การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้ศึกษา นางปิยวรรณ อุดม ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย
ปีที่ศึกษา 2559
บทคัดย่อ
การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 3)เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2559โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 42คน ได้จากการสุ่มแบบจัดกลุ่ม (Cluster Sampling)เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อส่งเสริมทักษะการคิด ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 9เล่มแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทดสอบทักษะการคิด แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย Χ, S.D. ร้อยละ และ t-test (Dependent Sample) การดำเนินการศึกษา เก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลองรูปแบบการศึกษาใช้การทดสอบก่อนและหลังการเรียน
สรุปผลการศึกษา พบว่า
1. หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ของ E1/E2เท่ากับ83.29/81.07ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ที่ระดับ 80/80
2. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีคะแนนทักษะการคิดหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนที่ได้รับการจัดดารเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุดเมืองร้อยเอ็ดโดยส่วนรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด

รูปภาพของ nattapong