หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 31 นาที ก่อน

ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกระเวียง ในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน”

พ, 18/03/2020 - 16:52

18 มีนาคม 2563 นายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผอ.สพป.ศรีสะเกษศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมด้วย นางสาวพีระพรรณ ทองศูนย์ รองผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 4 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครู นักเรียน และพี่น้องประชาชนกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ร่วมพิธีมอบบ้านให้กับเด็กหญิงสิริวิมล แก้วลอย นักเรียนชั้นป.4 โรงเรียนบ้านโคกระเวียง ที่ได้รับคัดเลือกในโครงการ “จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ ซ่อมสร้างบ้านให้กับนักเรียน” ณ บ้านโคกระเวียง ต.ขุนหาญ อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ โดยได้รับเกียรติจาก นายคมป์ สังข์วงษ์ นายอำเภอขุนหาญ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับนักเรียนและผู้ปกครองในครั้งนี้พร้อมทั้งมอบเกียติบัตรให้กับผู้ให้การสนับสนุนและนักการภารโรงนายช่างจากโรงเรียนในกลุ่มโรงเรียนน้ำตกห้วยจันทน์ ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่นในอำเภอขุนหาญทุกท่านค่ะ

“รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563”

พ, 18/03/2020 - 16:52

วันพุธ ที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา มอบหมายให้นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย/ศูนย์ และศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม “รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563” เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่าง มีคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

รักษาการ ผอ.สพม.36 ให้โอวาทแก่ นิสิต ม.พะเยา

พ, 18/03/2020 - 16:51
วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 2 รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 เป็นประธานในการต้อนรับ และให้โอวาทแก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการบริหารการศึกษา สาขาการบริหารการศึกษา จำนวน 11 ราย ประกอบไปด้วย นักศึกษาหลักสูตร การศึกษามหาบัณฑิต (ป.โท) จำนวน 7 ราย และนักศึกษา หลักสูตร การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (ป.เอก) จำนวน 4 ราย โดยเข้าฝึกประสบการณ์ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 ระหว่างวันที่ 18 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อพัฒนาสมรรถภาพการบริหารสถานศึกษา และการบริหารการศีกษา ทั้งด้านความรู้ เทคนิควิธี คุณลักษณะของผู้บริหาร โดยมีผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มเป็นพี่เลี้ยงในการฝึกประสบการณ์ /น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ภาพ-ข่าว

 

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ.

พ, 18/03/2020 - 16:43

เพื่อให้การดำเนินการเรื่องการรับนักเรียนและแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีแนวปฏิบัติที่ถูกต้อง
สพฐ. ขอยกเลิกหนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04188/ว 269 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2563 และ หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/0ว 1150 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2563
และให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว1181 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563

ซักซ้อมความเข้าใจการปิดสถานศึกษาและการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ของ สพฐ. 

ช่วยเหลือนักเรียนยากจน

พ, 18/03/2020 - 15:40

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563   ดร.เจริญ ราชโสภา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2 มอบหมายให้นางกมลทิพย์ ประชานันท์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ผู้บริหาร คณะครู โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม  อ.นิคมน้ำอูน  จ.สกลนคร  ลงพื้นที่เพื่อนำสิ่งของ เครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมด้วยเงิน  ช่วยเหลือเด็กนักเรียน คือ เด็กหญิงอริศลา  แสงคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และเด็กชายเกียรติศักดิ์  แสงคำ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเด็กทั้งสองคนพักอาศัยอยู่กับตายายในกระท่อมกลางทุ่งนา พ่อแม่แยกทางกัน  ส่วนตาก็ป่วยนอนในบ้านหลังน้อยนิด โดยปราศจากไฟฟ้า ห้องน้ำ ห้องส้วม อาศัยน้ำในลำห้วยใช้ในชีวิตประจำวัน….ชุลีพร/ภาพ/ข่าว

 

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 และร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19)

พ, 18/03/2020 - 15:39

วันที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่ สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งได้สรุปนโยบายต่างๆ จากการรับชมรายการ เพื่อขับเคลื่อนภารกิจในการปฏิบัติงาน และข้อมูลข่าวสารทางการศึกษาของ สพป.ยโสธร เขต 2

และร่วมกันสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกัน ‘ไวรัสโคโรน่า’ (COVID-19)
ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

        

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมBig Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙

พ, 18/03/2020 - 15:39

วันที่  ๑๘  มีนาคม  ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี สุพจน์  บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวเปิดกิจกรรม Big Cleaning Day โดยมี นายปริญญา นวลรักษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้างในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙ ( COVID – ๑๙) ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยมีการมอบหน้ากากอนาอนามัย น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อโรค พร้อมอุปกรณ์ในการทำความสะอาด เพื่อทำความสะอาดบริเวณโต๊ะทำงาน อุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานของตนเอง และร่วมกันทำความสะอาดบริเวณอาคารสำนักงาน และอาคารประกอบ อาคารโดมอเนกประสงค์ ห้องน้ำ และบริเวณโดยรอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒

สพม.28 เยี่ยมชมการมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

พ, 18/03/2020 - 15:16

วันพุธที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) พร้อมด้วยนายวสิษฐ์ สมจิตศรีปัญญา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ-ยโสธร) เยี่ยมชมการมอบตัวเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ

 

 

 

สพป.สระบุรี เขต ๒ รวมพลังร่วมคิด กลั่นกรองนโยบายและแนวทางเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ “ห้องเรียนคุณภาพ” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

พ, 18/03/2020 - 15:15

** วันอังคารที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกรั่นกรองนโยบายและแนวทางในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ “ห้องเรียนคุณภาพ” โดยมี นายเล็ก ทาเพชร, นางสาวอุทุมพร แจ่มเมือง รองผู้อำนวยการ สพป.สระบุรี เขต ๒, ผู้อำนวยวการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเเทศก์ทุกท่าน และผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งร่วมกันคิดพิจารณา โดยแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่ม ๔ ประเด็น แล้วนำมาร่วมกันวิเคราะห์ ณ ห้องประชุมแสงเทียน อาคารอนุศิลป์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ ทั้งนี้ ผู้จัดประชุมได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลล้างมือไว้บริการผู้เข้าประชุมดังกล่าวด้วย เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า COVID-19

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 แสดงความยินดีกับโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) ตัวแทนระดับจังหวัด เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ระดับภาค

พ, 18/03/2020 - 15:15

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายนันทพงศ์ รัตนเสริมพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวทะเล(ผ่องประชาสรรค์) อ.บำเหน็จณรงค์ คณะครู นักเรียน ได้เข้ากราบขอพรนายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ  ประจำปี พ.ศ.2563 ระดับจังหวัด ประเภททีมหญิงล้วน ระดับประถมศึกษา ได้เป็นตัวแทนเข้าประกวดแข่งขันในระดับภาค(คณะสงฆ์ภาค 11)  โดยท่าน ผอ.เขตฯได้กล่าวแสดงความยินดีและชื่นชมลูกๆนักเรียน ,ครูผู้ฝึกสอน ,ผู้บริหารโรงเรียน และขอบคุณ อวยพรขอให้ทีมประสบผลสำเร็จนำความภาคภูมิใจกลับมาให้โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาต่อไป

 

บุคลากร สพป.ชม.2 ชมรายการพุธเช้าฯ ปลอดโควิด 19

พ, 18/03/2020 - 15:15

วันที่ 18 มีนาคม 2563  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 หลังจากนั้นเป็นการประชุมทีมบริหารองค์กรประจำสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดำเนินงาน มอบนโยบายและวางแผนการปฏิบัติราชการต่อไป ณ ห้องคชสาร ศูนย์ประชุมทางไกลในองค์กร สพป.เชียงใหม่ เขต 2 โดยก่อนเข้าห้องประชุมทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยและใช้เจลล้างมือ เพื่อเป็นการป้องกัน ไวรัสโควิด 19 และเป็นมาตรการของ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 ที่บุคลากรทุกคนต้องปฏิบัติทุกครั้ง

เขตตรวจราชการที่ ๑๓  ประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ 

พ, 18/03/2020 - 15:15

วันอังคารที่  ๑๗  มีนาคม  ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น.  นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต ๑  ประธานกลุ่มพื้นที่การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ ๑๓   เป็นประธานการประชุมเพื่อปรึกษาหารือข้อราชการ   ในเขตตรวจราชการที่ ๑๓    เพื่อให้การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย   มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์   สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

สพป.สระบุรี เขต ๒ ไม่นิ่งนอนใจ ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกัน COVID-19

พ, 18/03/2020 - 15:14

เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรน่า COVID – 19 โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอุทัย สังข์วงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ให้การสนับสนุนอุปกรณ์และบุคลากร นายจุมพต  แก้วศรี  ครู โรงเรียนอนุบาลหนองแคฯ ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกสำนักงานและทุกอาคาร โดยมี นายเล็ก ทาเพชร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒ คอยกำกับดูแล.. ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต ผอ.รร.บ้านห้วยนา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ++

พ, 18/03/2020 - 15:14

<<<<วันพุธ   ที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 นายสุภาพ กาวิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาตามตัวชี้วัด (Key Performance Indicators ) ในระยะเวลา 1 ปี ( รอบ 6 เดือนหลัง )   ราย  นายสุวพิชญ์ ไกรภพเจริญจิต ผอ.รร.บ้านห้วยนา  อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน  โดยมีนายเดช พรรณบุตร ผู้ทรงคุณวุฒิ และนายปุรเชษฐ์  มธุรส  ผอ.โรงเรียนเขตพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ปฏิบัติหน้าที่กรรมการประเมิน  //ขอบพระคุณภาพจากท่านผอ.ดารารัตน์  ผิวผันค่า// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพม.35 ประเมิน “สายผู้บริหารสถานศึกษา” ครั้งที่ 1

พ, 18/03/2020 - 13:33

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ลงพื้นที่ประเมินตามสถานที่ปฏิบัติงานจริง ในวันที่ 18 มีนาคม 2563

นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 นำคณะกรรมการฯ ประเมิน สายผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดจังหวัดลำพูน กลุ่มสหวิทยาเขตจามเทวี , หริภุญชัย และศรีวิชัย ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร ลำพูน

วัชรี  สิทธิวงศ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ /ภาพ

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ร.ร.ศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19 จัดประชุมผู้ปกครองกลางแจ้ง ป้องกัน COVID-19

พ, 18/03/2020 - 13:33

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ดร.จิตติศักดิ์  นามวงษา  ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย เปิดเผยว่า โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการรับมือกับสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) โดยรับมอบตัวนักเรียน และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับผู้ปกครองนักเรียน บริเวณลานกลางแจ้งหน้าเสาธง ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกและไม่แออัด แทนการประชุมในห้องประชุมของนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SC (วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์) MEP (Mini English Program) และห้องเรียนกีฬา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนกว่า 90 คน

………………………………………..

ขอขอบคุณข้อมูลจาก ดร.จิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา สพม.19

 

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.”ครั้งที่ 11/2563

พ, 18/03/2020 - 13:33

วันที่ 18 มีนาคม 2563 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการและบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการพุธเช้า…ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2563 ประจำวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมทางไกล (Video Conference) สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 เพื่อรับทราบข้อราชการนำสู่การปฏิบัติจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

รับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหารฯและศึกษานิเทศก์ ( 18 มีนาคม 2563)

พ, 18/03/2020 - 13:32

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต พร้อมคณะ ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชุมผ่านระบบ VDO Conference เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รับทราบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ส่งตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน อย่างทั่วถึงทุกภาคทุกพื้นที่

พร้อมกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหารฯ และศึกษานิเทศก์ เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 3 สพป.ลำพูน เขต 2

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 ผ่านระบบ Video Conference

พ, 18/03/2020 - 13:32

เมื่อวันพุธที่ 18 มีนาคม 2563 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายพันท์ คำพรรษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 นางรุ่งทิพย์ ทาวดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2563 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลินสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

 

++สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมประชุมคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ++

พ, 18/03/2020 - 13:32

<< วันพุธที่ 18 เดือนมีนาคม พ.ศ.2563  เวลา 09.00  นายชนธัญ  ติ๊บเมืองมา  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 โดยมีนายธนาวัฒน์  คำราช  รองศึกษาธิการจังหวัดลำปาง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุม   ณ  ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชั้น 2// ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน  /+++

หน้า