คณะกรรมการเขต

ประธานกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนสมาคมปกครองส่วนท้องถิ่น
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนองค์กรเอกชน
กรรมการเขต
กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการเขต
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กรรมการเขต