หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 การเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 เม.ย./2563
2 ขอเชิญร่วมบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2563 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 31 มี.ค./2563
3 สวัสดิการ สกสค.สำหรับผู้ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หนังสือราชการอำนวยการ patcha 26 มี.ค./2563
4 การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ หนังสือราชการอำนวยการ patcha 26 มี.ค./2563
5 เปิดรับสมัครสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส. กรณีพิเศษ หนังสือราชการอำนวยการ patcha 18 มี.ค./2563
6 ประกาศเรื่องอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณใช้เป็นเกณฑ์ในการเลื่อนเงินเดือนฯ 1 เม.ย.63 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 มี.ค./2563
7 การประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแว่นฟ้า ประจำปี 2563 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 13 มี.ค./2563
8 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 28 ก.พ./2563
9 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การประกวดภาพยนตร์สั้น (Short Film) ประจำปี ๒๕๖๓ หัวข้อ "ครูดี..ที่รัก" หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 25 ก.พ./2563
10 ฝากประชาสัมพันธ์โครงการ Dek-D's TCAS On Stage & Dek-D's TCAS Fair หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 25 ก.พ./2563
11 ขอเชิญชมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๘ หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 21 ก.พ./2563
12 ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างเกล็ดพญานาค ณ อ่างเก้บน้ำธวัชชัย ตำบลมะอึ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
13 ขอประชาสัมพันธ์และแนะนำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
14 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนงานเยาวชนรักษ์ช้างไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
15 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนมหิดลสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
16 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเยาวชน และอบรมครู โดยนำหลักสูตรการเรียนการสอนด้านกีฬาบาสเกตบอลระดับโลกมาสู่เยาวชน และครูไทย หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
17 โครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ "รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน" สืบสานสู่ ๑๐๐ ล้านต้น หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 19 ก.พ./2563
18 ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 17 ก.พ./2563
19 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดการแสดงละครวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๓ หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 17 ก.พ./2563
20 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือรับรองเป็นร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง หนังสือราชการอำนวยการ tatsanee 13 ก.พ./2563

หน้า