หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
481 การประกวดภาพวาดเด็กและเยาวชนในหัวข้อ "ประเทศไทย ปลอดภัยจากการค้ามนุษย์" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ค./2560
482 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ค./2560
483 ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามมัธยมศึกษา เขต 27 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย กรณ๊มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 18 พ.ค./2560
484 การคัดเลือกสถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 พ.ค./2560
485 คำสั่งการจ้างพนักงานราชการเพื่อนปฏิบัติงานในสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 พ.ค./2560
486 ขอความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามสถานศึกษาเพื่อการเตรียมความพร้อมรับภัยพิบัติทางธรรมชาติ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ค./2560
487 เร่งรัดการจัดการเรียนการสอนเพศศึกษาให้สถานศึกษาในทุกระดับชั้นอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 พ.ค./2560
488 ขอให้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติและกฏหมาย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
489 ขอประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
490 ขอประชาสัมพันธ์และส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่่งขันกีฬาฟุตซอล "พลาญชัยคัพ" ครั้งที่ 6 ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
491 ขอประชาสัมพันธ์ "คู่มือดำเนินงานโรงเรียนปลอดบุหรี่" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
492 มาตรการบังคับใช้กฏหมาย "10 รสขม" เพื่อความปลอดภัยทางถนน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
493 บัญชาของนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธันวาคม 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
494 ีรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งฃาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
495 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2560
496 โครงการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ TO BE NUMBER ONE สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
497 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
498 บัญชาของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 เม.ย./2560
499 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560
500 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560

หน้า