เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ(Reading and Writing Skill)

ชื่อเรื่อง             การพัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ

                      (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101)

                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ผู้ศึกษาค้นคว้า    นางสาวดวงกมล  สูงพล

ปีที่พิมพ์            พ.ศ. 2560

 

บทคัดย่อ

 

          การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ1) พัฒนาชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/802)เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4และ3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

            กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1ภาคเรียนที่ 1       ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนกู่กาสิงห์ประชาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 จำนวน 27 คน กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

          เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ1) ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จำนวน 10เล่มได้แก่เล่มที่ 1เรื่อง At firstเล่มที่ 2 เรื่องMy technologyเล่มที่ 3 เรื่อง Foodเล่มที่ 4 เรื่อง Healthyเล่มที่ 5 เรื่องPlacesเล่มที่ 6 เรื่อง At workเล่มที่ 7 เรื่อง Happy Dayเล่มที่ 8 เรื่อง Free time and activitiesเล่มที่ 9 เรื่อง Heroes& Villains และเล่มที่ 10เรื่อง Story and News2) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4จำนวน 22 แผน 3) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือกจำนวน 40 ข้อ โดยมีค่าความยากง่าย(P) ระหว่าง .22-.78และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง.26-.804) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ แบ่งคำถามเป็น4 ส่วนจำนวน 20 ข้อสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าสถิติt (Dependent Sample t-test

ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า 

            1.   ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.11/88.70ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนด

            2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4หลังเรียนพบว่าสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

            3.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกเสริมทักษะการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ (Reading and Writing Skill)วิชาพื้นฐานภาษาอังกฤษ (อ31101) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 

รูปภาพของ cyberjohn