หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
461 การสำรวจข้อมูลการจัดการขยะมูลฝอยและการรายงานผลงานดำเนินงานการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้โครงการ "ร้อยเอ็ดเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่จังหวัดปลอดขยะ" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 มิ.ย./2560
462 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 09 มิ.ย./2560
463 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพเยาวชน ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 12 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
464 การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต (กลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
465 การดำเนินงานระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มิ.ย./2560
466 บทสรุปผู้บริหารสถานการณ์แรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด ไตรมาส 1 ปี 2560 (มกราคม-มีนาคม 2560) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
467 ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่ครอบคลุมทุกระดับ และเรื่องที่เกี่ยวข้อง หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
468 ขอรายละเอียดข้อมูลการจัดการรับเรื่องร้องเรียนปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 07 มิ.ย./2560
469 โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข การประเมินผลงาน ปีการศึกษา 2559 และการดำเนินงาน ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
470 การฝึกอบรมบุคลาการทางการลูกเสือหลักสูตรผู้นำการบันเทิงในกองลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
471 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับคัดเลือกฯ ครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 06 มิ.ย./2560
472 แนวทางการจัดการดำเนินงานจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 มิ.ย./2560
473 ขอความร่วมมือคัดเลือกแกนนำนักเรียนเป็นผู้ให้ความเห็นประเด็นสถานการณ์ด้านเด็กและเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
474 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาในภาคเรียนที่ 1/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
475 การมอบทุนกองทุนตามวัตถุประสงค์ ไม่ระบุผู้รับทุน ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 มิ.ย./2560
476 ขอความร่วมมือนักเรียนเขียนเรื่องมาลงหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
477 แจ้งเตือนให้เตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มอันเกิดจากฝนตก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
478 ขอความร่วมมือคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษามูลนิธิช่วยเหลือเด็กยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มิ.ย./2560
479 การมอบทุนถาวร-นิภา รัศมีดารา ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 พ.ค./2560
480 ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ค./2560

หน้า