ทอสอบ รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้

ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด ) ผู้วิจัย นางสาวทรรศนีย์ คลองรั้ว ปีที่ทำวิจัย 2557 บทคัดย่อ การรายงานผลการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี สารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด ) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 (80/80)2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างความน่าจะเป็นด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 9 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสิทธิภาพและนักเรียนจะเกิดทักษะ ในการเรียนรู้เกิดความเข้าใจ คิดวิเคราะห์ และนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงและมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.41/82.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 80/80 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 โดยหลังการจัดการเรียนการสอน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงกว่าก่อนเรียน 3) ความพึงพอใจของนักเรียนต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.51

รูปภาพของ admin