ก.ต.ป.น

ประธานกรรมการ
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ
ก.ต.ป.น
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ก.ต.ป.น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
กรรมการและเลขานุการ
ก.ต.ป.น