หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 2 นาที ก่อน

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑ กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

จ, 23/03/2020 - 15:16

๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑
กำหนดมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
โดยจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังที่หน้าห้องกลุ่มอำนวยการ บริการคัดกรองบุคคลที่มาติดต่อราชการ จัดเจ้าหน้าที่
เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ร่วมกับสาธารณสุขควบคุมพื้นที่ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต ๑

 

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

จ, 23/03/2020 - 15:15

วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ , นางวราภรณ์ ศรีภานุมาต ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล และคณะกรรมการประชุมพิจารณาร่วมกัน ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในการนี้ ได้จัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิทางร่างกายของผู้เข้าประชุมพร้อมจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการก่อนเข้าห้องประชุมดังกล่าวด้วยแล้ว

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 11/2563

จ, 23/03/2020 - 13:34

      วันที่ 23 มีนาคม  2563   นายสุชีพ ช่วยแก้ว  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ ยืนสงบนิ่ง แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย   รู้หน้าที่   มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  บุคลากรยืนแถวห่างกัน 1 เมตร

 

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ให้กำลังใจ สพม.35

จ, 23/03/2020 - 13:33

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย เดินทางมาเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมให้โอวาท แด่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ณ ห้องประชุมปันเจิง สพม.35 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กล่าวต้อนรับ ในวันที่ 23 มีนาคม 2563

นายสมศักดิ์ ทองเนียม ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน ว่า ควรสร้างบรรยากาศการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยร่วมกันปฏิบัติงานเป็นทีม งานเขตพื้นที่การศึกษาจะประสบความสำเร็จได้ ความสำคัญอยู่ที่ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มที่คอยติดตาม เร่งรัดให้งานขับเคลื่อนไปด้วยความเรียบร้อย รวดเร็วมีคุณภาพ, งานด้านการศึกษาจะสำเร็จและเป็นไปตามมาตรฐานขึ้นอยู่กับการติดตาม ตรวจเยี่ยม ประเมินผล ของศึกษานิเทศก์ , กลุ่มนโยบายและแผนที่ขับเคลื่อนติดตาม ตลอดเวลา ปัจจุบันสถานการณ์บ้านเมืองอยู่ในขั้นวิกฤต ขอให้ทุกท่านมีกำลังใจที่เข้มแข็ง ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองด้วยความเต็มใจ เต็มความสามารถ เพราะปัจจุบันอาชีพที่ดีที่สุดคือข้าราชการ จงภาคภูมิใจในอาชีพของตนเอง และเสียสละให้เต็มกำลัง เมื่อถึงวันเกษียณ จะได้ภาคภูมิใจในความเป็นข้าราชการของตนเอง

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน-ภาพ

สพป.ยล.3 ประชุมเตรียมออกมาตรการจัดระบบสำนักงานและบุคคล เพื่อป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 2019)

จ, 23/03/2020 - 13:32

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ได้จัดประชุมเตรียมการออกมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในสถานที่ทำงาน” อย่างเป็นระบบและควบคุมบุคคลไม่ให้จัดกลุ่มให้อยู่ห่างกันไม่เกิน 2 เมตร รวมทั้งให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานภายในบ้านพัก ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ จัดตั้งจุดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ โดยมี นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เป็นประธานการประชุม ทั้งนี้มีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม เจ้าหน้าที่ ICT เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วม ร ห้องประชุมร่มเย็น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3

นายโกมุท รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 เผยว่า มีความเป็นห่วงสถานการณ์ของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ที่ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง เกรงว่าจะทำให้การทำงานในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 หยุดชะงัก และทำให้ระบบการเงินของสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ้งถือเป็นหัวใจสำคัญไม่สามารถหยุดทำงานได้ ประกอบกับนายสมนึก หนูแทน รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ ได้เสนอแนะว่า หากมีสถานการณ์ฉุกเฉินในกรณีการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) ขยายวงกว้างมากขึ้น กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ได้มีการเตรียมที่จะนำระบบไอที โดยนำไฟล์งานข้อมูลทางการเงินอัพโหลดบนระบบคลาวด์รูปแบบ SharePoint Microsoft Teams หรือ Line เพื่อให้เข้าถึงได้ทุกที่ได้อย่างปลอดภัย และมีการตั้งศูนย์สำรองไว้รองรับ เพื่อไม่ให้งานหยุดชะงัก

นอกจากนี้ นายโกมุท รุยอ่อน ได้ให้ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มสำรวจความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตในการปฏิบัติงานภายในบ้านพักของเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ให้แต่ละกลุ่มงานออกมาตรป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสไวรัสโคโรน่า (Covid – 19) โดยพิจารณาตามความเหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละกลุ่ม ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ คำแนะนำ หรือจัดหาสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันแพร่กระจายเชื้อโรคกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เช่น โปสเตอร์ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ การล้างมือที่ถูกวิธี และการสวมหน้ากากอนามัย เป็นต้น พร้อมทั้ง จัดหาสบู่ เจลล้างมือแอลกอฮอล์ หรือจัดสถานที่สำหรับล้างมือ และหน้ากากอนามัย ภายในสถานที่ทำงาน เช่น ประตูทางเข้าห้องทำงาน ห้องสุขา เพื่อให้บริการกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มาติดต่อราชการ เพิ่มความตระหนักให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน ถึงความเสี่ยงในการปนเปื้อนเชื้อ โดยให้ความสำคัญในการป้องกันตนเอง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย และการดูแลทำความสะอาดสิ่งของที่ใช้งานบ่อย ๆ เช่น โต๊ะทำงาน คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการทำงาน รวมถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดอื่น ๆ ที่ใช้ในการทำงาน ที่จับประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอกหรือน้ำยาทำความสะอาด และ 70% แอลกอฮอล์

ทั้งนี้เพื่อมิให้กระทบต่อสุขภาพของบุคลากรในสำนักงานที่ประชุมมีมติออกมาตรการข้อ 1 จัดให้มีการจัดตั้งจุดให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ เคาน์เตอร์หน้าห้องอำนวยการ โดยผู้มาติดต่อราชการสวมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง และติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดให้บริการเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 มาตรการข้อที่ 2 จัดเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อ สำหรับทำความสะอาดล้างมือ ให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ ณ จุดให้บริการ มาตราการข้อ 3 ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนร่วมกันทำความสะอาด Big Cleaning ภายใน – ภายนอกห้องทำงาน ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 และฝากถึงความห่วงใยต่อบุคลากร เราต้องปฏิบัติตน ดูแลตนเองให้เคร่งครัด ตามคำแนะนำของทางราชการ ต้องป้องกัน ตัวเรา และคนที่เรารักที่บ้าน ซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงสูงสุด ต้องช่วยกันป้องกัน ไม่นำพาโรคไปให้ท่าน และยังกระจายโรค เป็นภาระของประเทศ ทุกคนต้องช่วยกัน อย่ามองแบบอคติ สร้างปัญหาให้ประเทศชาติ โดยการสร้างข่าวแบบมุมเดียว Fake news เราต้องช่วยกันลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด และมองอย่างรอบด้านดีแล้ว แล้วเราจะชนะไปด้วยกัน

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว/สันติ ภาพ

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ร่วมใจต้านภัย COVID-19

จ, 23/03/2020 - 13:31

วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 น. ข้าราชการและบุคลากร สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้ร่วม กิจกรรมเช้าวันจันทร์ เข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระ สวดมนต์ ยืนสงบ นิ่งแผ่เมตตา ร่วมมาตรกรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยยืนห่างกันระยะประมาณ 1 เมตร จาก นั้น นายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้พบปะ แจ้งข้อราชการ และได้เน้นย้ำให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจป้องกันการแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัส COVID- 19 ตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการอย่างเคร่งครัด

ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ ออกประกาศมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

จ, 23/03/2020 - 08:52

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ออกประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) และการปฏิบัติงานในหน้าที่ของข้าราชการและบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ จำนวน ๑๐ ข้อ เพื่อให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบและถือปฏิบัติ ตามมติคณะรัฐมนตรีมาตรการเร่งด่วน ในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

 

สพป.ลำพูน เขต 2 ทำความสะอาดสำนักงาน สู้โควิด-19

จ, 23/03/2020 - 08:51

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายสำเนียง อัตไพบูลย์ รองผอ.สพป.ลำพุน เขต 2 พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมกันฉีดพ่นทำความสะอาดสถานที่ทำงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ รวมถึงเช็ดถูวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน ลูกปิด ราวบันได และจุดเสี่ยงต่างๆ ด้วยแอลกฮอล์ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

สพป.ชัยนาท ประชุมข้าราชการ สพป.ชัยนาท แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19

จ, 23/03/2020 - 08:51

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย นายกมล เสาวภาคสุข รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ประชุมข้าราชการ สพป.ชัยนาท แจ้งมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID -19 และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน โดยรณรงค์ให้บุคลากรสวมหน้ากากและลดความเสี่ยงจากการสัมผัสด้วยการล้างมือด้วยสบู่และน้ำหรือเจลแอลกอฮอล์ ให้บ่อยขึ้น ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นายอนุพนธ์ แฮทู ผอ.โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน++

จ, 23/03/2020 - 08:51

<<<<วันศุกร์  ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง ) ราย นายอนุพนธ์  แฮทู  ผอ.โรงเรียนบ้านไม้ซางหนาม อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ปุรเชษฐ์  มธุรส ค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ว่าที่ร้อยตรีปริญญา เมืองมูล ผอ.โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน++

จ, 23/03/2020 - 08:51

<<<<วันศุกร์  ที่ 20 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง ) รายว่าที่ร้อยตรีปริญญา  เมืองมูล  ผอ.โรงเรียนบ้านแก่นฟ้า อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ปุรเชษฐ์  มธุรส ค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 ร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562

จ, 23/03/2020 - 08:50

วันที่ 19 มีนาคม 2563 (เวลา 09.00 น.) นายวิรัตน์ ไกรแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3 (ผอ.สพป.นศ.3) ร่วมการประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ภาคใต้ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2562 พร้อมรับนโยบาย การตรวจเยี่ยมและต้อนรับ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านนโยบายและแผน ประธานพิธีเปิดในครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีทุ่งสง อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นางสุพรรณี บุญไทยใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

จ, 23/03/2020 - 08:50

<<<<วันพฤหัสบดี    ที่ 19  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )   รายนางสุพรรณี บุญไทยใหญ่ ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ปุรเชษฐ์  มธุรส ค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพป.ชัยนาท จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19

ส, 21/03/2020 - 23:25

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  และ เจ้าหน้าที่ ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ร่วมใจต้านและป้องกัน COVID – 19 ทำความสะอาดสำนักงาน โต๊ะทำงาน ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

 

++++ ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมต้อนรับประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ++

ส, 21/03/2020 - 23:24

^^วันศุกร์ ที่ 20  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 13.00 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา,ข้าราชการครู    ร่วมต้อนรับประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านดอยผีลูสาขาบ้านในของ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน    //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เปิดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้ภัย COVID-19

ส, 21/03/2020 - 23:24

วันที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 กล่าวรายงาน เพื่อสร้างความตระหนักและร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิท 19 ในการนี้ ท่านประธานได้กล่าวให้ทุกคนได้ร่วมมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทย ซึ่งมียอดผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นทุกวัน  พร้อมได้กำชับให้ทุกคนติดตามสถานการณ์และข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้จากกระทรวงสาธารณสุข และยึดหลัก กินร้อน ไม่ใช้ช้อนกลางร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีอาการไอ จาม และอยู่ในที่ผู้คนหนาแน่น จากนั้นได้มอบ หน้ากากอนามัย เจลล้างมือและอุปกรณ์ทำความสะอาดภายในสำนักงานให้กลุ่มงานทุกกลุ่มทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ ประตู หน้าต่าง เครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ ทั้งนี้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลตำบลจัตุรัส จัดเจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ทั้ง 2 อาคาร ในกิจกรรมดังกล่าวอีกด้วย

สพป.พิจิตร เขต 1 ส่งเสริมโครงการอาหารปลอดภัย

ส, 21/03/2020 - 23:23

เมื่อ 20 มีนาคม 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการอาหารปลอดภัยจังหวัดพิจิตร เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอาหารปลอดภัยลงสู่ชุมชนอย่างเป็นเครือข่ายเพื่อให้เกษตรกรมีแหล่งจำหน่ายวัตถุดิบ เกิดการส่งเสริมการเกษตรที่ปลอดสารพิษอย่างยั่งยืน และเพื่อประชาชนได้บริโภคอาหารที่ปลอดภัย โดยนายสิริรัฐ ชุมอุปการ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานที่โรงแรมมีพรสวรรค์ อำเภอเมืองพิจิตร

สพม.20 ร่วมแรงร่วมใจต้านภัย COVID-19

ส, 21/03/2020 - 23:22

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.วิทยา ประวะโข ผอ.สพม.20 นำคณะรองผอ.สพม.20 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ทำกิจกรรม 5 ส เพื่อทำความสะอาดบริเวณสำนักงานเขตพื้นที่ และภายในห้องทำงาน เช็คทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์บริเวณโต๊ะทำงาน ประตู หน้าต่าง โทรศัพท์ ที่ต้องสัมผัสบ่อยๆ เพื่อความปลอดภัยจากเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(CIVID-19) ดาวน์โหลดภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://www.facebook.com/sesa20udon

 

 

สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563

ส, 21/03/2020 - 23:22

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ประธานในการประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ครั้งที่ 2/2563 พร้อมด้วย นายศุภชัย ศรีหาใต้ และ ดร.พิจิตร พรหมจารีย์ รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม และประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อมอบนโยบายและข้อสั่งการจาก สพฐ. เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การปิดโรงเรียนในสังกัด 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 – 31 มีนาคม 2563 จัดตั้งเวรยามดูแลทรัพย์สินของทางราชการ เลื่อนการรับนักเรียนออกไปจนกว่า สพฐ.จะแจ้งให้ทราบภายหลัง รวมถึง การประเมินความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติและอัคคีภัยในช่วงปิดภาคเรียน และข้อราชการจาก ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม อีกทั้ง ได้มีการขยายผลการใช้แอปพลิเคชั่น “Zoom Cloud Meetings” ให้กับประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร สำหรับเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุมพระราชธีราภรณ์ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี

สพป.ชลบุรี เขต 1 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3/2563

ศ, 20/03/2020 - 16:44

วันที่ 20  มีนาคม 2563  เวลา  09.00 น. นายเต็ม  เสืออ่วม  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบัติราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมจันทนี สพป.ชลบุรี เขต 1  โดยผู้ริหารสถานศึกษาประชุมผ่านช่องทาง Youtube http://gg.gg/chon1-con หรือ http://bit.Iy/2WpbMWO และ facebook.com/chon๑.go.th  ทั้งนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาร่วมประชุมทางช่องทางดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

 

หน้า