การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “Words Formation through Domains”

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4  เรื่อง “Words Formation through Domains”
ผู้ศึกษาค้นคว้า  นางนันทพร ภาวะลี

ปีการศึกษา 2559

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “Words Formation through Domains” ตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “Words Formation through Domains” มากกว่าหรือเท่ากับ 0.50 ขึ้นไป และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง “Words Formation through Domains”
 

ไฟล์แนบSize
ไฟล์ บทคัดย่อ.docx37.21 KB
รูปภาพของ akkarawit