หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 37 นาที ก่อน

สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562

พฤ, 15/08/2019 - 10:18

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผอ.สพป.ชัยนาท พร้อม รอง ผอ.สพป.ชัยนาท เจ้าหน้าที่สพป.ชัยนาท และคณะครู ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562 ผ่านช่องทาง www.obectv.tv ณ ห้องรับรอง (ชั้น 2) ,ห้องประชุมเจ้าสามพระยา สพป.ชัยนาท

 

 

สพป.สิงห์บุรี ดำเนินการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน

พฤ, 15/08/2019 - 10:17

สพป.สิงห์บุรี ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายการนิเทศบูรณาการ โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ได้ออกนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โรงเรียนโพธิ์ทะเลสามัคคี อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี ในวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีนายธรรมสรณ์ สุศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน ให้การต้อนรับ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และเพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน “2562 ปีทองแห่งการนิเทศภายในโดยใช้ห้องเรียนเป็นฐาน เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่สถานศึกษา สามารถดำเนินการพัฒนาคุณภาพคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการจัดการศึกษาของประเทศไทย ยุคไทยแลนด์ 4.0 ต่อไป โดยมีเป้าหมายการนิเทศ คือ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 99 โรง ได้รับการนิเทศครบ 100% ภาคเรียนละ 1 ครั้ง /ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ.

พฤ, 15/08/2019 - 10:17
วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางสาวจุลนิต เณรสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 และนายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 32/2562 เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับชม รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เพื่อรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

สพป.พิษณุโลก เขต 1 ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พ, 14/08/2019 - 17:21

วันที่12 สิงหาคม 2562  นายประยทธ์ สุรเดชไพบูลย์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  นำคณะข้าราชการในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1  แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ  และ  พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ประจำปีพุทธศักราช  2562 จังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลาประชาคม และบริเวณเวทีกลาง ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก

ประชุม “การหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย” 

พ, 14/08/2019 - 17:12
วันที่ 14 สิงหาคม  2562 เวลา 09.00 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้ นางจิตรา ปันแก้ว นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมการประชุม “การหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาเชิงพื้นที่จังหวัดเชียงราย”  ณ  ห้องประชุมธรรมรับอรุณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาคเอกชน  และองค์กรชุมชน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาในจังหวัดเชียงราย ร่วมระดมความคิดเห็น เพื่อหาแนวทางความร่วมมือเพิ่อการพัฒนาและปฏิรูปการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย (สมัชชาการศึกษาจังหวัดเชียงราย) / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์/ข่าว

 

สพป.ลำพูน เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ” ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ Video Conference

พ, 14/08/2019 - 17:12

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรายการ “สพป.ลพ. เขต 1 พบผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดฯ” ครั้งที่ 5/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย นายสมภพ ทิพย์เวียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

 

สพป.ลพบุรี เขต 1 > ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562

พ, 14/08/2019 - 17:11

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 เวลา 07.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ ที่ได้รับการแต่งตั้ง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเข้ารับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวลออ วิลัย ผู้อำนวยการ สพป.ชัยนาท เข้าร่วมการประชุมและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์ โดยมีนางบังอร เทียนสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้บรรยายหัวข้อการบริหารจัดการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน การมีส่วนร่วมดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ความสำเร็จของการดำเนินงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ณ ห้องประชุมพลโทอุทัยอุปถัมภ์ …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ชัยภูมิ เขต 1    จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2562

พ, 14/08/2019 - 17:10

วันที่  14   สิงหาคม  2562    สพป.ชัยภูมิ เขต 1    จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา  ครั้งที่ 5/2562    ณ  หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  เพื่อชี้แจงข้อมูล  ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวและมอบนโยบายการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา   โดยนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป..ชัยัภูมิ เขต  3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   เป็นประธานการประชุมฯ   ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมฯ  มีพิธีมอบโล่และเกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่โรงเรียน ครู นักเรียนที่มีผลงานดีเด่น   รวมทั้งรับมอบเงินจากคุณพ่อสากล  บุญเนาว์  และคุณพ่อสุพล  ฦาชา   จำนวน 100,000  บาท  เพื่อมอบให้แก่กองทุนพัฒนาค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

 

การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ รร.คุณภาพประจำตำบล

พ, 14/08/2019 - 17:10

วันที่ 10 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ (Computing science) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ณ หอประชุมสายทองสายธารธรรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 โดยมี นายเชษฐา พลธรรม ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวรายงาน และมี ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ ประกอบด้วยครูจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงละ 3 คน จาก 45 โรงเรียน รวมผู้เข้าอบรมจำนวน 141 คน ทั้งนี้ เพื่อให้ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) และสามารถจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

ประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ครั้งที่ 1/2562

พ, 14/08/2019 - 17:09

วันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 14.30 น. นายนิวัต เชื้อนาค รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารโรงเรียนที่ได้รับจัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี ตามที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้จัดสรรอุปกรณ์การศึกษาทางไกลให้แก่โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน จำนวน 1,750 โรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี ได้รับการจัดสรร จำนวน 14 โรงเรียน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมบันทึกรายการ กล่องของขวัญ และรับมอบคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านแม่บอน

พ, 14/08/2019 - 17:08

นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ร่วมบันทึกรายการกล่องของขวัญและรับมอบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 80,000 บาท จากรายการ กล่องของขวัญ ช่อง 23 เวิร์คพอยท์ เพื่อส่งต่อความสุขให้กับเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านแม่บอน อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อให้โรงเรียนใช้เป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูล ความรู้ เปิดโลกกว้าง เสริมทักษะ และสร้างโอกาสและประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักเรียน เพื่อให้เป็นคนดีต่อทั้งครอบครัว สังคม และเป็นกำลังสำคัญ เป็นอนาคตให้ประเทศเราต่อไป

และในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้เยี่ยมห้องเรียนทุกห้องของโรงเรียนบ้านแม่บอน เพื่อติดตามการอ่านออกเขียนได้ และการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 โดยมีนายศักดิ์สุรีย์ ศรีคำ ประธานเครือข่ายสถานศึกษาทุ่งหัวช้างและนายสามารถ สุทธะ ผอ.รร.บ้านแม่บอน ให้การต้อนรับ

การประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “Introductory to STEM Workshop and the Study Visit to National Science and Technology Fair 2019”

พ, 14/08/2019 - 17:06

ดร.พีระ รัตนวิจิตร รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามหลักสูตร “Introductory to STEM Workshop and the Study Visit to National Science and Technology Fair 2019” ให้กับคณะผู้บริหารและนักวิชาการจากกระทรวงศึกษาธิการ เยาวชนและกีฬา รวมทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครู จากราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 30 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาด้านการศึกษา จุดมุ่งเน้นสำคัญประการหนึ่งคือ การพัฒนาด้านสะเต็มศึกษา ซึ่งการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 19 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไทปัน กรุงเทพมหานคร  เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้าน   สะเต็มศึกษา โดยเน้นการพัฒนาครูแกนนำเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการจัดการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาของประเทศกัมพูชา ภายใต้โครงการพัฒนาสะเต็มศึกษาไทย – กัมพูชา ตามแผนงานความร่วมมือไทย – กัมพูชา ระยะเวลา 3 ปี สาขาการศึกษา (พ.ศ. 2560 – 2562) โดยกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในการจัดทำรายละเอียดหลักสูตรและกิจกรรม โดยใช้งบประมาณจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจากประเทศกัมพูชาในครั้งนี้เป็นบุคลากรหลักจากโครงการ New Generation School (NGS) ของประเทศกัมพูชา ซึ่งมีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมด จำนวน 9 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยมศึกษา 6 โรงเรียน ผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการทั้งหมดจะได้ร่วมกิจกรรม STEM workshop การศึกษาดูงานกิจกรรมการเรียนการสอนสะเต็มศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัยและโรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ และเข้าร่วมงานมกรรมวิทยาศาสตร์ การเดินทางมาร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้บริหาร นักวิชาการและครูจากประเทศกัมพูชา จะได้รับความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายในการพัฒนาการเรียนการสอนและการยกระดับการจัดกิจกรรมสะเต็มศึกษา ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของกัมพูชา อีกทั้งยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทยและกัมพูชาให้มีความแน่นแฟ้นต่อไป

 

ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี

พ, 14/08/2019 - 16:51
วันที่ 14  สิงหาคม 2562  เวลา 08.30 น. นายมนต์ชัย ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 มอบหมายให้              นายปริญญา รักพ่อ นักวิชาการศึกษาชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนงานโครงการรองรับยุทธศาสตร์ 20 ปี ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมบียอนด์ สวีท กรุงเทพมหานคร / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

 

“12 โรงเรียน เข้าชิงชนะเลิศ หนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เน้นประเด็นการใช้เมนู Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน”

พ, 14/08/2019 - 13:30

14 สิงหาคม 2562 นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ที่ปรึกษาพิเศษด้านกองทุนฯ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน เป็นประธานพิธีเปิดการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ หัวข้อ “เมนู Thai School Lunch กับอาหารกลางวันนักเรียน” เพื่อให้โรงเรียนประถมศึกษา มีความรู้และความเข้าใจในการดำเนินงานเกี่ยวกับการดำเนินโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน โดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน


นายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน กล่าวว่า สำหรับการประกวดในรอบชิงชนะเลิศนี้ มีโรงเรียนที่ผ่านเข้ารอบจำนวน จำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2, โรงเรียนบ้านเรือทองคลองคำ สพป.ศรีสะเกษ เขต 3, โรงเรียนบ้านดงหมู สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3, โรงเรียนบ้านหนอง สพป.หนองคาย เขต 1, โรงเรียนบ้านลุมพุกคูวงศ์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1, โรงเรียนเจ้าพ่อหลวงอุปถัมภ์ 9 สพป.เชียงใหม่ เขต 3, โรงเรียนบ้านห้วยม่วง, สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2, โรงเรียนวัดพิชัยยาราม สพป.ชุมพร เขต 1, โรงเรียนบ้านท่ากรวด สพป.ลพบุรี เขต 2, โรงเรียนบ้านต้นงุ้น สพป.ลำปาง เขต 3, โรงเรียนวัดคลองขุด สพป.ตราด และโรงเรียนบ้านแปรง สพป.นครราชสีมา เขต 5 โดยเรียนเชิญ คุณบัณฑิต ทองดี คุณพัฒนะ จิรวงศ์ และคุณบุญชัย กัลยาศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทย เป็นคณะกรรมการคัดเลือกและตัดสินผลงานหนังสั้นทั้ง 12 เรื่องในวันนี้ ซึ่งจะประกาศผลและมอบรางวัลในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมติดตามความสำเร็จของกลุ่มนักเรียนจากโรงเรียนในโครงการอาหารกลางวัน ได้ทางเพจเฟสบุ๊ก obeclive ได้ตลอดการจัดการแข่งขัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดประกวดแข่งขันหนังสั้นในครั้งนี้จะเป็นการสร้างแรงจูงใจ ให้กับบุคลากรที่เกี่ยวข้องและสาธารณชน ตระหนักถึงสำคัญของการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน นายทรงวุฒิ กล่าว

 

สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562

พ, 14/08/2019 - 12:04

ในวันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 – 09.00 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 พร้อมด้วย รองผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่สพป.ยโสธร เขต 2 ร่วมรับชมการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 เพื่อรับทราบนโยบาย ข้อราชการนำสู่การปฏิบัติต่อไป จากนั้นสรุปนโยบายต่างๆ จากการ รับชมรายการ และประชุมหารือข้อราชการ และติดตามผลการดำเนินงาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต 2

      

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562

พ, 14/08/2019 - 12:03

วันที่  14  สิงหาคม  2562   นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต 2  พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที 32/2562 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2   ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง   เพื่อรับทราบนโยบาย แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ

++++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ฯ+++

พ, 14/08/2019 - 12:03

^^^^^วันนี้   เวลา 07.00 น.  ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  รักษาการในตำแหน่งผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  มอบบุคลากรในสังกัดสพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1  ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   โดยเข้าร่วมกิจกรรม “รวมพลัง ออกกำลังกาย คีตะมวยไทย 10 ท่า    โดยมีนายจารึก  เหล่าประเสริฐ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด  ณ  ศูนย์ออกกำลังกายเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน   +++สมจิตร  พุทธวงษ์  และแสงเดือน  พิศไหว  ภาพ+++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน///

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 ผ่านระบบ Video Conference

พ, 14/08/2019 - 12:02

เมื่อวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

ติดตามผลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ

พ, 14/08/2019 - 12:01
วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00 น.นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึฏษา เขต 36  มอบหมายให้ นางอุไร  จันทร์ซางเพ็ญ พร้อมคณะศึกษานิเทศ ลงพื้นที่ติดตามผลการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา และเยี่ยมชมแปลงเกษตรและโรงเพราะเห็ดของโรงเรียน ตชด.ทอท.เฉลิมพระเกียรติฯ ตามโครงการ “การจัดการศึกษาบูรณาการพื้นที่นาโต่”  อันเป็นความร่วมมือระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการ      ศึกษาขั้นพื้นฐาน , สำนักงานอาชีวศึกษา , กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียน ตชด.ทอท. เฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลแม่สลองใน   อำเภอแม่ฟ้าหลวง  จังหวัดเชียงราย/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2562

พ, 14/08/2019 - 12:00

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 มอบให้นายสุวัฒน์ ซื่อสัตย์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และผอ.กลุ่ม/หน่วย บุคลากรในสังกัด ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวสพฐ.” ครั้งที่ 32/2562 ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาขน โดยมีนายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ.ดำเนินรายการ เพื่อรับทราบข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียน ในการนำสู่การปฏิบัติตามนโยบาย สพฐ. จากนั้นได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ ในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของเขตพื้นที่การศึกษา ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3

หน้า