หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 นาที 34 วินาที ก่อน

สพป.กระบี่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่ ประจำปี 2562

พ, 11/12/2019 - 16:07

เมื่อวันที่ 9  ธันวาคม  2562 เวลา 09.00-12.00 น. ที่ห้องประชุมสุดมงคล  สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่  นายชัยยงค์  ตุลารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากระบี่  นำคณะบุคลากร   ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านคอร์รัปชัน ร่วมกับหน่วยงานราชการและองค์กรเอกชนในจังหวัดกระบี่ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดกระบี่  ประจำปี 2562 โดยมีนายสมควร  ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบรางวัลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี  2562  (ITA Awards) จำนวน 5 หน่วยงาน

ทั้งนี้  การประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชัน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี และในปีนี้จัดพร้อมกันทุกจังหวัดทั่วประเทศ  โดยสำนักงาน ป.ป.ช.มุ่งหวังว่ากิจกรรมรณรงค์งานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ จะทำให้ประชาชนและนานาชาติได้รับรู้ผลการต่อสู้กับปัญหาคอร์รัปชันของประเทศ โดยมีการนำเสนอผ่านทางวีดีทัศน์ และการแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของทุกภาคส่วนทุกจังหวัดทั่วประเทศ

สพป.ลำพูน เขต 1 ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562

พ, 11/12/2019 - 13:20

เมื่อวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. ฝ่ายบริหาร ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ผ่านระบบ Video Conference โดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และคณะ เพื่อรับทราบแนวนโยบายการบริหารจัดการศึกษา และนำนโยบายสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารการศึกษา ต่อจากนั้นได้ดำเนินการประชุมผู้บริหารประจำสัปดาห์ เพื่อชี้แจงข้อราชการต่างๆ และติดตามผลการดำเนินงานทางด้านการศึกษา  ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน

นักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวูซู

พ, 11/12/2019 - 13:20

สพม.34 ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันกีฬาวูซู ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา รอบคัดเลือกตัวแทนเขตที่ ๔ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖ – ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ สนามกีฬาในจังหวัดหนองคายและจังหวัดอุดรธานี เพื่อเฟ้นหาตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียน

นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๑ “อุดรธานีเกมส์” ระหว่างวันที ๒๒ – ๓๐ มกราคม ๒๕๖๓ ณ จังหวัดอุดรธานี ประกอบด้วย

๑. รุ่นน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม ชาย นายณัฐวุฒิ จักรชุม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓/๘

๒. รุ่นน้ำหนัก ๔๕ กิโลกรัม หญิง นางสาวธิดารัตน์ เสนสอน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

๓. รุ่นน้ำหนัก ๕๖ กิโลกรัม หญิง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕ นางสาวรัตน์ชฎา พิมพ์พงษ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๕

ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 0-Net

พ, 11/12/2019 - 13:20

วันศุกร์ ที่ 6 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนเมืองปัตตานี นางสาวสุรางค์ อาจณรงค์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ ยีเด็ง ศึกษานิเทศก์  ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ศูนย์เครือข่ายเมืองปัตตานี จัดทำเครื่องมือวิเคราะห์มาตรฐานตัวชี้วัดจาก Test Blueprint เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ 0-Net เพื่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2562 โดยเน้นย้ำให้ใช้ Test Blueprint มาวิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุงและแก้ไข และชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการจัดการเรียนการสอน ร่วมกันขับเคลื่อน เสริมสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการให้กับผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน ส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้สอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทุกระดับชั้น สามารถเชื่อมโยงกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสู่ความยั่งยืน ตอบสนองผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ยุพราชวิทยาลัย คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 พร้อมทุนการศึกษา 80,000 บาท โครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562

พ, 11/12/2019 - 13:19

 

“มูลนิธิต่อต้านการทุจริต” ร่วมกับ “เครือซีพี -ทรู” ปลุกพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมต้านภัยคอร์รัปชั่นขยายสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน ดีเดย์วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล มอบรางวัลถ้วยเกียรติยศและทุนการศึกษากว่า 680,000 บาท ในโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ที่ตรงกับวันที่ 9 ธันวาคมของทุกปี มูลนิธิต่อต้านการทุจริต เครือเจริญโภคภัณฑ์ บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น ด้วยการสนับสนุนจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และบมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล จัดงานประกวดรอบชิงชนะเลิศในโครงการ “ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี 2562 สำหรับ 10 โครงการที่ผ่านเข้ารอบมาขึ้นเวทีแสดงพลังต่อต้านทุจริตรอบสุดท้ายอย่างเข้มข้น จากการคัดเลือกทั้งหมด 65 โครงการ จาก 54 โรงเรียน 33 จังหวัดทั่วประเทศ ในหัวข้อ “โรงเรียนโปร่งใส ชุมชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต” โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานกรรมการมูลนิธิต่อต้านการทุจริต เป็นผู้มอบรางวัลถ้วยเกียรติยศ และทุนการศึกษารวมกว่า 680,000 บาท ในการนี้ นายประพาฬพงษ์ มากนวล รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมองค์กรเพื่อสังคม กลุ่มทรู ในฐานะผู้แทนเครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ชนะการประกวด ซึ่งโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ จากโครงการ ACSP รวมพลังร่วม เสริมพลังสร้าง ต่อต้านการทุจริต คว้ารางวัลชนะเลิศ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จ.เชียงใหม่ โครงการปอละบ๋อ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 โรงเรียนหารเทารังสีประชารังสรรค์ จ.พัทลุง โครงการอัยย๊ะ! พอนะ หยุดโกง คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ณ ทรู ดิจิทัลพาร์ค

สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมฯ ครั้งที่ 69/2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและตะวันออก)

พ, 11/12/2019 - 12:55

วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

พ, 11/12/2019 - 12:55

ดร.ทวีพัฒน์ ไมตรีจิตร์ รองผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วย   ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน  จาก นายสุรศักดิ์  อินศรีไกร ที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผน  ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3  อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562

พ, 11/12/2019 - 12:54

วันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา  08.00  น.  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  รักษาราชการแทน  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด  ร่วมรับชม “พุธเช้า…ข่าว สพฐ.” ครั้งที่ 48/2562 ณ ห้องประชุม 2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับทราบนโยบาย  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการศึกษา  ในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติ  ซึ่งส่งสัญญาณ  Conference  จากส่วนกลาง สพฐ.

ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาเด็กดี

พ, 11/12/2019 - 12:54

เมื่อ 9 ธันวาคม  2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 มอบทุนการศึกษาที่มีผู้ใจบุญร่วมกันบริจาค ให้กับเด็กหญิงเกสรา ศรีวิเศษ นักเรียนชั้น ป. 2 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี ซึ่งเป็นเด็กดี ฐานะยากจน จากการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนดังกล่าว พบว่าครอบครัวมีฐานะยากจน  อาศัยอยู่กับพ่อแม่บุญธรรม แม่เป็นโรคเบาหวาน ถูกตัดขา ต้องช่วยทำงานบ้านทุกอย่าง หุงข้าว ซักผ้า ถูบ้าน เท่าที่เด็กอยู่ ป.2 จะทำได้

สพป.ระยอง เขต ๒ ร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙

พ, 11/12/2019 - 12:53

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ นายธันวา ลิ่มสถาพร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ และนางอำพัย อุดมพฤกษชาติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๖๙ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ภาคกลางและภาคตะวันออก โดยมี นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน ณ อาคารอุตสาหกรรมบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ ๗-๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ จังหวัดสมุทรปราการ ในการนี้ผู้อำนวยการเขต และรองผู้อำนวยการเขต ได้เยี่ยมชมและให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียนในสังกัด ที่เข้าร่วมแข่งขันฯ ในประเภทต่าง ๆ ด้วย

 

สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมกันแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต)

พ, 11/12/2019 - 12:53

เมื่อเวลา 08.20 น.วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ที่บริเวณหน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายสุเทพ ศรบุญทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย บุคลากรในสำนักงาน เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ และกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต เพื่อเป็นการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในเขตพื้นที่การศึกษา “ป้องกันการทุจริต” (เขตสุจริต) จากนั้น นายสุเทพ ศรบุญทอง รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 ได้พบปะพูดคุย และแจ้งข้อราชการเร่งด่วนให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติ ก่อนเริ่มปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งได้ปฏิบัติมาเป็นประจำทุกวันจันทร์/////// ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.พิจิตร เขต 1 ประเมิน Coaching Team ผอ.โรงเรียน

พ, 11/12/2019 - 09:13

เมื่อ 9 ธันวาคม  2562 ดร.ผกาภรณ์ พลายสังข์ ผอ.สพป.พิจิตร เขต 1 พร้อมด้วยนายทรงกิต จันทรมณี ผู้ทรงคุณวุฒิ นายศรายุทธ ตาสี ผอ.รร.อนุบาลสากเหล็ก ออกประเมิน Coaching Team โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ อำเภอวชิรบารมี และตรวจเยี่ยม สร้างขวัญ กำลังใจ ให้กับผู้บริหาร ครู และนักเรียน ดูการบริหารจัดการด้านการศึกษา  ความสะอาด ความปลอดภัย อาคาร สถานที่ การอ่านออกเขียนได้ของนักเรียน ทั้งนี้ได้มอบเงินจำนวนหนึ่งสนับสนุนเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน

สพป.พังงา ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕

พ, 11/12/2019 - 09:12

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ สพป.พังงา ได้ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๕ โดยมีนายสมภาพ  นาคพันธ์ รอง ผอ.สพป.พังงา เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน เพื่อระดมความคิดเห็นในการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ ๓ ปี และนำไปใช้ในการบริหารจัดการศึกษาของ สพป.พังงา พร้อมทั้งพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีนายประกอบ  ทองดำ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน สพป.พัทลุง เขต ๑ เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ล่องแก่งชมดาว รีสอร์ท อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง

สพป.พิษณุโลก เขต 3 วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย)

พ, 11/12/2019 - 09:11

นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ประธานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) International Anti-Corruption Day ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ผู้ช่วยเลขา กพฐ. ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ติดตามความพร้อมการเตรียมการรับเสด็จ พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนธิราเทพยวดี

พ, 11/12/2019 - 09:10

นายวัลลพ​ สงวนนาม​ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน​ และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัย​ เพื่อติดตาม​ วางแผนในการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ​ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา​ นเรนธิราเทพยวดี​ ซึ่งจะเสด็จพระราชทานเครื่องกีฬาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัด​ สพป.สุโขทัย​ เขต​ 2​ จำนวน​ 10​ โรงเรียน​ ได้แก่​ โรงเรียนบ้านท่าทอง(อุดมวิทยาคาร), โรงเรียนวัดไผ่ล้อม, โรงเรียนวัดคลองกระจง, โรงเรียนวัดเกาะ, โรงเรียนบ้านหนองป่าตอ, โรงเรียนวัดหนองโว้ง(อรรถกิจวิทยาคาร), โรงเรียนบ้านไม้งาม, โรงเรียนบ้านคลองแห้ง, โรงเรียนวัดป่าถ่อน​ และ​ โรงเรียนวัดกรงทอง​ ในวันที่​ 25​ ธันวาคม​ 2562​ ณ​ โรงเนียนบ้านหนองป่าตอ​ อ.สวรรคโลก​ จ.สุโขทัย…. (เยาวเรศ/มณีวรรณ…. ภาพ/ข่าว)​

 

 

 

 

หน้า