หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 45 นาที ก่อน

การประชุมปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน

ส, 17/08/2019 - 15:25

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๓ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ ระดับโรงเรียน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ นำโดย นายเอนก  ยังให้ผล  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในกลุ่มทุกท่าน โดยในการจัดอบรมครั้งนี้ มีผู้บริหารโรงเรียน บุคลากรครู ฝ่ายการเงินและสินทรัพย์ รวมทั้งผู้เกี่ยวข้อง ในสังกัด สพป.ชลบุรีั เขต ๓ เข้ารับการอบรม เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางในการบริหารด้านการเงินภายในโรงเรียนและยังเป็นการควบคุมเกี่ยวกับสินทรัพย์ในโรงเรียน ให้สามารถทำการตรวจสอบและรู้ที่มาที่ไปของสินทรัพย์นั้นนั้นได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ณ ห้องประชุม ๔ สพป.ชลบุรี เขต ๓

โครงการโรงเรียนสีขาว

ส, 17/08/2019 - 15:24

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายบุญเพชร  วันนา รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 3 ได้ไปตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการโรงเรียนสีขาว ห่างไกลยาเสพติด ปลอดภัยจากอบายมุข ในเขตพื้นที่อำเภอบางละมุง

สพป.นครพนม เขต ๑ อบรมการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ/รุ่นที่ ๒

ส, 17/08/2019 - 15:23

วันที่ ๑๗ สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมรวมใจ ๑ นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต  ๑ ประธานเปิดการอบรมโครงการขยายผลการพัฒนาครูภาษาอังกฤษ (Boot Camp) และการนิเทศ ติดตามเพิ่อยกระดับการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบ ใช้เทคนิคการสอนตามรูปแบบ Communicative Approach อย่างเข้มข้น ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ มุ่งประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เรียนรู้อย่างมีความสุข เป็นการพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้น พร้อมด้วย นายนิกุล มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศและคณะฯ

สพป.ชัยนาท จัดอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิทยาการคำนวณ  โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ส, 17/08/2019 - 15:23

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์ หลักสูตรการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ  ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง 2560) ของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาครูให้มีความรู้ ความเข้าใจด้านเทคนิคการสอนวิทยาศาสตร์และคอมพิวเตอร์  เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนให้แก่ผู้เรียนเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ในระดับสูงต่อไป ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย ครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลในสังกัด จำนวน 50 โรงเรียน ๆ ละ 2 คน รวม 100 ณ ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล รุ่นที่ 2

ส, 17/08/2019 - 15:23

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการค่ายเยาวชนต้นกล้าชัยมงคล รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 – 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพืธีเปิด กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงภัยอันตรายของยาเสพติด และให้นักเรียนมีทักษะชีวิตในการป้องกันตนเองห่างไกลยาเสพติด ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย ครูและนักเรียน จำนวน 150 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นายธนวัฒน์ ดอกพุทรา รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดในครั้งนี้ด้วย ณ วัดคำน้ำจ้าก ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด คลิ๊กชมภาพทั้งหมด  

การอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)

ส, 17/08/2019 - 15:23

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนและใช้แผน IEP ในการจัดการเรียนการสอน เลือกใช้สื่อจัดกิจกรรมฝึกพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคลได้

เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่หอประชุมพิมานพรหม สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ นายพิพัฒน์ พุ่มยี่สุ่น ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถเขียนและใช้แผน IEP ในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนรายบุคคล สามารถใช้แผน IEP ฝึกพัฒนานักเรียนตามศักยภาพของแต่ละบุคคล และใช้แผน IET เป็นแนวทางในการรายงานตนหรือแจ้งความก้าวหน้าผลการเรียนของนักเรียนแก่ผู้ปกครอง ใช้แผน IEP ในการเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนจัดกิจกรรมการสอนและวัดผลประเมินผลการเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่ต้องการจำเป็นพิเศษได้ โดยมีครูผู้สอน บุคลากรทางการศึกษา และพี่เลี้ยงเด็กพิการ เข้าอบรมจำนวน ๒๐๐ คน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นางมณีรัตน์ เถื่อนแก้ว ศึกษานิเทศก์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ และจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษานักเรียนพิการเรียนรวม เพื่อให้นักเรียนพิการเรียนรวมได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด และเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการจัดและการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พุทธศักราช ๒๕๕๑ มาตรา ๑๙ ที่กล่าวว่า ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหน้าที่ดำเนินการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการเรียนรวม ดังนั้น สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตระหนักและเล็งเห็นในความสำคัญดังกล่าวจึงได้จัดอบรมขึ้นมาในวันนี้

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ส่งเสริมความสามารถนักเรียน ให้รักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

ส, 17/08/2019 - 15:22

***16 ส.ค. 2562 ที่ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3 นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกใจการแข่งขันทักษะด้านภาษาไทย โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562 โดยมีอาจารย์ณัฐพร ไชยเดช ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ มีนิสัยรักษ์ภาษาไทยและช่วยกันอนุรักษ์ภาษาไทย อีกทั้งผู้บริหาร และครูจะช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมความสามารถด้านภาษาไทยของนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1 – ม.3 ของโรงเรียนในสังกัด ทั้ง 67 โรง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยจัดให้มีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้ การทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม เด็กและเยาวชนจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับภาษาไทยในฐานะภาษาชาติ พัฒนาการอ่านรู้เรื่องและสื่อสารได้ มุ่งให้เด็กและเยาวชนไทยรู้เข้าใจภาษาไทยที่ถูกต้องเหมาะสม สามารถสื่อสารและเรียนรู้สาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้
***นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 กล่าวว่า สพป.ปัตตานี เขต 3 ได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยขึ้น มีกิจกรรมแข่งขันทักษะทางภาษาไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ได้ มอบเกียรติบัตรและเงินรางวัลให้กับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันด้านภาษาไทยประเภทต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และ สพฐ. ยังได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวิชาภาษาไทย เปิดโอกาสให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมถึงสถานศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิควิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยให้เกิดประสิทธิภาพ สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ซึ่งปัจจุบันยังมีนักเรียนจำนวนมากที่ประสบปัญหาด้านการเรียนการสอนภาษาไทย จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องร่วมหาแนวทางดำเนินการแก้ไขและผนึกกำลังเพื่อช่วยกันพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยของจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เกิดประสิทธิผลสูงขึ้น

ภาพ / ฟูซียะห์ มาแจ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
ข่าว / มนทิชา แวซอเหาะ ประชาสัมพันธ์ สพป.ปัตตานี เขต 3
http://www.pattani3.go.th

สกลนคร เขต 2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

ส, 17/08/2019 - 15:21

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ดร.เจริญ  ราชโสภา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ผู้บริหาร ข้าราชการครู นักเรียน ผู้ปกครอง อำเภอเจริญศิลป์ และอำเภอสว่างแดนดิน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เพื่อสืบสาน อนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณีไทยและเป็นแบบอย่างอันดีงามให้กับลูกหลานต่อไป  ณ วัดป่าบ้านทุ่งปลากัด อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร …ชุลีพร/ข่าว

สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 “

ส, 17/08/2019 - 15:20

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดกิจกรรม “โครงการพัฒนาศักยภาพเชิงวิชาการผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ”  ของโรงเรียน และพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล    เป็นผู้มีสมรรถนะสูงในการปฏิบัติหน้าที่   โดยนำคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด   เข้าศึกษาดูงาน   ณ โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรีในวันที่ 16  สิงหาคม 2562  

 

โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปี 2562 ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จ.พะเยา

ส, 17/08/2019 - 15:20
วันที่ 16  สิงหาคม  2562 เวลา 11.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เป็นประธานเปิดงาน โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปี  2562   ของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดพะเยา  โดยจัดขึ้น ระหว่างวันที่  16-18 สิงหาคม 2562  ณ  โรงเรียนจุนวิทยาคม  อำเภอจุน   จังหวัดพะเยา โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบไปด้วย  1.) ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  จำนวน 144  คน  2.) ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จำนวน 18 คน  3.) วิทยากรและบุคลากรสนับสนุนการดำเนินงาน จำนวน 79 คน รวมทั้งสิ้น 241 คน  /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ชลบุรี เขต 1 อบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline

ส, 17/08/2019 - 15:17

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 โดยกลุ่มอำนวยการและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ ได้จัดอบรมการใช้โปรแกรมแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ ระบบ Offline ให้แก่ข้าราชการครูจำนวน 82 โรงเรียน ๆ ละ 1 คน เพื่อดำเนินการลงโปรแกรมเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการใช้โปรแกรมได้อย่างถูกต้องและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ตามแนวทางการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน) จากประชาชนที่มีใช้บริการในโรงเรียน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

การติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ส, 17/08/2019 - 14:30
วันที่  15 สิงหาคม  2562 เวลา 08.30 น.  นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 36 มอบหมาย นางสุทรา เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมติดตามการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  และการบริหารจัดการสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  “สถานศึกษาพอเพียง”  และ ร่วมติดตามโครงการ การดำเนินงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยาฯ  จังหวัดพะเยา / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลของผู้เรียน

ศ, 16/08/2019 - 14:38

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 16 สิงหาคม 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถด้านภาษา ด้านคำนวณ และด้านเหตุผลของผู้เรียน ซึ่งมีครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และโรงเรียนที่ต้องพัฒนายกระดับผลสัมฤทธิ์ จำนวน 80 คน เข้าร่วมประชุม โดยมี นางสาวศันธณีย์ โคตรวงศ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรได้รับความอนุเคราะห์จาก นายเสรี กาหลง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นางวยุรีย์ ศิริโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นายสัจจา ศรีเมือง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ ได้รับและมี นายสมโภชน์ หลักฐาน ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา พร้อมด้วย ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เป็นการประเมินที่สะท้อนคุณภาพผู้เรียน คุณภาพการจัดการศึกษา และเป็นตัวบ่งชี้คุณภาพการศึกษาในภาพรวม เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนการศึกษาของชาติ ทั้งในระดับส่วนกลาง ภูมิภาค และสถานศึกษา ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพัฒนาความสามารถพื้นฐษนของผู้เรียน จึงได้จัดการอบรมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีทักษะในการจัดกิจกรรการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาความสามารถพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงขึ้น ในการประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT)////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าสุนทราราม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ศ, 16/08/2019 - 14:37

ในวันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม สพป.ยโสธร เขต 2 เจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 และผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2562 ณ วัดป่าสุนทราราม อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

     

สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน

ศ, 16/08/2019 - 14:37

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายบรรเลง ส่งบุญธรรม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ภายใต้กิจกรรม ” การอบรมเชิงปฏิบัติการ ค่ายTO BE NUMBER ONE ของโรงเรียนขยายโอกาสในจังหวัดลำพูน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องให้ลงลึกถึงกลุ่มเยาวชนที่มีความเสี่ยงให้ได้รับการฝึกอบรม พัฒนาความเข้มแข็ง พัฒนากระบวนการคิด พัฒนากระบวนการทักษะชีวิต สามารถป้องกันตัวเองให้ห่างไกลยาเสพติด โดยครั้งนี้ได้มีผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนจากโรงเรียนขยายโอกาสในสังกัด 18 โรงเรียน จำนวน 108 คน เข้าร่วมการอบรม เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม อินทนนท์ริเวอร์ไซต์รีสอร์ท อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน

สพป.เลย เขต ๒ ฝึกอบรมพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอำเภอผาขาว

ศ, 16/08/2019 - 14:36

วันศุกร์ที่  ๑๖  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐  น. ที่ห้องประชุมโรงแรมวังรีสอร์ท  อำเภอวังสะพุง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาทักษะชีวิต ป้องกันปัญหายาเสพติด ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในอำเภอผาขาว  ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านโนนปอแดง โรงเรียนบ้านเพิ่ม และโรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ ๓  มีนักเรียนเข้าอบรม จำนวน ๒๐๐ คน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ได้กำหนดทักษะเป็นสมรรถนะสำคัญ ที่ผู้เรียนทุกคนพึงได้รับการพัฒนา ทั้งด้านความรู้ ความรู้สึกนึกคิด ให้รู้จักสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล รู้จักจัดการปัญหาและความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น ป้องกันตัวเองในภาวะคับขัน รวมถึงจัดการกับชีวิตอย่างมีประสิทธิภาพ ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวว่า วัยเรากำลังเป็นวัยรุ่น เป็นวัยที่ต้องการอิสระทั้งด้านความคิดและพฤติกรรม ต้องการอยากรู้อยากลอง อยากอยู่กับเพื่อน ๆ เรียกได้ว่าเป็นวัยเสี่ยงในทุกด้านที่จะถูกชักจูงไปกระทำในสิ่งที่ไม่พึงประสงค์  ดังนั้น ในวันนี้เรามาเรียนรู้ในการสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อนำไปใช้ป้องกันความปลอดภัยให้กับชีวิตของเรา ขอให้ลูก ๆ ทุกคนตั้งใจที่จะรับความรู้จากวิทยากรและคุณครูให้ได้มากที่สุด และขอให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ทุกประการ  ซึ่งระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากวิทยาลัยเทคโนโลยีรัฐชวินทร์  จังหวัดกาฬสินธุ์ และผู้บริหารโรงเรียน ครู ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒

 

ผอ. สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “101 อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ศ, 16/08/2019 - 14:36

วันที่  16  สิงหาคม  2562  เวลา  09.00  น.  ณ  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล  ดร.สุพล   จันต๊ะคาด  ผอ.สพป.กำแพงเพชร   เขต  1  ร่วมพิธีเปิดโครงการ 101  อาชีพ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  โดยมี  นายเชาวลิตร  แสงอุทัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร  เป็นประธานในพิธี   นายสุนทร   แก้ววิฬา  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกำแพงเพชร  กล่าวรายงานโครงการกิจกรรมฯ ดังกล่าว  โดยได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคล  ทาสีอาคารโรงเรียน  และเดินเยี่ยมชมกิจกรรมทักษะอาชีพ  ในการนี้  นายศุภกิจ   คงเพชรศักดิ์   ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะพิูล  พร้อมด้วยคณะครู  นักเรียน ให้การต้อนรับ

สพป.ลำพูน เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++)

ศ, 16/08/2019 - 14:34

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 มอบหมายให้นายลิขสิทธิ์ ผลจันทร์งาม รองผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV และการใช้ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (AMSS++) เพื่อพัฒนาครูให้มีทักษะการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่ NEW DLTV พร้อมทั้งสร้างโอกาสให้ครูและนักเรียนได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีการเรียนรู้ที่ทันสมัย และเพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดสามารถใช้ระบบเพื่อการบริหารจัดการศึกษาได้อย่างเต็มศักยภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2562

สพป.พิษณุโลก เขต 3 เน้นคำนวณโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

ศ, 16/08/2019 - 14:32

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาการคำนวณ โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน 99 คน ประกอบด้วย ครูผู้สอนสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จำนวน    เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนวิทยาการคำนวณซึ่งเป็นเรื่องใหม่ สามารถนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนนักเรียนในชั้นเรียน  เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวคิดเชิงคำนวณ ในวันที่  16 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควใหญ่ สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้

ศ, 16/08/2019 - 14:30

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ ดร.วันชัย  บุญทอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ นายศิวะ  ทาทราย รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๓ พร้อมด้วยนางศรีวิน ธรรมรังรอง ศึกษานิเทศ ได้ไปติดตามนโยบายการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านได้เขียนได้ ในเขตพื้นที่ อำเภอบางละุมง ซึ่งได้แก่โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย และโรงเรียนสว่างอารมณ์ ซึ่งเป็นโครงการที่จัดขึ้นเพื่อให้เด็กรู้สึกสนุกกับการเรียน และมีความตั้งใจอยากจะอ่านมากขึ้น

หน้า