หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
21 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ย./2562
22 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
23 ประชุมชี้แจงการดำเนินงานการขอรับเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ผ่านระบบ Teleconference หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
24 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
25 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
26 ขอข้อมูลนักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ชั้น ม.3) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 พ.ย./2562
27 รายงานการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามและบำบัดรักษายาเสพติด พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 พ.ย./2562
28 การคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือภาคพื้นยุโรป (European jamboree 2020) ณ สาธารณรัฐโปแลนด์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 พ.ย./2562
29 การจัดการเรียนการสอนและการสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 พ.ย./2562
30 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
31 ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการโรงเรียนรอบรู้ด้านสุขภาพ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
32 ขอเชิญส่งนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เป็นตัวแทนจังหวัดประชันกลอนสด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2562
33 นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ย./2562
34 การประชุมขับเคลื่อนการดูแลคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน และกิจกรรมรณรงค์เฝ้าระวังสร้างสรรค์วันลอยกระทง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 พ.ย./2562
35 การเปิดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอกฯ เพื่อบรรจุเป็นนักเรียนนายสิบตำรวจ (นสต.) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 31 ต.ค./2562
36 การสำรวจข้อมูลโรงเรียนที่เปิดการเรียนการสอนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ต.ค./2562
37 แจ้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ต.ค./2562
38 แจังเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูหนาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ต.ค./2562
39 ประชาสัมพันธ์เสนอชื่อนักสังคมสงเคราะห์ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 28 ต.ค./2562
40 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยทางการเงินให้แก่ผู้ยืม กยศ. ด้วย e-learning หลักสูตรเงินทองต้องวางแผน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ต.ค./2562

หน้า