หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
461 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ค./2560
462 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณ๊มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 18 พ.ค./2560
463 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 พ.ค./2560
464 คำสั่งการจ้างพนักงานราชการเพื่อนปฏิบัติงานในสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 พ.ค./2560
465 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ค./2560
466 เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ค./2560
467 ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฏหมาย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
468 ขอประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
469 ขอประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
470 ขอประชาสัมพันธ์ "คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
471 มาตรการบังคับใช้กฏหมาย "10 รสขม" เพื่อความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
472 บัญชาของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
473 ีรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งฃาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
474 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2560
475 โครงการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ TO BE NUMBER ONE สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
476 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
477 บัญชาของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 เม.ย./2560
478 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560
479 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560
480 ขอส่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 เม.ย./2560

หน้า