ก.ต.ป.น

นายโกศล ฐานะ
ประธานกรรมการ
นายอานุภาพ พิมพ์เขต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
นายฉัตร ภาคฤมค
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
นายเสถียร เปรินทร์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
นายพิเชษฐ์พงษ์ โคตรทอง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
นายชัชวาล พืชสิงห์
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
นายกำพล แสนบุญเรือง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ก.ต.ป.น
ดร.วิไล  จุฑางกูร
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ก.ต.ป.น
ดร.อัมพร  กุลาเพ็ญ
กรรมการและเลขานุการ
ก.ต.ป.น
นายทองพูล   ศิริโท
ผู้ช่วยเลขานุการ
ก.ต.ป.น
นางพิมพิกา   ศรีเกื้อกลิ่น
ผู้ช่วยเลขานุการ
ก.ต.ป.น