หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 3 นาที ก่อน

สพป.พังงา ประชุมเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ศ, 07/02/2020 - 13:55

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยมี รอง ผอ.สพป.พังงา
ผอ.กลุ่ม/หน่วย สพป.พังงา และผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานการประถมศึกษาอำเภอทุกอำเภอ เข้าร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมช่อจำปูน สพป.พังงา ซึ่งจะทำการประเมินนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ทุกโรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๘ สนามสอบ ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สพป.สงขลา 2 อบรมวิทยากร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ เข้มข้น

ศ, 07/02/2020 - 13:29

4-5 กุมภาพันธ์ 2563 นายปราโมทย์  ส่งสิงห์  ผุ้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ได้มอบหมายให้นายวิชัย  พรมรักษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุงปฏิบัติหน้าที่ประธานเครือข่ายสถานศึกษาโตนงาช้างเป็นประธานเปิด “การอบรมวิทยากร PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” โดยมีนางประภา  อัครพงศ์พันธุ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหูแร่ เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินการ  ในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก นายเกษม ทองปัญจา ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา และคณะครูที่เป็นวิทยากรแนะนำให้  โดยมีผู้ร่วมอบรมเป็นข้าราชการครู  และลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต 2  ทั้งสิ้น 90 คน   ณ ห้องประชุมโตนงาช้าง โรงเรียนวัดหูแร่  อำเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา

ภาพ/ข่าว  โดย  ว่าที่ร้อยตรีธภกฤศ  จันทสโร  นักประชาสัมพันธ์

นายวิชัย พรมรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านฉลุง

สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เน้นความต้องการและจำเป็น ให้คุ้มค่าในการจัดสรรและทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณปีนี้

ศ, 07/02/2020 - 08:55

6  กุมภาพันธ์ 2563  นายชัชชัย  ทับทิมอ่อน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เป็นประธานการพิจารณาจัดสรรงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมลางสาด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1  โดยเน้นขับเคลื่อนตามนโยบายทุกระดับทั้งจากต้นสังกัดและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ต้องเป็นการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการที่เป็นไปตามความต้องการและมีความจำเป็นจริงๆ  เกิดความคุ้มค่าสูงสุด โดยต้องส่งผลสู่ผู้เรียนเป็นสำคัญ เพื่อให้การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด ขับเคลื่อนการดำเนินงานการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เพื่อมุ่งเป้าหมายตามภารกิจที่ปฏิบัติในลักษณะงานในเชิงหน้าที่ (Function) งานในเชิงยุทธศาสตร์ (Agenda) และงานในเชิงพื้นที่ (Area) รวมถึงนโยบายสำคัญเพิ่มเติม โดยมีการเร่งรัด กำกับ ติดตาม ตรวจสอบให้การดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพอย่างเป็นรูปธรรม ตามนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการจัดหาสถานที่ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการประทีปเด็กไทย พระพรหมมงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธุโร)

ศ, 07/02/2020 - 08:55

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ในนามกรรมการที่ปรึกษา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดหาสถานที่ จัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดชัยภูมิ ในโครงการประทีปเด็กไทย พระพรหม มงคลญาณ วิ.(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธุโร) ซึ่งมีนายสุริยา สาโรจน์ ประธานกรรมการฯ ได้นำคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และขอให้ สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดหาสถานที่ เป็นพื้นที่ภายในโรงเรียน เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 4 แห่ง ในพื้นที่ อ.จัตุรัส อ.เนินสง่า และ อ.บำเหน็จณรงค์ ซึ่งโครงการนี้ใช้งบประมาณจากการบริจาค ไม่กระทบหรือผูกพันกับงบประมาณของหน่วยงานราชการ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเตรียมทรัพยากรมนุษย์อันเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศ ในช่วงอายุ 2 -6 ปี เป็นการแบ่งเบาภาระพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ที่ไม่มีเวลา ดูแล ลูก หลาน เนื่องจากต้องประกอบ อาชีพเพื่อตนเองและครอบครัว และให้เด็ก เยาวชนในชนทบได้มีโอกาส ในการพัฒนาความรู้ ความสามารถและทักษะที่จำเป็นโดยทัดเทียมกัน ทั้งนี้ มีโรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จำนวน 7 โรงเรียนที่มีความประสงค์ขอจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กภายในโรงเรียน ในการนี้น.ส.อุบลวรรณ กิติจันวานิตย์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้นำคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้เหลือจำนวน 4 แห่งต่อไป

สพม.เขต 22 เยี่ยมศูนย์ CYF : Chiliden Youth developlopment Foundation

ศ, 07/02/2020 - 08:54

ในวันพุธ ที่ 5 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. นายจักราวุธ สอนโกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 พร้อมคณะ ลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมและให้ขวัญกำลังใจพร้อมมอบสื่อการเรียนการสอนให้กับครูและนักเรียน ของศูนย์การเรียนรู้ CYF (Children Youth developlopment Foundation) ซึ่งจัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นฐาน โดยมูลนิธิพัฒนาเด็กและเยาวชน  ณ ศูนย์การเรียนรู้ CYF ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครพนม

สพม.3 ประกาศเจตนารมณ์ ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำปี 2563

ศ, 07/02/2020 - 08:52

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 นำผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 ประกาศเจตนารมณ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 “มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศเจตนารมณ์ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ ตามนโยบาย “มาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 5 กิจกรรม ภายใต้โครงการ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ของรัฐบาล พร้อมเน้นย้ำให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดดำเนินการอย่างจริงจัง เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จึงขอประกาศเจตนารมณ์เพื่อเป็นต้นแบบที่ดีในการคัดแยกขยะมูลฝอยใหน่วยงานภาครัฐ ตามนโยบายของรัฐบาล ดังนี้ 1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลด คัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปสู่วินัยในการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 2. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะเป็นหน่วยงานต้นแบบของภาครัฐในการลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานและลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 จะสร้างความตระหนัก และส่งเสริมบทบาทของทุกคนในการร่วมลด คัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ำพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว และงดใช้กล่องโฟมบรรจุอาหาร เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และเป็นแบบอย่างที่สามารถนำไปเชิดชูและประชาสัมพันธ์สู่สาธารณชนได้ ตลอดจนให้ความรู้และทำแบบทดสอบความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ถูกต้อง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

 

ผอ.สพป.จันทบุรี เขต 2 ต้อนรับผู้บริหารโรงเรียน (ใหม่)

ศ, 07/02/2020 - 08:45

6 ก.พ.63 ***นางสาวรัตนา อยู่สวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 2 ได้ต้อนรับและ
แสดงความยินดี กับผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา(ใหม่) ในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 2 จำนวน 10 ราย
ณ ห้องประชุม ดี  (ปชส.สพป.จบ.2 : ศัณศณี  ประดิษฐศิลป์)

มอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ

ศ, 07/02/2020 - 08:45

วันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายยงยุทธ  พรหมแก้ว  ผอ.สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและติดตามผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ ศาสตร์พระราชา
โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาลโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โครงการเรียนรวม โครงการสำคัญตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ ณ โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม
อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

งหวัดกาฬสินธุ์

สพม.19 เตรียมออกนิเทศฯ 52 โรงเรียน ขับเคลื่อน SESAO 19 Model (มีคลิป)

ศ, 07/02/2020 - 08:43

น.ส.อรวรรณ เหล่าคนค้า ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ห้องประชุมตะวันลับฟ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) จัดประชุมดำเนินการเตรียมออกนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนในสังกัดทั้งหมด 52 โรงเรียน ระหว่างวันที่ 17-28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีนายณัฐภณ ดวงท้าวเศษ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นประธาน

“การนิเทศแบบบูรณาการในครั้งนี้มีประเด็นสำคัญอันดับแรก คือ การเร่งรัดและการสร้างความเข้าใจในแนวทางการขับเคลื่อนห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนนวัตกรรมผ่านกระบวนการ SESAO 19 Model รวมถึงการนิเทศภายใน การประกันคุณภาพการศึกษา การพัฒนาหลักสูตรและการใช้หลักสูตรสถานศึกษา การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เทคโนโลยีทางการศึกษา DLIT  สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน การบริหารงานบุคคล  การเงิน งบประมาณ แผนงานและบริหารทั่วไป” น.ส.อรวรรณ กล่าว

สพม.35 ร่วมเปิดทำบุญเปิดอาคารเรียนโรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์

ศ, 07/02/2020 - 08:43

โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 จัดพิธีทำบุญเปิดอาคารเรียนและทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีมหากุศล เพื่อพัฒนาการศึกษาในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงเรียนเมืองปานพัฒนวิทย์  นายประจักษ์ สีหราช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ร่วมเป็นเกียรติในการทำบุญครั้งนี้ด้วย

นภัสวรรณ ทาไชยวงค์

นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/รายงาน

ณรงค์ ศรีตาบุตร

พนักงานขับรถ/ภาพ

ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.กุดชุม จ.ยโสธร

ศ, 07/02/2020 - 08:42

ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.30 น. นายวรรณสิทธิ์ คำเพราะ ผอ.สพป.ยโสธร เขต 2 เป็นประธานเปิดค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ ประจำปีการศึกษา 2562 ของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) โดยมีว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล ลุนาบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนประทาย/ประธานกลุ่มเครือข่ายฯที่ 4 (หนองแหน โพนงาม) กล่าวรายงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านหนองหว้า อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

กิจกรรม : ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้กำกับลูกเสือ จำนวน 115 คน ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 464 คน

และเวลา 11.20 น. เยี่ยมชมโครงการเกษตรอินทรีย์โรงเรียนบ้านหนองหว้า

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า : นายศิริพงษ์ ชมพูคำ

       

ผอ.สพป.สระบุรี เขต ๒ ประชุม Conference ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบ Electronic – Learning ครอบคลุม ๖ มิติของเพศวิถีศึกษาโรงเรียนในสังกัด

ศ, 07/02/2020 - 08:41

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.สมเกียรติ ชิดไธสง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  เป็นประธานประชุม Conference ชี้แจงการพัฒนาสมรรถนะครูให้สอนเพศวิถีศึกษาและทักษะชีวิตในระบบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ – ๒๕๖๓ เพื่อขับเคลื่อนโครงการพัฒนาการเรียนรู้ระบบ Electronic – Learning ครอบคลุม ๖ มิติของเพศวิถีศึกษา โรงเรียนในสังกัด จำนวน ๑๓๕ โรงเรียน  ณ ห้องประชุมรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เตรียมพร้อมการประเมินความสามารถด้านการอ่าน

พฤ, 06/02/2020 - 14:08

       วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 น. นางสาวฤชากร  อำไพศรี  ผอ.โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางในการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  รุ่นที่ 1 ครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  เพี่อชี้แจงทำความเข้าใจข้อปฏิบัติในการจัดการประเมินให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน มีความโปร่งใสถูกต้อง และเป็นไปตามมาตรฐานของการทดสอบทางการศึกษา แห่งชาติ   ณ ห้องประชุม 3 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2

สพม.19 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอำเภอศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู (มีคลิป)

พฤ, 06/02/2020 - 14:08

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 นายไพโรจน์ พรมสอน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 นำบุคลากรทางการศึกษา ครูและนักเรียนโรงเรียนในสังกัด ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอศรีบุญเรือง ที่มีพนักงานเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุงแก้ว คณะครู นักเรียนโรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาและจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. จำนวนกว่า 500 คน  โดยมีนายสมเจตน์ จงศุภวิศาลกิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธาน และมีนายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร ต.หนองกุงแก้ว อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู

…………………………………………..

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

https://www.facebook.com/pg/sesao19/photos/?tab=album&album_id=3340494995977223

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดกิจกรรมออกกำลังกาย สวย ใส ไร้โรคภัย

พฤ, 06/02/2020 - 14:07

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓  เวลา ๑๖.๐๐ น. นายวิสูตร  เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างพลานามัย ให้แข็งแรง สมบูรณ์ สวย ใส ไร้โรคภัย ณ โดมอเนกประสงค์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมพุธเช้า ข่าว สพฐ

พฤ, 06/02/2020 - 14:07

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 07.30 น. นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 มอบหมายให้ นางพนิดา นูโพนทอง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. เพื่อรับชมวิธีการนำนโยบายสู่การปฏิบัติที่ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษา และรับทราบข่าวการศึกษา ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน

คณะพี่เลี้ยง ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา

พฤ, 06/02/2020 - 14:06

วันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์ นางจงจิตร สุขสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ (ในฐานะศึกษานิเทศก์พี่เลี้ยง) และผู้อำนวยการโรงเรียน ทั้ง 2 ท่าน (พี่เลี้ยง) จากหน่วยพัฒนาภาคใต้ ติดตามความก้าวหน้าการฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ให้กับว่าที่ศึกษานิเทศก์ใหม่ 10 คน ในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์การนิเทศการศึกษา ณ ห้องประชุมชบาเงิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1

สพม.28 ตรวจเยี่ยมให้ความช่วยเหลือนักเรียนยากจน กำพร้าพ่อแม่ พร้อมทั้งให้แนวคิดจุดเน้น“เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” แก่โรงเรียนในสังกัด

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

วันพุธที่ ๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ ดร.ชูชาติ แก้วนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ (ศรีสะเกษ-ยโสธร) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้ความช่วยเหลือ และให้กำลังใจนักเรียนหญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ เนื่องจากน้องมีความเป็นอยู่อย่างยากลำบาก กำพร้าพ่อแม่ ใช้ชีวิตอยู่กับน้องชายเพียงลำพัง จากนั้นเวลา เวลา ๑๔.๐๐ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู และบุคลากรโรงเรียนเบญจประชาสรรค์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ  โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม พร้อมทั้งให้ข้อคิด จุดเน้น สพม.๒๘ “เด็กขยันเรียนรู้ ครูสอนดี ห้องเรียนมีคุณภาพ” โดยปลูกฝังให้เด็กขยันเรียนรู้ ครูต้องสอนดี สอนด้วยความรักความเมตตา  ห้องเรียนต้องมีคุณภาพโดยเน้นให้เป็นคนดี มีวินัย มีผลสัมฤทธิ์

 

สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษา นักเรียนอยู่ในภาวะยากลำบาก

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด มอบทุนการศึกษาที่มีผู้ใหญ่ใจดีร่วมกันบริจาคให้กับ ดช.วีรพล มิ่งมณี ชั้น ป. 2 ดช.วีรภัส มิ่งมณี ชั้น ป.1 ดญ.วนิสรา มิ่งมณี ชั้นอนุบาล 3 ซึ่งเป็นพี่น้องครอบครัวเดียวกันทั้ง 3 คน และเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ ที่มีฐานะยากจน อยู่ในภาวะยากลำบาก จำนวน 2,000 บาท เพื่อดูแลช่วยเหลือนักเรียน บรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น

2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

พฤ, 06/02/2020 - 09:23

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563  นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 2 มอบเงินกองทุนช่วยเหลือนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2 แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี ที่ประสบเหตุอัคคีภัย จำนวน 3 ครอบครัว

หน้า