ข้อมูลผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.27

โรงเรียน ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง เบอร์โทรศัพท์
โรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย ชอบ ธาระมนต์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819755849
โรงเรียนสตรีศึกษา ชูศักดิ์ ประราศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819651914
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ร้อยเอ็ด พรเทพ โพธิ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819544102
โรงเรียนขัติยะวงษา สุดสาคร  ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0899033642
โรงเรียนสตรีศึกษา 2 สุริยา สิงห์ชา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0862274848
โรงเรียนจตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก เบญจวรรษ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819743776
โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม วัฒนา พลอาษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0844189526
โรงเรียนดู่น้อยประชาสรรค์ ยอดรัก บุรวัฒน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนธวัชบุรีวิทยาคม วิคิด ทินบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0862416518
โรงเรียนธงธานี สุบิน  แสงสระคู ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0862285209
โรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม บุญส่ง จอมหงษ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0815741857
โรงเรียนศรีธวัชวิทยาลัย มานพ ขุราษี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0918674956
โรงเรียนศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา พัชรินทร์  หยาดไธสง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0845194279
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด ยุทธ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0804131991
โรงเรียนม่วงลาดวิทยาคาร ยรรยง  ณ ร้อยเอ็ด ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0812611567
โรงเรียนจังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ แสงศิลป์  วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0892787912
โรงเรียนเชียงขวัญพิทยาคม ประวีณ เชิงสะอาด ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0862286464
โรงเรียนพลับพลาวิทยา จำรอง จันทร์ห้างหว้า ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0812607200
โรงเรียนเทอดไทยวิทยาคม นคร  เวียงนนท์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0813699137
โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ สุพจน์  ซาเหลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0847864670
โรงเรียนหนองผึ้งวิทยาคาร จักรวาล  เจริญทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0810488855
โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สุนิษา บัวดง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0899407147
โรงเรียนเหล่าหลวงประชานุสรณ์ สุนทร สีหานาม ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0849532882
โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม บุญภพ จันทมัตตุการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0810514344
โรงเรียนโพนสูงประชาสรรค์ บุญเยี่ยม  ศรีสุขกาญจน์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0812604313
โรงเรียนพนมไพรวิทยาคาร สะอาด  ขันอาษา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0817603430
โรงเรียนน้ำใสวรวิทย์ ประไพ ส่งเสริมสกุล ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนสุวรรณภูมิพิทยไพศาล กำพล แสนบุญเรือง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0817392014
โรงเรียนหัวโทนวิทยา สันติรัฐ  ไชยโย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0813209749
โรงเรียนูสุวรรณภูมิวิทยาลัย ศิริ ธนะมูล ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0899449759
โรงเรียนช้างเผือกวิทยาคม เทพรังสรรค์   สุวรรณโท ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0856800955
โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย สายัณห์  ศรีมงคล ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0813217357
โรงเรียนหินกองวิทยาคาร อุดมศักดิ์ พรมพิลา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0848290651
โรงเรียนอาจสามารถวิทยา ทินกร โสรถาวร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0895760981
โรงเรียนหนองหมื่นถ่านวิทยา ธีรวุธ บุญชูศรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0857407772
โรงเรียนโพนเมืองประชารัฐ สรศักดิ์ ศรีตาชัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา บุญล้อม  ไชยสิงห์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0818739488
โรงเรียนสูงยางวิทยาประชาสรรค์ ภูวนาท คำพมัย ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนทรายทองวิทยา อนุสรณ์ ทาสระคู ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0812614133
โรงเรียนสามขาท่าหาดยาววิทยา บุญชนะ  พันธุ์ยางน้อย ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0892826247
โรงเรียนหนองฮีเจริญวิทย์ สันติภาพ  สิทธิหาโคตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0817087195
โรงเรียนดูกอึ่งประชาสามัคคี จตุพล ไกรยบุตร ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0828382209
โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา เทิดทูน สุจารี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0843896005
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สิทธิชัย รถา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0818732689
โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม นพรัตน์ มูลศรีแก้ว ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0885724006
โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา สุเทพ ทองจำรูญ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0847428213
โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม วนัส พรมสว่าง ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา อดิศักดิ์ คำจุมจัง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0872188391
โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม ไพฑูรย์ มนตรี ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819549389
โรงเรียนขวาววิทยาคาร ถวัลย์ พันธุวงศ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819541324
โรงเรียนเสลภูมิ จงจัด จันทบ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0813691163
โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร วิไลวัลย์ ศิริวารินทร์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0897133173
โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม ทิวา วรโยธา ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0845908828
โรงเรียนวังหลวงวิทยาคม นพดล ศรีระกิจ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0866430386
โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย เฉลิมชัย หรสิทธิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0818730497
โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา ไพรวัลย์ สมภูงา ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ เทิดทูน วรวะไล ผู้อำนวยการสถานศึกษา  
โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ เพิ่ม นาก้อนทอง ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0819646145
โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ สมชาติ สุขใส ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0810486184
โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม เดชา บุตรพรม ผู้อำนวยการสถานศึกษา 0813217357