หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 17 นาที 45 วินาที ก่อน

การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด สพป.เลย เขต ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

พฤ, 01/08/2019 - 13:00

วันพุธที่  ๓๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่ห้องประชุมชั้น ๒  อาคารรวมใจ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒  เป็นประธานการจัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒  เพื่อมอบมอบนโยบายการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาของ กระทรวงศึกษาธิการ  ในการประชุมครั้งนี้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียนตามโครงการนิเทศเชิงระบบ เพื่อห้องเรียนคุณภาพสู่โรงเรียนคุณภาพ  มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านผาสามยอด และโรงเรียนบ้านเอราวัณ ที่สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน มอบเกียรติบัตรครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ปี ๒๕๖๒ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) มาตรการเร่งรัดพัฒนาให้นักเรียนทุกคนอ่านออกเขียนได้ระหว่าง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน ประชุมผู้บริหารตามวาระการประชุม และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในกิจกรรม” เว้าจาพาข้าวสวย” นอกจากนี้ ผอ. สกสค.จังหวัดเลยยังได้นำเรื่อง การแจ้งเปลี่ยนแปลงผู้รับผลประโยชน์ของสมาชิก ชพค.  การยื่นกู้เงิน ชพค. มาแจ้งในการประชุมด้วย

 

สพป.พิษณุโลก เขต 3 ยินดีต้อนรับบุคลากรคนใหม่

พฤ, 01/08/2019 - 12:53

นางสาวศรีศุภัทร์  ศักดิ์ศรีธำรง ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล รักษาราชการแทนผอ.สพป.พล.3 ต้อนรับ นางสาวขจีพันธ์ เสือขำ เจ้าพนักงานงานจัดเก็บรายได้ สำนักการคลัง เทศบาลนครพิษณุโลก ย้ายมาดำรงตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.พล.3 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

สพป.นครปฐม เขต 1 ร่วมพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี ถวายแด่พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร

พฤ, 01/08/2019 - 12:53

นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พร้อมด้วยตัวข้าราชการในสังกัด เข้ากราบนมัสการพระเดชพระคุณฯ พระพรหมเวที ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 15 เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เนื่องในโอกาสพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 78 ปี ณ ซุ้มตะเคียนทอง ข้างกุฏิเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ เมื่อวันที่ 31  กรกฎาคม 2562

โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562

พฤ, 01/08/2019 - 10:43

ด้วย สพฐ. ได้คัดเลือกและอนุมัติให้นักเรียน จำนวน 20 คน เดินทางไปเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมระหว่าง สพฐ. กับสำนักงานการศึกษาเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 27 กันยายน – 30 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังแนบ

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04006/ว4401 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม”ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”

พฤ, 01/08/2019 - 10:07

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา จัดโครงการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติ กิจกรรม “ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” โดยมีนายสุภาพ วงษามาตย์ ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในพิธี กล่าวรายงานโดย ดร.ประดู่ นามเหลา รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 วัตถุประสงค์ เพื่อน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติโดยผ่านกิจกรรมลูกเสือ พร้อมให้ลูกเสือ และผู้บังคับบัญชาลูกเสือได้ปฏิบัติกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ และวัฒนธรรม สร้างสัมพันธภาพซึ่งกันและกัน เป็นการเสริมสร้างทักษะชีวิต เสริมสร้างจิตอาสา และการบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อเป็นการเผยแพร่กิจการลูกเสือให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ก่อนพิธีเปิดได้จัดพิธีรับมอบสมุดบันทึกความดี โดยมีตัวแทนผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ เนตรนารี รับสมุดบันทึกความดี เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้น ประธานฯ ได้นำกล่าวคำปฏิญาณตน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทยหลักสูตร โดยวิทยากรจากหลักสูตรจิตอาสา 904 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมขยายผลต่อยอดการทำความดีตามแนวพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ได้อย่างมีคุณภาพ และสร้างเครือข่ายด้านกระบวนการกระชับสัมพันธ์ และเลือกประธานสภานักเรียน ในการนี้ ดร.สุริยา นทีศิริกุล กศจ.ร้อยเอ็ด และผู้ทรงคุณวุฒิทางลูกเสือ ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้ สำหรับช่วงสุดท้ายนางอุษา บุตรมารศรี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิด และไ้ด้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดงาน วิทยากร ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ที่ได้มุ่งมั่นทุ่มเทในการดำเนินกิจกรรมลูกเสือ เพื่อให้เยาวชนของชาติได้รับการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมอันดี ตลอดจนการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกัน ณ หอประชุม สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด

สพป.ชัยภูมิ เขต 2 รับการประเมินเพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือ นร

พฤ, 01/08/2019 - 10:05

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุุมสายทองสายธารธรรม นายมนัส เจียมภูเขียว ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 2 พร้อมด้วยทีมบริหาร และบุคลากรในสังกัด ร่วมต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 ระดับคลัสเตอร์ 13 โดยมี นายพรภิรมย์ สุทธิกานต์ รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประธานกรรมการ และคณะ ร่วมประเมิน พร้อมนี้ นางนัฐรียา ฉัตรรักษา ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ผู้รับผิดชอบ ได้นำเสนอผลการดำเนินงานด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อคณะกรรมการ และมีสถานศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน จำนวน 8 โรงเรียน จัดนิทรรศการนำเสนอต่อคณะกรรมการฯ ในครั้งนี้ด้วย ได้แก่ 1) โรงเรียนบ้านทุ่งลุยลายฯ 2) โรงเรียนชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 3) โรงเรียนบ้านโนนสาทร 4) โรงเรียนบ้านหนองบัว(เกษตรฯ) 5) โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์บำรุง) 6) โรงเรียนบ้านโนนเพิ่ม 7) โรงเรียนม่วงราษฎร์สามัคคี และ 8) โรงเรียนชุมชนบ้านหัน สร้างความประทับใจให้กับคณะกรรมการฯ อย่างยิ่ง

สพป.เลย เขต ๒ จัดค่ายคุณธรรม”ปันฮักจากเลย ๒”

พฤ, 01/08/2019 - 10:04

วันที่ ๓๐  กรกฎาคม  ๒๕๖๒ เวลา  ๐๙.๐๐ น.  ที่โรงเรียนบ้านพองหนีบ  อำเภอภูกระดึง  นายพลชัย  ชุมปัญญา  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๒   ได้นำบุคลากรสำนักงานเขตฯ  จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม  ”ปันฮักจากเลย ๒ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีกิจกรรม “แบ่งฝัน ปันฮัก” มอบหนังสือ  มอบเงินสนับสนุนโครงการ จัดกิจกรรมฐานคุณธรรม ๓ ฐานแก่นักเรียน โดยน้อมนำพระบรมราโชบายสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย  ฐานวินัยดี สังคมดี มี นางยุวดี  ชุมปัญญา ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมฐาน  ฐานพอเพียง ตามรอยพ่อ  มี นางสาวศรีสุนันท์  พุ่มไพจิตร ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรม  และฐานจิตอาสา พาชาติร่มเย็น  มีนางสาวทัศนีย์  ฤทธิมนตรี  ศึกษานิเทศก์และบุคลากร ดำเนินกิจกรรมฐาน ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีผู้บริหารโรงเรียนของกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาศรีฐานเข้าร่วมกิจกรรมด้วย

โครงงานคุณธรรมจริยธรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พฤ, 01/08/2019 - 10:04

โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง และโรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ  สพป.นครพนม เขต ๑ เป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันโครงงานคุณธรรมมูลนิธิเปรม ตินสูลานนท์  ณ สพป.กาฬสินธุ์ เขต ๑ ผลการแข่งขันได้รับคัดเลือกทั้ง ๒ โรงเรียน เป็นตัวแทนระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอบแบ่งกลุ่ม ๘ กลุ่ม) ปีการศึกษา ๒๕๖๒ กลุ่มที่ ๓ จังหวัดนครพนม มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ซึ่งจะไปแข่งขันในระดับภาคที่จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ต่อไป

ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 ร่วมต้อนรับองคมนตรี มาตรวจเยี่ยม ร.ร.ราชประชานุเคราะห์ 29 จ.ศรีสะเกษ

พฤ, 01/08/2019 - 09:54

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ พลเรือเอกพงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ โดยมี นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วย นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทวีศักดิ์ นามศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 นายกุลชาติ ชลเทพ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ นายอำเภอทุกอำเภอ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และนักเรียน ให้การต้อนรับ/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ยะลา เขต 3 ขานรับนโยบายลงตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่ร.ร.บ้านนาข่อยก่อนเลิกเรียน

พฤ, 01/08/2019 - 09:53

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 ขานรับนโยบาย มอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นำโดยนางวราภรณ์  ใจบุญมา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ นางสาวสุนันทา  อินทร์ชุมนุมนักวิชาการศึกษาชำนาญการและคณะ ลงตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาข่อยก่อนเดินทางกลับบ้าน พร้อมให้นักเรียนชังน้ำหนักตัวและน้ำหนักกระเป๋า จากการสุ่มตรวจปรากฎว่าโรงเรียนบ้านนาข่อยให้นักเรียนถือกระเป๋านักเรียนเฉลี่ย หนัก 500 กรัม – 3 กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของนักหนักตัวนักเรียน

นายโกมุท  รุยอ่อน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 กล่าวว่า ตามที่สพฐ.มีนโยบายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนตรวจน้ำหนักกระเป๋านักเรียน ให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียนไม่ให้เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น พร้อมขานรับนโยบายแจ้งผู้บริหารในสังกัดทุกโรงปฏิบัติตามมาตราการและแนวปฏิบัติเรื่องความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องทางไลน์กลุ่มเป็นการเบื้องต้น และแจ้งสั่งการเป็นหนังสือส่งผ่านระบบ My –office รวมทั้งมอบหมายกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาลงสุ่มตรวจสอบน้ำหนักกระเป๋านักเรียนที่โรงเรียนบ้านนาข่อยก่อนเดินทางกลับบ้านจากการสุ่มตรวจปรากฎว่าโรงเรียนบ้านนาข่อยให้นักเรียนถือกระเป๋านักเรียนเฉลี่ย หนัก 500 กรัม – 3 กิโลกรัม ซึ่งไม่เกินร้อยละ 15 ของนักหนักตัวนักเรียน  ทั้งนี้  ได้ฝากให้คณะเจ้าหน้าที่ที่ลงตรวจเน้นย้ำครูให้ความสำคัญในการดูแลนักเรียนในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ ร่างกาย จิตใจอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งกวดขันนักเรียนเป็นรายบุคคล เรื่องการจัดกระเป๋า รวมทั้งดูเรื่องการจัดตารางสอนของนักเรียนอีกด้วย

เกสรี ปชส.สพป.ยะลา เขต 3 ข่าว /ศรัทธา กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  ภาพ

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

พฤ, 01/08/2019 - 09:53

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 พร้อมด้วยนายบรรเลง ส่งบุญธรรม ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 นางพรทิวา พละเอ็น ครูเชี่ยวชาญ และศึกษานิเทศก์ สพป.ลำพูน เขต 2 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสามัคคีศรีวิชัยและโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน เพื่อเยี่ยมห้องเรียน และติดตามการจัดการเรียนการสอน การอ่านออกเขียนได้ การอ่านคล่อง เขียนคล่อง การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน การดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน และการจัดห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนการสอน พร้อมกันนี้ได้ชื่นชมการดำเนินงานของโรงเรียนของทั้ง 2 โรงเรียน พร้อมทั้งให้กำลังใจข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาที่มุ่งมั่น ตั้งใจ ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ

สพป.สิงห์บุรี จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562

พฤ, 01/08/2019 - 09:53

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงห์บุรี เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อขับเคลื่อนและมอบนโยบายการบริหารการจัดการศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุมราชาวดี โรงแรมโกลเด้นดราก้อนรีสอร์ท อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ก่อนเข้าประชุมฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติและเสริมสร้างขวัญกำลังใจแก่สถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาด้วยการมอบโล่รางวัล ประกาศเกียรติคุณบัตรต่าง ๆ เช่น การมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน นำโดย ว่าที่ ร.อ.ณัฐพิสิฐ เจริญถิรพิสิฐ ประธานหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี นายไชยวัฒน์ วีระสมบัติ นายไพศาล ภูพงษ์พานิช คุณเลียม ฉิมพันธ์ นายศุภสิทธิ์ ภูพงษ์พานิช ที่ปรึกษาคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดสิงห์บุรี คุณนัยนา ศรีเร คณะกรรมการหอการค้า กิจกรรมมอบรางวัลการคัดลายมือ การแข่งขันทักษะภาษาไทย ระดับประเทศ และระดับเขตพื้นที่ มอบวุฒิบัตรการสำเร็จการพัฒนาและผ่านการทดสอบความรู้ตามหลักการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ระบบ TEPE Online มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณบัตร การทดสอบความสามารพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2561 ให้แก่นักเรียน ครูผู้สอน และสถานศึกษาที่มีผลคะแนนสูงสุด รวมทั้งสิ้นจำนวนทั้งสิ้น 144 ราย การนำเสนอจุดเน้นแนวทางการปฏิบัติงานสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษา แล้วประชุมตามวาระฯ

สพป.หนองคาย เขต 1 ประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน

พฤ, 01/08/2019 - 09:52

วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานประชุมติดตามการนิเทศ 4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 ครั้งที่ 1 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการสรุปผลการนิเทศ4 แผนงานโดยใช้พื้นที่เป็นฐาน และเป็นการรับทราบปัญหาทั้งอุปสรรคต่างๆทั้งในโรงเรียนและกลุ่มสถานศึกษาดังกล่าว โดยมีรอง ผอ.สพป.นค.1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มในสังกัดและผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 15 อำเภอสระใคร เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

หน้า