หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 22 นาที ก่อน

สพป.เลย เขต ๒ รับการศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ จาก สพม.เขต ๒๓(สกลนคร)

อา, 16/06/2019 - 19:03

วันศุกร์ที่ ๑๔  มิถุนายน  ๒๕๖๒ เวลา  ๑๔.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมรวมใจ ๒ อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒พร้อมด้วยบุคลากร  ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ (สกลนคร) ซึ่งนำบุคลากรสำนักงานเขตฯ จำนวน ๔๐ คน มาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา(องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบ เพื่อเป็นการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร ให้เป็นบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรแบบมีส่วนร่วม นำโดย นางจริยา  ปารีพันธ์ รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓ เริ่มต้นจากการแสดงประกอบเพลงสุจริตดีที่เลย ๒  บุคลากรทั้ง ๒ เขต ขับร้องเพลงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญญาเขตคุณธรรมนำสู่เขตสุจริต ขับร้องเพลงภูมิแผ่นดิน นวมินทร์มหาราชา  เพลงสรรเสริญพระบารมี  ผอ.สพป.เลย เขต ๒ กล่าวต้อนรับและกล่าวถึงการดำเนินงานเขตพื้นที่การศึกษาองค์กรคุณธรรมที่ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง  รอง ผอ.สพม.เขต ๒๓ แจ้งวัตถุประสงค์ของการมาศึกษาดูงาน  การนำเสนอโครงงานคุณธรรมของบุคลากรแต่ละกลุ่มของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานระหว่างทั้ง ๒ เขต เพื่อนำสิ่งที่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับใช้ตามบริบทในการที่จะขับเคลื่อนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (องค์กรคุณธรรม) ต้นแบบให้เป็นรูปธรรมต่อไป

ผอ.สพป.เลย เขต ๒ เปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

อา, 16/06/2019 - 19:02

วันพฤหัสบดีที่  ๑๓  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านปวนพุ  อำเภอหนองหิน   นายพลชัย  ชุมปัญญา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด  ซึ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่อำเภอหนองหิน รวม ๕ โรงเรียน  รวมทั้งสิ้น  ๖๐  คน  เนื่องจากปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาสำคัญที่มีผลกระทบและเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้กำหนดให้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เป็นวาระแห่งชาติ ในส่วนกระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบแผนที่ ๓ คือ แผนการสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา การอบรม จัดขึ้นเพื่อให้ลูกเสือที่ผ่านการอบรมมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ด้านห่างไกลยาเสพติด คือ รู้จักหลีกเลี่ยง ป้องกันตนเองให้ห่างไกลยาเสพติด มีส่วนร่วมเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา รวมทั้งชุมชนภายนอกสถานศึกษา  ซึ่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตฯ กล่าวว่า  ในปัจจุบันสังคมของเรามีสิ่งต่าง ๆ ที่จะมาชักจูง เหนี่ยวนำไปในทางที่ไม่ดีที่เสื่อม โดยเฉพาะปัญหา ยาเสพติด เป็นปัญหาสำคัญและเป็นบ่อเกิดในการทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เด็กนักเรียนในวัยระดับมัธยมศึกษา เป็นวัยที่ล่อแหลมต่อความเสี่ยงเหล่านี้ ถ้าเราสามารถครองตนด้วยการใช้สติไม่ให้หลงผิดไปในทางที่เสื่อม เราก็จะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้   เมื่อมาอยู่ค่ายพักแรมสิ่งที่จะฝากคือ ขอให้ทุกคนมีความอดทน มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ มีระเบียบวินัยเคารพกฎ กติกา และมีความสามัคคี และเราก็จะสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์และออกจากค่ายลูกเสือไปด้วยความภาคภูมิใจและสง่างาม กลับจากค่ายไปนำพาพี่ ๆ เพื่อน ๆน้อง ๆ ได้ปฏิบัติกิจกรรมที่เราได้อบรมไปให้เกิดความสำเร็จอย่างยั่งยืน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ

อา, 16/06/2019 - 19:02

วันที่ 14 มิถุนายน 2562  นายนิวัฒน์  แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบหมายให้ นายวรายุทธ   ทวีลาภ ศึกษานิเทศก์, น.ส.สุภณิตา ยุพากิ่ง ผอ.กลุ่มอำนวยการพร้อมจิตอาสา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และประธานสวนพฤษศาสตร์ โรงเรียนในสังกัด สพป.ชย.3 นำโดย นายประสิทธิ์  ศิริตานนท์ ผอ.โรงเรียนอนุบาลเทพสถิต เข้าร่วมกิจกรรมบำรุง”ป่ารักษ์น้ำโล่ใหญ่ชัยภูมิ” โครงการ 1 จังหวัด 1 สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายณรงค์  วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน และนำข้าราชการ จิตอาสา ประชาชนร่วมปลูกป่า ณ  บริเวณเขตอุทยานแห่งชาติ ตาดโตน

จังหวัดชัยภูมิ

สพม.39 ร่วมประชุมสัมมนาการเชื่อมโยงเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ

อา, 16/06/2019 - 19:01

วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด จังหวัดพิษณุโลกร่วมการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ผลิตและพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศตอบสนองความต้องการของภาคผู้ใช้กำลังคน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน จึงจัดประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมมอบนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษา ระดับ สพฐ.กับระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศ ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ศึกษาธิการภาคเหนือ 17 ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทั่วประเทศ 42 แห่ง ผู้อำนวยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด ผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 250 คน  ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล์ล โรงแรมอมรินทร์ลากูน อ.เมือง จ.พิษณุโลก

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย

อา, 16/06/2019 - 19:01

วันที่  15  มิถุนายน  2562  ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูปฐมวัย  พี่เลี้ยงประจำศูนย์  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต  2  จำนวน  125  คน  เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล  หลักสูตรสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย  ณ ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  การอบรมครั้งนี้ระหว่างวันที่ 15 – 17  มิถุนายน  2562  ซึ่ง สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นศูนย์ปลายทางในการอบรมด้วยระบบทางไกลผ่านสถานีโทรทัศน์เพื่อการศึกษา  DLTV  ช่อง  15  และอินเทอร์เน็ต   และ  สสวท.  เป็นวิทยากร ให้การอบรม  ณ  ต้นทาง

สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

อา, 16/06/2019 - 19:00

 วันที่ 14  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน ในพื้นที่อำเภอคอนสวรรค์  ณ โรงเรียนบ้านนาฮี /บ้านนาโจด/บ้านหนองโนน้อยและสหราษฎร์นุเคราะห์   และได้เยี่ยมชมห้องเรียน  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  พร้อมให้คำชี้แนะ

 

สพป.สิงห์บุรี เป็นศูนย์อบรมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์

อา, 16/06/2019 - 19:00

 

อบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยี และสะเต็มศึกษา
กลุ่มนิเทศและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี โดยนายวิจิตร บัวใหญ่ ศึกษานิเทศก์ สพป.สิงห์บุรี  ดำเนินการจัดการอบรมครูและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยระบบทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย หลักสูตรที่ 4 การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ผ่านระบบทางไกลและระบบออนไลน์ ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2562วัตถุประสงค์ของการอบรม  1. เข้าใจความหมายและความสำคัญสะเต็มศึกษา รวมถึงกระบวนการออกแบบเชิงวิศวกรรม

  1. เข้าใจสาระที่ควรเรียนรู้ประสบการณ์สำคัญ และสภาพที่พึงประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560
  2. เข้าใจแนวทางจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัยจากตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้
    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย 3 – 5 ปี อย่างมีคุณภาพด้วยการจัดประสบการณ์เรียนรู้วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษาในระดับปฐมวัย ซึ่งสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สสวท) ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการทางสติปัญญา ร่างกาย สังคม และอารมณ์จิตใจ สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์เกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ให้มีความรู้และทักษะความสามารถ ที่เป็นฐานในการพัฒนาประเทศ รวมถึงการปูพื้นฐานทักษะในศตวรรษที่ 21 และปลูกฝังให้เด็กมีเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา อันจะส่งผลให้เด็กสนใจใฝ่รู้และประกอบอาชีพด้านวิทยาศาสตร์ที่พร้อมการแข่งขันทางเศรษฐกิจต่อไป ซึ่งเป็นการพัฒนาครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ทั่วประเทศอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายความร่วมมือโดยจัดอบรมทางไกล โดยให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรีเป็นศูนย์การอบรมทางไกล ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนและครูปฐมวัย จำนวน 15 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี 2. โรงเรียนวัดพรหมสาคร 3. โรงเรียนวัดโบสถ์ อำเภออินทร์บุรี 4. โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงห์บุรี 5. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี 6. โรงเรียนอนุบาลท่าช้าง 7. โรงเรียนอนุบาลค่ายบางระจัน 8. โรงเรียนอนุบาลบางระจัน 9. โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี 10. โรงเรียนชุมชนวัดกลางท่าข้าม 11. โรงเรียนอินทโมลีประทาน 12. โรงเรียนวิจิตรศึกษา 13. โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 14. โรงเรียนพระกุมารเยซูสิงห์บุรี และ 15. โรงเรียนอุดมทรัพย์ รวมจำนวน 111 คน และครูพี่เลี้ยงประจำศูนย์ 7 คน รวมทั้งสิ้นจำนวน 118 คน

สพฐ. จับมือ สอศ. เดินหน้าเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา

ศ, 14/06/2019 - 15:04


วันที่ 14 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) พร้อมด้วย นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (เลขาธิการ กอศ.) ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา” พร้อมมอบนโยบายการเชื่อมโยงการศึกษาระดับ สพฐ. กับระดับ สอศ. เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนของประเทศไทย โดยมี นายสุรชัย มณีประกร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก กล่าวต้อนรับ และนายอรรถพล สังขวาสี ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวรายงาน รวมถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศึกษาธิการจังหวัด หอการค้าจังหวัด และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า จุดประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ลงนามความร่วมมือเพื่อบูรณาการการทำงานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 เพื่อให้การจัดการศึกษาระหว่างระดับอาชีวศึกษา กับระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเชื่อมโยงกันทั้งด้านการบริหาร ข้อมูล การเรียนการสอน การแนะแนวสายอาชีพ ความร่วมมือการจัดทวิศึกษา มีการบูรณาการเชิงบริหาร บูรณาการการเรียนการสอน และมีความเป็นเอกภาพน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. โดยในบันทึกข้อตกลงระหว่าง สพฐ. และ สอศ. ได้มอบหมายให้มีการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา ในวันนี้จึงได้มาประชุมร่วมกันเพื่อมอบนโยบายและแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาประกอบด้วย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา หน่วยงานการศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษา ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัด และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 250 คน

สำหรับการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา มีวัตถุประสงค์ในการพัฒนากำลังคนให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของแต่ละพื้นที่ รวมทั้งตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการและกลุ่มอุตสาหกรรมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ซึ่งในส่วนของ สพฐ. ได้มีการส่งเสริมการเรียนสายอาชีพของนักเรียนด้วยโครงการสานฝันอาชีพเด็กไทยก้าวไกลสู่สากล เพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง โดย สพฐ. ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำ โดยสถานศึกษาจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้รู้จักและค้นพบตัวเองผ่านการเรียนการสอนเสริมทักษะอาชีพที่หลากหลาย อาทิ การบูรณาการในรายวิชาพื้นฐาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติมแบบ Block Course และ Shopping Course กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และโครงงานอาชีพ เป็นต้น รวมทั้งการจัดกิจกรรมแนะแนวและให้นักเรียนได้ทำแบบวัดแวว วัดความถนัดทางอาชีพ และสร้างเสริมประสบการณ์อาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับอาชีพที่นำไปสู่การวางเส้นทางการศึกษาต่อ หรือการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

“สพฐ. เล็งเห็นว่าการขับเคลื่อนงานแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการมีงานทำอย่างต่อเนื่อง จะส่งผลให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นได้ค้นพบตัวเอง สามารถวางแผนการศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายทางสายสามัญและสายอาชีพอย่างมีเป้าหมาย และสามารถนำทักษะอาชีพเบื้องต้นที่ตกผลึกในตัวไปประยุกต์ใช้ในการประกอบสัมมาอาชีพเลี้ยงตนเองได้ต่อไป” เลขาธิการ กพฐ. กล่าว

ขณะที่นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กอศ. เสนอแนวคิดว่าการทำงานในครั้งนี้จะต้องใช้สะพานเชื่อมโยง 5 สาย เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จระหว่าง สพฐ. กับ สอศ. ได้แก่ สะพานที่ 1 สะพานของฝ่ายบริหาร ที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างผู้บริหาร สพฐ. ส่วนกลาง กับผู้บริหาร สอศ. หรือระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนกับผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวะ และผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษากับผู้อำนวยการเขตในแต่ละจังหวัด สะพานที่ 2 คือสะพานเชื่อมโยงระหว่างครูกับครู สะพานที่ 3 ให้เด็กเชื่อมโยงกันระหว่างเด็กกับเด็ก สะพานที่ 4 คือผู้ปกครองกับผู้ปกครองต้องเชื่อมโยงกัน มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน เพื่อทำให้เกิดทัศนคติที่ดี มีความเชื่อมั่นว่าเด็กที่มีโอกาสได้เรียนสายอาชีพตั้งแต่ต้นจะได้ค้นพบตัวตน เน้นสมรรถนะมากกว่าวิชาการอย่างเดียว และสะพานที่ 5 คือการเชื่อมโยงกับชุมชน ซึ่งการเรียนในวิทยาลัยหรือในโรงเรียนอาจจะเรียนทางทฤษฎีมากกว่า จึงต้องเชื่อมโยงกับชุมชนหรือสถานประกอบการต่างๆ ด้วย

ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการเสวนาเรื่อง “ความต้องการกำลังคนกับการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา” โดย นายบรรจง ดีเหลือ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 และนายวิรัช ตั้งประดิษฐ์ ประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 รวมถึงการบรรยาย “การจัดทำหลักสูตรเชื่อมโยงการศึกษาสายอาชีพ” โดย ดร.เกษศิรินทร์ สุวรรณสุนทร ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการแนะแนว สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สพฐ. และนายสมศักดิ์ เลิศรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสรรทวิทยาคม และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 38 นอกจากนั้นยังมีการเสวนาโมเดลการเชื่อมโยงการจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพ ได้แก่ พิษณุโลกโมเดล และสุพรรณบุรีโมเดล และแบ่งกลุ่มแลกเปลี่ยนแนวทางการขับเคลื่อนการจัดทำหลักสูตรพื้นฐานโดยแบ่งตามภูมิภาค เพื่อสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนให้เป็นผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

อัจฉรา ข่าว

สพม.34 ประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา

ศ, 14/06/2019 - 14:11

วันที่ 14  มิถุนายน  2562 เวลา 09.00 น. นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 2 เดือน (มิถุนายน – กรกฎาคม 2562) ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4  เพื่อชี้แจงซักซ้อมความเข้าใจในการนิเทศติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามโครงการดังต่อไปนี้

  1. โครงการสำคัญตามพระราชดำริ

–          ติดตามตามพระบรมราโชบาย

–          ติดตามศาสตร์พระราชา

–          ติดตามยกระดับคุณภาพโรงเรียนคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริ (กพด.)

–          ติดตามโครงการจิตอาสา

–          ติดตามโครงการทุนการศึกษา และทุนเฉลิมราชกุมารี

  1. โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล

–          ติดตามโครงการโรงเรียนคุณภาพตำบล

–          ติดตามโครงการ Partnership

–          ติดตามโครงการประชารัฐ

–          ติดตามโครงการพื้นที่นวัตกรรม

–          ติดตามโครงการเรียนรวม

  1. โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการ

–          ติดตามงานหลักสูตร

–          ติดตามการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

–          ติดตามการอ่านคล่อง เขียนคล่อง สู่การพัฒนาทักษะการคิด

–          ติดตามการจัดการเรียนการสอน DLIT

–          ติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา

–          ติดตามการจัดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศ และโครงการ Boot Camp

–          ติดตามการพัฒนาครูคูปองครู

–          ติดตามกระบวนการนิเทศภายใน

–          ติดตามระบบอินเตอร์เน็ต

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ

–          ติดตามกลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต

–          ติดตามโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัด

–          ติดตามเครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้

โครงการธุรการครบวงจร

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการนิเทศบูรณาการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกนิเทศติดตามสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ตามแบบเครื่องมือนิเทศติดตามที่กำหนด ระหว่างวันที่ 17 – 30 มิถุนายน 2562

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

ศ, 14/06/2019 - 14:10

11 มิ.ย. 2562 เวลา 07.45 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านละหารมิตรภาพที่ 113 อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ร่วมรับนักเรียนที่เดินทางมาโรงเรียนและพบปะผู้ปกครอง หลังจากนั้นได้พบปะนักเรียนหน้าแถว ให้นักเรียนตั้งใจเรียน เชื่อฟังบิดามารตาและคุณครู เป็นเด็กดี และภาคบ่ายวันเดียวกัน ได้เดินทางตรวจเยี่ยมผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านกาหงษ์ และโรงเรียนบ้านแซะโมะ อ.สายบุรี ได้เน้นย้ำให้ช่วยกันคิดค้นนวัตกรรมที่จะช่วยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ มีคุณธรรมจริยธรรม

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                 รายงาน
http://www.pattani3.go.th

สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ศ, 14/06/2019 - 14:07

11 มิ.ย. 62   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 5   ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2562 เป็นการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ดร.พรหมินทร์  ศรีหมื่นไวย   ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 5  ได้ชี้แจงถึงความสำคัญและเหตุผลของการประเมิน    มีผู้เข้ารับการประเมิน จำนวน  50  คน    ผ่านโทรศัพท์มือถือการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส

ประ

 

 

สพม.3 จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม”

ศ, 14/06/2019 - 14:06

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายสุรชาติ เครือศรี ผอ.สพม.๓ มอบหมายให้นายฉัตรชัย น่วมโพธิ์ รองผอ.สพม.๓ นำคณะบุคลากรในสำนักงาน จัดกิจกรรมจิตอาสาสพม.๓ เราทำดี ด้วยหัวใจ ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม ปลูกจิตสำนึกและค่านิยมต่อต้านการทุจริต ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพม.๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบััติ และปลูกฝังจิตอาสาแก่บุคลากรในหน่วยงาน ณ วัดเพลง (อุโบสถสีชมพู) และบริเวณโดยรอบสำนักงานฯ //ภาพโดย นางสาวพิไลพร ชมชื่น เจ้าหน้าที่ธุรการ รายงานโดย นางสายไหม ดาบทอง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 

สพป.ชย.เขต2การอบรมทางไกลโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี)

ศ, 14/06/2019 - 14:06

วันที่ 8 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ผ่านระบบทางไกล โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย (3-5ปี) หลักสูตร การจัดประสบการณ์การเรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีในระดับปฐมวัย โดยมีผู้เข้ารับการอบรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูปฐมวัย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) และสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 120 คน กำหนดอบรมระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ทั้งนี้ ได้ขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว โดยวิทยากรพี่เลี้ยงที่ได้รับการพัฒนาจาก สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งมี นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูปัญญา ศึกษานิเทศก์ เป็นผู้รับผิดชอบ

 

ประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ศ, 14/06/2019 - 14:06

วันพุธที่  ๑๒  มิถุนายน  ๒๕๖๒   เวลา  ๑๓.๐๐ น.   นายพิสิษฐ์  ชดกิ่ง   ผอ.สพป.นครราชสีมา  เขต ๑    เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา    ในการนี้  บุคลากรสำนักงานฯ   ได้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT)     ณ  ห้องประชุมราชพฤกษ์    สพป.นครราชสีมา  เขต ๑

 

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เดินหน้านโยบายนักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ ขับเคลื่อนโดยศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษา

ศ, 14/06/2019 - 13:27

11 มิ.ย. 2562 เวลา 09.00 น. นายเสกสรรค กอเส็ม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 3 เป็นประธานในการประชุมวางแผนกิจกรรมและนวัตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาโครงการอ่านออกเขียนได้ของโรงเรียนในสังกัด คิดหาวิธีการที่จะช่วยให้นักเรียนทุกคนต้องอ่านออกและเขียนได้คล่อง โดยให้ศูนย์เครือข่ายคุณภาพการศึกษาเป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนดำเนินการ หลังจากได้ดำเนินการในระยะหนึ่ง คณะผู้บริหารการศึกษาและศึกษานิเทศก์จะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินการต่อไป ณ ห้องประชุม สพป.ปัตตานี เขต 3

 

มนทิชา   แวซอเหาะ          ภาพ/ข่าว
ฟูซียะห์   มาแจ                รายงาน
http://www.pattani3.go.th

ผอ.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ให้กำลังใจการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนในสังกัด

ศ, 14/06/2019 - 13:26

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 พร้อมด้วยดร.สารภี เจริญรบ รองผู้อำนวยการฯ นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ ร่วมเป็นกำลังใจและกล่าวต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โรงเรียนบ้านนาใหญ่ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยโรงเรียนบ้านนาใหญา สังกัด สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ได้รับการคัดกรองจากกระทรวงศึกษาธิการ เข้ารับการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ด้านการศึกษา โดยมีคณะกรรมการจากกระทรวงศึกษาธิการ นำโดยนายสมจริง อินทรักเดช ผู้ทรงคุณวุฒิจากกระทรวงศึกษาธิการเป็นหัวหน้าคณะ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 แข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา++

ศ, 14/06/2019 - 13:25

^^^^  วันนี้  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1   ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยระดับเขตพื้นที่การศึกษา  โครงการรักษ์ภาษาไทย ประจำปี 2562   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสริมทักษะสมรรถนะความสามารถของผู้เรียนภาษาไทยและเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมด้านภาษาไทยเนื่องในวันภาษาไทย ประจำปี 2562  ณ  ห้องประชุม 1 ชั้น 3  สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1

///การแข่งขันทักษะภาษาไทย  ได้รับการสนับสนุนกรรมการตัดสินจากหน่วยงานราชการภายนอกประกอบด้วย วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน,โรงเรียนห้องสอนศึกษาฯ, โรงเรียนเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน เทศบาล 3 (แผนกประถมศึกษา),โรงเรียนอบจ.บ้านจองคำ รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยจากภายนอก คือ อาจารย์อารุณ  นรสีห์  กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

++โครงการทักษะภาษาไทย เกิดขึ้นเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่ 9  และน้อมนำพระราชกระแสรับสั่งของรัชกาลที่ 10 ให้ผู้เรียนเกิดความตระหนัก เห็นความสำคัญที่จะร่วมมือร่วมใจกัน ทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทยและเพื่อพัฒนาส่งเสริมความสามารถและทักษะด้านภาษาไทยของผู้เรียนและเป็นการสนองนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่จะจัดการแข่งขันสามรรถนะความสามารถทักษาด้านภาษาไทยระดับประเทศระหว่างวันที่ 21-23 กรกฏาคม 2562  ณ  โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ต  จังหวัดประทุมธานี

++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

ผอ.สพป.หนองคายเขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอล โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 5

ศ, 14/06/2019 - 09:03

วันพุธที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 15.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมด้วยนายวริทธิ จันทามี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีส่งมอบสนามฟุตบอล โครงการอลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง ปี 5 จาก บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ณ โรงเรียนชุมชนบ้านประโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี ดังกล่าว ในโอกาสนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้กล่าวต้อนรับพร้อมขอบคุณตัวแทนจาก บริษัทฯ ที่ได้มีความเมตตาและเล็งเห็นความสำคัญของการออกกำลังกายซึ่งทางโรงเรียนที่ยังขาดแคลนงบประมาณสนับสนุนในการปรับปรุงสนามฟุตบอล พร้อมกันนี้ นายสมศักดิ์ อรรถเสรีพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารพื้นที่ ตัวแทนภูมิภาค บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ได้เป็นตัวแทนบริษัทฯ มอบสนามฟุตบอลและได้รายงานความเป็นมาของโครงการฯ ว่า “โครงการ อลิอันซ์ อยุธยา สานฝันปันสนามฟุตบอลให้น้อง” เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมต่อเนื่องของ บมจ.อลิอันซ์ อยุธยา ประกันชีวิต ภายใต้วิสัยทัศน์ “ปันความรู้ สู่เด็กไทย” ในแนวคิด “Explore the Future With Us” ซึ่งเป็นแนวคิดหลักในการส่งเสริมเยาวชนในปีนี้เป็นปีที่ 5 ที่ผ่านมาได้ปรับปรุงสนามหญ้าจริงมาแล้ว 28 สนาม ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย ด้วยงบประมาณ 11.5 ล้านบาท ล่าสุดได้เข้าปรับปรุงสนามฟุตบอลโรงเรียนชุมชนบ้านประโค อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นสนามฟุตบอลที่นักเรียนและเยาวชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสนามศูนย์กลางการจัดแข่งขันกีฬาของชุมชนเพื่อเป็นการส่งเสริมความฝันของเด็กไทยที่มีใจรักกีฬาฟุตบอลทั้งยังส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนไทยหันมาเล่นกีฬา เพื่อเป็นการกระตุ้นให้ ประชาชน เยาวชน ส่วนราชการทุกภาคส่วน องค์กรต่างๆ ได้มาใช้สนามออกกำลังกายเพื่อส่งเสริมสุขภาพเป็นการผนึกพลังในการร่วมต่อต้านยาเสพติดและเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างครบวงจร อีกด้วย

ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562

ศ, 14/06/2019 - 09:03

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ในฐานะคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ร่วมประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1/2562 โดยนายพรหมพิริยะ กิจนุสินธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมศรีนครา ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดแข่งขันโครงการรักษ์ภาษาไทยฯ

ศ, 14/06/2019 - 09:01

วันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนชุมชนบ้านบัวพักเกวียน โดยมีตัวแทนนักเรียนจาก 5 ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในอันดับที่ 1-3 ของทุกกิจกรรม รวมกว่า 200 คน เข้าร่วมแข่งขันฯ ซึ่งมี 5 กิจกรรม ดังนี้ 1) กิจกรรมคัดลายมือ 2)เขี่ยนเรื่องจากภาพ 3) เขียนเรียงความ 4) แต่งคำประพันธ์ และ 5) รอบรู้วรรณคดี ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนตระหนักในการทำนุบำรุงส่งเสริมอนุรักษ์ภาษาไทย ส่งเสริมความสามารถและทักษะภาษาไทยของผู้เรียน รวมทั้งเผยแพร่ผลงานกิจกรรมด้านภาษาไทย

 

 

 

หน้า