หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 49 นาที ก่อน

เลขาประธานสภาผู้แทนราษฎรลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือน้ำท่วมที่ ร.ร.บ้านจอมพระ สพป.สุรินทร์ เขต 1

พ, 02/10/2019 - 17:10

                  วันที่  30  กันยายน  2562   ดร. อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ   เลขาประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและช่วยเหลือน้ำท่วมที่  โรงเรียนบ้านจอมพระ  อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ทั้งนี้  ได้รับเกียรติจาก  นายนิวัติ  น้อยผาง   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์  นายวรชัย ศรีสุวรรณวัฒนา นายอำเภอจอมพระ  นายรองรัตน์  จงอุตส่าห์  นายอำเภอท่าตูม   นายวันชัย คำพาวงศ์ รอง ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 1  พ.ต.อ.ยงยศ พลเดช  ผกก.สภ.จอมพระ หัวหน้าส่วนราชการ   นายกองค์กรท้องถิ่น  ผู้บริหารโรงเรียน      และแขกผู้มีเกียรติ  ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

พ, 02/10/2019 - 17:09

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระหว่างวันที่ 30 กันยายน – 2 ตุลาคม 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนไปแข่งขันระดับภาคใต้ ณ จังหวัดนครศรีธรรมราช ในเดือนมกราคม 2563 โดยจัดให้มีสนามแข่งขันดังนี้ โรงเรียนวัดตรณาราม โรงเรียนวัดเขาศรีวิชัย โรงเรียนบ้านนาใหญ่ โรงเรียนวัดสันติคีรีรมย์ โรงเรียนพุนพินพิทยาคม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 1,2,3,4 โรงเรียนเมืองสุราษฎร์ธานี มรส. โรงเรียนดรุโณทัยพุนพิน และวิทยาลัยเทคโนโลยีดอนบอสโกสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 และคณะผู้บริหารของสำนักงานฯ ได้เดินทางไปเยี่ยม ณ สนามแข่งเพื่อให้กำลังใจคณะครูที่เป็นคณะกรรมการ และนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันกิจกรรมในครั้งนี้ ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

สพป.หนองคาย เขต 1 ก้าวใหม่กับการใช้เทคโนโลยี ในการลงเวลาปฏิบัติราชการ

พ, 02/10/2019 - 17:09

วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ลงเวลาปฏิบัติราชการโดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สพป.หนองคาย เขต 1 ทั้งนี้ ดร.อนันต์ พันนึก ได้ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยได้พัฒนาโปรแกรมระบบลงเวลาปฏิบัติงานราชการของบุคลากรภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต ๑  เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาปฏิบัติราชการ ผู้ที่รับผิดชอบสามารถสรุปรายงานข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

สพป.พิษณุโลก เขต 3 สร้างขวัญและกำลังใจ

พ, 02/10/2019 - 17:08

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา ร่วมเป็นเจ้าภาพพระสวดอภิธรรมคุณแม่สำรวย ทองล้ำเลิศ มารดาของ ผอ.กุณฑลั ชัยนนถี ผอ.โรงเรียนวัดสะพานหิน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ในวันที่ 1 ตุลาคม 2562 ณ วัดกระบังมังคลาราม อ.พรหมพิราม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

 

อบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1

พ, 02/10/2019 - 17:07

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562 ที่ห้องประชุมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี นายสุรพงษ์ อบทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ เป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติเพิ่มประสิทธิผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรกลุ่มอำนวยการ เพื่อให้บุคลากรกลุ่มอำนวยการ ได้รับการพัฒนาสมรรถนะหลัก ด้านมุ่งผลสัมฤทธิ์ (แรงจูงใจ) และการพัฒนาสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เห็นศักยภาพของตนเอง สามารถดึงศักยภาพของตัวเองมาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อเกิดความรัก ความสามัคคี มีความเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีสัมพันธภาพที่ดี และเพื่อให้สามารถร่วมกันทำงานเป็นทีมได้ ซึ่งจัดการอบรมขึ้นในระหว่างวันที่ 26 – 27 กันยายน 2562 โดยมี บุคลากรกลุ่มอำนวยการทุกคน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้/////// บุญช่วย  รอดเนียม – ปาริชาติ  อาจสำแดง  ภาพ / ข่าว

สพป.ลำพูน เขต 2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานสายงานผู้บริหารสถานศึกษา

พ, 02/10/2019 - 15:27

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เป็นประธานดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานการบริหารสถานศึกษา ของประธานเครือข่ายสถานศึกษาในสังกัด 7 เครือข่าย ประกอบด้วยเครือข่ายสถานศึกษาเวียงกานต์ รัตนมิตร เวียงหนองล่อง แม่ตืนศรีวิชัย เวียงจามรี ศรีเวียงชัย และทุ่งหัวช้าง เพื่อนำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน ใน 5 ด้าน ประกอบด้วย 1 ด้านการกำหนดนโยบายการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.ด้านการบริหารจัดการเรียนรู้ 3.ด้านการบริหารจัดการทั่วไปของสถานศึกษา 4.ด้านการพัฒนาตนเอง และ 5. ด้านการพัฒนาวิชาชีพและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย(จุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพ) มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดการพัฒนาในการบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด โดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพการศึกษาด้านต่าง ๆ ในเป้าหมายการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การพัฒนาคุณภาพผู้เรียน การพัฒนาครู การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และการพัฒนาคุณภาพการบริหาร มาขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมกันนี้ได้นำผลประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานในรอบ 6 เดือน มาพิจารณาในการเลื่อนเงินเดือนในรอบที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม 1 สพป.ลำพูน เขต 2

สพม.36 เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก

พ, 02/10/2019 - 15:26
วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเรืองชัย ตามรภาค ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วย นางนิยดา พรหมเทพ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และ นายจีรเดช นันตา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฎิบัติการ  เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็ก ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (คณะทำงานระดับจังหวัด) ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมธรรมลังกา ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงราย โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานฯ / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ/ข่าว

สพป.ลพบุรี เขต1>จัดการอบรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตตรวจราชการที่ 1

พ, 02/10/2019 - 15:25

วันที่ 30 กันยายน 2562 เวลา 07.30 – 16.30 น. >> นายมานพ ษมาวิมล ผู้อำนวยการ สพป.ลพบุรี เขต 1 เป็นประธานพิธีเปิดฯพร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกลุ่มจังหวัด ในเขตตรวจราชการที่ 1 จำนวน 10 แห่ง ประกอบด้วย สพป.ลพบุรี เขต 1 – 2, สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 – 2, สพป.สระบุรี เขต 1 – 2, สพป.สิงห์บุรี, สพป.อ่างทอง, สพป.ชัยนาท และ สพม.เขต 5 ที่เป็นคณะกรรมการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตตรวจราชการที่ 1 และเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ติดตามรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล เรื่อง เลขาธิการ กพฐ. พบผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศ จาก ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. โดยการรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่อง OBEC Channel ในประเด็นสำคัญ 5 เรื่อง ดังนี้ 1) แผนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 2) การจัดสรรงบประมาณสำหรับครูธุรการและนักการภารโรง 3) การช่วยเหลือโรงเรียนที่ประสบอุทกภัย 4) การปฏิบัติภารกิจตลอดระยะเวลาในตำแหน่งเลขาธิการ 5) ข้อคิดในการทำงานให้กับผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ลำดับต่อมาเป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ โดย นางสาวศศิธร วงษ์เมตตา ตำแหน่ง ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 1 ณ ห้องประชุมสมบุญ มากบุญ สพป.ลพบุรี เขต 1 …น.ส.โชติรส เทียนดี นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สพป.ลพบุรี เขต 1/ถ่ายภาพ/รายงาน…

สพป.ปัตตานี เขต 1 ร่วมรับชมรายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39

พ, 02/10/2019 - 15:24

วันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน่วย ศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชม รายการพุธเช้า ข่าวโรงเรียน และรายการพุธเช้า ข่าวสพฐ. ครั้งที่ 39 เพื่อให้เขตพื้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาได้รับทราบนโยบายการจัดการศึกษา และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติให้ประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพของโรงเรียน ณ ห้องประชุมชบาเงิน สพป.ปัตตานี เขต 1

++แม่ฮ่องสอน เขต 1 ร่วมรับฟังรายการพุธเช้า..ข่าวสพฐ. 39/2562++

พ, 02/10/2019 - 15:24

<< วันนี้  เวลา 07.30 น. ดร.พุฒชาด  จันทร์ดำ    ผอ.สพป.แม่ฮ่องสอน  เขต 1  พร้อมด้วยบุคลากร หน่วยตรวจสอบภายใน,กลุ่มกฎหมายและคดีและกลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศ  รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและรายการพุธเช้าข่าวสพฐ.ครั้งที่ 39/2562  เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติและศึกษาโรงเรียนที่นำนโยบายสู่การปฏิบัติประสบผลสำเร็จด้านการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานของ สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ต่อไป     ณ  ห้องประชุม  conference   ชั้น 1 สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1    ++ธีรธิดา  พรหมมาแบน  รายงาน+++

สพป.ชลบุรี เขต 1 เปิดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์)

พ, 02/10/2019 - 15:22

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 09.29 น. นายเต็ม  เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เชต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารเรียน สพฐ.104/26 ขนาด 4 ห้องเรียนใต้ถุนโล่ง และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านห้างสูง (เกตุวัตถาประชานุเคราะห์) อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี

 

สพม.3 ซักซ้อมความเข้าใจในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

พ, 02/10/2019 - 15:22

 

วันที่ 28 กันยายน 2562 นายสุรชาติ เครือศรี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 เป็นประธานในพิธีปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีการศึกษาทางไกลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 3 สืบเนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้กำหนดนโยบายในปีงบประมาณ 2562 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาขอประเทศครั้งสำคัญที่จะพัฒนาประชากรในวัยเรียนทุกคนและทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างโอกาสในการเข้าถึงการบริการการศึกษาที่มีคุณภาพ มีมาตรฐาน และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา และหน่วยงานทุกระดับนำ Digital Technology มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ซึ่งจะเห็นได้จาก การปรับปรุงการดำเนินงานของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมใหม่ เป็น New DLTV ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงทั้งด้าน Hardware Software และ Peopleware และโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่มุ่งแก้ปัญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ครอบคลุมโรเรียนทั่วประเทศ กลุ่มเป้าหมาของการประชุมได้แก่ครููผู้สอนสาระเทคโนโลยีจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษ เขต 3 รวมทั้งสิ้น 50 คน

 

 

“สพป.ปัตตานี เขต 1 อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3”

พ, 02/10/2019 - 14:20

วันที่ 29 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายภิรมย์ จีนธาดา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มอบหมายให้ นายอับดุลลายิด เบ็ญฮาวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการสอนภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test: NT) ของครูผู้สอนภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ด้านความสามารถด้านภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 และเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนภาษาไทย ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมปัตตานี เขต 1จัดขึ้น 

สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562

พ, 02/10/2019 - 14:19

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 เวลา 07.30 น. ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท  ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย และเจ้าหน้าที่  สพป.ชัยนาท ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน /ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 39/2562 ผ่านระบบทางไกล VDO Conference ทั้งนี้ หลังรับชมรายการ “พุธเช้า ข่าว สพฐ.” สพป.ชัยนาท ได้ดำเนินการประชุมสภากาแฟ  เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของกลุ่ม/หน่วย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 สพป.ชัยนาท

 

สพม.34 ประชุมสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

พ, 02/10/2019 - 14:18

วันที่ 2 ตุลาคม 2562 ดร.ณัฐกุล รุณผาบ พร้อมด้วย นายเฉิดพันธุ์ ไชยเพ็ญ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ดำเนินการประชุมบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสรุปผลการดำเนินงานตามกิจกรรมโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนำมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ต่อไป ณ เบลล์ วิลล่า รีสอร์ท อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล

พ, 02/10/2019 - 12:16

หนังสือ ศธ 04001/ ว 7171

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้อำนวยการสำนักบริหารการศึกษาพิเศษ

รายละเอียดดังไฟล์ดังไฟล์แนบนี้ แจ้งสถานการณ์หมอกควัน PM2.5 ในพื้นที่กทม.และปริมณฑล

กิจกรรมประกวดวาดภาพ ” ออมศิลป์ร่วมสมัย เทิดไท้จักกรีวงศ์ ” ประจำปี 2562

พ, 02/10/2019 - 12:09

หนังสือ ศธ 04001/   เรียนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

รายละเอียดดังไฟล์เอกสารแนบ ประกวดวาดภาพ อออมสินร่วมสมัย จักกรีวงศ์

สพป.พิษณุโลก เขต 3 รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ.

พ, 02/10/2019 - 11:31

ดร.วิเชียร ทรงศรี  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 พร้อมด้วย   ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม   และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 ที่เกี่ยวข้อง รับชมรายการพุธเช้าข่าวโรงเรียนและพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 2 ตุลาคม 2562 ณ ห้องประชุมแควน้อย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ. ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมรับการเสด็จฯ

พ, 02/10/2019 - 11:29

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 นายวัลลพ สงวนนาม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมด้วย ดร.พุฒชาด จันทร์ดำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานที่เพื่อเตรียมการรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จไปทรงร่วมการแข่งขันวิ่ง  The West Wind Trail ณ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งทรงพระราชทานอุปกรณ์กีฬา (ลูกฟุตบอล) และสิ่งของพระราชทานแก่ผู้บริหารสถานศึกษาและนักเรียน โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 จำนวน 15 แห่ง และโรงเรียนปายวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน) ณ โรงเรียนปายวิทยาคาร อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 รับนโยบายจากผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน

พ, 02/10/2019 - 11:28

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 เข้าร่วมการประชุมแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อบริหารจัดการงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 5 ข้อ ประกอบด้วย เมืองหัตถนวัตกรรม สร้างสรรค์ , เมืองเกษตรสีเขียว, เมืองจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์วัฒนธรรม, เมืองแห่งคุณภาพชีวิต, เมืองนิเวศน์ และรับมอบนโยบายจากนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ดังนี้ 1. การให้ความสำคัญแก่สถาบันพระมหากษัตริย์ (งานจิตอาสา , งานเฉลิมพระเกียรติและงานรัฐพิธี) 2. การตรวจเยี่ยมหน่วยงานของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด( กำหนด 1 สัปดาห์ต่อ 3กระทรวง) 3.ภารกิจที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ฐานข้อมูล(จปฐ.)4.การแก้ไขปัญหาเร่งด่วน(ปัญหาหมอกควัน P.M.2.5 , ปัญหาอุบัติเหตุ,ผลผลิตทางการเกษตร ,การตรวจสอบทรัพย์สินจากงบต่างๆของจังหวัดและการต่อยอดการจัดการด้านขยะ) 5.การร้องเรียน(เรื่องถวายฎีกาทั้งหมดและเรื่องที่มีการสอบสวนในคณะต่างๆ ให้รายงานผลภายใน 1 เดือน) และ 6. เรื่องอื่นๆ ได้แก่ การพบนักเรียนหน้าเสาธง ให้นายอำเภอไปพบนักเรียนอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 โรงเรียน และให้ครบทุกโรงเรียน ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัดจะพบนักเรียนอำเภอละ 1 โรงเรียน เวียนให้ครบทุกอำเภอ , การใส่บาตรตอนเช้าผู้ว่าราชการจังหวัดจะร่วมใส่บาตรด้วยให้ครบทุกอำเภอเช่นกัน ในโอกาสเดียวกันนี้นายสุรเชษฐ์ พละเอ็น ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน

หน้า