หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 1 ชั่วโมง 13 นาที ก่อน

คณะผู้เข้ารับการพัฒนา ก่อนแต่ตั้งดำรงตำแหน่ง ผอ.สพท. เข้าศึกษาดูงาน การเรียนรู้ในสภาพจริง สพม.36

อา, 31/03/2019 - 22:56
 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 พร้อมข้าราชการ บุคลากร สพม.36 ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้รับการพัฒนา ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ของโครงสร้างหลักสูตรการพัฒนา คือการเรียนรู้สภาพจริง (Authentic learning) ของผู้ได้รับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 2 เมษายน 2562 จำนวน 11 คน โดยหลักสูตรพัฒนานอกจากการเรียนรู้สภาพจริงแล้วยังประกอบการศึกษาดูงาน การบริหารจัดการด้านการศึกษาอีกส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยวิทยากรพี่เลี้ยง ผู้ประสานงาน และผู้เข้ารับการพัฒนา รวมจำนวน 18 คน ซึ่งนำคณะโดย นาวสาวสายสวาท วิชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันเสาร์ที่ 30 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมดอยจอมทอง สพม.36/น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน/ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สพม. 36/ภาพ-ข่าว/

สพม.36 นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

อา, 31/03/2019 - 22:56
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 นายมนต์ชัย ปาณธูป ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่/ นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับผู้อำนวยกลุ่ม และนางสุทรา  เชียงแสน นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ นำเสนอผลงานทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) เรื่องระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก/แสงเดือน  สันธิ/นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการพิเศษ/สพม.36/ข่าว/

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 จัดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1

อา, 31/03/2019 - 22:55

วันที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายสุดสาคร เรืองวิเศษ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รุ่นที่ 1 ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยมี นายอภิรัฐ ทัดกลาง หัวหน้าศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าห้วยกุ่ม กล่าวรายงาน และมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 จำนวน 69 คน ครูผู้ควบคุม จำนวน 10 คน จาก 8 โรงเรียน เข้ารับการอบรม สพป.ชัยภูมิ เขต 2 กำหนดจัดอบรม รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 25-27 มีนาคม 2562

นายกฤษฎาวัฒน์ ฉัตรรักษา ศึกษานิเทศก์ ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า หน่วยงานภาคีเครือข่าย 13 องค์กร ประกอบด้วย มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, สพฐ., กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าแลพันธุ์พืช, กรมป่าไม้, กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาที่ดิน, กรมส่งเสริมการเกษตร, กรมส่งเสริมสหกรณ์, กรมหม่อนไหม, องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์,สำนักงานการศึกษากรุงเทพมหานคร, บริษัททรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) และบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมค่ายเยาวชน…รักษ์พงไพร เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ.2562 ซึ่งดำเนินการเป็นปีที่ 5 โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้เยาวชนได้ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่พระราชทานโครงการพระราชดำริมากมาย ล้วนเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนทั้งสิ้น 2) เพื่อให้เยาวชนเข้าใจประโยชน์ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นรากฐานของประเทศที่จะต้องช่วยกันฟื้นฟูและรักษาให้มั่นคงและยั่งยืน เพื่ออนาคตของตนเองและลูกหลาน 3)เพื่อให้เยาวชนได้สืบทอด วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่ดีงามของท้องถิ่น มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้านการเกษตรยั่งยืน 4) เพื่อให้เยาวชนได้ปฏิบัติจริง เรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละหลักสูตรค่าย ได้ฝึกฝนทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ พุทธศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา ซึ่งเป็นความรู้และทักษะที่นำไปใช้ในชีวิตจริง

สพป.ยโสธร เขต ๒ เตรียมความพร้อมการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

อา, 31/03/2019 - 22:54

วันนี้ (๓๐ มีนาคม ๒๕๖๒) เวลา ๐๙.๐๐ น.  นายวรรณสิทธิ์  คำเพราะ  ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  มี นายวินิจ  วงศ์ทอง รอง ผอ.สพป.ยโสธร เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน  ณ  ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายโสธร เขต ๒

การอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้  เป็นการดำเนินการตามนโยบายของคณะรัฐบาลชุดปัจจุบัน  “๑ ตำบล ๑ โรงเรียน” ซึ่งเป็นนโยบายที่สอดรับกับคำกล่าวที่ว่า “จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง  สร้างโอกาสให้นักเรียนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่  เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทั่วประเทศ  เพื่อลดความเหลื่อมล้ำด้านการจัดการศึกษาของประเทศ

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการฯ  :   เพื่อสร้างความเข้าใจและชี้แจงแนวทางในการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เข้าใจและทราบแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้มีความพร้อมในการดำเนินการในภาคเรียนที่ ๑-๒๕๖๒  ซึ่งโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล สังกัด สพป.ยโสธร เขต ๒ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จำนวนทั้งสิ้น ๓๔๐ คน รวม  ๓๔ โรงเรียน  แบ่งเป็น ๒ รุ่น  ดังนี้

รุ่นที่ ๑  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  จำนวน  ๑๗  โรงเรียน

รุ่นที่ ๒  เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.  จำนวน  ๑๗  โรงเรียน

ผู้รับผิดชอบโครงการ :  นางสาวสุจิราภรณ์  เงาศรี  ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ  กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

กลุ่มงานประชาสัมพันธ์  สพป.ยโสธร เขต ๒  :  ภาพ / ข่าว

สพป.ตาก เขต 1 ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงบฯ สำหรับผอ.บรรจุใหม่

อา, 31/03/2019 - 22:54

นายภิรมย์ นิช่างทอง รองผอ.สพป.ตาก เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารประมาณของโรงเรียนในสังกัด สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาบรรจุใหม่ เมื่อวันที่ 30 มี.ค.62 ณ อาคารแม่ 80 สพป.ตาก เขต 1 เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เข้าใจในเรื่องของการบริหารงบประมาณที่ถูกต้อง และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการ โดยมี นางปณิสา นทีประสิทธิพร ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน สพป.ตาก เขต 1 เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้.

 

ทุน ASEAN Scholarships for Thailand ประจำปี 2563

อา, 31/03/2019 - 13:30

กระทรวงศึกษาธิการสิงคโปร์ จะมอบทุนการศึกษาของรัฐบาลสิงคโปร์ ระดับมัธยมศึกษา ประจำปี 2563 ให้กับนักเรียนไทย หากสนใจสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.moe.gov.sg/adminissions/scholarships/asean/thailand  ทุน asean scholarsships for thailand ประจำปี 2563

หน้า