หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
21 โครงการประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2562 (Youth Greenovation Awards 1019) หนังสือราชการอำนวยการ patcha 12 มิ.ย./2562
22 การคัดกรองการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
23 ปฏิทินขั้นตอนการดำเนินงานโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข ปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 มิ.ย./2562
24 แจ้งเตือนการเกิดโรค ภัยสุขภาพ และอุบัติเหตุ ในฤดูฝน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
25 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
26 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ เชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดงานเขียนและหนังสั้นเทิดพระคุณของแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 10 มิ.ย./2562
27 ผลการคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาโครงการทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
28 โครงการอบรมค่ายทักษะชีวิตนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 มิ.ย./2562
29 การนำเข้าข้อมูลผ่านระบบดูแลและติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2562
30 โครงการส่งเสริมยุวกาดบำเพ็ญประโยชน์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2562
31 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับมอบทุนการศึกษาโครงการเซ็นทรัล ทำ สานฝันการศึกษา ปีที่ 2 และ มูลนิธิคุณหญิงพรรณชื่น รื่นศิริ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
32 เชิญร่วมประกวดวัฒนธรรมสร้างสรรค์(ประกวดหนังสั้น) ภายใต้โครงการมหากรรมวัฒนธรรมชนเผ่าร้อยแก่นสารสินธุ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2562
33 ประชาสัมธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัด สพฐ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 23 พ.ค./2562
34 ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3 และ ม.6 ระหว่างปีการศึกษา 2560 -2561 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 22 พ.ค./2562
35 ขอส่งประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องแนวปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นของสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2562
36 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการฯ สพป.ชุมพร เขต 1 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 17 พ.ค./2562
37 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือต้านภัยยาเสพติด 4 ภูมิภาค หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ค./2562
38 การขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 เม.ย./2562
39 การขายทอดตลาดโรงอาหาร บ้านพักครู และบ้านพักภารโรง โรงเรียนอาจสามารถวิทยา หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 03 เม.ย./2562
40 การประกวดหนังสั้นและแอนิเมชั่นรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ เนื่องในวันต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2562

หน้า