เผยแพร่ผลงานวิชาการชุดฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี ชุดฝึกที่ ๑ เรื่องเล่าถึงชาวนา

ชุดฝึกทักษะ 
การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า   เรื่อง ทุกข์ของชาวนาในบทกวี 
ชุดฝึกที่ ๑ เรื่องเล่าถึงชาวนา นายปัญจพล  ธิดา  ครูช ำนาญการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  ๒๗ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ

ซื่อเรื่อง

การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑

 

โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔

ผู้ศึกษา

นายปัญจพล  ธิดา

อาจารย์ที่ปรึกษา

นายเสถียร นามซารี

สถานศึกษา

โรงเรียนจันทรุเบกษาอนุสรณ์      ปีที่พิมพ์       ๒๕๖๑

 

บทคัดย่อ

การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า เป็นมาตรการสำคัญในการพัฒนา และยกระดับคุณภาพการศึกษา การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑) เพื่อพัฒนาการเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐/๘๐ ๒) เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุด'ฝึก ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ๓) เพื่อหาคุณภาพการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โดยใช้วิธีหาค่า สัมประสิทธชองการกระจาย (Coefficient of Variation) ๔) เพื่อศึกษาประสิทธิผลชองการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจชองนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียน จันทรุเบกษาอนุสรณ์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๗ ที่ศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔/๗ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๖๐ จำนวน ๓๐ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่,ใช้ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วย ๑) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๙ แผน ๒) ชุดฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า จำนวน ๖ ชุด ๓) แบบประเมินคุณภาพ ชุดฝึกทักษะและแผนการจัดการเรียนรู้ ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนและหลัง เรียน จำนวน ๔๐ ข้อ ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) อยู่ระหว่าง .๖๐-๑.๐๐ ค่าความยาก อยู่ระหว่าง .๓๓-.๗๒ ค่าอำนาจจำแนกรายข้ออยู่ระหว่าง .๒๙-.๖๐ และมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .๘๔ และ (๔) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ จำนวน ๑๔ ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบคะแนนทดสอบวัด ผลลัมฤทธทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample ผลการศึกษาพบว่า

๑. ประสิทธิภาพของการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะ การอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า ที่นักเรียนทุกคนได้คิดเปีนร้อยละ ๘๗.๖๓/๘๖.๐๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ คือ ๘๐/๘๐

๒. นักเรียนมีคะแนนผลลัมฤทธทางการเรียนก่อนเรียนเฉลี่ยต่อคนคิดเปีนร้อยละ ๓๘.๕๗ และหลังเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า ที่นักเรียนได้คิดเปีนร้อยละ ๘๖.๐๗ ซึ่งแตกต่างจากคะแนนก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑

๓. นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลลัมฤทธทางการเรียนหลังเรียนรู้รายวิชา ภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า เท่ากับ ๓๔.๔๓ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๑.๑๙ ดังนั้น คุณภาพการจัดการเรียนรู้จากค่าลัมประสิทธของการกระจาย (Coefficient of Variation) จึงเท่ากับ ๓.๔๔ ซึ่งหมายความว่าคุณภาพการสอนอยู่ในระดับดีเยี่ยม

๔. ค่าดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุด'ฝึก ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ เท่ากับ ๐.๗๗๓ ซึ่งแสดงว่านักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นหลังเรียนคิดเปีนร้อยละ ๗๗.๓๐

๔. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ที่เรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ ชุดฝึกทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า โดยรวมและด้านสื่อ/อุปกรณ์การเรียน และด้านกิจกรรมการเรียนการสอน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านเนื้อหา และด้าน การวัดและประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

โดยสรุป การศึกษาการพัฒนาการเรียนรู้รายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ท๓๑๑๐๑ โดยใช้ชุดฝึก ทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ลังเคราะห์ และประเมินค่า สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ครั้ง'นี้มี'จุดเด่น คือ การให้นักเรียนมีส่วนร่วมและมีโอกาสได้ปฏิบัติศึกษาด้นคว้าด้วยตนเอง สามารถ รวบรวมลี่งที่พบเห็นและเช้าใจสิ่งนั้น ๆ มากยิ่งขึ้น ส่วนลี่งที่ควรนำไปปรับปรุงพัฒนาครั้งต่อไป คือ การใช้และแปลผลจากแบบประเมินต่าง ๆ จากชุดฝึกทักษะที่มีความละเอียดมาก อาจไม่สะดวก กับการใช้กับห้องเรียนที่มีนักเรียนจำนวนต่อห้องมาก

รูปภาพของ cyberjohn