หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน

+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในการบริหารราชการ +++

จ, 19/08/2019 - 10:18

^^^^  วันนี้  เวลา 08.00 น.ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    มอบนายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมพิธีเขตสุจริต โดยกิจกรรมประกอบด้วย การเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต  เพื่อเป็นการประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ภายใต้โครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมมาภิบาล  และเพื่อส่งเสริมการแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์  ณ บริเวณหน้าอาคาร สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ++  ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน++++

โดยให้ถือปฏิบัติและดำเนินการดังนี้ 1.สร้างความตระหนักและปลูกฝังค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น รวมถึงการถ่วงดุลภายในที่เข้มแข็งอย่างมีประสิทธิภาพ

2.บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วยการบริการที่ดี รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค เท่าเทียม และเป็นธรรม

3.รู้จักแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ด้วยการไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตอันจะก่อให้เกิดการลงโทษทางสังคม(Social Sanction) ทำให้เกิดความละอายและความกลัวที่จะกระทำผิดหรือการทุจริต

4.ไม่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน ด้วยการไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นไปในลักษณะรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน

5.ส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับอย่างครบถ้วน โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สถานศึกษา และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

6.จัดทำช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในฐานะเครือข่ายความร่วมมือป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร เบาะแส ข้อร้องเรียนหรือร้องทุกข์ผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1

7.ร่วมให้คำปรึกษา เสนอแนะแนวทาง รวมถึงการกำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานความร่วมมือดังกล่าวอย่างเต็มกำลังความสามารถ หากพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษทางวินัยกับผู้ทุจริตอย่างจริงจัง+++++

 

 

 

 

 

 

 

สพป.พังงา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทาง “วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์” (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย

จ, 19/08/2019 - 10:17

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการเฉพาะทางหัวข้อเรื่อง วิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย เพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาครูผู้สอนระดับชั้นปฐมวัย ให้รับรู้ถึงวิทยาการคอมพิวเตอร์แบบไม่ใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Unplugged Computer Science) และนำไปจัดประสบการณ์ให้กับเด็กนักเรียนระดับปฐมวัย เพื่อให้เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ที่จะเชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษาต่อไป โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมปันหยี โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

ประชุมเตรียมงานมุทิตาจิต ประจำปี 2562

จ, 19/08/2019 - 10:17

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานแสดงมุทิตาจิตข้าราชการครู และบุคลากรในสังกัด ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมเตชะธัมโม โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติจัดงานมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 ในวันที่ 27 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเมเจอร์แกรนด์ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น การแต่งกายชุดผ้าไทยสวยงาม


 

 

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

จ, 19/08/2019 - 10:14

วันที่  16  สิงหาคม  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นางสาวเพชรไทย  เย็นแย้ม  ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  เป็นประธานการประชุมโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนพัฒนาการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพื่อกำหนดแนวทางในการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  เพื่อพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพตามแนวทางการจัดทักษะการเรียนรู้  ในศตวรรษที่  21  และมุ่งสู่มาตรฐานการศึกษาที่มีคุณภาพ  โดยการจัดตั้งโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทย  ประจำเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11  โรงเรียน  และโรงเรียนเครือข่ายขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ  ประจำเขตคุณภาพการศึกษา  จำนวน  11  โรงเรียน  ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2

สพป.สกลนคร เขต 2 เดินหน้าพัฒนาการอ่านออกเขียนได้

จ, 19/08/2019 - 10:14

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562  ดร.เจริญ ราชโสภา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 ประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาการอ่านออกเขียนได้ อ่านคล่องเขียนคล่อง ปีการศึกษา 2562 ตามนโยบายขับเคลื่อนกระทรวงศึกษาธิการและจุดเน้นสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาไทย ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 โดยได้รับเกียรติจากท่าน อาจารย์ ดร.ดนิตา  ดวงวิไล ประธานหลักสูตรการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี ….ชุลีพร/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนสุจริต (รุ่นที่ 2)

จ, 19/08/2019 - 10:13

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษในการประชุมเชิงปฏิบัติการนำเสนอข้อมูลด้วยระบบออนไลน์โรงเรียนสุจริต รุ่นที่ 2 โดยก่อนพิธิเปิด ได้นำผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร้องเพลงชาติ กล่าวคำปฏิญญาโรงเรียนสุจริต และมอบเกียรติบัตรให้กับโรงเรียนสุจริตต้นแบบ ได้แก่ โรงเรียนวังใหม่พัฒนา อ.เทพสถิต โรงเรียนนำเสนอกิจกรรมบริษัทสร้างการดี ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต อ.เทพสถิต และมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู เครือข่ายโรงเรียนสุจริต ได้แก่ นางมนสิชา บุญทัน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังคมคาย อ.เทพสถิต และนางสาวณัฎฐณิชา  บัวทอง ครู โรงเรียนหินฝนวิทยาคม อ.เทพสถิต โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนสามารถดำเนินการด้วยความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ตรวจสอบได้ คณะวิทยากรนำโดย นางสาวสมลักษณ์ วิจบ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,นายศุภศิษฎ์ พิทยศักดิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และคณะ โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ มีจำนวน 41 โรงเรียน ซึ่งเป็นเครือข่ายโรงเรียนสุจริต โดยมีผู้บริหารข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 115  คน  ณ ห้องประชุมอาคารโดม สำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3

 

ผอ.สพป.ระนอง เยี่ยมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

จ, 19/08/2019 - 10:12

นางสาวพนอ ทิพย์พิมลรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เยี่ยมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติดในสถานศึกษา จุดที่ 3 (อำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ) ภายใต้กิจกรรมป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โดยมีเป้าหมายคือโรงเรียนขยายโอกาสในอำเภอกะเปอร์และอำเภอสุขสำราญ ในระหว่างวันที่ 14-15 สิงหาคม 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านบางหิน อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

สพม.15 ขยายผลการจัดการเรียนการสอน วิชาวิทยาการคำนวณ

จ, 19/08/2019 - 10:11

วันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายสุธี บุญญะถิติ ผอ.สพม.15 มอบหมายให้นายณัฐนันท์ บำรุงตา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอนรายวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) เพื่อเป็นการพัฒนาครูผู้สอนด้านการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ โครงการพัฒนาคุณภาพโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 46 โรง ทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี ดร.วชิร ศรีคุ้ม นักวิชาการ สาขาวิทยาศาสตร์มัธยมศึกษาตอนต้น สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้ ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

สพป.ระยอง เขต ๒ จัดอบรมแนวทางปฏิบัติราชการที่ดี

จ, 19/08/2019 - 10:11

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการเปิดการอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษาและบรรยายพิเศษ “แนวทางปฏิบัติราชการที่ดี” เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้และเสริมสร้างวิธีปฏิบัติราชการที่ดี ป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ และวินัยตามหลักธรรมาภิบาล ณ ห้องประชุมคณะสงฆ์ ภาค ๑๓ วัดพลงช้างเผือก อำเภอแกลง จังหวัดระยอง โดยมีวิทยากรจากสำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดระยอง มาให้ความรู้ และมีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ คน

โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

จ, 19/08/2019 - 10:11

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน

เมื่อวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒) ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับเครือข่าย และระดับสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการดำเนินงานระดับเขตพื้นที่การศึกษาและระดับเครือข่าย ในการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน สามารถจัดทำแผนการดำเนินโครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน ระดับกลุ่มเครือข่าย ระดับสถานศึกษาได้ ผู้ร่วประชุมประกอบด้วย ศึกษานิเทศก์ ประธานกลุ่มโรงเรียน เลขานุการกลุ่ม และผู้รับผิดชอบงานวิชาการกลุ่มโรงเรียน จำนวน ๒๐ กลุ่ม วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายศราวุธ โรจณาวรรณ ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นายนพนรรจ์ เติมทรัพย์ ผอ.รร.บ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ” นางสาวสุมาลี กุงไธสง ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

การเพิ่มขีดความสามารถการพัฒนาระบบประกันคุณภาพกายในสถานศึกษา โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสร้างความเข้มแข็งของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาระดับห้องเรียน เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพแนวใหม่ สนับสนุนการจัดระบบการบริหารจัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ให้แก่กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษา จำนวน ๑๐ กลุ่มเครือข่ายเดิมและเครือข่ายใหม่ที่ร่วมมือเป็นคู่พัฒนา และสถานศึกษาต้นแบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับห้องเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดประชุมปฏิบัติการขึ้นเพื่อสร้างความเข้มแข็งระดับกลุ่มเครือข่าย

ชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ปีการศึกษา 2562

จ, 19/08/2019 - 10:10

      วันที่  17  สิงหาคม  2562  ณ  โรงแรมทองธารินทร์ อ.เมือง  จ.สุรินทร์ นายคำปุ่น     บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ การประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ปีการศึกษา  2562 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์  เขต 1  สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ  พ.ศ. 2551  กำหนดให้คนพิการได้รับการศึกษาที่มีมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษา การจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ การทดสอบ ทางการศึกษา ที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการจำเป็นพิเศษของคนพิการแต่ละประเภทและบุคคล  ดังนั้น  จึงได้จัดกิจกรรม  ประชุมปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  สำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  ปีการศึกษา  2562  โดยมีวัตถุประสงค์  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้  ความเข้าใจในการวัดและประเมินผลนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ  สามารถวัดและประเมินผลสำหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้อย่างถูกต้อง  เหมาะสม  โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมซึ่งเป็นครูผู้ช่วยบรรจุใหม่  ในสังกัด  จำนวน  132  คน 

 

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนา

จ, 19/08/2019 - 10:09


วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียนร่วมพัฒนา เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นฐาน (O-NET) ณ หอประชุมอรุณญาเขต สพป.เพชรบูรณ์ เขต ๒

โดย นายบรรเจิด กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ เป็นประธานในพิธี ท่านได้กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพศึกษาให้เกิดคุณภาพนั้น สิ่งหนึ่งที่เป็นคุณภาพของผู้เรียน ที่เชื่อมั่นว่าคุณภาพผู้เรียนจะเกิดได้และบรรลุหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ และมาตรฐาน การเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) และหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๐ นั้น จะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จ มีองค์ประกอบและปัจจัยคือ คุณภาพของผู้เรียนที่โรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครอง และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโรงเรียนต้องประกันคุณภาพต่อผู้ปกครองและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่า ผู้เรียนจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตร มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจะต้องมีกระบวนการสู่ความสำเร็จในการพัฒนา ๓ กระบวนการ คือ กระบวนการบริหาร กระบวนการเรียนการสอน และกระบวนการนิเทศการศึกษา ซึ่งกระบวนการบริหาร เป็นภารกิจจำเป็นและสำคัญต่อการจัดการศึกษาและอาศัยความร่วมมือจากบุคคลหลายฝ่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทางด้านการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน บุคลากรที่เกี่ยวข้องในหน่วยงานจัดการศึกษาจำเป็นต้องพัฒนาและปรับปรุงตนเองให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมระบบประกันคุณภาพการศึกษา ที่ต้องพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ เพื่อเข้าสู่การปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษาในยุคประเทศไทย ๔.๐ ตลอดทั้งมาตรฐานการศึกษาของชาติ ที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีคุณภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มีทักษะวิชาการ ทักษะชีวิต และทักษะอาชีพ กระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความสำคัญต่อการพัฒนา ปรับปรุง และเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้ผู้บริหารและครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในด้านการบริหารจัดการ ด้านหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งการปฏิบัติงานอื่นๆที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา จากผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของผู้เรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ในภาพรวมมีคะแนน ไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ในทุกกลุ่มสาระและทุกชั้น ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ พบว่า มีคะแนนสูงขึ้นทุกด้าน แต่มีคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๕๐ ยกเว้นความสามารถด้านภาษา และรายงานผลการทดสอบความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (Reading Test) ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ของประถมศึกษาปีที่ ๑ พบว่า ในภาพรวมมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ๗๓.๓๑ (คะแนน รายสมรรถนะด้านการอ่านออกเสียง ร้อยละ ๖๘.๕๗ ด้านการอ่านรู้เรื่อง ร้อยละ ๗๘.๐๖) เพื่อยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) เพิ่มขึ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๒ จึงจัดทำโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ขึ้น เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ผู้บริหารและครูในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและโรงเรียน กลุ่มเป้าหมายการยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET) ปีการศึกษา 2562 เกี่ยวกับ การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบริบทโรงเรียน

สพม.36 จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)

จ, 19/08/2019 - 10:09
วันที่ 16  สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม  “โครงการ พัฒนาศักยภาพลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราว (พนักงานขับรถ)  ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ”   โดยจัดอบรม  ระหว่างวันที่ 16 – 17  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมปลาบึก  โรงเรียนเชียงของวิทยาคม  อำเภอเชียงของ  จังหวัดเชียงราย โดยมี นายมนต์ชัย     ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 90 คน / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 1 เฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จพระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในจังหวัดลำพูน

จ, 19/08/2019 - 10:07

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น.ที่โรงเรียนบ้านป่าเลา ตำบลทากาศ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานอุปกรณ์กีฬา หนังสือ และสิ่งของเครื่องใช้ จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่จังหวัดลำพูน จำนวน 11 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านป่าเลา, โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาผาด่าน , โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ,โรงเรียนบ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยเหี้ยะ ,โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านขุนก๋อง, โรงเรียนบ้านปงแม่ลอบ สาขาบ้านห้วยฮ่อม ,โรงเรียนบ้านหนองหลัก,โรงเรียนบ้านไม้สลี,โรงเรียนบ้านหัวยงูสิงห์ และโรงเรียนบ้านวงศ์ษาพัฒนา โดยมีนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน , หัวหน้าส่วนราชการ , และประชาชน เฝ้ารับเสด็จ ในการนี้ นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กราบทูลถวายรายงาน และ ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นำคณะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน เผ้ารับเสด็จ โอกาสนี้ทรงเยี่ยมชมนิทรรศการของโรงเรียนบ้านป่าเลา และเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จ ด้วย

สพป.สร.1 ดำเนินโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

จ, 19/08/2019 - 10:04

  วันที่  16  สิงหาคม  2562  ณ  ห้องประชุมสวนป่ารีสอร์ท  อ.เมือง  จ.สุรินทร์  นายคำปุ่น บุญเชิญ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เป็นประธานและบรรยายพิเศษ  การประชุมโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลตำบล ปีงบประมาณ 2563  ระดับเขตพื้นที่  เพื่อรับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณสนับสนุน  และเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่กำหนดให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกแห่งจัดทำแผนงาน/โครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โดยจัดทำเป็นโครงการที่ส่งเสริมทักษะวิชาการ ทักษะวิชาชีพ และทักษะชีวิต กำหนดกรอบเสนอโครงการเสนอของบประมาณใน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านโครงสร้างพื้นฐาน  ด้านการส่งเสริมการศึกษา  ด้านการสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วม  ผู้เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลทุกโรงเรียนในสังกัด รวม 65 โรงเรียน  โดยแต่ละโรงเรียนจะต้องดำเนินการจัดทำโครงการฯ  นำส่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 เพื่อรวบรวมเป็นโครงการเสนอของบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ถึงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป

 

 

 

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จ, 19/08/2019 - 10:02

วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ เพื่อมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ การดำเนินงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาคุณธรรม (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

 

สพป.ปัตตานี เขต 1 รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32

จ, 19/08/2019 - 10:00

วันพุธ ที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 32 โดยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

พลังใหม่เกมส์” สพป.ปัตตานี เขต 3 กีฬา-กรีฑาของนักเรียนศูนย์เครือข่ายฯ พลังใหม่

จ, 19/08/2019 - 10:00

8 ส.ค. 2562 เวลา 09.00 น. ที่สนามโรงเรียนบ้านกะลาพอ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นักเรียน “พลังใหม่เกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 มีนายมูฮัมหมัดรออี มะลี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสือดัง ประธานศูนย์เครือข่ายคุณภาพพลังใหม่ กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อพัฒนาศักยภาพทางด้านการกีฬาของนักเรียน ส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด ให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมที่ดี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านการกีฬาและพัฒคุณภาพของการกีฬาในระดับท้องถิ่น เพื่อมุ่งสู่ในระดับที่สูงขึ้น โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 7 ประเภท ได้แก่ การแข่งขันฟุตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เซปักตะกร้อ เปตอง และกีฬาพื้นบ้าน มีนักเรียนจาก 6 โรงในสังกัดศูนย์เครือข่ายฯ พลังใหม่ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนบ้านชะเมาสามต้น อนุบาลกะลาพอ บ้านบาโงมูลง บ้านสือดัง บ้านพอเหมาะ และชุมชนบ้านทุ่งคล้า ได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นอย่างดี บรรยากาศคึกคักมาก ขบวนพาเหรดของแต่ละโรงเรียน ประดับได้สวยงาม ตระการตา มีสีสันและความคิดสร้างสรรค์ อีกทั้งยังได้รับงบประมาณสนับสนุนจากนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลเตราะบอน มีหน่วยกำลังในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัย นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เปิดเผยว่า การแข่งขันกีฬาถือเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รู้จักการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ทักษะการเล่นกีฬา เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์ อีกทั้งยังเป็นการฝึกทักษะการบริหารจัดการในการทำงานร่วมกันเป็นทีม การกีฬายังเน้นให้นักเรียนได้รู้จักคำว่า น้ำใจนักกีฬา รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักอภัย และรู้จักการยอมรับกฎกติกาที่วางไว้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้นักกีฬาทุกคนได้เห็นถึงความรัก ความสามัคคี และการเป็นมิตรภาพที่ดีต่อกัน

มนทิชา    แวซอเหาะ           ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์    บลูกาวาลี            รายงาน
http://www.pattani3.go.th

การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา  สพป.นครราชสีมา เขต ๑

ส, 17/08/2019 - 15:27

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒  นางปาณิสรา  สุทนต์  รอง ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑   เป็นประธานพิธีเปิด
การอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ระบบ
Offline  ตามกระบวนการคู่มือสำหรับประชาชนระดับสถานศึกษา
ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สืบเนื่องจาก  สพฐ.  ได้จัดทำและพัฒนาโปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ Application อ่านข้อมูลที่ปรากฏหน้าบัตรประจำตัวประชาชน ลงในแบบฟอร์มคำขอรับบริการต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามกระบวนงานคู่มือบริการประชาชนระดับสถานศึกษา  จำนวน  8  แบบฟอร์ม  พัฒนาเป็นโปรแกรมในระบบ Offline  เตรียมพร้อมสำหรับให้บริการในปีการศึกษา 2562   สพป.นครราชสีมา  เขต 1  ได้จัดอบรม  แบ่งออกเป็น  2  รุ่น  คือ  อำเภอเมืองนครราชสีมา  ซึ่งจัดอบรมในภาคเช้าวันนี้  จำนวน  77  โรงเรียน  และภาคบ่าย เป็นโรงเรียนในอำเภอโนนสูง  จำนวน  66  โรงเรียน

วัตถุประสงค์การจัดประชุมฯ ในครั้งนี้  เพื่อสร้างความเข้าใจ ในการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline  ให้กับทุกโรงเรียนในสังกัด  สามารถนำไปใช้ในการให้บริการงานของโรงเรียน  และถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งหมด  ในการใช้แบบฟอร์มคำขอรับบริการต่างๆ ในสถานศึกษาโดยระบบอิเล็กทรอนิกส์ และยกเลิกการขอสำเนาเอกสารประกอบการให้บริการเบื้องต้น เช่น สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ถือเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้ง  30,240  โรงเรียน ในสังกัด สพฐ. ทั่วประเทศ

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว

ส, 17/08/2019 - 15:27
วันที่ 16  สิงหาคม 2562  เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  มอบหมายให้ นางสุทรา เชียงแสน  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา จังหวัดพะเยา เรื่อง การจัดการศึกษาโดยครอบครัว ณ ห้องประชุมขุนมิ่งเมือง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

หน้า