หนังสือราชการจาก สพฐ.

Subscribe to ฟีด หนังสือราชการจาก สพฐ. หนังสือราชการจาก สพฐ.
สพฐ
ถูกปรับปรุง: 2 ชั่วโมง 47 นาที ก่อน

สพป.สิงห์บุรี ร่วมรับชมรายการ พุธเช้า..ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 26/2562

พ, 26/06/2019 - 15:51

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น.สพป.สิงห์บุรี.นำโดย นางสาววารุณีย์ บุญคง รอง.ผอ.สพป.สิงห์บุรี และทีมบริหาร สพป.สิงห์บุรี เข้าร่วมประชุม VDO Conference รายการพุธเช้า..ข่าว สพฐ.ครั้งที่ 26/2562 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สพป.สิงห์บุรี เพื่อรับทราบนโยบายการจัดการศึกษา ข้อราชการ จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อนำนโยบายสู่การปฏิบัติพัฒนาการศึกษา โดยประเด็นสำคัญ ดังนี้
1. การศึกษานำร่องนวัตกรรมการศึกษา
2. การจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดอุปกรณ์สาธารณูปโภค การจัดหาหลอดไฟ LED ของโรงเรียนและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ขอให้ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
3. การประกาศคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ปี 2562 ซึ่งขณะนี้มีตำแหน่งศึกษานิเทศก์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (สพท.) ทั่วประเทศ จำนวน 960 อัตรา สพฐ.กำหนดการดังนี้
– ประกาศรับสมัคร ภายในวันที่ 25 กรกฏาคม พ.ศ.2562
– รับสมัคร ระหว่างวันที่ 2-8 สิงหาคม พ.ศ.2562
– ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ภายในวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2562
– สอบข้อเขียนภาค ก วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ.2562
– สอบสัมภาษณ์ ภาค ค วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.62
– ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ.2562
ทั้งนี้จะมีการขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ 1 ปี นับแต่วันประกาศขึ้นบัญชี รวมถึงผู้ที่ได้รับการคัดเลือกต้องผ่านการพัฒนาก่อนการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ไม่น้อยกว่า 30 วัน

4. วันนี้เวลา 13.30 น. สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอเชิญผู้ชำนาญการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ ร่วมประชุม VDO Conference เรื่อง การชี้แจงความเข้าใจในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาประจำเขตตรวจราชการ ของ สพฐ. ฝากเขตพื้นที่ช่วยประสานงาน
5. การประเมินร่วมกับสำนักงาน ปปช. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ITA ออนไลน์
6. แจ้งข่าว ในวันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. สำนักวิชาการมาตรฐานการศึกษา ขอเชิญผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมประชุม VDO Conference แนวทางการจัดการเรียนรู้สุขภาวะฯ

สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 Teleconference การขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการของ สพฐ.

พ, 26/06/2019 - 15:49

วันที่  26  มิถุนายน  2562  เวลา  13.30  น.  นายประกิจ  พุ่มพฤกษ์  ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  มอบหมายให้นายสายยนต์  สุวรรณเกตุ  นายสุชีพ  ช่วยแก้ว  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม  และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง  เข้าร่วมประชุมทางไกล  (Teleconference)  ณ  ห้องประชุม  2  สพป.ปราจีนบุรี  เขต  2  เพื่อรับฟังการชี้แจงสร้างความเข้าใจในการขับเคลื่อนการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ  ของ  สพฐ.  และการติดตามและประเมินผลให้กับผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน  ของ สพท. ทั้ง  225  เขต  ซึ่งส่งสัญญาณ  conference  จากส่วนกลาง  สพฐ.

สพฐ. จับมือเขตพื้นที่ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล พร้อมกันทั่วประเทศ

พ, 26/06/2019 - 15:48

เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มอบนโยบายให้กับศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลและประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ในการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร

นายสุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการ กพฐ. กล่าวว่า โรงเรียนคุณภาพเราจะทำให้สำเร็จได้อย่างไร ให้เกิดความภาคภูมิใจ ขอให้ผู้อำนวยการโรงเรียนต่อยอดโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเป็นอย่างดี โรงเรียนต้องมีจุดมุ่งหมาย มีจุดเด่น สร้างการรับรู้กับสังคมเป็นสิ่งสำคัญมาก ต้องประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนให้มาก ๆ กับผู้ปกครอง หลักสูตรสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้องมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้สู่การเรียนการสอน  สุดท้ายนี้ผมขอย้ำให้ทุกท่านได้เห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลไปข้างหน้าร่วมกัน “โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
มีความสำคัญยิ่ง อย่าคิดว่าเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เราจะต้องสร้างโรงเรียนให้ดีที่สุด ให้ลูกหลานในตำบลในชุมชน เราทำไปเพื่อประเทศชาติ เพื่อเด็กของเรา”

qrf

 

จุดเน้นของโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล คือ พัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามบริบทของตนเอง ลดความเหลื่อมล้ำให้เกิดความเท่าเทียมและครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศ ด้านการจัดการศึกษาของประเทศ สร้างโรงเรียนให้มีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน มีอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เน้นผู้บริหารและครูที่มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้เรียน

hdrpl

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลเกิดความต่อเนื่องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (ศรต.) สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จึงจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน กำกับ ติดตาม การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระหว่างวันที่ 23 – 25 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเอวาน่า กรุงเทพมหานคร โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีเปิด เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2562 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ รายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล และจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้นปีการศึกษา 2562 จำนวนผู้เข้ารับการประชุมในครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 450 คน ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 225 เขต จำนวน 225 คน และประธานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 225 คน

              ในการประชุมครั้งนี้ นอกจากรายงานความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลแล้ว ยังได้รับข้อมูลและนโยบายด้านต่าง ๆ จากผู้รับผิดชอบโครงการและบุคลากร ดังนี้

  • นายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา มอบนโยบายการจัดทำแผนโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ปีงบประมาณ 2563 และการประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนานักเรียนตามตัวชี้วัดรายชั้น ปีการศึกษา 2562
  • นายภูธร จันทะหงส์ ปุณยจรัสธำรง รองผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา และผู้อำนวยการศูนย์ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ชี้แจงวัตถุประสงค์ ภาพรวมการดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล แนวทางการดำเนินงานและจุดเน้นของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  • นายเอกสิทธิ์ ปิยะแสงทอง สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปรากฎการณ์เป็นฐาน
  • นางสาวมธุรส ประภาจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ ชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  • นายนพพร แสงอาทิตย์ นักวิชาการศึกษา สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา ให้ความรู้เกี่ยวกับวิทยากรคำนวณสำหรับโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล

นอกจากมอบนโยบายและชี้แจงองค์ความรู้ด้านต่าง ๆ แล้ว ในการประชุมครั้งนี้มีการจัดทำใบงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล  ระยะที่ 1 โดยแยกตามกลุ่มจังหวัดและกลุ่มผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งให้แต่ละกลุ่มนำเสนอใบงานความสำเร็จในการดำเนินงานโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ระยะที่ 1 และร่วมกันอภิปรายเพื่อขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ ส่งเสริมความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหาร การจัดการสถานศึกษา ของภาคีเครือข่ายที่เปรียบเสมือนดาว 5 ดวง ซึ่งเป็นตัวแทนของ เอกชน บ้าน วัด รัฐ โรงเรียน ทั้งนี้เพื่อพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพ ตลอดจนมีความรู้ความสามารถตรงกับความต้องการและทิศทางในการพัฒนาประเทศ อันจะเป็นการเตรียมความพร้อมในการวางรากฐานของประเทศไทยให้มีความมั่นคงที่จะก้าวไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไป

hdrpl

สพม.34 ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่

พ, 26/06/2019 - 15:47

วันที่ 26  มิถุนายน 2562 ดร.อวยชัย ศรีตระกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 พร้อมด้วย นางศุญาฎา เชื่อมั่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและนิเทศการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนแม่หอพระวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อมอบนโยบายการดำเนินงานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ระยะ 2 เดือน มิถุนายน – กรกฎาคม 2562 โดยข้าราชการครูได้นำเสนอผลการดำเนินงาน ดังนี้

1.โครงการสำคัญตามพระราชดำริ (โครงการนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ , ศาสตร์พระราชา , ยกระดับคุณภาพโรงเรียนพระราชดำริ (กพด.),โครงการจิตอาสา,โครงการทุนการศึกษาและทุนเฉลิมราชกุมารี)

2.โครงการสำคัญตามนโยบายของรัฐบาล (โครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล, โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School Project , โครงการโรงเรียนประชารัฐ, โครงการพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา, โครงการเรียนรวม )

3.โครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการนิเทศบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา (งานหลักสูตร , การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน , โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้อ่านคล่องเขียนคล่องและใช้ภาษาในการสื่อสารได้ , โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLIT) , งานประกันคุณภาพการศึกษา, การจัดการเรียนการสอนสาระภาษาต่างประเทศและโครงการ Boot Camp, การพัฒนาครูคูปองครู , กระบวนการนิเทศภายใน, ระบบอินเตอร์เน็ต )

โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ (กลุ่มโรงเรียนและสหวิทยาเขต, โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายประจำจังหวัด, เครือข่ายกลุ่มสาระการเรียนรู้)

โครงการธุรการครบวงจร

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจเยี่ยมฯ ได้นิเทศติดตามผลการดำเนินจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาสู่ห้องเรียน เพื่อให้ข้อเสนอแนะในกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ และเพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร ตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงศึกษาธิการและของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมี นายไพโรจน์ ศิริ  ผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนให้การต้อนรับ

ผอ.สพป.ลพ. เขต 1 ร่วมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี 62

พ, 26/06/2019 - 15:44

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562 ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 จังหวัดลำพูน เพื่อการมีส่วนร่วมในการต่อต้านยาเสพติด ภายใต้แนวคิด “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด” พร้อมกันนี้ดร.สุวิทย์ มุกดาภิรมย์ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 และนางกุศลาพร จันทร์ภิรมย์ ผอ.รร.บ้านริมปิง ได้รับเกียรติบัตรบุคคลและสถานศึกษาที่มีผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ประจำปี 2562 จากนายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ณ หอประชุมองค์การบริหารจังหวัดลำพูน

สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26 มิถุนายน) ประจำปี 2562

พ, 26/06/2019 - 15:43

วันที่  26 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นายนิวัฒน์ แก้วเพชร ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3  มอบหมายน.ส.จริยา รัตนพิทักษ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ สถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ในสังกัด ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2562 ณ ศูนย์เยาวชนเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายประทีป ศิลปเทศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานในพิธี นำข้าราชการ บุคลากร นักเรียน ร่วมปลุกกระแสแสดงพลังต่อต้านยาเสพติด ด้วยการสวมเสื้อสีเหลือง ภายใต้กรอบแนวคิด และคำขวัญ “มุ่งมั่น แก้ไข ขจัดภัยยาเสพติด “ และขอขอบคุณนายสมศักดิ์ แก้วเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียน ครูอมรเทพไชโย ครูเฉลิมชนม์ แก้วหาวงษ์ และนักเรียน โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง (คุรุราษฎร์อุปถัมภ์)ได้เป็นตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดภัยยาเสพติดและอบายมุข และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE ในครั้งนี้ โดยท่านประธานในพิธี ให้เกียรติเข้าเยี่ยมชมการจัดนิทรรศการเป็นขวัญ และกำลัง ให้แกครู และนักเรียนด้วย

สถานศึกษาสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด

พ, 26/06/2019 - 15:32

เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๒ โรงเรียนในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมกันจัดกิจกรรม วันสุนทรภู่  วัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม  เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติสุนทรภู่กวีเอกของโลก ส่งเสริมให้นักเรียนได้ฝึกฝนและแสดงความสามารถด้านภาษาไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์ผลงานอย่างภาคภูมิใจ และยังเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมทางด้านภาษา วันต่อต้านยาเสพติด เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโทษและพิษภัยของยาเสพติด ส่งเสริมให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์ รู้และตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด หาวิธีการหลีกเลี่ยงปฏิเสธยาเสพติด เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562

พ, 26/06/2019 - 15:31

วันพุธที่ 26  มิถุนายน  2562  เวลา 09.00 น. ดร.อนันต์ พันนึก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  มอบหมายให้นายผดุงเกียรติ  รักษ์วรโชติ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 นำ คณะรองผอ.สพป.นค.1 ผอ.กลุ่มทุกกลุ่ม พร้อมบุคลากรในสังกัด สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันยาเสพติดโลก ประจำปี 2562 บริเวณ หน้าอาคารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  หลังกิจกรรมเคารพธงชาติโดยมีการอ่านสารของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการใช้ยาเสพติด โดยพร้อมเพรียงกัน

ผอ.สพม.36 เข้าร่วมการประชุม “คณะทำงานยกร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน สังกัด สพฐ.”

พ, 26/06/2019 - 15:30
วันที่ 26 มิถุนายน 2562  เวลา 8.30 น. นายมนต์ชัย  ปาณธูป  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36  เข้าร่วมการประชุม  “คณะทำงานยกร่างระเบียบกลุ่มโรงเรียน สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   ระหว่างวันที่ 26 -28  มิถุนายน  2562  ณ  ห้องประชุมโรงแรมรอแยล (รัตนโกสินทร์)  กรุงเทพฯ  โดยมี นายประเวศ คำหอม ข้าราชการบำนาญ/อดีตผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนเลขาฯ กพฐ. เป็นประธานในการประชุม / น.ส.กาญจนา  ธรรมสอน  นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ  /ข่าว

สพป.สุรินทร์ เขต ๑ รับการตรวจติดตามการดำเนินงานตามนโยบาย สพฐ.

พ, 26/06/2019 - 09:33

วันที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์ เขต ๑ นายชูเกียรติ วิเศษเสนา ผู้ชำนาญการการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการ (CLUSTER) ได้มาติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ติดตามการขับเคลื่อนตามนโยบาย ของ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย นายสุทัศน์ เดชมา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ พร้อมตอบข้อซักถามชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินโครงการตามนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในครั้งนี้

 

สพฐ. ร่วมประชุม ยูนิเซฟ เพื่อทบทวนแผนการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่างปี 2560 – 2564

พ, 26/06/2019 - 08:36

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายอัมพร พินะสา รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (รองเลขาธิการ กพฐ.) ร่วมการประชุมสำหรับผู้บริหารระดับสูง เพื่อทบทวนแผนการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่างปี 2560 – 2564 อีกทั้งประเมินผลการเปลี่ยนแปลง และทิศทางการทำงานร่วมกัน โดยมุ่งเน้นประเด็นปัญหาในสภาพปัจจุบันตามลำดับความสำคัญ ให้สอดคล้องกับโครงการและยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (2560-2580) รวมถึงประชุมหารือเพื่อปรับเอกสารโครงการและแผนปฏิบัติการโครงการ และปรับแผนยุทธศาสตร์สำหรับแผนครึ่งปีหลัง สำหรับการดำเนินโครงการพัฒนาของยูนิเซฟ ระหว่าง 2560 – 2064 โดยมี Mr. Thomas Davin ผู้แทนองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย Ms. Karin Hulshof ผู้อำนวยการยูนิเซฟประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้อง Connections 1 ชั้น 9 โรงแรม Amari Watergate กรุงเทพมหานคร ฐิติมา ภาพ/ข่าว

หน้า