การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค SQ4R เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อเรื่อง        การพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค  SQ4R เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1

ผู้วิจัย          นางปิยวรรณ  อุดม

ตำแหน่ง       ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา    โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27

ปีที่พิมพ์       2559

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
จับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค  SQ4R  เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านจับใจความสำคัญ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค  SQ4R ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างในการทำวิจัย คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9 โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2559  จำนวน 42 คน  ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ได้แก่ 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน  15 แผน ๆ ละ 2 ชั่วโมง 2) แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ จำนวน 5 ชุด 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางด้านการอ่านจับใจความ เป็นแบบทดสอบปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ โดยใช้เทคนิค  SQ4R  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ t-test (Dependent Samples)

รูปภาพของ nattapong