หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 29 นาที ก่อน

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ร่วมกิจกรรมงานวิชาชีพ ประจำปี 2562

พฤ, 14/03/2019 - 14:19

วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายจรูญ แสนวิจิตร รอง ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรมวันวิชาชีพ ประจำปี 2562 โดยโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ดำเนินการจัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ที่เกิดจากการฝึกปฏิบัติจริงของนักเรียน จนทำให้นักเรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และนำไปสู่การมีอาชีพที่ยั่งยืน รวมทั้งเป็นการเผยแพร่กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ที่เป็นรูปธรรมของนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านไร่วิทยา อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ประชุมชี้แจงคณะกรรมการสอบประเมินด้วยข้อสอบปลายปี

พฤ, 14/03/2019 - 14:18

ดร.อนุศาสตร์ สอนศิลพงศ์ ผอ.สพป.ขอนแก่น เขต 2 พบปะคณะกรรมการสอบประเมินด้วยข้อสอบปลายปี เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจให้คณะกรรมการในการดำเนินการประเมิน เพื่อให้โรงเรียนใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามหลักสูตรนำไปใช้ในการสอบปลายปี นอกจากนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถนำผลการประเมินมาใช้ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม และสนับสนุนกระบวนการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนให้บรรลุมาตรฐาน ตัวชี้วัดสำคัญในหลักสูตรและเน้นให้ผู้เรียนใช้ทักษะการคิดขั้นสูงต่อไป ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิต สพป.ขอนแก่น เขต 2

ผอ.สพป.สิงห์บุรี ทำ MOU กับ ผอ.ร.ร. ที่ได้รับบรรจุและแต่งตั้งใหม่

พฤ, 14/03/2019 - 14:18

วันพฤหัสบดีที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 08.30 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี  เป็นประธานลงนาม MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สำหรับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 ในระยะเวลา 1 ปี   โดยคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสิงห์บุรี (กศจ.สิงห์บุรี) ได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี จัดทำ MOU บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งผู้อำนวยการสถานศึกษาจะต้องจัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ (Performance Agreement) เพื่อจะนำไปสู่การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงาน ในระยะเวลา 1 ปี มีข้อความระบุถึงการที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา จะปฏิบัติงานตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และยอมรับที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมินและวิธีการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่  ซึ่งมีผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งใหม่ ในสังกัด สพป.สิงห์บุรี  จำนวน 22 รายดังนี้

1. นายฐพัชร์ บุญเสริม    ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโสภา
2. นางสาวนริศรา มาลาศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดถอนสมอ
3. นายอนุพงษ์ คล้องการ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสิงห์
4 นายฐาปนวัฒน์ ชินบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสะอาดราษฎร์บำรุง
5 นางจุฑารัตน์ ปุณยชัยปรีดา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระปรางค์มุนี
6. นายธรรมสรณ์ สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
7. นางธัญญารัตน์ ทับทิม กลับดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชียกราก
8. นายสุรพล ประไกลวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ประสิทธิ์
9. นางสาวปาณิสรา น้อยศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเซ่าสิงห์
10. นางสาวธิดาทิพย์ สุดดีพงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสาคร
11. นายไพฑูรย์ นาวีระ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูเมือง
12. ว่าที่ พ.ต.พิสิษฐ์ กลิ่นจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโคปูน
13. นางสาวศิวรัตน์ เพ็ชร์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองสุ่ม
14. นางสาววรณัชชา บริบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดตลาดโพธิ์
15. นายพลกฤษณ์ บุญศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์
16. นางสาวพนิดา สุทธิสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไผ่ดำ
17. นายประสิทธิชัย เขาแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
18. นายวิบูลย์ ไม้เลี้ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
19. นางชวพร สุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชะอมสามัคคีธรรม
20. นางสาวกฤษณา ขาวใบไม้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดประศุก
21. นายเดชา ยิ้มถนอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำผึ้ง
22. นางสาวกมลพร พูลเพียร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโบสถ์

 

 

 

 

+++ แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 2562 พื้นที่อำเภอปางมะผ้า +++

พฤ, 14/03/2019 - 14:17

                      ^^^   วันนี้   นายสุภาพ  กาวิ   รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1   รักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ประจำปี 2562  ภายใต้กิจกรรมลูกเสือต้ายภัยยาเสพติด  ในโรงเรียนพื้นที่อำเภอปางมะผ้า ณ  ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแม่ละนา   

                      //โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑.  เพื่อเทิดพระเกียรติ พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

๒.  เพื่อปลูกฝังให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ  ลูกเสือ – เนตรนารี และผู้เกี่ยวข้อง  มีความรักชาติ  ศาสนา และพระมหากษัตริย์   ได้รับการส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพด้านร่างกาย  จิตใจ  สติปัญญา  สังคม  มีความรับผิดชอบ  อดทน  การปฏิบัติกิจกรรมและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

๓. เพื่อให้นักเรียน มีภูมิคุ้มกันในการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด มีจิตสำนึก มีความรู้ ความเข้าใจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดสามารถป้องกัน ไม่ให้ตัวเองยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านยาเสพติด ในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นสื่อกลางในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ++ขอบคุณภาพจากน้องต่อ   นรินทร์ ไชยวงศ์ / ภาพ+++

 

สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขน

พฤ, 14/03/2019 - 14:17

เมื่อ 13 มีนาคม 2562 นายพิษณุ  เส็งพานิช รก.ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 ร่วมพิธีเปิดการอบรมถ่ายทอดศิลปะการแสดงโขน มรดกไทยสู่มรดกโลก โดยนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  เป็นประธาน เพื่อกระตุ้นให้มีการนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างอาชีพ สร้างรายได้ และเพิ่มพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลอดจนเป็นการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ศิลปะการแสดงโขนให้คงอยู่อย่างยั่งยืน มีผู้บริหาร ครู นักเรียนในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 1  ร่วมเป็นวิทยากรและเข้ารับการอบรม ที่โรงเรียนวัดหนองไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร

ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ รับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๒ พร้อมคณะข้าราชการในสังกัด

พฤ, 14/03/2019 - 10:18

วันที่  ๑๓  มีนาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒  พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจ้าง ในสังกัด สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒  ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวสพฐ. และพุธเช้า ข่าวโรงเรียนตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน  ครั้งที่  ๑๑/๒๕๖๒ ผ่านทางระบบ VDO  conference  โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร  เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะฯ  เป็นผู้ดำเนินรายการ เพื่อมอบนโยบายและติดตามการดำเนินงาน พร้อมทั้งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายบริหารการศึกษา โดยรับชมรายการ ณ ห้องประชุมพุทธโสธร สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ในการนี้  ได้ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียน พร้อมทั้งบุคลากรของ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ติดตามรับชมผ่านทาง ช่องทาง ต่าง ๆ ดังนี้ ๑. สถานีโทรทัศน์ทางไกลผ่านดาวเทียม  ช่อง DLTV ช่อง ๑๔ ๒. ผ่าน www.obectv.tv

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูวิทยากรแกนนำ โครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพรเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ ประจำปี 2562

พ, 13/03/2019 - 19:42

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2562 ณ เขื่อนจุฬาภรณ์ อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิด และมีครูแกนนำและศึกษานิเทศก์ เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย 1) ครูแกนนำ จาก สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 จำนวน 15 คน ศึกษานิเทศก์ 3 คน 2) ครูแกนนำ จาก สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จำนวน 17 คน ศึกษานิเทศก์ 1 คน 3) คณะทำงานเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา จากทั้ง 4 ภาค 4) คณะสังเกตการณ์ จาก สพป.สมุทรปราการ เขต 1 จำนวน 6 คน 5) คณะทำงานจาก สำนักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความร่วมมือจาก 11 หน่วยงาน ได้แก่ มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ กรมป่าไม้ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมหม่อนไหม องค์การ สวนสัตว์ฯ กลุ่มบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) และเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดทำโครงการ“ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษาฯ และมอบหมายให้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต ๒ เป็นศูนย์เครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนา (Rakpongprai Network : RN) ประจำภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนงาน ศึกษาวิจัย และพัฒนาโครงการ ให้เกิด ความยั่งยืน และร่วมประสานงาน องค์กรภาคีเครือข่าย จึงจัดอบรมดังกล่าวขึ้นเพื่อมีวัตถุประสงค์ ให้ครูวิทยากรแกนนำ เข้าใจบทบาท หน้าที่ และเกิดทักษะในการปฏิบัติกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning และเพื่อประสานการทำงานระหว่างภาคีเครือข่ายในการจัดค่ายนักเรียน ตามแผนงานต่อไป รวมทั้ง เพื่อเป็นการสังเคราะห์หลักสูตรการจัดอบรม พัฒนาครูแกนนำในโครงการในรูปแบบใหม่

ชมรมวงออร์เคสตร้า “เลย’ จัดค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน ณ โรงเรียนเลยพิทยาคม สพม.19 (มีคลิป)

พ, 13/03/2019 - 19:42

ชมรมวงออร์เคสตร้าจังหวัดเลย จัดค่ายดนตรีภาคฤดูร้อน เพื่อเปิดสอนดนตรีสากลให้กับเยาวชนที่สนใจ ได้แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงปิดภาคเรียน โดยมีนายประวิตร บุญประคอง ครูดนตรีสากล โรงเรียนเลยพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ประธานชมรมฯ  ดูแลอย่างใกล้ชิด ณ อาคารดนตรีรวมใจ โรงเรียนเลยพิทยาคม จ.เลย

สพป.ลพบุรี เขต 1>ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10

พ, 13/03/2019 - 19:41

วันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด สพป.ลพบุรี เขต 1 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 11 – 13 มีนาคม 2562 โดยมี ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานฯ

เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ในการนำไปใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนโครงการ เขียนแผน และวางแผนการดำเนินงาน (10 ขั้นตอน) ขับเคลื่อนโครงการให้มีประสิทธิภาพและให้บรรลุตามเป้าหมายของโครงการฯ ซึ่งโครงการนี้ เป็นการพัฒนาโรงเรียนในท้องถิ่นระดับตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ภายใต้แนวคิด “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการและมีความพร้อมในการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรม งานอาชีพและสุขภาพอนามัย สามารถให้บริการการศึกษาแก่นักเรียนและชุมชน อีกทั้ง ยังเป็นการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางเศรษฐกิจและสังคม สำหรับนักเรียนในท้องถิ่นชนบทและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ โดยโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับการสนับสนุนงบประมาณ สถานที่ แหล่งเรียนรู้ องค์ความรู้ บุคลากร และการดำเนินงานจะมีการประเมินความก้าวหน้า ความพร้อมที่จะทำให้เกิดความสำเร็จ ทั้งหมด 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ความพร้อมด้านจำนวนครู ระยะที่ 2 ความพร้อมด้านการปฏิบัติงานครู ระยะที่ 3 การวัดและประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปี ณ โรงแรมชลพฤกษ์ รีสอร์ท จังหวัดนครนายก  …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเพื่อชี้แจงประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2561

พ, 13/03/2019 - 19:41

วันที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  09.00  น. นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานประชุมเพื่อรับฟังคำชี้แจงวิธีการและเครื่องมือประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย  พุทธศักราช  2560  ปีการศึกษา  2561   ณ  ห้องประชุม  3  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  การประชุมแบ่งเป็นช่วงเช้าและช่วงบ่าย  ผู้เข้าประชุมในช่วงเช้าประกอบด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน  ครูผู้สอนชั้นอนุบาลปีที่ 1 – 3  หรือครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่  1  จำนวน  9  โรงเรียน  รวม  30  คน  ช่วงบ่ายผู้เข้าประชุมเป็นคณะกรรมการประเมินพัฒนาการนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยฯ  และคณะทำงาน  จำนวน  27  คน  ทั้งนี้  ก่อนเปิดการประชุมฯ  ประธานและผู้เข้าประชุมได้ร่วมกันไหว้พระสวดมนต์   ร้องเพลงชาติ  กล่าวปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   และขานรับนโยบายเขตสุจริตของรัฐบาล 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าวสพฐ.

พ, 13/03/2019 - 19:40

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย   บุคลากรทางการศึกษาที่เกี่ยวข้อง รับชมรายงานพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. จาก ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อรับทราบข้อราชการและภารกิจตามนโยบาย สพฐ. ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพม.39 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562

พ, 13/03/2019 - 19:40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายสุทธิดล พุทธรักษ์ รอง ผอ.สพม.39 พร้อมด้วย บุคลากรทางการศึกษา สพม.39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขา กพฐ. ณ ห้องประชุมขวัญชนก สพม.39

ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 “ทำบุญวันพระส่วนราชการละ 1 ปิ่นโต”

พ, 13/03/2019 - 19:39

วันที่  13  มีนาคม  2562  เวลา  06.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2    “ทำบุญวันพระส่วนราชการละ 1 ปิ่นโต” ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ  ผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และประชาชนในเขตอำเภอนาดี  ณ  วัดรัตนเนตตาราม  ต.สำพันตา  อ.นาดี  จ.ปราจีนบุรี  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นโครงการที่ดำเนินการร่วมกับอำเภอนาดี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ทำบุญในวันพระตามวัดต่างๆ  ในพื้นที่อำเภอนาดี

สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมชมรายการ“พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562

พ, 13/03/2019 - 19:39

เมื่อวันพุธที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 10/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562

พ, 13/03/2019 - 19:39

วันพุธ ที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รอง ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย และคณะศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และ รายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 11/2562 โดย ดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน ในการประชุมคอนฯ เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้ประสบผลสำเร็จด้านการ จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 11/2562++

พ, 13/03/2019 - 19:38

<< วันนี้  เวลา 07.30 น.  นายปิยะศักดิ์  พรหมมาแบน ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1    พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่มอำนวยการรับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 11/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  Conference   หน้าห้องผู้อำนว ยการ  //ธีรธิดา  พรหมมาแบน ภาพ  /ข่าว+++

สพป.ยโสธร เขต 2 จัดประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562

พ, 13/03/2019 - 18:09

วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ พร้อมด้วย รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 11/2562 ในเวลา 08.00-09.00 น.

จากนั้นเวลา 09.00 น. ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ครั้งที่ 1/2562  พร้อมแนะนำผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 26 ราย

จากนั้นมอบนโยบายทางการศึกษา รวมทั้งภารกิจข้อราชการของกลุ่มต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

 

สพป.ลำพูน เขต 2 รับชมพุธเช้าข่าวสพฐ./ประชุมทีมบริหาร (13 มีนาคม 62)

พ, 13/03/2019 - 18:09

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2562 ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหารฯ ร่วมรับชมรายการพุธเช้าข่าวสพฐ. เพื่อรับทราบข้อราชการที่สำคัญและนโยบายในการปฏิบัติงาน จากดร.บุญรักษ์  ยอดเพชร เลขาธิการกพฐ.และคณะ

และในโอกาสเดียวกันนี้ ดร.ธนาดุลย์  แสนทวีสุข ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เป็นประธานดำเนินการประชุมทีมบริหาร เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติ ในการนิเทศ ติดตาม แบบบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ณ ห้องประชุม 2 สพป.ลำพูน เขต 2

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 MOU คุ้มครองสิทธิเด็กและสตรี+++

พ, 13/03/2019 - 18:08

^^^ วันนี้  นายปิยะศักดิ์   พรหมมาแบน  ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ลงนามความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายความร่วมมือ(MOU)เพื่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก  สตรี ผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว และผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน  เพื่อแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว รวมถึงปัญหาการค้ามนุษย์และการค้าประเวณี  ซึ่งจำเป็นต้องแก้ไขให้ความรู้สร้างความตระหนัก  ปรับเปลี่ยนทัศนคติ  รวมถึงสร้างความร่วมมือของสหวิชาชีพที่มีความรู้ความเข้าใจต่อปัญหาอย่างถูกต้อง และมีทักษะความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยมีส่วนราชการ  หน่วยงานระดับจังหวัด  อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำร่อง 10 แห่ง   ณ  ห้องประชุมโรงแรมสิบล้านบุรี  รีสอร์ท  อำเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน   //ธีรธิดา  พรหมมาแบน  ภาพ/ข่าว+++++++

สพป.ระยอง เขต ๒ : การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม

พ, 13/03/2019 - 18:08

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๒ นางอำพัย  อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม”  โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเครือข่ายสุนทรภู่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ณ โรงเรียนชุมชนวัดกลางกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

 

หน้า