หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 28 นาที ก่อน

แบบฟอร์มข้อมูล การดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ปีงบประมาณ 2562

พ, 19/06/2019 - 13:17

รายละเอียดข้อมูลที่จัดทำขึ้น เพื่อต้องการทราบการดำเนินการ แผนงานโครงการกิจกรรม   และผลงานที่เป็นจุดเด่นด้านการเรียนการสอนแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ (Best Practice) ที่      ดำเนินการ ซึ่งจะนำข้อมูลสรุปและเสนอเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อพิจารณา สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มตามลิงค์นี้  แบบการดำเนินการของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

การดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ, 19/06/2019 - 13:10

การดาวน์โหลดแบบติดตามและประเมินผลการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามตัวชี้วัดแผนปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการศึกษาตามมาตรฐานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  รายละเอียดเพิ่มเติมตาม หนังสือ ศธ 04003 / 606 ดังไฟล์แนบนี้ หนังสือ ศธ 04003 _606   สามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์นี้ 164.115.43.73/emes62

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 25/2562++

พ, 19/06/2019 - 10:28

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ        รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยกลุ่มมอบบริหารงานบุคคล รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 25/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  conference  ชั้น 1  หน้าห้องผู้อำนวยการฯ   สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ที่ปรึกษาเลขาธิการ กพฐ.ติดตามการขับเคลื่อนนโยบายเลขาธิการ กพฐ.ที่ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

พ, 19/06/2019 - 10:27

เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 17 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ดร.ฤทธา นันทพันธ์ ที่ปรึกษาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มาตรวจติดตามการขับเคลื่อนตามนโนบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามที่ ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มอบให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อน โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และศึกษานิเทศก์ทุกคน ให้การต้อนรับ และรายงานผลการขับเคลื่อนตามนโยบายดังกล่าว/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

 

สพฐ. จับมือ ป.ป.ช. ลงพื้นที่ภาคเหนือติดตามและให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

พ, 19/06/2019 - 10:27

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันการทุจิรตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ลงพื้นที่ภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการลงพื้นที่ติดตาม และให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (กิจกรรมพัฒนาและยกระดับการประเมิน ITA) ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 16 – 17 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ได้รับเกียรติจากนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน,โฆษก สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิด บรรยายพิเศษ และมอบนโยบาย โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นเจ้าภาพ มีผู้เข้ารับการประชุมจาก 15 เขตพื้นที่การศึกษา ภาคเหนือ จำนวน 72 คน

ก่อนพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น นายประกอบกิตติ์ ปัสสวาท รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กล่าวต้อนรับคณะวิทยากรและผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ จากนั้น นายจักรพงษ์ วงค์อ้าย ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานทั่วไป สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. กล่าวถึงวัตถุประสงค์ว่า เพื่อติดตามการใช้งบบูรณาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. และเพื่อให้คำปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการประเมิน ITA รูปแบบของ ITA Online Clinic โดยคาดหวังให้ผู้รับผิดชอบกิจกรรมพัฒนาและยกระดับคะแนน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวชี้วัดย่อย 48 ประเด็น ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1-12 กรกฎาคม 2562 สามารถนำไปขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการประเมิน ITA ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และส่งผลให้ผลการประเมิน  ITA สูงกว่าร้อยละ 85 ในทุกเขตพื้นที่การศึกษา

จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ และติดตามการใช้งบบูรณาการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจาก สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ช.โดยนางสมพร สมผดุง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ และนางสาวนันท์นภัส สืบสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ ต่อด้วยการบรรยายพิเศษ โดยดร.ภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ. และการรายงานการใช้งบประมาณของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้ง 15 เขต

ในช่วงบ่ายเพื่อให้คำปรึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากับการประเมิน ITA รูปแบบของ ITA Online Clinic โดยแบ่งกลุ่มย่อย นำเสนอรูปแบบและวิธีการในการเตรียมการประเมิน พร้อมทั้งเปิดโอกาสที่ซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน โดยทีมให้คำปรึกษาภาคเหนือ ได้แก่ 1.นางสาวประพิณศิริ  อินทธิราศึกษานิเทศก์ สพป.เชียงใหม่ เขต 1 2.นางจิตติมา  พงษ์ไพบูลย์ ศึกษานิเทศก์ สพป.นครสวรรค์ เขต 2 3.นางสาวลัดดาวัลย์  คำเขียน ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒ 4.นายอานนท์  วงศ์วิชญ์    นักวิชาการศึกษา สพป.เชียงราย เขต 3 5.นางสุภัทตรา  เพลียหาญ นักจัดการงานทั่วไป สพป.ลำพูน เขต 1 6.นางวัชรา  คำภู่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 7.นายรุ่งศักดิ์  ชัยชนะสีพลี นักประชาสัมพันธ์ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 และ 8.นายสนั่น  สายนุวงค์   นิติกร สพม. เขต 35

ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ออกเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ

พ, 19/06/2019 - 10:27

ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดฯ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครู และนักเรียนในโอกาสเปิดเทอมช่วงแรกของปีการศึกษา 2562 พร้อมติดตามการดำเนินกิจกรรม 5 ส. และห้องเรียนคุณภาพ จำนวน 7 โรงเรียน ดังต่อไปนี้ โรงเรียนบ้านทาป่าสัก โรงเรียนบ้านผาตั้ง โรงเรียนบ้านทาดอยแก้ว โรงเรียนบ้านทาปลาดุก โรงเรียนบ้านทาป่าเปา โรงเรียนวัดหนองหล่ม และโรงเรียนวัดทุ่งยาว ได้ร่วมพบปะนักเรียนของโรงเรียน และได้สอบถามปัญหา อุปสรรค พร้อมทั้งให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนก่อนเดินทางกลับสำนักงานฯ อีกด้วย เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2562

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

พ, 19/06/2019 - 10:26

ในวันที่ 18 มิถุนายน  2562 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ ตรวจเยี่ยม และร่วมกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง เคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ร่วมกับคณะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ พร้อมได้พบปะพูดคุยกับลูกๆ นักเรียนบริเวณหน้าเสาธง เกี่ยวกับการตั้งใจศึกษาหาความรู้ เพื่อให้ลูกๆนักเรียนมีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้า เป็นคนเก่ง คนดีของสังคมและประเทศชาติต่อไป ณ โรงเรียนบ้านนาโพธิ์อ่างสร้างหิน อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

  

นร.จังหวัดแม่ฮ่องสอนเข้าค่ายสนุกคิดกับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์

พ, 19/06/2019 - 10:26

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายพิษณุ พินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมคณะ เยี่ยมนักเรียนในสังกัดจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่เข้าร่วมค่ายสนุกคิดกับแม่ฮ่องสอนไอทีวัลเล่ย์ ระหว่างวันที่ 17 – 20 มิถุนายน 2562 ณ พิชชาพรเฮ้าส์ อำเภอเมือง จังหวัดแม่่ฮ่่องสอน โดยมีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศแก่ครูและนักเรียนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เพิ่มขึ้น และเสริมสร้างโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่ให้ได้รับการยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งพัฒนาทักษะความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำไปสู่การสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างอาชีพแก่บุคลากรที่สนใจ นอกจากนั้นยังส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เช่น หน่วยงานราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดแม่ฮ่องสอน วิทยาลัยการอาชีพ และบริษัทเอกชน หรืออื่นๆ ได้นำเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในการดำเนินงานและพัฒนาการทำงานให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมหน่วยงานในจังหวัดอื่น

สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการพัฒนาครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย

พ, 19/06/2019 - 10:26

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน  2562 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1   เป็นประธานปิดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง สพป.หนองคาย เขต 1 ตามที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ดำเนินการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี) อย่างมีคุณภาพ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยพัฒนาครูปฐมวัย สังกัด สพฐ.และ สช. ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบ  การอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2562 รวมผู้เข้ารับการอบรมทั้งสองรุ่น รวม 388 คน โดยเป็นผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนปฐมวัยจากโรงเรียนสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 จำนวน 10 โรงเรียน สังกัด สช. จำนวน 5 โรงเรียน  ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ได้ดำเนินการอบรม จำนวน 5 วัน โดยแบ่งเป็น ดังนี้

 

ครั้งที่ 1 หลักสูตรเทคโนโลยีปฐมวัย วันที่ 8 – 9 มิถุนายน  2562 มีผู้เข้ารับอบรม 190 คน

ครั้งที่ 2 หลักสูตรสะเต็มศึกษา    วันที่ 15 – 17 มิถุนายน 2562 มีผู้เข้าอบรม 198 คน

สพป.ระยอง เขต 1 จัดอบรมผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ สะเต็มศึกษา ระดับปฐมวัย

พ, 19/06/2019 - 10:25

วันที่ 15-17 มิถุนายน 2562  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษา ในระดับปฐมวัย สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนระดับปฐมวัย โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5 ปี )อย่างมีคุณภาพ ด้วยการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย จำนวน 145 คน ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1

สพม.34 ประกาศเจตนารมย์ไม่ทนต่อการทุจริตร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและครู

พ, 19/06/2019 - 10:24

วันที่ 18  มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และโครงการโรงเรียนสุจริต ให้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู จำนวน 42 โรงเรียน 84 คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ

โดย ดร.เสน่ห์ กรแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  กล่าวรายงานวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวทางการปฏิบัติในระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS) และแนวทางการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)   เพื่อสร้างความตระหนักรู้และจิตสำนึกการประพฤติตนเป็นข้าราชการที่ดีมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานในหน้าที่ราชการ

ด้าน ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ประธานในพิธี ได้ร่วมกันกับผู้บริหารสถานศึกษาและครูในสังกัด ประกาศเจตจำนงนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสปราศจากการทุจริตทุกรูปแบบ โดยกำหนดแนวทางให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 1.สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ 2.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม 3.รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตอันจะก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม(Social Sanction) ทำให้เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระทำผิดหรือการทุจริต 4.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นไปในลักษณะรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน 5.ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 6.จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 7.ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง

ต่อจากนั้น ประธานพิธีกล่าวว่า ขอให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ทุกคน สร้างความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญในการปฏิบัติงานราชการ เพื่อให้เกิดความสุจริต โปร่งใส และพร้อมรับการตรวจสอบ และต้องศึกษาวิธีการของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)  โดยเฉพาะในส่วนของการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ที่เป็นบทบาทของท่านในวันนี้ จึงต้องเข้าใจการประเมินอย่างถูกต้อง  และเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรของบุคลากรให้มีจิตสำนึกในการปฏิบัติงานราชการอย่างสุจริต และร่วมกันสอดส่องดูแลการดำเนินงานการปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ไม่ให้เกิดการทุจริตในสถานศึกษาอย่างจริงจังและปฏิบัติอย่างถูกต้อง

ผอ.สพม. 36 เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดป้ายเปิดอาคารเรียน “อาคารพญาสลีจอมธรรม” โรงเรียนพานพิทยาคม

พ, 19/06/2019 - 10:24
วันที่ 18 มิถุนายน  2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36   เป็นประธานในพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียน “พญาสลีจอมธรรม” ณ   โรงเรียนพานพิทยาคม  อำเภอพาน   จังหวัดเชียงราย   โดยมี นายมานัส พรมรินทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพานพิทยาคม เข้าร่วมพิธี / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน     นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพฐ. ส่งเสริมวิทยาการคำนวณด้วยบอร์ดสมองกล พร้อมจัดงานลูกเสือจิตอาสาทั่วประเทศ

อ, 18/06/2019 - 12:40


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมผู้บริหารระดับสูงของ สพฐ. ว่า ขณะนี้ สพฐ. ได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับวิทยาการคำนวณ โดยร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดทำโครงการสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน จำนวน 450 โรงเรียน ในปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี และจัดโครงการต่อเนื่องในปีงบประมาณ 2562 โดยเพิ่มโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 450 โรงเรียน ที่ได้รับการคัดเลือกจากเขตพื้นที่การศึกษา ให้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอน และสนับสนุนบอร์ดสมองกลเพิ่มเติมให้กับโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือก โรงเรียนละ 50 บอร์ด รวมทั้งสิ้น 22,500 บอร์ด และคู่มือการใช้บอร์ดสมองกลฝังตัว “สนุก Kids สนุก Code กับ KidBright” จำนวน 9,000 เล่ม โดยจัดอบรมทั่วประเทศ 4 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จ.เชียงใหม่ วันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.ขอนแก่น วันที่ 21-22 มิถุนายน 2562 และจ.อุบลราชธานี วันที่ 28-29 มิถุนายน 2562 ภาคกลาง กรุงเทพมหานคร วันที่ 5-7 กรกฎาคม 2562 และภาคใต้ จ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 19-21 กรกฎาคม 2562

“สพฐ. คาดหวังว่าครูที่ผ่านการอบรมจะได้นำความรู้ไปพัฒนาและจัดการเรียนการสอน Coding ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลในระยะยาว เตรียมพร้อมนักเรียนสู่ความเป็นนวัตกร ซึ่งมีความจำเป็นต่อการพัฒนามูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้ด้านวิจัยและนวัตกรรมในอนาคต ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มุ่งสู่ไทยแลนด์ 4.0 นอกจากนี้กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านวิทยาการคำนวณจะถูกรวมกับสะเต็มศึกษา มุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 โดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ออกแบบขั้นตอนวิธี พัฒนาความคิดเชิงนามธรรมและความคิดเชิงคำนวณในกระบวนการออกแบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ด้วย” นายสุเทพกล่าว

ทั้งนี้ ที่ประชุมยังได้พูดคุยถึงการจัดโครงการชุมนุมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติผ่านกิจกรรมลูกเสือ โดยให้ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน พร้อมเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสาและการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ เข้าร่วมงานชุมนุมฯ ในแต่ละภาค จำนวนภาคละ 6,000 คน เริ่มตั้งแต่ ภาคเหนือ ที่จ.เชียงใหม่ ภาคกลาง ที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภาคตะวันออก ที่จ.ชลบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.นครพนม และสุดท้ายคือภาคใต้และภาคใต้ชายแดน ในวันที่ 16-20 มิถุนายน 2562 ที่จ.สงขลา

นอกจากนั้น ยังมีโครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค ประจำปี 2562 ซึ่งเป็นการฝึกอบรมให้ผู้กำกับลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจในระบบวิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้กำกับลูกเสืออื่นได้ และเพื่อให้ผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียน ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติดนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ โดยจัดที่ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 16-19 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดชัยนาทและค่ายยุวชนทหารจังหวัดชัยนาท ภาคเหนือ วันที่ 19-22 มิถุนายน 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี จ.เชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราววิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จ.ยโสธร และ ภาคใต้ วันที่ 18-21 กรกฎาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนวิชิตสงคราม จ.ภูเก็ต โดยตั้งเป้าว่าผู้กำกับลูกเสือที่เข้ารับการอบรมจะมีความรู้ความเข้าใจในระบบวิธีการหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด สามารถนำไปถ่ายทอดให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียน รวมทั้งผู้กำกับลูกเสือในโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนการอบรมลูกเสือหลักสูตรลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ทำให้ลูกเสือสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไป

อัจฉรา  ข่าว

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

อ, 18/06/2019 - 09:59

ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน ขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 17มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดประชุมประธานกลุ่มโรงเรียน เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี ประธานกลุ่มโรงเรียน ผู้อำนวยการกลุ่ม สพป.สิงห์บุรี ศึกษานิเทศก์และบุคลากร สพป.สิงห์บุรี มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ กล่าวคำปฏิญาณข้าราชการ สพป.สิงห์บุรี และทำสัญลักษณ์ พร้อมกล่าวคำปฏิญญาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต สพป.สิงห์บุรี ดังนี้ ขอให้คำมั่นสัญญาต่อพันธกรณี ในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อน โครงการเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต 1. เราจะร่วมป้องกันและต่อต้าน การทุจริตทุกรูปแบบ 2. เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์ สุจริต ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ให้เป็นวิถีชีวิต ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และชุมชน 3. เราจะสร้างเครือข่าย ความซื่อสัตย์สุจริต ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและชุมชน ให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ เพื่อธำรงชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล ก่อนเข้าวาระการประชุม มีการมอบเกียรติบัตรให้แก่โรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) ที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมและสถานที่การประชุมสัญจร ตามโครงการประชุมเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการศึกษา สพป.สิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นำเสนอการดำเนินงานของโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์)โดยนางวรรณพร โพธิ์เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน ต่อด้วยการนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญ การประชุม เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการจัดการศึกษา ของ สพป.สิงห์บุรี ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบ้านจ่า (เอี่ยมโหมดอนุสรณ์) โดยมี นางวรรณพร โพธิ์เวชกุล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมโครงการผู้ว่า พาเข้าวัด พัฒนาจิตฯ

อ, 18/06/2019 - 09:59

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และคณะ เข้าร่วมโครงการ “ผู้ว่า พาเข้าวัด พัฒนาจิต ชีวิตเป็นสุข” ณ วัดป่าเมตตาธรรม ตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี และมี นายนิวัตน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียว หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมหารือการบริหารกลุ่มพื้นที่บริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน Cluster 7

อ, 18/06/2019 - 09:58

17 มิ.ย.2562 เวลา 10.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการการบริหารกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ 7 ซึ่งประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 ในฐานะรองประธานกรรมการ ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1,2,3 (ในฐานะกรรมการ) ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ในฐานะกรรมการ (ในฐานะกรรมการ) และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ในฐานะกรรมการและเลขานุการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาของกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการ ที่ 7 ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ โดยได้รับเกียรติจากนายศลใจ วิบูลกิจ ที่ปรึกษา Cluster 7 เป็นประธานในที่ประชุม ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16

 

มนทิชา  แวซอเหาะ             ข่าว
นายพงศ์สัณห์   อุ่นอก         ภาพ/ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 1
ฟูซียะห์  มาแจ                    รายงาน
http://www.pattani3.go.th

มอบเงินช่วยเหลือโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น

อ, 18/06/2019 - 09:55

17 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. นายรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 3 พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือ เด็กหญิงกมลพร ขันอาสา นักเรียนชั้นอนุบาล 2 โรงเรียนบ้านขาวัว ซึ่งประสบปัญหาภาวะยากลำบาก ทั้งนี้ สพป.อุดรธานี เขต 3 มอบเงินช่วยเหลือ จากโครงการน้ำใจล้นหลาม ลูกๆ อุดรสามอิ่มอุ่น ให้กับครอบครัวของนักเรียนดังกล่าว จำนวน2,000 บาท รวมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ณ บ้านขาวัว ต.พังงู อ.หนองหาน จ.อุดรธานี

                                                                                            ภาพกิจกรรม

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Room) โรงเรียนบ้านวังยาว

อ, 18/06/2019 - 09:38

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยเอกสมจิต วิฤทธิชัย ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (Computer Room) ก่อนพิธีรับมอบนายสถาพร ภูบาลเช้า ผอ.รร.บ้านวังยาว ได้กล่าวถึงความเป็นมาโดยได้การสนับสนุนจาก คุณอานา นิธิรักษา งบประมาณปรับปรุง จำนวน 290,000 บาท ในการนี้มีผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการสถานศึกษา ตำรวจ และผู้ปกครอง มาร่วมเป็นเกียรติในพิธีรับมอบครั้งนี้เป็นจำนวนมาก ณ โรงเรียนบ้านวังยาว อ.โพนทอง จ.ร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

สพป.นครปฐม เขต 1 พิจารณากลั่นกรองการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562

อ, 18/06/2019 - 09:37

17 มิถุนายน 2562  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.นครปฐม เขต 1 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกบุคลากรทางการลูกเสือที่เหมาะสมและมีคุณสมบัติตามระเบียบการขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562  ตามความในมาตรา 61 แห่ง พรบ.ลูกเสือ พ.ศ.2551 และระเบียบคระกรรมการลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน พ.ศ.2561    ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.นครปฐม เขต 1

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ประกาศเขตสุจริตและเขตคุณธรรม

อ, 18/06/2019 - 09:36

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3  พร้อมด้วย ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ รองผอ.สพป.พล.3 ผู้อำนวยการกลุ่ม  และบุคลากรทางการศึกษา สพป.พล.3 จัดกิจกรรมหน้าเสาธง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 โดยการร่วมกันร้องเพลงชาติ  สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย  กล่าวคำปฏิญาณตนเป็นข้าราชการที่ดีซื่อสัตย์สุจริต   ปฏิญญาเขตสุจริต และปฏิญญาเขตคุณธรรม   เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทย และเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ในวันที่  17 มิถุนายน 2562

หน้า