หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 42 นาที ก่อน

สพป.สิงห์บุรี มอบเงินช่วยเหลือนักเรียนประสบอัคคีภัย

พฤ, 03/10/2019 - 10:59

วันนี้ (2 ตุลาคม 2562) นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ในฐานะประธานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี นำถุงพระราชทาน พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบอัคคีภัย ที่บ้านเลขที่ 165 ม.7 ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ซึ่งมีผู้อาศัยอยู่จำนวน 5 คน ได้แก่ นางสมจิต แววงาม อายุ 55 ปี นางสาวณศิตา แววงาม อายุ 35ปี นางสาวธัญกร พลธนาวรกุล อายุ33ปี เด็กหญิงวรัชยา ไทยเสรีกุล อายุ 8 ปี เด็กชายชยกร ตั๋นแก้ว อายุ 3 ปี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ โอกาสนี้ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นางสาวสุจิตรา ตื้อมี ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) พร้อมด้วย ทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรีได้มอบเงินช่วยเหลือ ครอบครัวของ เด็กหญิงวรัชยา ไทยเสรีกุล อายุ 8 ปี นักเรียนชั้น ป.2 โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี (วัดโพธิ์ศรี) จำนวน 10,000 บาท เครื่องอุปโภค บริโภค เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ประสบภัยในเบื้องต้น

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม รับการประเมิน นักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน

พฤ, 03/10/2019 - 10:58

วันที่ 2 ตุลาคม 2562  คณะกรรมการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน (ประเภทโรงเรียนขนาดกลาง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ประกอบด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 , นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ , นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์  นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ  เข้าประเมินนักเรียนโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่  โดยมี ดร.วิทยา พัฒนาเมธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะฝ่ายบริหาร คณะครูและนักเรียนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

สพป.กระบี่ ต้อนรับคณะบุคลากรจาก สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ที่เข้าศึกษา ดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

พฤ, 03/10/2019 - 10:58

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม  2562     ที่ห้องประชุมเหลืองกระบี่  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่   นายชัยยงค์  ตุลารักษ์   รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพังงา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  พร้อมคณะบุคลากร ให้การต้อนรับ  นายอำนาจ  สุทิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4     ที่ได้นำคณะบุคลากรในสำนักงาน  จำนวน 50 คน เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ ตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ ประจำปี 2562 เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในการทำงาน รวมทั้งเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างผู้ร่วมงานและองค์กร  ส่งเสริมให้มีการทำงานร่วมกันเป็นทีมของบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร

สพม.39 ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน,พุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39/2562

พฤ, 03/10/2019 - 08:52

นายสุชน วิเชียรสรรค์ ผอ.สพม.39 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ระหว่างเวลา 07.30 – 08.00 น. ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายสู่การปฏิบัติในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” เวลา 08.00 – 09.00 น. ประจำวันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 ครั้งที่ 39/2562 โดย นางสาวสุวิมล อิ่มศรี เป็นผู้ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39

สพป.พิจิตร เขต 1 ติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ.

พฤ, 03/10/2019 - 08:50

เมื่อ 2 ตุลาคม 2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ออกติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กร่วมกับ สพฐ. ที่โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม บ้านทุ่งโม่ง วัดหนองไผ่ วัดลำชะล่า บ้านหนองปลาไหล บ้านท่ากระดาน ไปสร้างขวัญ กำลังใจให้กับผู้บริหาร ครู นักเรียน รับฟังปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข ดูบริบทของโรงเรียน อาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ความสะอาด ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน อาหารกลางวัน นม พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับนักเรียน  และติดตามการฟื้นฟูโรงเรียนบ้านสายคำโห้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทั้งนี้ต้องขอชื่นชมโรงเรียนที่ดูแล เอาใจใส่โรงเรียน นักเรียนในทุก ๆ ด้าน

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”

พฤ, 03/10/2019 - 08:50

วันที่ 2  ตุลาคม  2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ  เขต 3 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2561-2564”  เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพและแผนปฏิบัติการประจำปีของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด  พร้อมมอบนโยบายการทบทวนแผนพัมนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2561-2564 และบรรยายพิเศษกรอบแนวทางการดำเนินงานฯ แก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ  ณ สตาร์เวลล์  การ์เด้นท์โฮม  อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา  ซึ่งในการประชุมฯ มีการแบ่งกลุ่มเพื่อระดมความคิด  วิเคราะห์และสรุปสภาพการจัดการศึกษา ของสพป.ชัยภูมิ เขต 1 พร้อมทั้งมีการนำเสนอเป็นรายกลุ่ม

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวน 13 ศพ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

พฤ, 03/10/2019 - 08:49

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุม T-VET วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และบุคลากรในสำนักงาน ได้นำเงินสดที่ได้รับจากการบริจาคของบุคลากรในสำนักงาน มามอบให้กับ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต จำนวน 13 ศพ ที่อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยเป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ ที่เสียชีวิต จำนวน 10 ราย ศิษย์เก่าวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ จำนวน 2 ราย และมีนักศึกษาได้รับบาดเจ็บสาหัส พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลสิรินธร อ่อนนุช กรุงเทพฯ จำนวน 1 ราย ซึ่งการมอบเงินช่วยเหลือในครั้งนี้ นางพรพยงค์ บัวศรี ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ.ภาค 5 (อุบลราชธานี) พร้อมด้วย ตัวแทนจากบริษัทประกันภัย ได้นำเอาเงินค่าสินไหมแทนมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้มอบให้การช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิต รายละ 135,000 บาท แยกเป็นเงินประกันภัย รายละ 100,000 บาท เงินค่าเสียหายเบื้องต้นจากกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย รายละ 35,000 บาท และมีครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้รับเฉพาะเงินประกันภัย รายละ 100,000 บาท จำนวน 4 ราย โดยมี นายนิยม ศรีวิเศษ นายกสมาคมสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พร้อมด้วย นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ นำคณะครอบครัวของผู้เสียชีวิต และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับ และร่วมพิธีมอบในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69

พฤ, 03/10/2019 - 08:49

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ที่ห้องประชุมพลอยชมพู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดจัดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกษ ในระหว่างวันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2562 โดยมี นางสาวรุ่งอรุณ เมธาภัทรกุล นายสุเทพ ศรบุญทอง นายรังสฤษธิ์ บุญรอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะกรรมการดำเนินงาน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพม.3 ซักซ้อมความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่

พฤ, 03/10/2019 - 08:48

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 โดยนายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 มอบหมายให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา นางสาวสุภาภรณ์ สิ้นภัย ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ ผู้แทนกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ดำเนินการประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อซักซ้อมการประเมิน (Mock Assessment) ให้แก่สถานศึกษาที่สมัครใจและพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอกทุกรุ่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รวมไปถึงเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบสี่ ตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ ผู้บริหาร ครูผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รุ่น ดังนี้ รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดนนทบุรี ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 กันยายน 2562 กลุ่มเป้าหมายได้แก่ สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุมโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

สพป.หนองคาย เขต 1 “ร่วมรับชมพุธเช้า ข่าวสพฐ.” 02.10.62

พฤ, 03/10/2019 - 08:47

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมประชุมทางไกล ในรายการ“พุธเช้า ข่าวโรงเรียน” ที่นำเสนอเรื่องราวดี ๆ ของโรงเรียน คุณครู และนักเรียน ตามด้วยการนำเสนอนโยบายในรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 39/2562  เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายของ สพฐ. รับฟังข่าวสารและแนวทางการปฏิบัติงาน ตลอดจนเร่งรัด การดำเนินงาน ปีการศึกษา 2562 “ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียน และประชาชน” ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1

เลขาประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือน้ำท่วมที่ ร.ร.บ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1

พ, 02/10/2019 - 17:10

                  วันที่  30  กันยายน  2562   ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ   เลขาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือน้ำท่วมที่  โรงเรียนบ้านจอมพระ  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายนิวัติ  น้อยผาง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ  นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอำเภอท่าตูม   นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช  ผกก.สภ.จอมพระ หัวหน้าส่วนราชการ   นายกองค์กรท้องถิ่น  ผู้บริหารโรงเรียน      และแขกผู้มีเกียรติ  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พ, 02/10/2019 - 17:09

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2563 โดยจัดให้มีสนามแข่งขันดังนี้ โรงเรียนวัดตรณาราม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1,2,3,4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มรส. โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม ณ สนามแข่งเพื่อให้กำลังใจคณะครูที่เป็นคณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1 ก้าวใหม่กับการใช้เทคโนโลยี ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

พ, 02/10/2019 - 17:09

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สพป.หนองคาย เขต 1 ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบลงเวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติราชการ ผู้ที่รับผิดชอบสามารถสรุปรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างขวัญและกำลังใจ

พ, 02/10/2019 - 17:08

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคุณแม่สำรวย ทองล้ำเลิศ มารดาของ ผอ.กุณฑลั ชัยนนถี ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 

อบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

พ, 02/10/2019 - 17:07

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (แรงจูงใจ) และการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นศักยภาพของตนเอง สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อให้สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมี บุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

พ, 02/10/2019 - 15:27

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา ของประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 7 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ รัตนมิตร เวียงหนองล่อง แม่ตืนศรีวิชัย เวียงจามรี ศรีเวียงชัย และทุ่งหัวช้าง เพื่อนำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้นำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน มาพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนในรอบที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพม.36 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

พ, 02/10/2019 - 15:26
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต1>จัดการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1

พ, 02/10/2019 - 15:25

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต 1 – 2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2, สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท และ สพม.เขต 5 ที่เป็นคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2) การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง 3) การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 4) การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในตำแหน่งเลขาธิการ 5) ข้อคิดในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39

พ, 02/10/2019 - 15:24

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 39/2562++

พ, 02/10/2019 - 15:24

<< วันนี้  เวลา 07.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 39/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  conference   ชั้น 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

หน้า