หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 38 วินาที ก่อน

ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT

พฤ, 13/02/2020 - 17:18

13 กุมภาพันธ์ 2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หรือ RT : Reading Test  ของทุกโรงเรียนในสังกัดพร้อมกัน  จำนวน  137  สนามสอบ  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ในสังกัดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความเรียบร้อยในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในแต่ละสนามสอบ โดย นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน และโรงเรียนสามัคคีวิทยา อำเภอเมืองอุตรดิตถ์  พร้อมนี้ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในแต่ละชั้น โดยเฉพาะชั้นปฐมวัย และติดตามความก้าวหน้าในการบริหารจัดการด้านต่างๆ ของโรงเรียน โดยพบปะ สอบถาม จากผู้อำนวยการโรงเรียน ครู บุคลากร และนักเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน และจากการรายงานของผู้ที่ได้รับมอบหมายในการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ศูนย์สอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทุกสนามสอบ

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

พฤ, 13/02/2020 - 17:17

วันที่  ๑๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๓  นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบ ตามโครงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒  (RT) ของโรงเรียนในสังกัด ทุกสนามสอบดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อย

สพฐ. ร่วมพิธีลงนาม MOU เพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา

พฤ, 13/02/2020 - 16:04

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 นายธีร์ ภวังคนันท์ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบเครือข่ายและการมีส่วนร่วม ในฐานะผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เข้าร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนางานวิจัยโครงการทุนการศึกษา ระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด ภายใต้แนวคิด “19 ปี เส้นทางของการให้ โอกาสทางการศึกษา : สู่การพัฒนาเยาวชนไทยอย่างยั่งยืน” พร้อมการเสวนาหัวข้อ “โอกาสการศึกษากับสังคมไทย” โดยมีผู้แทนจากทั้งสองฝ่าย รวมถึงผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนทุนในโครงการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาที่ให้บริการสังคม ด้วยงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง เป็นที่ยอมรับ และผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ มีงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ซึ่งคณะฯประสงค์จะทําความร่วมมือกับบริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์ความรู้ ความสามารถนอกเหนือจากการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย รวมถึงการสนับสนุนด้านเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์และอื่น ๆ อันสมควรให้กับนักศึกษาและอาจารย์ของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้ในการผลิต ผลงานวิจัย การจัดสัมมนาทางวิชาการในรูปแบบของ Forum หรือการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) ที่สําคัญเป็นการเปิดโอกาสแก่นักศึกษาที่มีศักยภาพในการได้รับประสบการณ์จากการเข้าดูงานจริงภายในบริษัท โดยมอบหมายโครงการที่ชัดเจน เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้

ขณะที่บริษัท กรุงไทยการไฟฟ้า จํากัด เป็นธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือนแบรนด์ “ชาร์ป” ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัด สพฐ. ที่มีฐานะยากจนและเรียนดี ตั้งแต่ชั้น ม.1 จนจบระดับชั้นสูงสุดในสายอาชีพและระดับชั้นอุดมศึกษา ตั้งแต่ ปี 2544 เป็นต้นมา โดยในปี 2559 บริษัทได้ปรับนโยบายการให้ทุน กฎเกณฑ์ และอัตราทุนใหม่เพื่อให้เกิดความรัดกุมและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน เป็นอัตราทุนการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ทุนละ 4,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ทุนละ 8,000 บาท ปัจจุบันบริษัทเป็นผู้บริหารจัดการเองทั้งหมด เช่น การคัดเลือกนักเรียนทุน การโอนเงินทุนให้แก่นักเรียน การติดตามผลการเรียน การใช้จ่ายเงินทุนของนักเรียน ตลอดจนการจัดค่ายนักเรียนทุน การให้ความรู้ความเข้าใจในการดูแลนักเรียนทุน และสรุปผลการดําเนินงานที่ผ่านมา

เปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา”

พฤ, 13/02/2020 - 14:17

โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ MT.Open House “วันดอกเอื้องบานที่แม่ทา” ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 400 คน

นายระจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธานเปิดงาน โดยมีนายสนั่น สิงห์ไผ่ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมกล่าวรายงาน งานเปิดบ้านวิชาการฯ ครั้งนี้  เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในด้านวิชาการศิลปะการแสดงและทักษะด้านวิชาชีพ สนับสนุน คณะครู นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งให้นักเรียนพัฒนาคุณภาพการศึกษาอำเภอแม่ทาในเขตพื้นที่บริการได้ร่วมกิจกรรม และแสดงความสามารถ เพื่อเชิญชวนนักเรียนเข้ารับการศึกษาต่อในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด

พฤ, 13/02/2020 - 14:17

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ปีการศึกษา 2562-2565  ระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจ ขับเคลื่อนการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด  โดยมีนายศักดิ์สว่าง สายโส /นายพรภิรมย์  สุทธิกานต์  รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 /คณะศึกษานิเทศก์/บุคลากรกลุ่มนโยบายและแผนและผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่อำเภอเมือง  เข้าร่วมประชุมฯ และกำหนดจัดประชุมฯ สัญจรไปยังพื้นที่รับผิดชอบที่เหลือ  ในวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์ 2563 นี้

 

 

 

ร.ร.สันติวิทยาสรรพ์ สพม.19 เปิดบ้านวิชาการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้เรียน (มีคลิป)

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

นายจักรพงศ์  แถลงกัณฑ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์  อ.ผาขาว จ.เลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ได้จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 “เปิดบ้าน ส.ว.ส. แก่นแท้จำปาผลิ ครั้งที่ 2” โดยได้รับเกียรติจากนายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธานและเยี่ยมชมกิจกรรมของนักเรียน  ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียนที่มีนโยบายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเปิดเวทีแห่งการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมแสดงผลงานทางด้านวิชาการที่หลากหลายจากทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอโครงงาน-โครงการของนักเรียนและนักศึกษาฝึกประสบการณ์ การแสดงของนักศึกษาวิชาทหาร ลูกเสือเนตรนารี และการนำเสนอผลงานจากกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ตลอดจนการแข่งขันทักษะวิชาการในรายวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ อีกทั้งมีการแข่งขันความสามารถด้านการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง กิจกรรมดนตรีและกีฬา การแนะแนวทางเลือกให้กับนักเรียนของโรงเรียนเครือข่ายประถมศึกษา และขยายโอกาส

นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กล่าวว่า ถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีการจัดการศึกษาให้เป็นสังคมชุมชนแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน ชุมชนมีส่วนร่วมและกล้าแสดงออก ทำให้ผู้เรียนมีความภาคภูมิใจและเห็นคุณค่าในตนเองในการมีโอกาสนำเสนอผลงานของตน พร้อมได้เปิดโลกทัศน์ในการเรียนรู้จากสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ  รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ทั้งยังเป็นใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และได้นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน  นั้นเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคคลได้อย่างอย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านฝังงา ประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ประจำปี ๒๕๖๓

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

โรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียนตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ลดขยะ มีจิตอาสา รู้เท่าทันข่าวปลอม  ป้องกันเหตุเกิดจากความรุนแรง

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นางสาวสุภาพ วันสารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียนประกาศเจตนารมณ์ สภานักเรียน ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้ ส่งเสริมให้เด็กไทยเลิกใช้ถุงพลาสติก ส่งเสริมการมีจิตอาสาเพื่อสร้างสังคมแห่งความสุข ส่งเสริมให้เด็กไทยรู้ทันก่อนแบ่งปันข่าวปลอม เฟคนิวส์  (Fake News) และส่งเสริมแนวทางป้องกันความรุ่นแรงจากการ กลั่นแกล้งรังแกผู้อ่อนแอกว่า Bully “สภานักเรียน ก้าวไกล เด็กไทย พัฒนา”

โรงเรียนบ้านฝังงา ตำบลสะแกซำ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ มีนางสาว สุภาพ วันสารัมย์ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน  มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๗๘ คน เป็นกรรมการสภานักเรียน กรรมการนักเรียน จำนวน ๑๐ คน มีนักเรียนที่เข้าร่วม ประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อคิดเห็นสภานักเรียนระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๓๒ คน

กิจกรรมเด่นของสภานักเรียน กรรมการนักเรียนโรงเรียนบ้านฝังงา อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ในรอบปีที่ผ่านมา  มีดังต่อไปนี้ การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด  การร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดของกลุ่มโรงเรียนเมืองบุรีรัมย์ ๖  การบำเพ็ญประโยชน์วันคลายวันสวรรคต รัชกาลที่ ๖ และกิจกรรมจิตอาสาอื่นๆ ร่วมกับชุมชน ฯลฯ

สพม.35 สร้างความเข้าใจระบบประกันภายนอกรอบสี่

พฤ, 13/02/2020 - 14:16

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 นำโดยนายชนินทร์ วรรณมณี. ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมด้วยนางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายพีรวุทธิ์ สีตาบุตร ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ. ได้เข้าไปสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ที่เชื่อมโยงกับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ (2559-2563) ณ โรงเรียนป่าตาลบ้านธิพิทยา จังหวัดลำพูน ในวันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
ในการนี้ ได้ให้ข้อมูลดังนี้
1. การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาจองสถานศึกษา
2. การเขียนมาตรฐานของสถานศึกษาที่ได้มาจากเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของโรงเรียนโดยใช้ตัวอย่างที่กำหนดให้
3. การเขียน sar ปีการศึกษา 2562
4. การดำเนินการโครงการ / กิจกรรม ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง 3 มาตรฐาน
5. การประเมินคุณภาพภายนอกแนวใหม่ รอบสี่ และการประเมินความโดดเด่น
6. การเพิ่มช่องทางติดต่อ ศน ที่รับผิดชอบผ่านเพจ และ blog :งานประกันคุณภาพการศึกษา สพม.35 และผ่านเบอร์มือถือที่กำหนดไว้
ขอขอบพระคุณ ท่านผู้อำนวยการ ณัฏฐยศ ป่าหลวง ที่ให้ความสำคัญการดำเนินการประดับคุณภาพภายในสถานศึกษา ด้วยการจัดอบรมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่คณะครูในโรงเรียนทุกคน และขอบพระคุณคุณครูทุกท่านที่เข้ารับฟังในครั้งนี้

ภาพโดย

ศน.พีรวุทธิ์ สีตาบุตร Ohm Dekkelangnakorn
ศน.ชนัดดา ทิพย์เลิศ Janejoy Thiplird

สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประชุมชี้แจงคณะกรรมการคุมสอบ RT ป.1

พฤ, 13/02/2020 - 14:15

นายอุดม สายโท รอง ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 2 ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษการประชุมชี้แจงการทำหน้าที่ของคณะกรรมการคุมสอบ การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง โดย สพป.พิษณุโลก เขต 2 กำหนดจัดสอบวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 แบ่งเป็นอำเภอวังทอง 64 ห้องสอบ อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม 58 ห้องสอบ โดยมีคณะกรรมการคุมสอบอำเภอวังทอง ประชุมเวลา 09.00 น. อำเภอเนินมะปราง อำเภอบางกระทุ่ม ประชุมเวลา 13.00 น. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมดินทอง 1 สพป.พิษณุโลก เขต 2

ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

พฤ, 13/02/2020 - 14:14

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี ตรวจเยี่ยมการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อประเมินเชิงวินิจฉัยความสามารถด้านการอ่าน (อ่านออกเสียง อ่านรู้เรื่อง) ณ โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี โดยมี นางนิตยา ฮวบหิน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓

พฤ, 13/02/2020 - 14:13

โครงการตรวจสุขภาพประจำปี ๒๕๖๓ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรง ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้บุคลากรได้รับการตรวจสุขภาพประจำปี ได้รับสวัสดิการตรวจสุขภาพโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีสุขภาพพลานามัยที่ดี ตระหนักใส่ใจในการดูและรักษาสุขภาพ    ของตนเองให้มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพเป็นหมู่คณะอย่างครบวงจร โดยให้บริการตรวจเลือด ปัสสาวะ อุจจาระ เอ็กซเรย์ปอด (โรงพยาบาล) ตลอดจนตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก (สำหรับสตรี)      โดยทางโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ได้มาให้บริการ ณ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่ออำนวยความสะดวกและประหยัดเวลาในการเดินทาง ไม่เสียเวลาในการปฏิบัติราชการ ส่งผลให้บุคลากรสุขภาพดีกันถ้วนหน้า

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพดีของบุคลากรในสังกัด ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามสโลแกนของ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ที่ว่า “งานได้ผล คนมีความสุข”  จึงได้กำหนดโครงการตรวจสุขภาพประจำปีขึ้นมาในวันนี้

 

สพป.พิษณุโลก เขต 1 มอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณครูสอนดนตรีไทย

พฤ, 13/02/2020 - 14:12

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุมโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง อ.เมือง จ.พิษณุโลก นายเจริญ ยี่สิบแสน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติให้การต้อนรับนายเกษม วิฑูรชาติ ประธานกรรมการบริษัทเค แอนด์ เอ็น เอสเตท จำกัด และคณะ ในโอกาสที่เดินทางมามอบเงินทุนสนับสนุนการจ้างครูสอนดนตรีไทย ให้แก่โรงเรียนในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 6 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านน้ำดำ โรงเรียนบ้านร้องยุ้งข้าว  โรงเรียนบ้านหนองกวางลี้ โรงเรียนบ้านคลองช้าง โรงเรียนบ้านนาหล่ม และโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง  พร้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ.ขอบคุณผู้ที่ให้การสนับสนุนการจ้างครูสอนดนตรีไทย ประกอบด้วยนายเกษม วิฑูรชาติ นายสง่า จิตรักสวน และนายปรีดา ภู่ศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ โดยมีนายเรืองคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวยาง และผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ร่วมให้การต้อนรับ

https://www.facebook.com/pg/educationplk1/photos/?tab=album&album_id=3451116041625277

 ปชส.สพป.พล.1: ภาพ/ข่าว

สพฐ นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติประจำปี พ.ศ. 2562 เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.ศธ.

พ, 12/02/2020 - 15:17

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) นำคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่ไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 เวที ITMO 2019 และเวที IMSO 2019 จำนวน 48 คน เข้าเยี่ยมคารวะ รับฟังโอวาทและรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ จากนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เพื่อเป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับคณะผู้แทนนักเรียนไทยที่สร้างชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทย ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2 อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

ในโอกาสนี้ นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศธ. ได้กล่าวโอวาทแก่คณะผู้แทนนักเรียนไทยที่มาเข้าพบ โดยกล่าวชื่นชมทักษะด้านวิชาการของนักเรียน พร้อมทั้งเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้นักเรียนพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพทั้งในการแข่งขันระดับประเทศและระดับนานาชาติ
ขณะเดียวกันได้กล่าวสนับสนุนการดำเนินงานของ สพฐ. ซึ่งรับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ต่อไป

ทางด้านนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ. ได้กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตระหนักถึงความสำคัญในฐานะผู้รับผิดชอบโครงการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ อันเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน ให้ได้รับการพัฒนาความสามารถอย่างเต็มตามศักยภาพ ผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเป็นแรงจูงใจและเป็นสื่อกลางสร้างแรงขับเคลื่อนในการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่างต่อเนื่อง

โดยในปี พ.ศ. 2562 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ จำนวน 3 รอบ ได้แก่
1. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบแรก ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 มีนักเรียนสมัครสอบ 3 วิชา จำนวน 190,708 คน

2. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสอง ระดับประเทศ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2562 มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกจากรอบแรกเข้าแข่งขัน จำนวน 23,015 คน และ

3. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 รอบสาม ค่ายวิชาการ เมื่อวันที่ 22-26 เมษายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก มีนักเรียนผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมเข้มทางวิชาการ จำนวน 366 คน และได้รับคัดเลือกเป็นผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ในเวทีโลกจำนวน 116 คน แบ่งเป็น 6 เวที ได้แก่

1. การแข่งขันคณิตศาสตร์โลก ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2562 Po Leung Kuk Primary Mathematics World Contest 2019 (PMWC 2019) เมื่อวันที่ 15-19 กรกฎาคม 2562 ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง จำนวน 2 รางวัล เหรียญเงิน จำนวน 4 รางวัล เหรียญทองแดง จำนวน 6 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย จำนวน 2 รางวัล

2. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิกเอเชีย ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ประจำปี พ.ศ.2562 Southeast Mathematics Olympiad 2019 (SMO 2019) เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 20 คน ได้รับรางวัลเหรียญเงิน 5 รางวัล และเหรียญทองแดง 3 รางวัล

3. การแข่งขันคณิตศาสตร์ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 South African International Mathematics Competition 2019 (SAIMC 2019) เมื่อวันที่ 1-6 สิงหาคม 2562 ณ สาธารณรัฐแอฟริกาใต้ มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 32 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 23 รางวัล เหรียญทองแดง 13 รางวัล และเกียรติบัตรชมเชย 4 รางวัล

4. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปี พ.ศ. 2562 International Teenagers Mathematics Olympiad 2019 (ITMO 2019) ระหว่างวันที่ 13-17 ตุลาคม ณ สาธารณรัฐอินเดีย มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 16 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 8 รางวัล เหรียญเงิน 8 รางวัล และรางวัลเหรียญทองแดง 7 รางวัล

5. การแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิก ระหว่างประเทศ ประจำปี พ.ศ. 2562 International Mathematics and Science Olympiad for Primary School 2019 (IMSO 2019) ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 24 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 10 รางวัล เหรียญเงิน 10 รางวัล เหรียญทองแดง 4 รางวัล และได้รับรางวัลพิเศษ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลคะแนนรวมสูงสุดวิชาคณิตศาสตร์ จาก เด็กชายอัทธเศรษฐ์ กนกวุฒิธำรง โรงเรียนมาร์มาร่า จินดามณี กรุงเทพมหานคร และรางวัลคะแนนรวมสูงสุดภาคปฏิบัติวิชาวิทยาศาสตร์ จาก เด็กชายศุภวิชญ์ ลักษณะวิลาศ โรงเรียนอนุบาลนครศรีธรรมราช

6. การแข่งขันคณิตศาสตร์โอลิมปิก ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2563 Hanoi Open Mathematics Competition 2020 (HOMC 2020) จะเดินทางไปแข่งขันในเดือนพฤษภาคม 2563 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม มีผู้แทนนักเรียนไทยเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 12 คน

ขอขอบคุณ อีทีวีแม็ค เวทีสาธารณะเพื่อการศึกษา

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2563

พ, 12/02/2020 - 15:06

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 6/2563 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต 2
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมรายการ”พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2563

พ, 12/02/2020 - 15:06

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 พร้อมด้วย นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3, ผอ.กลุ่ม/หน่วย และบุคลากรในสังกัด ร่วมประชุมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 6/2563 ผ่านระบบทางไกล(Video Conference) เพื่อขับเคลื่อนดำเนินการตามนโยบาย ร่วมทั้งรับทราบข้อมูลข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ

พ, 12/02/2020 - 14:56

นที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสรินทรา ประยงค์เพชร ผอ. กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

 

เปิดบ้านวิชาการ “มนต์เสน่ห์ป่าซาง เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ปี 2563”

พ, 12/02/2020 - 14:55

โรงเรียนป่าซาง จัดงานเปิดบ้านวิชาการ “มนต์เสน่ห์ป่าซาง เปิดโลกกว้างทางการศึกษา ปี 2563”

Pasang’s Charming & Opening The Educations World 2020 โดยมีนายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นประธาน  นายประทีป สุวรรณาภัย ผู้อำนวยการโรงเรียนป่าซางกล่าวรายงาน ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

กิจกรรมฯ ดังกล่าว เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และปีที่ 4 ให้แก่นักเรียนอีกทั้ง จัดแสดงผลงานทักษะความรู้ความสามารถของนักเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน เพื่อเผยแพร่ผลงานของครู นักเรียน และโรงเรียน เสริมสร้างความสามัคคี แสดงความเป็นหนึ่งเดียวให้โรงเรียนในพื้นที่บริการและโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง ที่มีจำนวน 16 โรงเรียน ได้รับชม ชื่นชม มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาต่อในโรงเรียนป่าซางต่อไป

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์  ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

สพป.สงขลา 2 ประชุมชี้แจง เน้นย้ำการประเมินการอ่านของนักเรียนชั้น ป.1

พ, 12/02/2020 - 14:54

นายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2 (ผอ.สพป.สงขลา2)

เป็นประธานดำเนินการประชุมครูผู้สอนและคณะกรรมการดำเนินการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ทุกคนจากโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ทั้ง 127 โรงเรียน เมื่อในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2   อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา  ในการนี้พร้อมด้วยนายนิพล พุฒคง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผล โดยนายปราโมทย์ ส่งสิงห์ ผอ.สพป.สงขลา 2 ได้เน้นย้ำการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 นี้ต้องเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกๆ เรื่อง  โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงทั้งสิ้น 180 คน

ภาพ/ข่าว ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ จันทสโร นักประชาสัมพันธ์

นางสาวศิริเพ็ญ เพชรรัตน์
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด

พ, 12/02/2020 - 14:54

     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563  เวลา  09.00  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  รักษาราชการแทน ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   เป็นประธานเปิดการอบรมลูกเสือต้านยาเสพติด ซึ่งดำเนินการโดยเขตคุณภาพการศึกษานาดี  2  ได้จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ระหว่างวันที่ 12 – 14 กุมภาพันธ์  2563  ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านทุ่งแฝก  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี

สพป. ชัยภูมิ เขต 2 ประชุมประธานกลุ่มโรงเรียนตำบล+คณะกรรมการสอบ RT

พ, 12/02/2020 - 14:54

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมสายทองสายธารธรรม โดยมี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 คณะศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน และมีประธานประจำสนามสอบร่วมประชุม 154 คน ทั้งนี้การประชุมมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้คณะกรรมปฎิบัติหน้าที่ ตามบทบาทของคณะกรรมการระดับสนามสอบอย่างเคร่งครัด

หน้า