หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 20 นาที ก่อน

สพฐ. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนร่วมพัฒนา จ.ระยอง

พฤ, 13/06/2019 - 19:53

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสนิท แย้มเกษร รองเลขาธิการ กพฐ. พร้อมด้วย นายมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิวีระไวทยะ ในฐานะรองประธานคณะกรรมการโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา และผู้บริหาร บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด รวมถึงศึกษาธิการจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และคณะทำงานในโครงการฯ ลงพื้นที่ศึกษาดูงานการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา ที่โรงเรียนวัดกระเฉทและโรงเรียนวัดเกาะ จังหวัดระยอง พร้อมประชุมคณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานศึกษาในรูปแบบโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) ณ บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง

นายสนิท แย้มเกษร กล่าวว่า การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดกระเฉท และโรงเรียนวัดเกาะ ในวันนี้ เพื่อดูความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาหลังจากที่โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการมาระยะหนึ่งแล้ว พบว่าทั้ง 2 โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได้ดีและมีความหลากหลาย ทั้งในด้านวิชาการและการเรียนรู้นอกห้องเรียน โดยเฉพาะการทำการเกษตรของนักเรียน ที่สามารถนำผลผลิตที่ได้ไปขาย ได้ทั้งเงินและความรู้ให้เด็กและชุมชนประกอบอาชีพด้วย

ทั้งนี้ โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ภาคเอกชนที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาร่วมเป็นกรรมการบริหารโรงเรียน ได้มีส่วนร่วมคิดร่วมพัฒนา และร่วมประเมินติดตามผลการจัดการศึกษา การประเมินครู พัฒนาคุณภาพนักเรียนและชุมชนโดยรอบ โดยใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งระยะที่ 1 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 50 โรงเรียน ส่วนระยะที่ 2 ได้เพิ่มเป็น 143 โรงเรียนแล้ว

ภาพ/ข่าว อัจฉรา ปชส.สพฐ.

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) และกระตุ้นการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

พฤ, 13/06/2019 - 18:10

เมื่อเวลา 10.30 น.วันที่ 11 มิถุนายน 2562 ที่ห้องประชุมเพชร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ว่าที่ร้อยตรี ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานการประชุม เพื่อดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2562 กิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ (Integrity & Transparence Assessment : ITR Online) ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 และเพื่อเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) และกระตุ้นการตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรทุกคน โดยมี นางวิไรรัตน์ เครื่องทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประชุมเตรียมลงพื้นที่เชิงประจักษ์ สถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

พฤ, 13/06/2019 - 18:10

วันที่  13  มิถุนายน  2562  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์ ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี  2562  ณ  ห้องประชุมกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้คณะกรรมการฯ กำหนดวันประเมินโรงเรียน (เชิงประจักษ์)  เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  และส่งผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลระดับทองอันดับ  1  ของแต่ละประเภทสถานศึกษา  เสนอ Cluster ตามประเภทสถานศึกษาประเภทละ   1  แห่ง  รวม  3  แห่ง  เพื่อให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  คัดเลือกต่อไป

สพป.ชัยนาท เปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

พฤ, 13/06/2019 - 18:09

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 นางทัศณี  แก้วทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมความรักความสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พร้อมบรรยายพิเศษ  ณ หอประชุมโรงเรียนวัดศรีวิชัย อ.เมืองชัยนาท  เพื่อให้นักเรียนซึ่งเป็นอนาคตของชาติ ให้ตระหนักถึงความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ รู้จักสามัคคี ตลอดจนเข้าใจสิทธิและหน้าที่ของตนตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกฏหมาย จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

สพม.34 ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ผ่านระบบ Video Conference

พฤ, 13/06/2019 - 18:09

 

วันที่ 13 มิถุนายน  2562 เวลา 13.30 น. ดร.สิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2562 ผ่านระบบ Video Conference  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา รับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ อย่างทั่วถึง

ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่องแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะเดือน มิถุนายน 2562 – กันยายน 2562 เพื่อสนองทิศทางการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเรื่องแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 และผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562  – 30 กันยายน 2562)

ต่อจากนั้น นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 แจ้งเรื่องทุนการศึกษาในพระบรมราชานุเคราะห์ และเรื่องอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

นายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  แจ้งเรื่องแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระหว่างผู้อำนวยการโรงเรียนและรองผู้อำนวยการโรงเรียนรวมถึงครูผู้สอน (รอบการประเมิน 1 เมษายน 2562 – 30 กันยายน 2562) เรื่องการสอบรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34  แจ้งเรื่องการเบิกจ่ายค่าเช่าอินเตอร์เน็ตของสถานศึกษาในรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2562 (1 ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562)  เรื่องการเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ทั้งนี้ มีข้อราชการจากกลุ่มอำนวยการ เรื่องโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904
กลุ่มนโยบายและแผน เรื่องการขออนุญาตเป็นโรงเรียนประจำพักนอน ประจำปีการศึกษา 2562
กลุ่มบริหารงานบุคคล เรื่องการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2562 เรื่องคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (1 เมษายน 2562) ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 อยู่ระหว่างรอคำสั่งจากศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร DLICT เรื่องปฏิทินการจัดทำข้อมูลสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2562

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี ในสังกัด

พฤ, 13/06/2019 - 18:08

วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ในช่วงระยะเวลา ๑ ปี เพื่อรับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา เพื่อติดตามงานที่เลขาธิการ กพฐ. มอบหมาย ๑๔ ข้อ เพื่อรับทราบแบบประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ตามองค์ประกอบ ตัวชี้วัด คะแนนการประเมิน และวิธีการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามมติคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๒ และร่วมกันพิจารณาการจัดกลุ่มของผู้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ ๓ กลุ่ม การแต่งตั้งคณะกรรมกากรดำเนินงานของกลุ่ม ที่ปรึกษา (Coaching) ของกลุ่ม ปฏิทินการลงพื้นที่ของ (Coaching) และการศึกษาดูงานโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่ การรายงานผล และรูปแบบของชิ้นงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ จำนวน ๒๗ คน คณะกรรมการที่ปรึกษา (Coaching) ณ ห้องประชุม ๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปลูกป่าในกิจกรรม “ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ

พฤ, 13/06/2019 - 18:08

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น.นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมปลูกป่าใน”โครงการ”จิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรม”ความสุขจากพ่อ สู่ผืนแผ่นดิน” โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธาน มีนายมานพ จันทร์ปิยวงศ์ นายอำเภอเนินสง่า กล่าวรายงาน โดยมีผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัด จิตอาสา ประชาชน  และหน่วยงานในอำเภอเนินสง่า เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าจำนวน 2,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ ในโรงเรียนรวมราษฏร์วิทยานุกูล อ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ

สพป.หนองคาย เขต 1 ร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

พฤ, 13/06/2019 - 18:08

วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2562  เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายวีรพล  สารบรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดให้การต้อนรับและร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาบริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง  ณ  ห้องประชุมหินหมากเป้ง  สพป.หนองคาย เขต 1  บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัดเป็นบริษัทผู้นำทางด้าน Surface TreatmentและHeat Treatment สำหรับอุตสาหกรรมในภูมิภาค มีความมุ่งมั่นพัฒนาเคมีภัณฑ์และให้บริการเคลือบผิวโลหะ รวมถึงบริการชุบผิวแข็งเพื่อให้คุณสมบัติของผิวโลหะตรงตามมาตรฐานของลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด โดยนายกัตสิยะ  อารากิ ประธานบริษัทฯได้มอบทุนต่อเนื่องประจำปี ปีนี้เป็นปีที่ 14 ให้กับนักเรียนที่ยากจนขาดแคลนทุนทรัพย์ในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 สำหรับปี 2562 บริษัทฯ ได้มอบทุนแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   60 ทุน ทุนละ 4,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 38 ทุน ทุนละ 6,000 บาท เป็นเงิน 228,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  468,000 บาท

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แข่งขันกีฬา VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2 พุธค่ำที่ 2

พฤ, 13/06/2019 - 18:07

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานสักขีพยานในการแข่งขันฟุตบอล VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2 (ฟุตบอล ชาย 7 คน) ประจำพุธค่ำที่ 2 ณ สนามเอสเซ่ สปอร์ตคลับ โดยมีนักกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 5 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขัน และมีผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกายทุกวันพุธ และนโยบายจังหวัดชัยภูมิ ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักการออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) ทีมแก้งคร้อ ชนะทีม สพป.่ชัยภูมิ เขต 2 5 : 4 2) ทีม คอนสาร ชนะ ทีม บ้านแท่น 1 : 0 3) ทีม ภูเขียว ชนะ ทีม เกษตรสมบูรณ์ 2 : 1 และมีทีมอำเภอคอนสาร ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ รอบต่อไปจะแข่งขันในวันพุธ ที่ 19

มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ สนามเอสเซ่ สปอร์ตคลับ

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

พฤ, 13/06/2019 - 18:07

สพป.สกลนคร เขต 1 จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” ระดับหน่วยงาน

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 สพป.สกลนคร เขต 1 ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” ระดับหน่วยงาน ณ ห้องประชุมพระญาณเวที ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ได้รับเกียรติจาก นายอานุภาพ รอดขวัญ ยอดระบํา นายอำเภอเมืองสกลนคร เป็นประธานในพิธีเปิด นายไพรวัลย์ จันทะนะ ผอ.สพป.สกลนคร เขต 1 ประธานคณะกรรมการจัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว กล่าวรายงาน  คณะผู้บริหารโรงเรียน ครู และนักเรียน  ร่วมเป็นเกียรติ

ด้วยจังหวัดสกลนครร่วมกับคณะกรรมการกองทุนหนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดสกลนครและมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้จัดโครงการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562 ในหัวข้อ “สกลนคร … เย็นศิระ เพราะพระบารมี” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมีความมั่นคง ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทรงพระกรุณาสืบสาน ต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยได้นำศาสตร์พระราชาสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อประโยชน์แก่พสกนิกรทุกหมู่เหล่า  โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น  3 ประเภท

1.ระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 14 ทีม  2.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 12 ทีม  3.ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 1 ทีม โดยการจัดการแข่งขันเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ

ภาพข่าว อุทัยวรรณ ดีนวลพะเนาว์  วิจักษณ์  อัศวาวุฒิ

โครงการ “ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย” ครั้งที่ 48

พฤ, 13/06/2019 - 16:56

ด้วยธนาคารธนชาต จัดทำโครงการ ธนชาต ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย ครั้งที่ 48 ประจำปี 2562 เพื่อร่วมปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนเกิดความรักหวงแหนวัฒนธรรมไทยและร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่สังคมไทย ทั้งนี้ เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการดังกล่าว หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ ธนชาติ ริเริ่ม เติมเต็ม เอกลักษณ์ไทย

สพป.หนองคาย เขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day 12.06.62

พฤ, 13/06/2019 - 14:30

วันพุธที่ 12  มิถุนายน  2562  เวลา 13.30 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำบุคลากรในสังกัดร่วมดำเนินกิจกรรม Big Cleaning Day บริเวณเกาะกลางถนน และบริเวณถนนหน้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 พร้อมทั้งในอาคารและรอบๆบริเวณ สำนักงาน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย ตามโครงการบ้านสวย  เมืองงาม “หนองคายเมืองท่องเที่ยวและน่าอยู่ ริมฝั่งโขง” ประจำเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2562 และเป็นการดำเนินการบริหารการจัดการขยะ โดยพร้อมเพรียงกัน

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1    ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด

พฤ, 13/06/2019 - 14:30

วันที่ 12  มิถุนายน 2562  นายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1  ลงพื้นที่อำเภอหนองบัวแดง   ณ  โรงเรียน บ้านลาดเหนือ  บ้านหนองเป็ด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์)  บ้านหนองสะแก เพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้บริหาร   คณะ ครูและนักเรียน   เยี่ยมชมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู พร้อมให้คำชี้แนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และด้านอื่น ๆ

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24

พฤ, 13/06/2019 - 14:28

วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 24 โดยเลขาธิการ กพฐ. มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน สพฐ. เป็นผู้ดำเนินรายการการประชุม เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

+++แม่ฮ่องสอน เขต 1 จัด ค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร รุ่นที่ 3 +++

พฤ, 13/06/2019 - 14:28

^^^  วันนี้   ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี   ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562รุ่นที่ 3   ในวันที่ 8-10  มิถุนายน 2562

ณ   ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าถ้ำน้ำลอด  จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ซึ่งเป็นการผนึกกำลังขององค์กรทั้ง 12 ที่มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน ในการสร้างเยาวชนของชาติให้เติบโตขึ้นด้วยความสำนึกในการรู้คุณของแผ่นดิน ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามที่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเคยมีพระราชดำรัสเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2540 ณ ศาลาดุสิตดาลัย ว่า “ความรักทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความรักชาติ รักแผ่นดิน”

การจัดโครงการค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร ทำให้เยาวชนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติได้สัมผัสกับทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้วยประสบการณ์ตรง สามารถดูแลและพัฒนาตนเองได้ ตามแนวพระราชดำริ “เศรษฐกิจพอเพียง” ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร     มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่สำคัญได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ และพระราชทานโครงการพระราชดำริมากมายล้วนเพื่อประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย และสร้างทักษะพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืนและการผลิตอาหารเพื่อการบริโภคและอาชีพในการดำรงชีวิต ซึ่งเป็นวิถีที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และรู้จักเสียสละเพื่อส่วนรวม

 

 

 

ขอขอบคุณทั้ง 12 องค์กร ที่ร่วมกันทำให้เกิดโครงการดี ๆ เช่นนี้ จัดได้ว่าได้ช่วยพัฒนาการศึกษาให้เยาวชนของชาติอีกระดับหนึ่ง และน่าจะเป็นตัวอย่างสำหรับองค์กรอื่นๆที่มีโครงการที่ดีเช่นนี้จะยั่งยืนถาวรตลอดไป และพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไปอีก  ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน   รายงาน+++++++

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 แข่งขันกีฬา VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2 พุธค่ำที่ 2

พฤ, 13/06/2019 - 12:13

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายปิยะวุฒิ ดวงภมร รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานสักขีพยานในการแข่งขันฟุตบอล VIP CPM2 CUP ครั้งที่ 2 (ฟุตบอล ชาย 7 คน) ประจำพุธค่ำที่ 2 ณ สนามเอสเซ่ สปอร์ตคลับ โดยมีนักกีฬาผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด 5 อำเภอ เข้าร่วมแข่งขัน และมีผู้บริหารสถานศึกษา, บุคลากรใน สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ร่วมเชียร์และให้กำลังใจ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล ออกกำลังกายทุกวันพุธ และนโยบายจังหวัดชัยภูมิ ลดพุง ลดอ้วน ลดโรค รวมทั้งส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารักการออกกำลังกายมีสุขภาพที่แข็งแรง รวมทั้งส่งเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงาน โดยมีผลการแข่งขัน ดังนี้ 1) ทีมแก้งคร้อ ชนะทีม สพป.่ชัยภูมิ เขต 2 5 : 4 2) ทีม คอนสาร ชนะ ทีม บ้านแท่น 1 : 0 3) ทีม ภูเขียว ชนะ ทีม เกษตรสมบูรณ์ 2 : 1 และมีทีมอำเภอคอนสาร ได้รับรางวัลทีมยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ รอบต่อไปจะแข่งขันในวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. ณ สนามเอสเซ่ สปอร์ตคลับ

 สพป.ชัยภูมิ เขต 1  จัดประชุมโครงการ “ผอ.เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562 ” รุ่น 6

พฤ, 13/06/2019 - 12:12

สพป.ชัยภูมิ เขต 1   จัดประชุมโครงการ “ผอ. เขต พบเพื่อนครู ปีการศึกษา 2562” รุ่นที่ 6   เพื่อมอบนโยบายการจัดการศึกษา  ปีการศึกษา 2562  รวมทั้งชี้แจงข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหวทางการศึกษาและอื่น ๆ ให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา  ครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาพญาแลและศูนย์เครือข่ายฯชีลองหนองนาแซงบุ่งคล้า  อ.เมืองชัยภูมิ  จำนวน  311 คน   เพื่อนำไปนโยบายสู่การปฏิบัติ  ในวันที่ 13 มิถุนายน 2562  ณ หอประชุมรวมใจครูชัยภูมิ  โดยมีนายธนชน  มุทาพร  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1   พบปะและมอบนโยบายฯ   มีรอง ผอ.สพป./ผอ.กลุ่ม/ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน /ศึกษานิเทศก์ ร่วมการประชุมฯ

 

 

สพป.ลำพูน เขต 2 พิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

พฤ, 13/06/2019 - 11:43

เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานเปิดการพิจารณาคัดเลือกผลงานนักเรียน จากการแข่งขันตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในสัปดาห์ภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนโดยมีการปรับกิจกรรมให้มีความเหมาะสม ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะภาษาไทยในด้านต่างๆ ให้สอดคล้องตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 และเพื่อคัดเลือกผลงานนักเรียนใน 4 กิจกรรม คือ การคัดลายมือ การเขียนเรื่องจากภาพ การเขียนเรียงความ และการแต่งประโยค รวมการแข่งขันทั้งสิ้น 7 รายการ เป็นตัวแทนของสพป.ลำพูน เขต 2 แข่งขันในระดับประเทศต่อไป ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

‘ศรีสองรักษ์วิทยา’ จ.เลย กวาดทุกประเภท เสนอรับรางวัล “วัฒนคุณาธร” กระทรวงวัฒนธรรม

พฤ, 13/06/2019 - 10:56

ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ได้พิจารณาคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติเด็กหรือเยาวชน บุคคลและนิติบุคคล หรือคณะบุคคล ที่ส่งเสริมสนับสนุนกระทรวงวัฒนธรรม ในการดำเนินงานศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้ หรือสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น เป็นที่ประจักษ์ จำนวน 3 ประเภท ได้แก่ ประเภทเด็กหรือเยาวชน จังหวัดละไม่เกิน 2 คน ประเภทบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน และประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล จังหวัดละไม่เกิน 2 คน เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”  ประจำปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม

ปรากฏว่าโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา อ.ด่านซ้าย จ.เลย ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) ได้รับคัดเลือกตัวแทนจังหวัดเลย เพื่อเสนอชื่อเข้ารับโล่รางวัล “วัฒนคุณาธร”  ประจำปี 2562  จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม   ทั้ง 3 ประเภท คือ น.ส.ภัทรธิราภรณ์ เสนานุช  นักเรียนชั้น ม.6 ในประเภทเด็กหรือเยาวชน  นายจิตติศักดิ์ นามวงษา ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทบุคคล และโรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา ในประเภทนิติบุคคลหรือคณะบุคคล  

…………………………………..

จังหวัดเลย ประชุมคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ข้อมูลข่าวและที่มา: http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG190610151830597

สพป.สงขลา เขต 3 แข่งขันทักษะภาษาไทยโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562

พฤ, 13/06/2019 - 10:56

วันที่ 13 มิถุนายน 2562   กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินการจัดการศึกษา สพป.สงขลา เขต 3 โดยนางกันต์กนิษฐ์  นุ้ยสีรุ่ง ศึกษานิเทศก์ สพป.สงขลา เขต 3 ดำเนินการจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาไทย ตามโครงการรักษ์ภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี 2562  ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมเขาน้ำค้าง สพป.สงขลา เขต 3 เพื่อคัดเลือกผลงานส่งสถาบันภาษาไทย โดยมีการแข่งขันจำนวน 4 รายการ คือ 1. คัดลายมือ (ทุกระดับชั้น) 2. การเขียนเรื่องจากภาพ (ระดับ ป.1-3 และ ป.4-6) 3. การเขียนเรียงความ (ระดับ ม.1-3) 4. การแต่งคำประพันธ์ (ระดับ ม.1-3)

หน้า