หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน

ผอ.สพป.หนองคาย เขต 1 ลงพื้นที่ โรงเรียนที่ได้รับความเสียหายจากเหตุวาตภัย

ศ, 20/03/2020 - 16:44

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น.  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  เดินทางออกตรวจเยี่ยม ณ  โรงเรียนบ้านหนอง อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ในเบื้องต้นได้ตรวจพบความเสียหายของอาคารเรียนเสียหายจำนวน 5 ห้องเรียน อาคารประกอบ(ห้องน้ำ)เสียหาย 1 หลัง บ้านพักครูหลังคา 1 หลัง จากเหตุการณ์วาตภัยของเมื่อคืนวันพฤหัสบดี ที่ผ่านมา ทั้งนี้ได้รับการรายงานของนายวิศรุต สมบัติบุญสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนอง ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาเกี่ยวกับการขอใช้งบประมาณในการซ่อมแซมพร้อมให้กำลังใจผู้บริหารและคณะครู ในการปฏิบัติงาน ต่อไป

ร.ร.ศรีสงครามวิทยา สพม.19 ปลื้มนักเรียนสอบติดคณะแพทย์ศาสตร์ มข.

ศ, 20/03/2020 - 16:43

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 นายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมด้วยผู้บริหารและฝ่ายบริหารวิชาการ ร่วมกัน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความชื่นชมยินดี กับนางสาววัลย์ลดา เทสี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา อ.วังสะพุง จ.เลย ที่สามารถสอบเข้าคณะแพทย์ศาสตร์ ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทลดความเหลื่อมล้ำ (INCLUSIVE) ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น

………………………………………

ขอขอบคุณข้อมูลจากนายกมล เสนานุช ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสงครามวิทยา สพม.19

สพป.สระบุรี เขต ๒ ตระหนักแต่ไม่ตระหนก COVID – 19

ศ, 20/03/2020 - 16:43

ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  พร้อมด้วย นายเล็ก ทาเพชร, ว่าที่ร้อยตรีศุภกฤต ตรีมงคล และ นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ต่างให้ความสำคัญในการปฏิบัติตนในห้วงเวลาสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เป็นมาตรการหนึ่งของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อดังกล่าว นับเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม..สวมหน้ากากอนามัยและหมั่นล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ซึ่งได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้บริการเป็นจุดโดยรอบสำนักงานด้วยแล้ว

#ด้วยความปรารถนาดีเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน

Big Cleaning Day สู้โควิด ๑๙

ศ, 20/03/2020 - 16:42
วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ สพป.สระบุรี เขต ๑ นำโดยนายดำเนิน เพียรค้า ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๑ นำทีม Big Cleaning Day ในสำนักงานเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พร้อมทั้งประกาศมาตรการป้องกันให้บุคลากรในสำนักงานและผู้มาติดต่อราชการ ดังนี้

๑.ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย
๒.ให้ทุกคนตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าสำนักงาน
๓. ให้ทุกคนล้างมือด้วยแอลออฮอล์เจล ทุกครั้งเข้า-ออกสำนักงาน

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS

ศ, 20/03/2020 - 16:41

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562  โดยมีครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล  เข้าร่วมประชุม  ทั้งนี้ ก่อนการประชุมฯ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจล ตรวจวัดอุณหภูมิ และให้ผู้เข้าประชุมสวมหน้ากากอนามัย  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563  ณ ปากเมงรีสอร์ท อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง

การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนในระบบโปรแกรม SGS ปีการศึกษา 2562 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของกระบวนการวัดและประเมินผล และจัดส่งข้อมูลผลการเรียน (GPAX) ตามปฏิทินกำหนดในการรับ – ส่ง ผลการเรียนเฉลี่ย 6 ภาคเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เพื่อใช้ประกอบในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 รวมถึงการจัดทำฐานข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาของนักเรียนรายบุคคลในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อใช้ในการศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือสายอาชีพ และอื่น ๆ ตามความประสงค์ของผู้เรียน ทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการป้องกันความผิดพลาดอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการและสาธารณะได้  โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ครูผู้รับผิดชอบงานทะเบียนและวัดผลของโรงเรียนในสังกัด โรงเรียนละ 1 คน  และโรงเรียนในความรับผิดชอบด้านการจัดการข้อมูลงานวัดผล จำนวน 2 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน ได้แก่ โรงเรียนบาตูปูเต๊ะ และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37  โดยมี นายอำพร ผดุงรส ข้าราชการบำนาญทะเบียนวัดผลโรงเรียนขอนแก่นวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมฯ

นายธัชชเวชว์  จันทร์สุขศรี  กล่าวว่า  การจัดทำข้อมูลสารสนเทศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยของผู้เรียนรายบุคคลที่แสดงถึงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาและเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ สร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพที่แสดงพัฒนาการความก้าวหน้าและความสำเร็จทางการเรียนของผู้เรียน การใช้สื่อเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา ความรู้ ทักษะ กระบวนการ คุณธรรม ค่านิยมอันพึงประสงค์ และเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียนให้สอดคล้องกับแนวการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาล รวมทั้งการบันทึกผลการเรียนของผู้เรียนและผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานในสัดส่วนที่กำหนดไว้ในระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) เป็นไปอย่างถูกต้องและเที่ยงธรรม และการนำผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนนำไปปรับกระบวนการวิธีการเรียนการสอน โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเป็นกระบวนการหนึ่งที่ครูสามารถนำไปใช้ให้สอดคล้องกับการพัฒนาการผู้เรียน เพื่อให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนของผู้เรียนดีขึ้น

  

  

สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ครั้งที่ 1/2563

ศ, 20/03/2020 - 16:41

วันที่ 20 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายระวี คงภาษี ผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์และนางฐิติพร ไขแสง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ ประกอบด้วย โรงเรียนฮอดพิทยาคม โรงเรียนจอมทอง โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนอมก๋อยวิทยาคม โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563) ณ ห้องประชุมเกียรติยศ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนฮอดพิทยาคม

สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง

ศ, 20/03/2020 - 16:41

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 20  มีนาคม 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน นำคณะกรรมการการประเมินประสิทธิภาพฯ เข้าประเมินผลการปฎิบัติงาน สายผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มสหวิทยาเขตพญาวัง ณ โรงเรียนแจ้ห่มวิทยา โดยการประเมินฯ ครั้งนี้ ได้ตรวจคัดกรอง อย่างเข้มข้น เพื่อป้องกันโรคโควิค 19 ทำให้การประเมินฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัยในระดับหนึ่ง

ระพีพันธ์ กันธิมา

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน/ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

กลุ่มบริหารงานบุคคล/เจ้าของโครงการ

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 Big Cleaning ลดภาวะความเสี่ยง Covid – 19

ศ, 20/03/2020 - 16:40

20  มีนาคม 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 นำโดย  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อเป็นการ ลดภาวะความเสี่ยงที่จะเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙  หรือ Covid – 19   ทำความสะอาด เช็ค ล้าง ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคารของสำนักงาน เน้นการเช็ด ล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น บันได กลอนประตู ลูกบิดหน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส  Covid – 19  ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้  โดยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑ นำบุคลากรร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงในเวลา  ๐๘.๐๐ น. เคารพธงชาติ และสวดมนต์  จากนั้นเป็นกิจกรรมเรียนรู้และปฏิบัติการล้างมือ ๗ ขั้นตอน ก่อนที่จะร่วมกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่สาธารณะของอาคารสำนักงานฯ เช่น ห้องประชุม เก้าอี้นั่งพักสำหรับผู้มาติดต่อราชการ บันได และพื้นที่อื่นๆ ที่มีการใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมาก  และแยกย้ายกันเช็ดทำความพื้นที่และอุปกรณ์ต่างๆในห้องปฏิบัติงานของตนเอง  โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ส่งทีมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ภายในอาคารสำนักงานและจุดสัมผัสร่วมภายนอกรอบๆ บริเวณตัวอาคารสำนักงานเขตพื้นที่ ซึ่งการดำเนินการครั้งนี้จะการดูแลสุขภาพและลดภาวะความเสี่ยง ที่อาจเกิดจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID – 19)  สู่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต ๑  ได้ในระดับสูง  ในครั้งนี้เป็นการทำกิจกรรม “Big Cieaning Day” ทั้งภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๒ โดยได้ดำเนินการในครั้งแรกไปแล้วเมื่อวันที่  3 มีนาคม 2563 ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลสุขอนามัย การป้องกันความเสี่ยง การรับผิดชอบตนเอง และช่วยกันดูแลสังคม เป็นเรื่องที่ต้องให้สำคัญอย่างยิ่ง

 

สพป.หนองคาย เขต 1 จัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ศ, 20/03/2020 - 09:18

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2563  ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนางสาวรุ่งนภา  ธิศรี รองผอ.สพป.นค.1  นำบุคลากรในสังกัด จัดทำหน้ากากเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันได้เกิดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 ) ได้แพร่กระจายไปในหลายพื้นที่ทำให้มีผู้ติดเชื้อดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น และหน้ากากอนามัยเป็นที่ขาดแคลนโดยทั่วไป ผอ.สพป.นค.1 จึงได้เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมกันจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเองและบุคลากรในสังกัด ณ ห้องประชุมพระสุก สพป.หนองคาย เขต 1

ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

ศ, 20/03/2020 - 09:18

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ นายยงยุทธ พรหมแก้ว ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ เป็นประธานกรรมการประเมิน
สัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑

++++ นายชนธัญ ติ๊บเมืองมา รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมต้อนรับประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ ++

ศ, 20/03/2020 - 09:17

^^วันพฤหัสบดี    ที่ 19  เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 15.30 น. นายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ,นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรใน อำเภอปางมะผ้า  ร่วมต้อนรับประธานองคมนตรี พล.อ.สุรยุทธ์  จุลานนท์  ในโอกาสที่ได้มาตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาราษฏรชาวไทยภูเขาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่โรงเรียนบ้านปางคาม อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน    //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.)

ศ, 20/03/2020 - 09:13

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 19 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดทำข้อมูลการบริหารจัดการของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 3 / 2563 โดยมี นายสุเทพ ศรบุญทอง นายคำโพธิ์ บุญสิงห์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านภัย COVID-2019

ศ, 20/03/2020 - 09:13

วันที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 16.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รอบบริเวณ อาคารสำนักงาน นำโดยนายธิติวุฒิ นาคุณทรง,นายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด ร่วมกันล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานทั้ง 2 อาคาร โดยได้รับความอนุเคราะห์รถฉีดน้ำจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลจัตุรัส ได้ให้เจ้าหน้าที่มาฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณรอบอาคารสำนักงานทั้ง 2 อาคาร และบริเวณโรงจอดรถยนต์ ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่กำลังระบาดอยู่หลายประเทศทั่วโลก ร่วมทั้งประเทศไทย จึงได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้น เพื่อร่วมมาตรการการป้องกันและการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

 

รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน คลัสเตอร์ 10

ศ, 20/03/2020 - 09:11

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 ในการนี้ รองเลขาธิการ กพฐ. ได้มอบนโยบายและบรรยายพิเศษทิศทางการบริหารจัดการศึกษา โดยมี นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 ในนามประธานกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 10 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการประชุม โดยเป็นการประชุมเพื่อปรึกษาหารือในประเด็น การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) /การทดสอบอื่นๆ และการประกวดแข่งขันต่างๆ เช่น การจัดงานการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน/การจัดแข่งขันอื่นๆ ที่มีผลต่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้ทราบถึงปัญหาแนวทางแก้ไขปัญหา และการกำหนดรูปแบบในการดำเนินงานเพื่อไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนและการบริหารจัดการศึกษา

กลุ่มเป้าหมายในการประชุมคือ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 10 และศึกษานิเทศก์ที่รับผิดชอบ O-NET และการแข่งขันศิลปหัถกรรมนักเรียน เขตละ 2 คน รวม 60 คน การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องลีลาวดี โรงแรมสยามแกรนด์ อ.เมือง จ.อุดรธานี

สพป.อุดรธานี เขต 1 ประชุมเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น “Zoom Cloud Meetings”

ศ, 20/03/2020 - 09:10

วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายพรชัย โพคันโย ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom Cloud Meetings โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับ การเลื่อนเงินเดือน การรายงานและประเมินผลการปฎิบัติหน้าที่ และการวางมาตรการในการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการงานในสำนักงานเขตพื้นที่ เพื่อให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ และไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อการบริหารจัดการศึกษา ในการนี้มี รอง ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุมผ่านแอปพลิเคชั่น แยกประชุมตามกลุ่มที่สังกัด โดยผลการใช้งานผ่านแอปพลิเคชั่นเป็นไปด้วยดี ณ สพป.อุดรธานี เขต 1 อ.เมือง จ.อุดรธานี

สพป.เลย เขต ๒ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระยะเวลา ๑ ปี

ศ, 20/03/2020 - 09:06

วันพฤหัสบดีที่ ๑๙  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา  ๐๘.๓๐ น.ที่โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี  อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย นายกานนท์  แสนเภา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ พร้อมด้วย นางสรัญญา  บุดดา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒    และนางสิริสมถวิล  สิทธิสอน  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนสวรรค์   ซึ่งเป็นคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา  ระยะเวลา ๑ ปี  ได้เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานของ นางปาลิดา  เพชรนาวาส  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี ตามองค์ประกอบตัวชี้วัด โดยพิจารณาจากข้อตกลง (Performance agreement) ที่จัดทำไว้กับต้นสังกัด ให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ประกอบด้วย   ๑. ความสามารถในการอ่านเขียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย   ๒. ผลงานหรือรางวัลที่เกิดจากการบริหารจัดการของผู้บริหาร  สถานศึกษา ๓. ผลการเรียนรู้เฉลี่ย ๕ กลุ่มสาระการเรียนรู้หลัก  ๔.การบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรและการระดมทุนจากภาคีเครือข่ายหรือภาคประชาสังคมมาใช้เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  ๕. การส่งให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาทางวิชาชีพ  ๖. การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  ๗. การมีส่วนร่วมของสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน  ๘. อัตราการเกณฑ์เด็กเข้าเรียน หรือการรับนักเรียนตามแผนการรับนักเรียน  ๙. อัตราการศึกษาต่อของนักเรียน  และ ๑๐. ผลการดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ผู้แทนจากชุมชนได้เข้าร่วมเป็นกำลังใจในการประเมินครั้งนี้ และก่อนทำการประเมินได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันตนเองเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้

สพม.20 พร้อมรับมือ Covid-19 ผุดไอเดียประชุมบุคลากรด้วยระบบ Conference พร้อมทำงานได้ทุกที่

ศ, 20/03/2020 - 09:06

 

ดร.วิทยา ประวะโข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ประชุมบุคลากรประจำเดือนมีนาคม ด้วยระบบ Conference ภายในสำนักงานเขต ผ่านโปรแกรม Hangouts Meet เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยเป็นการประชุมผ่านโทรศัพท์มือถือ หรือคอมพิวเตอร์ โดยบุคลากรไม่ต้องเข้าห้องประชุม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน หากต้องมีการทำงานที่บ้าน เพื่อจะได้มีช่องทางในการติดต่อสื่อสาร ประสานข้อราชการต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้บุคลากรสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตลอด แม้มีภารกิจอยู่นอกสำนักงานหรืออยู่ต่างจังหวัด

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day  ต้านภัย COVID – 19”

ศ, 20/03/2020 - 09:06

วันที่ 19  มีนาคม 2563  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  นำโดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 “จัดกิจกรรมทำความสะอาด  Big  Cleaning Day” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด  มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรค COVID –19  โดยร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในสำนักงาน และจุดเสี่ยงต่างๆ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

สพฐ.หารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขต กรุงเทพมหานครและปริมณฑล

พฤ, 19/03/2020 - 17:04

วันที่ 19 มีนาคม 2563  นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการจัดประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  และมอบแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  ณ ห้องประชุม สพฐ. 2 อาคาร สพฐ. 5 ชั้น 9  กระทรวงศึกษาธิการ

เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังสภาพปัญหา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการพัฒนาโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

ผู้เข้าร่วมการจัดประชุมหารือแนวทางการยกระดับคุณภาพโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  มีนายเกษม  สดงาม  ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านวิจัยและพัฒนาบุคลากร  สพฐ.  นายสมศักดิ์  ทองเนียม  ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. ผู้แทนจากส่วนกลาง

ผู้แทนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรนิเวศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้อยนพคุณ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสังเวช , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระเกศ , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดรางบัว , ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบวรมงคล

และผู้แทนจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6  มีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 , ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ

หน้า