หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
461 โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
462 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
463 การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.C) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
464 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
465 ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตและแต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 18 ม.ค./2560
466 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา nattapong 17 ม.ค./2560
467 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา nattapong 17 ม.ค./2560
468 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2559 หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 17 ม.ค./2560
469 ขอประชาสัมนพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
470 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
471 ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
472 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
473 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560
474 แผนพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560
475 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560
476 ประกาศผลผลการคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ และลูกจ้างชั่วคราว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 12 ม.ค./2560
477 ขอเชิญส่งเยาชนเข้าร่วมการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ม.ค./2560
478 การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาดีเด่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ม.ค./2560
479 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดดนตรีสตริง(พลาญชัยมิวสิค เฟสติวัล) ครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ม.ค./2560
480 ให้โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทุกแห่ง คัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ม.ค./2560

หน้า