หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
1 การรับสมัครนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยขอนแก่น รอบที่ 1 (Portfolio) ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ย./2562
2 ขอความรร่วมมือดำเนินงานตามมารตการสำคัญในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็ก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ย./2562
3 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ย./2562
4 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
5 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
6 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
8 ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
9 รายงานการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 พ.ย./2562
10 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 พ.ย./2562
11 การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 พ.ย./2562
12 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
13 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
14 ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดประชันกลอนสด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
15 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ย./2562
16 การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2562
17 การเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 31 ต.ค./2562
18 การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ต.ค./2562
19 แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ต.ค./2562
20 แจังเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ต.ค./2562

หน้า