หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
41 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "ค่ายเยาวชนนักรัฐศาสตร์ รุ่นที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ต.ค./2562
42 ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้ารับการคัดเลือกเพื่อนำเสนอในการประชุมสมัชชาสหวิชาชีพด้านเด็กและการจัดงานเฉลิมฉลอง "30 ปี อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ต.ค./2562
43 โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ต.ค./2562
44 ขอการสนับสนุนให้สภานักเรียนทำแบบสอบถามเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นสำหรับอนาคตและการป้องกันการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นภายใต้แนวทางของ พ.ร.บ. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ต.ค./2562
45 แจ้งปฏิทินการดำเนินงานการรับนักเรียน และปฏิทินการรับสมัครนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ต.ค./2562
46 ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ต.ค./2562
47 มาตรการป้องกันการเล่นพนันออนไลน์ในสถานศึกษาและการเล่นพนันฟุตบอล หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ต.ค./2562
48 ประชาสัมพันธ์หลักสูตร E-Training เรื่องการลดความเสี่ยงภัยพิบัติธรรมชาติและการปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาส หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ต.ค./2562
49 คำแถลงสภากาชาดไทยเพื่อใช้ประกอบการจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ต.ค./2562
50 โครงการคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี 2563 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 ต.ค./2562
51 ประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ต.ค./2562
52 รายชื่อนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 ก.ย./2562
53 ข้อบังคับสภากาชาดไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 82) พุทธศักราช 2562 หมวดที่ 9 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 ก.ย./2562
54 โครงการทุนรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีระดับปริญญาตรี ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 ก.ย./2562
55 แจ้งประกาศผลการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล "พระพฤหัสบดี" ประจำปี พ.ศ. 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 24 ก.ย./2562
56 รายงานผลการวิจัยการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายความร่วมมือการส่งเสริมความประพฤตินักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.ย./2562
57 โครงการอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตบอลในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ก.ย./2562
58 ประกาศผลการประกวดโครงงานนักเรียนระดับภาค ครั้งที่ 17 ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 ก.ย./2562
59 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ย./2562
60 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรม YSP.RUN WITH ME 2019 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 ก.ย./2562

หน้า