หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
441 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 มิ.ย./2560
442 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
443 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
444 การดำเนินงานระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
445 บทสรุปผู้บริหารสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
446 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกระดับ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
447 ขอรายละเอียดข้อมูลการจัดการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
448 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
449 การฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
450 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 มิ.ย./2560
451 แนวทางการจัดการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
452 ขอความร่วมมือคัดเลือกแกนนำนักเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
453 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ 1/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
454 การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ ไม่ระบุผู้รับทุน ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
455 ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
456 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
457 ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
458 การมอบทุนถาวร-นิภา รัศมีดารา ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 พ.ค./2560
459 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ค./2560
460 การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ค./2560

หน้า