หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 11 นาที ก่อน

สพป.นครพนม มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็นฯ

พฤ, 19/03/2020 - 14:32

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายอภิชัย ทำมาน ผอ.สพป.นครพนม เขต ๑ พร้อมด้วย นางอมรรัตน์ สุทธิสาร รก.ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะ มอบเงินบริจาคและสิ่งของที่จำเป็น เป็นการบรรเทาทุกข์และช่วยเหลือเบื้องต้น มอบแก่ครอบครัวของนักเรียน ด.ญ.ณัฐวิภา สอนสา นร.ชั้นป.๖ รร.บ้านดงมะเอกที่ประสบอัคคีภัยเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลัง

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ร.ร.บ้านก่อโนนหล่อง สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

พฤ, 19/03/2020 - 14:31

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 16 มีนาคม 2563 ที่โรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง ตำบลหนองไฮ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ประธานกรรมการประเมินฯ พร้อมด้วย นายสมสุข สายเพชร กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ นายอนุศักดิ์ พันธ์งาม ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนอนุบาลวัดพระโต กรรมการและเลขานุการ ได้เดินทางไปประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในรอบระยะเวลา 1 ปี ของ นายติณภพ สีดากุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านก่อโนนหล่อง โดยมี พระภิกษุสงฆ์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และผู้ปกครองนักเรียน ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งนำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบปี และตอบข้อซักถามของคณะกรรมการประเมินในครั้งนี้ด้วย///// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1

พฤ, 19/03/2020 - 14:31

“สพป.ปัตตานี เขต 1 รับการตรวจราชการของสพฐ. ปีงบประมาณ 2563 รอบที่ 1”

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย นายเล็ก เกียรติขจรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 นายพลวัฒน์ บุญช่วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่บุคลากรผู้รับผิดชอบประเด็นโครงการ ทั้ง 14 งาน ร่วมให้การต้อนรับและรายงาน นำเสนอความก้าวหน้าในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบาย ต่อคณะผู้ตรวจราชการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบที่ 1
โดยมีคณะผู้ตรวจราชการของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นำโดยนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. และนายชนะ สุ่มมาตย์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 ปฏิบัติหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาการแนะแนว ลงพื้นที่ตรวจราชการ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เพื่อรวบรวมข้อมูลการดำเนินงานตามภารกิจยุทธศาสตร์ และนโยบายเร่งด่วน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้ดำเนินการไปตามเป้าหมาย และแก้ไขปัญหา อุปสรรค ต่างๆ อันเกิดจากการดำเนินงาน ตามประเด็นเกี่ยวกับงาน/โครงการ/กิจกรรม ทั้ง 14 งาน แต่ละงานแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ความรู้ ความเข้าใจ เป้าหมาย ความสำเร็จ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน และข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน
ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี มาให้บริการใช้เครื่องมือวัดอุณหภูมิร่างกาย ก่อนการประชุม โดยตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย พร้อมทั้งล้างมือด้วยเจลล้างมือแอลกอฮอล์ เพื่อคัดกรองเชื้อโควิด-19 จากการตรวจเบื้องต้น ไม่พบผู้เสี่ยงติดเชื้อไวรัสโควิด-19 แต่อย่างใด

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เยี่ยมค่ายลูกเสือจังหวัดพิจิตร

พฤ, 19/03/2020 - 12:59

เมื่อ 18 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุมชาลวัน สพป.พิจิตร เขต 1 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ในฐานะผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยกรรมการลูกเสือจังหวัดพิจิตร กรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาพิจิตร เขต 1 ประธาน War Room บุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับและรายงานผลการดำเนินงานกิจการลูกเสือต่อนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ทำหน้าที่รองเลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ พร้อมคณะ ในโอกาสที่ลงพื้นที่มอบนโยบายการปฏิบัติงานค่ายลูกเสือ และตรวจเยี่ยมค่ายลูกเสือศรีสรรเพชญ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

+++ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุม อกศจ.แม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 3/2563 +++

พฤ, 19/03/2020 - 12:59

^^^วันพฤหัสบดี  ที่ 19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 นำโดยนางสาวสุภาสิริ มณีธร ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ( อกศจ. ) ครั้งที่3/2563 โดยมีนายสมชาย คำใส ประธานอนุกรรมการศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ++ธีรธิดา พรหมมาแบน รายงาน//++

สพม.34 ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ครั้งที่ 1/2563

พฤ, 19/03/2020 - 12:59

วันที่ 19 มีนาคม 2563 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นายเจียมพดล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม ประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู และนางธัญสุตา อุดมศิลปทรัพย์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ติดตามการดำเนินงานของโรงเรียนสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู ประกอบด้วย โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ โรงเรียนสารภีพิทยาคม โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม โรงเรียนสองแคววิทยาคม โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ โรงเรียนสันติสุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2563 โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสถานศึกษาทุกโรงเรียน นำเสนอผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน ณ ห้องประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ : ประชาสัมพันธ์โรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม

สพฐ. จัดมาตรการเข้มรับมือโควิด-19 คัดกรอง-วัดอุณหภูมิ-ฆ่าเชื้อในสำนักงาน

พฤ, 19/03/2020 - 09:29

วันที่ 19 มีนาคม 2563 นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ออกมาตรการและแนวทางในการดำเนินงานเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (Coronavirus Diseases 2019 : COVID-19) ภายในอาคารสำนักงานของ สพฐ. โดยแบ่งมาตรการออกเป็น 3 มาตรการ ซึ่งขณะนี้ สพฐ. กำลังดำเนินการตามมาตรการที่ 1 และ 2 ดังนี้

มาตรการที่ 1 (การป้องกัน)

– แจ้งให้บุคลากร สพฐ. ทุกคน ติดป้ายแสดงตนตลอดเวลา

– จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวัง Covid-19 ของ สพฐ. โดยตั้งอยู่ ณ ห้องรับรองบริเวณหน้าอาคาร สพฐ. 1

– จัดตั้งจุดคัดกรองและจัดเจ้าหน้าที่ 2 คน วัดอุณหภูมิ ทางเข้า-ออก/ลิฟต์ ทุกอาคาร

– ทำความสะอาดห้องน้ำ/ลิฟต์ เป็นระยะ โดยเฉพาะช่วงเวลาก่อนเข้าทำงาน ก่อนพักเที่ยง และก่อนเลิกงาน โดยใช้น้ำยาฆ่าเชื้อ/ผลิตภัณฑ์ที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป

– เตรียมเจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ถุงมือยาง น้ำยาทำความสะอาด ถังขยะอันตราย ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

– ทำความสะอาดรถยนต์ราชการทุกคัน

– ติดสติกเกอร์สีเพื่อจำแนกผู้ที่ผ่านการคัดกรองในแต่ละวัน

– ก่อนไปทำงาน ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล เพื่อใช้สำหรับตนเองและเพื่อนร่วมงาน

– หากบุคลากรพบว่าตนเองมีอาการป่วย ควรหยุดพักรักษาตัวอยู่ที่บ้าน หรือหากมีเหตุจำเป็นให้ต้องไปทำงาน ควรสวมหน้ากากอนามัย

– หากสังเกตเห็นเพื่อนร่วมงานมีอาการไอ จาม ผิดปกติ ให้แจ้งผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

– ดำเนินการพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดตามวงรอบ

มาตรการที่ 2 (การส่งต่อ)

– จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวัง/ติดตามสถานการณ์ โดยทำงานร่วมกับหน่วยงานสาธารณสุขเพื่อควบคุมพื้นที่

– เมื่อตรวจพบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ ให้ส่งต่อโรงพยาบาลใกล้เคียงที่ประสานการปฏิบัติไว้แล้ว

– ปิดสถานที่ที่พบผู้เข้าข่ายติดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค

มาตรการที่ 3 (การดูแล เฝ้าระวัง)

– ลดการปฏิบัติงานในสำนักงาน

– จัดกลุ่มผู้ปฏิบัติงานกลุ่มละ 3 คน ผลัดละ 1 คนต่อกลุ่ม เพื่อปฏิบัติงานที่สำนักงาน ส่วนอีก 2 คน ให้ปฏิบัติหน้าที่และประสานงาน/ส่งงาน ผ่านทางระบบออนไลน์

– เหลื่อมเวลาการปฏิบัติงาน

– จัดทีมจิตอาสาเฝ้าระวัง ประสานการดูแล และเฝ้าระวังป้องกัน

เลขาธิการ กพฐ. กล่าวเพิ่มเติมว่า จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือประกาศเพิ่มเติม จะแจ้งให้ทราบต่อไป

ศนท.สพฐ./รายงาน

ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ รับการประเมินสัมฤทธิผลผู้อำนวยการเขตพื้นที่ ในระยะเวลา ๑ ปี

พฤ, 19/03/2020 - 08:26

วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผอ.สพป.ระยอง เขต ๒ พร้อมบุคลากรในสังกัด ให้การต้อนรับคณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี โดยมี นายเต็ม เสืออ่ว ผอ.สพป.ชลบุรี เขต ๑ ปฏิบัติหน้าที่ประธานคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำเขตตรวจราชการที่ ๘ นายกำพล กระมล อดีต ผอ.สพป.สระแก้ว เขต ๒ กรรมการ และนายสุพรรณ หารธุจิต ผอ.สพป.ระยอง เขต ๑ เลขานุการ ซึ่งเป็นการนำเสนอผลการปฏิบัติงานรอบระยะเวลา ๙ เดือน และมีสถานศึกษาในสังกัดมาจัดนิทรรศการแสดงผลงานในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ๑ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒

 

รองผู้อำนวยการ สพม.3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.พระนครศรีอยุธยา

พฤ, 19/03/2020 - 08:26

วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.อมรรัตน์ โสธารัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตฯ ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจ พร้อมทั้งให้ความรู้เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID 19) ให้แก่ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนลาดชะโดสามัคคี จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนายณพงศ์ เลื่อมใส ผู้อำนวยการโรงเรียนลาดชะโดสามัคคี พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลพื้นฐาน ตลอดจนนำเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ อาคารเรียน และแหล่งเรียนรู้โดยรอบ

สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมใจต้านภัย COVID – 19

พฤ, 19/03/2020 - 08:26

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการ Big Cleaning Week เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด มีความตระหนักในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และร่วมกันทำความสะอาดสถานที่ทำงาน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ในการทำงาน และจุดเสี่ยงต่างๆ เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้มอบหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกกลุ่มงาน เพื่อการดูแลรักษาตนเองและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการ เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ฆ่าเชื้อโควิด-19

พฤ, 19/03/2020 - 08:25

วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 15.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี นำคณะบุคลากร สพป.สิงห์บุรี ทำความสะอาดเช็คล้างบริเวณต่างๆ ของสำนักงาน เน้นการเช็ดล้างทำความสะอาดบริเวณจุดสัมผัสร่วม เช่น ราวบันได มือจับประตู หน้าต่าง โต๊ะทำงาน โทรศัพท์ พัดลม ตู้เก็บเอกสาร ห้องน้ำ ห้องประชุม เป็นต้น เพื่อร่วมใจต้านภัยโรคติดเชื้อไวรัส COVID-2019 ที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ พร้อมกำชับให้ทุกคนติดตามสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆและการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่ง สพป.สิงห์บุรี มีมาตรการป้องกันเชือ้ไวรัส COVID-19 โดยการตั้งเจลแอลกอฮอล์ล้างมือหน้าประตูทางเข้าสำนักงาน และกำชับให้บุคลากรทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนเข้าสำนักงาน

สพป.เชียงราย เขต 1 วัดและประเมินผลศูนย์การเรียนรู้โดยบุคคลและบ้านเรียน

พฤ, 19/03/2020 - 08:25

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายบุญล้อม โสภาพรม รอง ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานคณะกรรมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนโดยบุคคลและการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อตรวจสอบ กำกับ ติดตาม วัดผลการประเมินผล และรับรองผลการจบการศึกษาให้กับผู้ขออนุญาตจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ บ้านเรียนเกื้อกูล(บ้านเด็กพิการ) บ้านเรียนวัชรา บ้านเรียนเมธาวี บ้านเรียนมาร์ติน และศูนย์การเรียนแสงธรรมแห่งความหวัง ณ ห้องประชุมพญามังราย สพป.เชียงรายเขต 1 ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่2) พ.ศ.2545 ประกาศใช้ การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเป็นสิทธิโดยถูกต้องตามมาตรา 12 ที่ให้ครอบครัวจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานได้ เป็นทางเลือกของครอบครัว ที่ประสงค์จะจัดการศึกษาให้กับบุตรเอง หากไม่ประสงค์จะส่งลูกเข้าโรงเรียน ตามสิทธิที่ครอบครัวได้รับโดยถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติฯ มาตรา 12 สิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวนี้ เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยสิทธิการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ.2547 และกฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2554 และพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

ประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563

พฤ, 19/03/2020 - 08:25
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน เข้าร่วมประชุม “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 ณ ห้องประชุมภูชี้ฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เพื่อรับฟังข้อราชการ จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

 

สพป.เชียงราย เขต 1 เปิดฝึกประสบการณ์การทำงาน นิสิตปริญญาโท มหาวิทยาลัยพะเยา

พฤ, 19/03/2020 - 08:24

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 บรรยายพิเศษในเรื่องการสร้างกระบวนทัศน์ให้สู่การเป็นผู้บริหาร และการสร้างอุดมการณ์และเกียรติภูมิของผู้บริหารในการพัฒนา ให้กับนิสิตระดับปริญญาโท วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยาในการ ฝึกประสบการณ์ด้านการบริหารการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการศึกษาและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการวิชา การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้องประชุมพวงทอง สพป.เชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

 

ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563

พฤ, 19/03/2020 - 08:24
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 3/2563 เพื่อหามาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโคนา 2019 (COVID -19 ) ในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจอมกิตติ  ชั้น 3  ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานการประชุม/น.ส.กาญจนา  ธรรมอสน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.เชียงราย เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้าข่าว สพฐ.” ครั้ง 11/2563

พฤ, 19/03/2020 - 08:24

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ดร.สมบูรณ์ ธรรมลังกา ผอ.สพป.เชียงราย เขต 1 เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม บุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ร่วมรับฟังรายการพุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับมอบนโยบายการศึกษา ข้อราชการ และแนวทางการจัดการเรียนรู้ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และติดตามมอบหมายให้ส่วนราชการในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 1 ดำเนินการตามแนวทาง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมมอบหมายนโยบายและแนวทางการปฎิบัติที่สำคัญได้แก่ มาตรการป้องกัน เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 กำหนดรณรงค์ทำความสะอาดสำนักงาน Big Cleaning day โดยใช้น้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค การติดตามความพร้อมการดำเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้นวัตกรรมการประชุมทางไกลเพื่ออำนวยความสะดวกและมีส่วนช่วยในการควบคุมปัญหาสุขภาพ ในประชากรระบาดวิทยา และประกาศนโยบายและเจตจำนงการขับเคลื่อนคุณธรรมของ สพป.เชียงราย เขต 1 ประจำปี 2563 เน้นยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริตและจิตอาสา เป็นต้น ณ ห้องประชุมพวงเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 1 อ.เมือง จ.เชียงราย

#สพป.เชียงราย เขต 1 ประเมินผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี ในพื้นที่อำเภอเวียงชัย

พ, 18/03/2020 - 16:54

วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายปริญญา ณ วันจันทร์ รอง ผอ.สพป.ชร เขต 1 พร้อมด้วย นายทองปอนด์ สาดอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษาและ นายผจญ กุณา ผอ.ร.ร.บ้านดู่ (สหราษฏร์พัฒนาคาร) คณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผล การปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา ตามตัวชี้วัด (Key performance indicators) ในระยะเวลา 1 ปี เพื่อประเมิน ว่าที่ร้อยตรีหญิง ทิชากร ไชยชมภู ผอ.ร.ร.บ้านร่องห้า ต.ผางาม และ ดร.วรกมล สุตะวงค์ ผอ.รร.บ้านสมานมิตร ต.ดอนศิลา โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนสมาคมผู้บริหารอำเภอเวียงชัย พร้อมทั้งคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ได้ร่วมให้กำลังใจ และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการ ทั้งสองโรงเรียน ณ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย 

สพป.กำแพงเพชร เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือบ้านนักเรียนไฟไหม้

พ, 18/03/2020 - 16:53

วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ โรงเรียนบ้านหนองแดน ดร.อรชร  ปราจันทร์  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากำแพงเพชร เขต 1 นายสถาพร รามสูต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เดินทางไปมอบเงินและสิ่งของเครื่องใช้อุปโภคบริโภคเพื่อเป็นการช่วยเหลือนักเรียนที่บ้านประสบอัคคีภัย ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับครอบครัวนักเรียน ซึ่งเป็นบ้านพักอาศัยของนักเรียน คือ เด็กชายอานนนลัด พิลึก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหนองแดน จึงทำให้ของมีค่าทั้งหมดเสียหายในการนี้ นางภวาสุ แพงสี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแดน พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วที่บ้านเลขที่ 412 หมู่ที่ 2 ตำบลโกสัมพี อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

สพป.พัทลุง เขต ๑ รวมพลังจัด Big Cleaning Day ต้าน COVID 19

พ, 18/03/2020 - 16:53

สพป.พัทลุง เขต ๑ รวมพลังจัด Big Cleaning Day ต้าน COVID 19
………………………………..
วันนี้เวลา 09.00 น. (18 มีนาคม 2563) นายสุนาจ แก้วสุข ผอ.สพป.พัทลุง เขต ๑ จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ต้านไวรัส COVID 19 ขึ้น ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต ๑
นายสุนาจ กล่าวว่า จากสถานการณ์ ไวรัสโคโรน่า 2019 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลกนั้น รวมถึงประเทศไทยด้วยนั้น ในส่วนของ สพป.พัทลุง เขต ๑ ได้มีมาตรการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่มาตลอด พร้อมทั้งให้ติดตามข้อมูลข่าวสารเป็นระยะ นอกจากนี้ได้ขอความร่วมมือจากทุกคนในการดำเนินการควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสดังกล่าวอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และเพื่อเพิ่มความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ สำนักงานของเรายังได้จัดให้มีจุดการล้างมือด้วยเจลฆ่าเชื้อโรคหลายจุด เช่น จุดการลงเวลามาปฏิบัติราชการ จุดบริเวณหน้าห้องประชุม ห้องน้ำ และตามจุดของแต่ละกลุ่มมงานด้วย
นอกเหนือจากมาตรการดังกล่าวแล้ว ทุกวันศุกร์ของสัปดาห์เราจะจัดให้มีการ Big Cleaning Day ในพื้นที่ส่วนต่าง ๆ ที่จับประตู และในส่วนที่ต้องสัมผัสบ่อย ๆ ตลอดจนยานพาหนะของสำนักงาน เพื่อให้แน่ใจว่าบุคลากรทุกคนได้ทำงานในสภาพแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัยตลอดเวลา

ประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12

พ, 18/03/2020 - 16:52
วันที่ 17 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ คัดเลือก คัดสรร ผู้รับพระราชทานทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 12 ประจำปี 2563 จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมพวงแสด ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ตัวแทนภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในปีนี้มีนักเรียนที่มี่คุณสมบัติเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 17 คน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของระดับจังหวัด จำนวน 5 คน/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

หน้า