หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 58 นาที ก่อน

สพป.ลพบุรี เขต 1>กิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือนตุลาคม 2562)

อ, 08/10/2019 - 09:55

วันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.15 น. >> นายมานพ  ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว ร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง สวดมนต์ไหว้พระ ทุกวันจันทร์สัปดาห์แรกของเดือน (รอบเดือน ตุลาคม 2562) เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง สพป.ลพบุรี เขต 1 ทุกคนได้รับการกระตุ้นเตือนให้มีจิตสำนึกในคุณค่าของชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ และน้อมนำหลักปฏิบัติทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อสร้างความสงบสุข และความรักสามัคคีต่อกันของบุคคลในชาติ และกล่าวคำปฏิญาณเขตสุจริต ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม “ป้องกันการทุจริต” ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ บริเวณหน้าเสาธง สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1 /ถ่ายภาพ/รายงาน…

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

อ, 08/10/2019 - 09:53

ในวันที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนบ้านโพนงามเกี้ยงเก่า  โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผอ.โรงเรียนบ้านโคกศรี/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 หนองแหน โพนงาม ณ วัดบรรพตมโนรมย์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

สพม.34 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วย 11 ราย

อ, 08/10/2019 - 09:51

วันที่ 7 ตุลาคม 2562  เวลา 10.00 น. นายเจดีย์  เดชพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 34  ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 11 ราย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น สพม.34 ซึ่งสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ส่งตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย  มารายงานตัว ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  เพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ ได้แก่ 1.  นางสาวรัชฎาพร  บัวดี    วิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม 2. นายภูริวัฒน์  เขนยวิชาเอกภาษาไทย โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ 3. นางสาวณัฐวดี  ใจกันทะ วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม 4. นางสาวอาทิตติยา  เมืองมา วิชาเอกคณิตศาสตร์ โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 5. นายเฉลิมชัย  หลวงตาล วิชาเอกสังคมศึกษา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 6. นางสาวเกศริน  จักรมณี วิชาเอกภาษาอังกฤษ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 7. นางสาวอภิญญา  ไชยโยกาศ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ (ทั่วไป)  โรงเรียนสันกำแพง 8. นางสาววิมลมณี  นามวงค์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม 9. นายประวิทย์  ทองคุณคณาลาภ วิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์  โรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคม 10. นายภาสกร  ทองเฉลิม วิชาเอกชีววิทยา โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม 11. นางสาวศิริพร  นุชเทียน วิชาเอกฟิสิกส์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

โอกาสนี้ นายเจดีย์  เดชพันธ์ ได้ให้โอวาทครูผู้ช่วย โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นครู มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน มีความมานะอุตสาหะในการทำหน้าที่ สั่งสอนลูกศิษย์ให้มีวิชาความรู้เพิ่มพูน ให้เป็นคนเก่ง คนดี สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และเป็นพลเมืองดีของประเทศชาติต่อไป

 

สพม.36 จัดอบรมการใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับผู้สอนและผู้เรียน

อ, 08/10/2019 - 09:50
วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา (ที่เป็นศูนย์พี่เลี้ยง โครงการเพาะพันธ์ปัญญา) ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานระบบห้องเรียนออนไลน์ Class Start สำหรับผู้สอนและผู้เรียน” ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อ.แม่จัน จ.เชียงราย โดยมีนายไพรพิพัฒน์ เขียวสิงห์ รอง ผอ.รร.แม่จันวิทยาคม เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จาก มหาวิทยาพะเยา และ เจ้าหน้าที่ จาก มูลนิธิ สด -ศรี สนิทวงศ์ พร้อมกันนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ได้มอบหมายให้ นางกุหลาบ  ฮ่องลึก  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ เข้าร่วมสังเกตุการณ์ และเป็นวิทยากรพิเศษด้วย /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว

 

จังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ ที่เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครูเอกชน 5 จังหวัดฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง)

อ, 08/10/2019 - 09:31

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2562 เวลา 16.00 น. ที่ห้องประชุมสุดมงคล  เทศบาลเมืองกระบี่  พันตำรวจโท หม่อมหลวง กิติบดี ประวิตร  ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่   นายชวน  ภูเก้าล้วน  นายกสภาการศึกษาจังหวัดกระบี่  นายสมศักดิ์  กิตติธรกุล   นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  นายพิเชษฐ์  เจ้ยทองศรี  ศึกษาธิการจังหวัดกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  ผู้บริหารโรงเรียนเอกชน  และผู้ทรงคุณวุฒิทางการศึกษาในจังหวัดกระบี่ ร่วมต้อนรับนางกนกวรรณ  วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่เข้าพบปะ เยี่ยมเยียนครูเอกชน  5 จังหวัดชายฝั่งอันดามัน (กระบี่ พังงา ภูเก็ต ระนอง ตรัง) ที่เข้ารับการอบรมเรื่องการจัดการเรียนรู้วิชา Coding ที่จังหวัดกระบี่  จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ร่วมกับคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดกระบี่ (ปสกช.)

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เข้าแถว เคารพธงชาติ สวดมนต์ ตามโครงการเขตสุจริต

อ, 08/10/2019 - 09:19

วันที่ ๗  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมการสร้างภาพลักษณ์ ขององค์กรให้เป็นที่รับรู้ของสังคม ตามโครงการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต และเพื่อให้บุคลากรมีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  ดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของความมีวินัย ตามระเบียบแบบแผน ข้อบังคับ ข้อปฏิบัติ โดยดำเนินกิจกรรม เข้าแถวเคารพ  ธงชาติ  สวดมนต์ และนำกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต และได้กล่าวพบปะข้าราชการในสังกัดเพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ สร้างความรัก ความสามัคคีในองค์กร   ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา  เขต ๒

สพป.เลย เขต ๒ เปิดค่ายพัฒนาเด็กพิเศษเลย ๒

จ, 07/10/2019 - 14:29

วันจันทร์ที่  ๗  ตุลาคม  ๒๕๖๒  เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมอาคารรวมใจ ชั้น ๒  นายกานนท์  แสนเภา  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   เป็นประธานเปิดค่ายพัฒนาเด็กพิเศษเลย ๒  ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ได้จัดขึ้น  กิจกรรมมีการมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการแข่งขัน  จัดการแข่งขัน”อัจฉริยภาพเด็กพิเศษ   ฝึกทักษะความสามารถด้านศิลปะ  ร้องเพลง และการใช้ภาษาไทยให้แก่นักเรียนที่ชนะเลิศวาดภาพ  ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เล่านิทาน และนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์   เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนในการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  การศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนรวม) ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ที่จังหวัดศรีสะเกษ

ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 เปิดกีฬาสัมพันธ์

จ, 07/10/2019 - 14:29

เมื่อวันที่  7 ตุลาคม 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียน คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ออกกำลังกาย มีทักษะด้านกีฬา และปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้เรียนให้มีน้ำใจเป็นนักกีฬาและเป็นผู้นำที่ดี สร้างความรักสามัคคีในหมู่คณะ โดยจัดการแข่งขัน ในระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ สนามโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โดยนายเรืองยศ อินทรธรรม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ กล่าวรายงาน…ชุลีพร/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมเช้าวันจันทร์ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล

จ, 07/10/2019 - 14:27

วันจันทร์ที่ 7 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นำข้าราชการและบุคลาในสังกัด ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ไหว้พระสวดมนต์ ยืนสงบนิ่งแผ่เมตตา ร้องเพลงสดุดีจอมราชา เพื่อเป็นการส่งเสริมแสดงถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ และการเป็นข้าราชการที่ดี รู้หน้าที่ มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล จากนั้นได้พบปะแจ้งข้อราชการแก่บุคลากรในสังกัด ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.ชัยภูมิ เขต 3

ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการ รร.ขนาดเล็ก

จ, 07/10/2019 - 14:27
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประาสัมพันธ์ชำนาญการ /ข่าว

สพม.36 เข้าร่วมการประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”

จ, 07/10/2019 - 14:26
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้ิอำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และบุคลากรในสำนักงาน เข้าร่วมประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

สพม.15 รับรายงานตัวนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ2562

จ, 07/10/2019 - 14:26

วันที่ 4 ตุลาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 ปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีพ.ศ2562 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 จากบัญชีของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส 2 ราย ปัตตานี 3 ราย และยะลา 1 ราย รวมทั้งสิ้น 6 ราย พร้อมทั้งแสดงความยินดี และขอให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่เต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม มีความอดทนเสียสละ มีจิตวิญญาณความเป็นข้าราชการ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงานตลอดอายุราชการ ณ ห้องประชุมบำรุง สพม.15

พิธีรับมอบจักรยานยืมเรียน

จ, 07/10/2019 - 14:25

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 กล่าวขอบคุณคณะจากสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่นและสโมสรกรุงเทพสุริวงศ์ ภาค 3350 ที่ได้มอบจักรยานยืมเรียนโครงการจักรยานยืมเรียน ปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 จำนวน 100 คัน จาก 26 โรงเรียน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหว้าเหล่าโพนทองประชานุกูล ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ประธานโครงการบำเพ็ญประโยชน์ คือ คุณอาภรณ์ ลิ้มธีรกุล จากนั้น คุณผ่องศรี เบญจพลกุล นายกสโมสรโรตารี่มิตรภาพขอนแก่น ได้กล่าวต้อนรับคณะจากสโสมรกรุงเทพสุริวงศ์ ภาค 3350 ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและนักเรียนที่มาร่วมพิธีรับมอบจักรยานฯ นายโยจิคิตาอุระ นายกสโมสรกรุงเทพสุริวงศ์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการจักรยานยืมเรียน ว่า เนื่องจากสภาพความเป็นอยู่ที่ห่างไกล จากบ้านถึงโรงเรียน และขาดแคลนพาหนะเพื่อใช้ในการเดินทางไปโรงเรียน และเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนและนักเรียนมีความประสงค์จะขอรับจักรยานยืมเรียน จึงได้จัดสรรจักรยานมาให้นักเรียนได้ใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์

สพป.ชลบุรี เขต ๓ : เข้าแถวเคารพธงชาติเช้าวันจันทร์

จ, 07/10/2019 - 14:25

วันจันทร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ นำโดย ดร.วันชัย บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ และบุคคลากรในสังกัด สพป.ชลบุรีเขต ๓ ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ในโอกาสนี้ ดร.วันชัย บุญทอง ได้ให้โอวาทในการปฏิบัติแก่บุคลากรในสังกัด ” ขอให้เขต เป็นเขตที่ทำงานอย่างมีความสุข สนุกสนาน การทำงานอย่างมีความสนุกสนาน ไม่ได้หมายความว่าจะต้องร้องรำทำเพลง หมายความว่าให้เราทำงานอย่างความภาคภูมิใจในอาชีพ ทำงานอยางซื่อสัตย์ เราก็จะมีความสุข สนุกในการทำงาน ” ณ สนามหน้าสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓     https://www.facebook.com/chon333/

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนการดำเนินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

จ, 07/10/2019 - 14:24

วันที่  7  ตุลาคม  2562  เวลา  09.00  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินการและคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   เป็นวันที่  3  ณ  ห้องประชุม 3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดแข่งขันกิจกรรมวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่  69   ปีการศึกษา  2562   ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ในวันที่  9 – 10  ตุลาคม  2562

สพม.3 ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0

จ, 07/10/2019 - 14:24

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำในยุคไทยแลนด์ 4.0 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีนายประจวบโชค สร้อยสม ในนามคณะกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรมดังนี้ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถและขยายผลในการเตรียมความพร้อมเส้นทางการศึกษา สู่การประกอบอาชีพของนักเรียนในยุค 4.0 ตลอดจนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขอบุคลากรในศูนย์พัฒนาวิชากลุ่มสาระการเรียนต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มเป้าหมายได้แก่ครูแกนนำของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 290 คน

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรมหน้าเสาธง ครั้งที่ 32/2562

จ, 07/10/2019 - 09:51

        วันที่  7  ตุลาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์   ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์  ยืนสงบนิ่ง  แผ่เมตตา  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต   เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ   ศาสนา   และพระมหากษัตริย์  และการเป็นข้าราชการที่ดี   มีระเบียบวินัย  รู้หน้าที่  มีความซื่อสัตย์สุจริต  และมีจิตสาธารณะ  ขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล  

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2

จ, 07/10/2019 - 09:51

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ประธานพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเครือข่ายโรงเรียนอำเภอวัดโบสถ์ 2 ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านแก่งคันนา โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน โรงเรียนห้วยปลาไหล โรงเรียนวัดบ้านน้อย โรงเรียนบ้านหนองกระบาก โรงเรียนบ้านห้วยเจียง โรงเรียนบ้านน้ำโจน โรงเรียนวัดคันโช้ง และโรงเรียนวัดหินลาด ในวันที่ 4 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนวัดหินลาด อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่ ประจำปีการศึกษา 2562

จ, 07/10/2019 - 09:50

วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00 น. นายเสนีย์  เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 เป็นประธานเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน เป็นประจำต่อเนื่องทุกปีเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสตงออกถึงความรู้ความสามารถ ซึ่งสะท้อนให้เห็นผลงานเด็ก นักเรียนด้านศิลปะและหัตถกรรมและเป็นการเปิดพื้นที่ให้เด็กได้แสดงออกซึ่งความสามารถในด้าน ต่างๆ และนับเป็นผลสำเร็จของการจัดการศึกษาที่ครูผู้สอนสามารถไปประกอบการทำผลงานเชิง ประจักษ์ เพื่อขอเลื่อนวิทยฐานและเผยแพผลงานด้นการศึกษาสู่สายตาสาธารณชน จึงนับได้ว่า เป็นงานที่มีความสำคัญต่อการศึกษาของเด็กไทยเป็นอย่างยิ่งดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นการสร้าง โอกาสที่ดียิ่งให้แก่เด็กไทยทุกๆคนได้แสดงความสามารถเต็มตามศักยภาพของแต่ละบุคคล โดยผ่าน กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนและที่สำคัญถือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา คุณภาพทางด้านการศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพราะการจัดกิจกรรมการแข่งขันเช่นนี้จะสร้างแรงจูงใจที่ทำ ให้นักเรียน ครูตลอดจนสถานศึกษาได้มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนซึ่งตรงกับเป้าหมาย ของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งเน้นให้คนไทยและการศึกษาไทยมีคุณภาพและได้มาตรฐานระดับสากล ใฝ่รู้สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองใฝ่ดีมีคุณรมพื้นฐานมีจิตสำนึกและค่านิยมที่พึงประสงค์ คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและมีความคิดริเริ่มขอชื่นชมนักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนแข่งขันในแต่ละกิจกรรม หวังว่านักเรียนที่ได้แสดงออกในกิจกรมต่างๆนี้ จะมีผลในทางเทคนิค ทักษะ ศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และงานอาชีพที่ติดตัวนักเรียนเพื่อประกอบการศึกษาต่อ และมีงานทำ สามารถเลี้ยงชีพได้ในอนาคตต่อไป

โดยได้รับการอนุเคราะห์สนามจัดการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก โรงเรียนบ้านเดียง (พลีศึกษา)  โรงเรียนบ้านไฮ (วันครู 2503) โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา และ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าลาด

 

สพฐ.เตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ ครั้งที่ ๔

จ, 07/10/2019 - 09:13

เมื่อวันที่ ๔ ตุลาคม  ๒๕๖๒  นางสาวสุชาดา  สภาพงศ์  ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ สพฐ.และคณะ ต้อนรับและให้ข้อคิดแก่นักเรียนทุนพระราชทาน  ม.ท.ศ. และครูผู้ดูแลนักเรียน  ในการประชุมและฝึกอบรมเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เพื่อเข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ครั้งที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ ช่วงที่ ๑  ณ  โรงแรมรอยัลริเวอร์  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันที่ ๔-๖ ตุลาคม  ๒๕๖๒

มีการชี้แจงวัตถุประสงค์การประชุม  พร้อมการติดตามผลการเรียนและการปฏิบัติตน  ตามสัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.  ตรวจสอบความพร้อมเครื่องแต่งกาย  และอุปกรณ์ของใช้ที่จำเป็น  เพื่อเข้ารับการฝึก  นักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ ๙ เข้ารับการฝึกและพัฒนาศักยภาพ  ณ  พัน. ฝึกสวนหลัง น. ทม. รอ. ถนนวิภาวดี  กรุงเทพมหานคร  ระหว่างวันอาทิตย์ที่ ๖ ถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ ตุลาคม  ๒๕๖๒

ภาพ/ข่าว บรรจง  ตั้งคำ

หน้า