คณะกรรมการเขต

นายอานุภาพ พิมพ์เขต
ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
ผศ.ดร.สาธิต  กฤตลักษณ์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
ผศ.สุรสิทธิ์  ไกรสิน
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
ดร.กชพร  นำนาผล
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
นางสุมาลัย  ศิริพานิช
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
นายสมศักดิ์  สอนสนาม
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
นายมังกร  ยนต์ตระกูล
กรรมการผู้แทนสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการเขต
นายบรรจง  โฆษิตจิรนันท์
กรรมการผู้แทนสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการเขต
นายสันติภาพ  สิทธิหาโคตร
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
กรรมการเขต
นายวัชรินทร์  จำปาทิพย์
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
กรรมการเขต
นายสุวัฒน์  อุทุมภา
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
กรรมการเขต
นายเรืองศักดิ์  รัตนโภคาสถิต
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการเขต
นายอำนาจ  แดงวิบูลย์
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการเขต
นายโกศล  ฐานะ
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขต