative Activities to Promote Communicative competence inthe Classroom) ณ ห้องประชุม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นางสาวรุ่งรัตน์ มองทะเล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลกล่าวรายงาน การอบรมฯ ครั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมทักษะการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน และการสร้างสรรค์สื่อเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพการสอนและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษ ตามนโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 ให้แก่คณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 100 คน ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563

 

พีรวุทธิ์  ศรีตาบุตร

ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ/รายงาน-ภาพ

 

โครงการสร้างเคือข่ายพันธมิตรเพื่องานแนะแนว

อา, 16/02/2020 - 21:07

เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2563  นายคำปุ่น  บุญเชิญ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษโครงการสร้างเคือข่ายพันธมิตรเพื่องานแนะแนว  ณ  หอประชุมศูนย์วิทยบริการ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  โครงการดังกล่าววิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์  จัดขึ้นเพื่อขยายผลการแนะแนวไปสู่สถานศึกษาสนับสนุนการศึกษาสายอาชีพ  เป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาล  เพิ่มปริมาณผู้เรียนสายสามัญและสายอาชีพ  ประจำปีการศึกษา  2563  (สายอาชีพ  50 : 50  สามัญ)  ผู้ร่วมโครงการครั้งนี้ประกอบด้วย   ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูแนะแนวโรงเรียนเครือข่าย  ซึ่งประธานในพิธีกล่าวชื่นชมวิทยาลัย  ที่จัดโครงการนี้ขึ้น  ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อผุ้เรียนมาก  และครูแนะแนว คือผู้มีบทบาทสำคัญ  ในการแนะแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนในทิศทางที่ถูกต้อง   เหมาะสมกับระดับความสามารถ  มีอาชีพ  มีรายได้  มีความมั่นคง  อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

สพม.28 ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา

อา, 16/02/2020 - 21:05

วันเสาร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมนันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) โดยมีนางสุพร สามัตถิยะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ เป็นผู้กล่าวรายงาน

                

          

           

           

          

 

ประธานคลัสเตอร์ 10 ประชุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (TOR) การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อา, 16/02/2020 - 21:05

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 (Cluster 10) เป็นประธานการประชุมการจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การเช่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระยะเวลา 5 เดือน (พฤษภาคม – กันยายน 2563) เพื่อพิจารณารายละเอียดการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ โดยคำนึงถึงความเหมาะสมในการใช้งาน อีกทั้งพิจารณารายละเอียดให้สอดคล้องตามหลักกฎหมายกำหนด ในการนี้มี ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์, ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมทางไกล เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสาร หัวหน้างานพัสดุ ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 10 ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี

สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหางดง

ศ, 14/02/2020 - 17:08

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นายไพโรจน์ เดชะบุญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาราชการแทนผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 4 ประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอหางดง จำนวน 22 โรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชาเกษม(นำ้ซุ้ม-ห้วยกว้าง) อำเภอหางดง จ.เชียงใหม่     ภาพสุรินทร์ ศรีคำ/ข่าว กรุณา พุฒิมา

สพป.พิจิตร เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียน&สนามสอบRT

ศ, 14/02/2020 - 17:07

เมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด เป็นกำลังใจ ผู้บริหาร ครู  นักเรียน และคณะกรรมการดำเนินงาน ในการสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน(RT) ชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2562 ทั้งนี้เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลการจัดการศึกษาและพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RTชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน+++

ศ, 14/02/2020 - 17:07

^^วันศุกร์   ที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้น ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 99 (บ้านแม่สุยะ) อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

สพป.ตาก เขต 1 เปิดบ้านวิชาการ TS Open House 2020

ศ, 14/02/2020 - 17:06

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ ระดับชั้น ป. 1 ถึง ม.3 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนตากสินราชานุสรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงาน สื่อ  นวัตกรรม ในแต่ละสายชั้น  เพื่อพัฒนาด้านวิชาการ  เพื่อเปิดโอกาสให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ได้มีโอกาสเยี่ยมชมผลงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออก ทั้งทางด้านวิชาการและการแสดงความสามารถบนเวที.

นิทรรศการวิชาการ “BBT OPEN HOUSE 2020” ประจำปีการศึกษา 2562

ศ, 14/02/2020 - 17:06

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงาน นิทรรศการวิชาการ “BBT OPEN HOUSE 2020” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามโรงเรียนบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี โดยมีนายฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อำนวยการโรงเรียนบางบัวทอง นนทบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ ดังนี้ เพื่อแสดงผลงานที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการศึกษา การจัดกระบวนการเรีนรู้ การศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนให้เป็นคนดี คนเก่ง มีทัักษะในการดำรงชีิวิตที่ประจักษ์ชัดแก่สายตาของผู้ปกครองและชุมชนมาโดยตลอด อีกทั้ง งานนิทรรศการวิชาการ นับเป็นเวทีสำหรับนักเรียนที่จะได้แสดงความสามารถ นำผลงานที่เป็นผลสัมฤทธิ์จากการศึกษา การจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การจัดกิจกรรม และประสบการณ์ ตกผลึกออกมาเป็นผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยมีคณะครู และนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่าพันคน

สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

ศ, 14/02/2020 - 17:05

ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์  รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา นายสมภาพ  นาคพันธ์ และนายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ์ รอง ผอ.สพป.พังงา พร้อมด้วยบุคลากร สพป.พังงา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ (RT) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ พร้อมให้กำลังใจ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ณ โรงเรียนในสังกัด สพป.พังงา

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมกับชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ จัดค่ายคุณธรรม นำชีวี เพื่อศักดิ์ข้าราชการไทย ระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

ศ, 14/02/2020 - 17:04

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยรองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผอ.กลุ่มสพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาส พระราชพิธีบรมราชาภิเษก (ค่ายคุณธรรม นำชีวี เพื่อศักดิ์ข้าราชการไทย) ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรม สวนป่าหิมวันต์ อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย

                    

โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา สพม.35 “เปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย”

ศ, 14/02/2020 - 17:04

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยาจัดงาน “เปิดบ้านวิชาการ นำเสนอผลงาน สรรสร้างเด็กไทย” SWS. Open house 2019 present skills for being creative Thai students ประจำปีการศึกษา 2562

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต เป็นประธาน นายบุญสง นาละออง ผู้อำนวยการโรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยากล่าวรายงาน งานวิชาการฯ ครั้งนี้ มีกิจกรรมแสดงนิทรรศการโครงงานนักเรียน ,การนำเสนอผลงาน IS ของนักเรียน,กิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ อีกทั้ง มีหน่วยงานเครือข่ายการศึกษาอาทิ  บริษัท ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน), คลังปิโตรเลียม ลำปาง, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.แม่เมาะ), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ,มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามาร่วมจัดนิทรรศการ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นอกจากนี้ ยังมีโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่บริการเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นช่องทางเลือกในการเข้าศึกษาระดับมัธยมศึกษาต่อไปในอนาคต

ประชาสัมพันธ์โรงเรียนเสด็จวนชยางค์กูลวิทยา/ภาพ-รายงาน

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

พิธีเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

ศ, 14/02/2020 - 17:03

กลุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายประยงค์ เลาลักษณ์จรรยา รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ นายศราวุธ โรจนาวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ของกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี วัตถุประสงค์ เพื่อฝึกให้ลูกเสือรู้จักการทำงานร่วมกันช่วยเหลือกัน เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี พร้อมนำประสบการณ์ที่ได้จากการเข้าค่ายพักแรมไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันอย่างมีความสุข โดย กลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๗ จัดระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองทะลอก อำเภอเมืองบุรีรัมย์  มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จำนวน ๒๘๘ คน ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน ๕๖ คน และกลุ่มโรงเรียนบ้านด่าน ๑ จัดระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) อำเภอบ้านด่าน มีลูกเสือ-เนตรนารี ร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐๘ คน รวม  ๕๑ หมู่ ผู้กำกับและรองผู้กำกับ จำนวน ๘๗ คน

โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ อย่างแท้จริง เนื่องจากมีทักษะกระบวนการคิด การวางแผน ประเมินผลและพัฒนา โดยการมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนและสามารถนำทักษะกระบวนการทางลูกเสือ ไปบูรณาการได้กับทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และเป็นผลให้ผู้เรียนมีคุณภาพในทุกๆ ด้าน

ประชุมมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้างโรงเรียน

ศ, 14/02/2020 - 15:43

 

 

14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผอ.สพป.นครปฐม เขต 1 เป็นประธานประชุมมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในการขายทอดตลาดอาคารและสิ่งปลูกสร้าง (อาคารเรียนแบบ 017) จำนวน 1 หลัง โรงเรียนบ้านรางอีเม้ย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดครปฐม กำหนดขายทอดตลาดในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมพระพรหมเวที สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT ประจำปีการศึกษา 2562

ศ, 14/02/2020 - 15:42

     วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 และบุคลากรกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา   ตรวจเยี่ยมสนามสอบการทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียน  (Reading Test : RT)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ปีการศึกษา  2562   ของโรงเรียนในสังกัด   จำนวน  110  สนามสอบ   ซึ่งการดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  โปร่งใส  และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ  

 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ศ, 14/02/2020 - 15:41

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พิษณุโลก  เขต 3  ประธานการประชุมการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

++ท่านรองสุภาพ กาวิ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RTชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

ศ, 14/02/2020 - 15:41

^^วันศุกร์ ที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  นายสุภาพ  กาวิ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1   ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ชั้น ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

หน้า