หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 44 นาที 59 วินาที ก่อน

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 เจ้าภาพฟุตซอลระหว่างหน่วยงาน “ตาโขนลีก” ครั้งที่ 1

ศ, 14/02/2020 - 15:17

ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการในการเปิดสนามกีฬาให้คนไทยได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจิตแจ่มใส สุขภาพกายแข็งแรง อีกทั้งเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายจังหวัดเลย THAI LOEI 4.0 เมืองน่าอยู่ เมืองแห่งการท่องเที่ยว ภายใต้การค้าการลงทุนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ใช้หลักบูรณาการเชิงพื้นที่ทุกภาคส่วนที่จะร่วมสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จึงใช้กีฬาเป็นสื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภอด่านซ้าย ด้วยการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตซอลระหว่างหน่วยงานราชการในอำเภอด่านซ้ายขึ้น ภายใต้ชื่อ ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 18 ธันวาคม 2562-12 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งทำการแข่งขันทุกเย็นวันพุธ ตั้งแต่เวลา 16.30 น. เป็นต้นไป โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย อำเภอด่านซ้าย โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย เทศบาลตำบลด่านซ้าย เทศบาลตำบลศรีสองรัก ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) อำเภอด่านซ้าย กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน (ตชด.) ที่.247 สถานีตำรวจภูธรด่านซ้าย และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา เป็นเจ้าภาพ

ซึ่งได้รับการสนับสนุนถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จากนายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จากนายชนาส  ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3 จากนายปัญญา วงศ์ศรีแก้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ถ้วยรางวัลทีมมารยาทยอดเยี่ยม จากนางสาวภูมารินทร์ คงเพียรธรรม นายอำเภอด่านซ้าย ถ้วยรางวัลนักเตะยอดเยี่ยม จากดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ถ้วยรางวัลนักเตะผู้ทรงคุณค่า จากนายแพทย์ภักดี  สืบนุการณ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี ผลปรากฏว่า ทีมชนะเลิศได้แก่ ทีมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ ทีมอำเภอด่านซ้าย รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ ทีม ตชด.247

…………………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจากดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19

 

 

++ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RTชั้น ป.1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

ศ, 14/02/2020 - 15:16

^^วันศุกร์   ที่ 14  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน   เขต 1 และนางสาวรุ่งทิพย์ อนุเมธรางกูร ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียน ในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (ชั้น ป.1) ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้น ป.1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ///  ธีรธิดา  พรหมมาแบน รายงาน///

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประชุมคณะกรรมการReading Test (RT)

ศ, 14/02/2020 - 15:16

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประธานการประชุมคณะกรรมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

“ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง ” กิจกรรมดีๆ ที่อนุบาลอุตรดิตถ์ส่งเสริมและสืบสาน

ศ, 14/02/2020 - 15:16

14  กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง” ณ  โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ กิจกรรม “ตลาดนัดร้อยร้าน ตลาดนัดมือสอง”  เป็นกิจกรรมที่โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ จัดให้เด็กๆ มาอย่างต่อเนื่องหลายปีมาแล้ว ซึ่งจะกำหนดจัดกิจกรรมช่วงเวลาก่อนปิดภาคเรียนสุดท้ายของปีการศึกษาจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อให้เด็กๆ ได้เรียนรู้พื้นฐานอาชีพ เสริมสร้างทักษะอาชีพประกอบการค้าขาย จากประสบการณ์จริง โดยน้อมนำพระราชดำรัสเศรษฐกิจพอเพียงมาให้เด็กๆ ได้เรียนรู้เพื่อใช้ในการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เช่น ประหยัด อดออม โดยนำสิ่งของที่ไม่ใช้มาทำให้เกิดมูลค่าและเกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น สนับสนุนให้นักเรียนได้เรียนรู้และค้นหาทักษะต่างๆ ที่ตนถนัดและชอบเพื่อค้นหาตนเอง รวมถึงมีการคิด วิเคราะห์ วางแผนตลอดแนวด้วยประสบการณ์จริงจากการจำหน่ายสินค้า รวมถึงทำบัญชีรายรับรายจ่าย คิดต้นทุนกำไรในการเป็นพ่อค้าแม่ค้าจากประสบการณ์จริง ซึ่งในวันนี้  มี นายนายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์ทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์  นายชวลิต  คำเพ็ง ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยผู้มีเกียรติ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู ผู้ปกครอง และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก ซึ่งเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของโครงการออมวันละน้อย ตามรอยสมเด็จพ่อ สานต่อเศรษฐกิจพอเพียง บรรยากาศในการจัดกิจกรรม ในบริเวณพื้นที่ของโรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ มีพ่อค้า แม่ค้าทุกระดับชั้น รวมถึงผู้ปกครองต่างนำสินค้ามาวางจำหน่ายหลากหลายชนิดเป็นจำนวนมาก เด็กๆ ต่างตื่นเต้นกับซื้อ- ขาย สินค้า ท่ามกลางรอยยิ้มของผู้ร่วมงานความสนุกสนาน และเสียงเชื้อเชิญให้เลือกซื้อสินค้าจากเด็กๆ

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

ศ, 14/02/2020 - 15:15

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยสำนักทดสอบทางการศึกษาดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ทุกสังกัด และมอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเป็นศูนย์สอบ มีหน้าที่รับผิดชอบ วางแผน ประสานงานการสอบ ควบคุม กำกับ ติดตามให้การดำเนินการสอบของศูนย์สอบและสนามสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ โดยศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ดำเนินการจัดการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และนำเข้าข้อมูลผลการสอบรายบุคคลของนักเรียนในระบบ NT Access วันที่ 13 – 14 กุมภาพันธ์ 2563 สนามสอบจำนวน 147 สนามสอบ นักเรียนที่เข้าสอบจำนวน 3,785 คน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563

ศ, 14/02/2020 - 15:13

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563  นายอำนาจ วิชยานุวัติ  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย รศ. เอกชัย  กี่สุขพันธ์  ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  และผู้บริหาร สพฐ.ประชุมคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2563  ณ  ห้องประชุม สพฐ.1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

โดยมีวาระที่น่าสนใจดังนี้  การขอเพิ่มกลุ่มสาระการเรียนรู้ศาสนา ศีลธรรม และวัฒนธรรม ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 , การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล , การดำเนินงานโครงการโรงเรียนประชารัฐ ปี 2563 , การดำเนินงานตาม พ.ร.บ. พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562 , รายงานวิจัย การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือ การส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน , (ร่าง) ระเบียบคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่าด้วยอำนาจหน้าที่ในการอนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา , การรวมและการเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการเลิกขยายชั้นเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพ/บรรจง  ตั้งคำ

ข่าว/ฐิติมา  ชาลีกุล

สพม.15 จัดประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียน ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ศ, 14/02/2020 - 11:00

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ประธานการประชุมสัมมนาผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพม.15 นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ครั้งที่ 1/2563 เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบนพื้นฐานความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับสถานศึกษา และร่วมกันขับเคลื่อนนโยบายสู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ก่อนดำเนินการประชุมผอ.สพม.15 นำคณะผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และกล่าวคำปฏิญญาเขตพื้นที่สุจริต หลังจากนั้นได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 ประกอบด้วย โรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลโรงเรียนนราสิกขาลัย โรงเรียนสายบุรี “แจ้งประชาคาร” และโรงเรียนแม่ลานวิทยา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแบบอย่างที่ดีต่อไป ณ หอประชุมจำลอง ศรีเลขา โรงเรียนนราธิวาส

สพป.ชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ (RT) ประจำปีการศึกษา 2562

ศ, 14/02/2020 - 11:00

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 และผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัด ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ครูและนักเรียนในการทดสอบความสามารถด้านการอ่าน (Reading Test : RT) ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด เพื่อให้การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ ตามแนวปฏิบัติของสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมรับฟังการแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ

ศ, 14/02/2020 - 09:16

เมื่อเวลา 14.30 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงละครเธียร์เตอร์ ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นายวิชิต ไตรสรณกุล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ นางสาวธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์ และ ผศ.ดร.ประกาศิต อานุภาพแสนยากร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลดอกลำดวนบาน สืบสานประเพณีสี่เผ่าไทศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 กับการแสดงละคร ประกอบ แสง สี เสียง เรื่อง อารยธรรมแห่งศรัทธา มนตรา ศรีพฤทเธศวร ตอน สืบราชมรรคา ศรีชยราชา ชัยวรมันที่ 7 ในวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ศรีสะเกษ ดินแดนขอมเรืองอำนาจในอดีต กับดงดอกลำดวนที่ขึ้นเองตามธรรมชาติกว่า 50,000 ต้น ที่พร้อมใจกันบาน ส่งกลิ่นหอมอบอวลไปทั้งจังหวัดศรีสะเกษ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เข้าร่วมรับฟังการแถลงข่าวในครั้งนี้////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.กระบี่ ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” กับสถาบันอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่

ศ, 14/02/2020 - 09:16

วันที่ 13 กุมภาพันธ์  2563 ที่ลานพิกุล วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ นายสายัณห์  ไกรนรา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ลงนามความร่วมมือ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” กับนายศิวกรณ์  เอ่งฉ้วน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  พร้อมผู้บริหารอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่  โดยมีนางแสงระวี  แซ่ตั๋น ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สพป.กระบี่ พร้อมนายขจร  เหมจินดา รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคกระบี่ ฝ่ายพัฒนาการศึกษา ร่วมลงลายมือชื่อเป็นสักขีพยาน  โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัด สพป.กระบี่  44 โรงเรียน  ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด สพม.เขต 13 ตัวแทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดกระบี่ ผู้อำนวยการ กศน.จังหวัดกระบี่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติ นักศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกระบี่   ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยานกว่า 500 คน

นายสายัณห์  ไกรนรา  กล่าวว่า การลงนามในครั้งนี้  เพื่อเพิ่มโอกาสและเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ร่วมกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดกระบี่ทุกสถาบัน ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการภาคผู้ใช้กำลังคน รวมทั้งจัดกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสมต่อไป เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอกภาพและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ร่วมกันบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสและการเชื่อมโยงการศึกษา เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของเด็กกระบี่สู่ระดับประเทศต่อไป

ผอ.สพม.3 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จ.พระนครศรีอยุธยา

ศ, 14/02/2020 - 09:14

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบผู้บริหาร คณะครู บุคลากร นักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจ ตลอดจนเดินเยี่ยมชมสถานที่โดยรอบ อาคารเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ โดยมี นายเจนวุฒิ บุญชูพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนครหลวง “อุดมรัชต์วิทยา” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และคณะครูให้การต้อนรับ

ผอ.สพม.3 เป็นประธานเปิดบ้านวิชาการโรงเรียนทุ่งช้างวิทยาคม จ.อยุธยา

ศ, 14/02/2020 - 09:13

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดงานเปิดโลกวิชาการ “ตำนานอรัญญิกภูมิปัญญาชาวบ้าน สานต่อลดเวลาเรียน พากเพียรมุ่งสู่ศตวรรษที่ 21” ณ หอประชุม 100 ปี สมเด็จย่า โรงเรียนท่าช้างวิทยาคม จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายอภิรักษ์ กงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ดังนี้ เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ได้รับข้อมูลการรับนักเรียนโดยตรงจากทางโรงเรียน พร้อมทั้งร่วมให้คำปรึกษาเรื่องการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ตลอดจนเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชนได้ร่วมงาน ชมกิจกรรม ผลงานของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ตลอดจนเยี่ยมชมบริเวณอาคารสถานที่ ห้องเรียนและแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน รวมไปถึงเพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี และก่อให้เกิดทัศนคติที่ดี ระหว่างโรงเรียนกับนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน โดยมีกิจกรรมการแสดงนิทรรศการ ผลงานของนักเรียนและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ งานห้องสมุด งานแนะแนว นอกจากนี้ยังมีการแสดงบนเวที และกิจกรรมการประกวด/แข่งขัน ความสามารถทางวิชาการของนักเรียน ซึ่งมีคณะครู และนักเรียนระดับประถมศึกษา ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนท่าช้างวิทยาคม เข้าร่วมกิจกรรมกว่าหกร้อยคน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ติดตามการประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

ศ, 14/02/2020 - 09:13

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือสถานศึกษาข่ายทุ่งหัวช้าง และคณะ ตรวจเยี่ยมติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านทุ่งข้าวหาง โรงเรียนบ้านไม้ตะเคียน โรงเรียนบ้านหนองหลัก โรงเรียนบ้านไม้สลี โรงเรียนบ้านแม่แสม โรงเรียนบ้านทุ่งหัวช้าง โรงเรียนบ้านปวง โรงเรียนบ้านห้วยปิง และโรงเรียนบ้านห้วยโป่ง เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง) พร้อมทั้งได้เยี่ยมชั้นเรียนทุกห้อง เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอน ,การอ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และการดำเนินโครงการอาหารกลางวันซึ่งทุกโรงเรียนได้ใช้โปรแกรม Thai School Lunch ช่วยจัดรายการอาหารอาหารกลางวัน เพื่อให้นักเรียนได้สารอาหารครบและเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนได้ตามช่วงวัย และในโอกาสเดียวกันนี้ได้มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม และนายชาลี ตังเยาว์ รองผอ.สพป.ลำพูน ติดตามการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในสังกัด

++ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )ระหว่าง สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 กับ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน +++

ศ, 14/02/2020 - 09:12

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 13   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ   ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ได้ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ( MOU )  สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษากับอาชีวศึกษา เพื่อจะพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา ตามแนวนโยบายาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ ตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคนในเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาชีพและพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพ นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อหรือการประกอบอาชีพในอนาคตของผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม  กับนายทวีผล  แปงณีวงค์  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน และระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 กับโรงเรียนในสังกัด และระหว่างวิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอนกับโรงเรียนในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 โดยมีนายสุภาพ กาวิ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 และนายชัยสิทธิ์  สง่างาม รองผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  ร่วมMOU ด้วย ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่1/2563 ประจำปี 2563 +++

ศ, 14/02/2020 - 09:12

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 13   เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2563 เวลา 09.00 น.   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าประชุมมีรองผู้อำนวยการ,ผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ,ผู้บริหารศึกษาในสังกัดจำนวน  123  คน ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 10 คน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง รวม 142 คน  ก่อนวาระการประชุมได้มอบเกียรติบัตรสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษารางวัลยอดเยี่ยมระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้  จำนวน 1 โรงเรียน และสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาดูงานได้  จำนวน 10 โรงเรียน หลังจากนั้นนายทวีผล  แปงณีวงค์  ผอ.วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน  ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดในแนวทางการศึกษาต่อในระดับอาชีวศึกษา จากนั้นเป็นการาชี้แจงการสอบ RT  ปี 2562 โดยนางสาวรุ่งทิพย์  อนุเมธางกูร  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    // ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++++

สพป.ชัยนาท ประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด

ศ, 14/02/2020 - 09:09

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 สพป.ชัยนาท นำโดย นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และ คณะศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจนักเรียนผู้เข้าสอบ ในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนในสังกัด พร้อมตรวจโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้โรงเรียนจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีการพัฒนาตามศักยภาพของผู้เรียน จุดเน้นคือการอ่านคล่อง เขียนคล่องของผู้เรียน ในการนี้ ได้ให้กำลังใจ ผู้บริหาร คณะครูที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษา

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ

พฤ, 13/02/2020 - 17:22

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) อำเภอพังโคนและอำเภอพรรณานิคม  เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่เข้าสอบในครั้งนี้….ชุลีพร/ข่าว

การแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.22 เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE

พฤ, 13/02/2020 - 17:20

วันพุธ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ สนามฟุตบอลแสงสิงแก้ว โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย    นายจักราวุธ สอนโกษา ผอ.สพม.๒๒ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพม.๒๒ เกมส์ ต้านภัยยาเสพติด TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๓ และได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแก่นักกีฬาดีเด่น และหน่วยงานสนับสนุนการจัดงานฯ    โดย นายอิทธิพัทธิ์ อรรคสาร รอง ผอ.สพม.๒๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดร่วมพิธีเปิดฯ การจัดแข่งขันกีฬาฯดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัด ได้ออกกำลังกาย รักษาสุขภาพ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อควบคู่ไปกับการพัฒนาการศึกษาของจังหวัดนครพนม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด แบ่งการแข่งขันออกเป็น ๑๒ ชนิดกีฬา ดำเนินการแข่งขันกีฬาฯ ระหว่างวันที่ ๑๒/๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สนามกีฬากลางจังหวัดนครพนม ทั้งนี้ ใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมฯ จาก งบพัฒนาการศึกษา สพม.๒๒ จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท งบ ดร.สมชอบ นิติพจน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท และสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครพนมและจังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๒๒๐,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้น ๔๒๐,๐๐๐ บาท

รอง ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมให้กำลังใจการประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี ประจำปี 2563

พฤ, 13/02/2020 - 17:19

เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 มอบหมายให้นายจักรรินทร์ อภิสมัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯนางดวงกมล เรือนงาม นักวิชาการศึกษา ร่วมในกิจกรรมเยี่ยมเสริมพลังและประเมินรับรองคุณภาพโรงเรียนรอบรู้สุขภาพดี มีความสุข ประจำปี 2563 โรงเรียนบ้านพัฒนา อำเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนางสาวพิมศรัณ นาคพังกาญจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.อุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนฯ

พฤ, 13/02/2020 - 17:18

นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 ณ โรงเรียนบ้านดอนเงิน โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) โรงเรียนบ้านหนองแดง และโรงเรียนบ้านกงพาน

หน้า