หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
381 การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ.2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ธ.ค./2560
382 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประกวดการบรรยายธรรมนักเรียน ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ธ.ค./2560
383 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดรางวัลหน่วยงานและผู้มีผลงานดีเด่นประสบผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์เพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ธ.ค./2560
384 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการประกวดเรียงความชิงรางวัลทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ธ.ค./2560
385 ขอส่งมอบบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการยุติปัญหาเอดส์ฉบับสมบูรณ์ ตามยุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการยุติปัญหาเอดส์ พ.ศ. 2560-2573 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ธ.ค./2560
386 การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2560
387 ขอเชิญร่วมส่งผลงานเข้ารับรางวัลลูกโลกสีเขียว ครั้งที่ 19 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2560
388 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2560
389 ขอความร่วมมือในการดูแลสุขภาพสัตว์ปีกเพื่อป้องกันโรคระบาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2560
390 การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2560
391 ขอข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2560
392 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเปตอง PEA OPEN ครั้งที่ 5ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2560
393 ซักซ้อมความเข้าใจมาตรการในการพานักเรียน และนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ย./2560
394 การคัดเลือกผลงานดีเด่นรับรางวัลเชิดชูเกียรติ MOE AWARDS ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ย./2560
395 โครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซิน ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ย./2560
396 การช่วยเหลือนักเรียนที่ประสบภัยหนาว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2560
397 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลสภาพอัตรากำลังข้าราชการครูฯ พนักงานราชการและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 พ.ย./2560
398 การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน "มัธยมศึกษา 101 เกมส์" ครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2560
399 ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมประกวดบทกวีไฮกุ ประจำปี 2560-2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ย./2560
400 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย และแคนาดา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ย./2560

หน้า