หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
501 ขอส่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 เม.ย./2560
502 ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 เม.ย./2560
503 การสรรหาบุคคลองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 เม.ย./2560
504 การดำเนินงานระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 เม.ย./2560
505 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2560
506 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 เม.ย./2560
507 การรับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 เม.ย./2560
508 มติ กศจ.ร้อยเอ็ด การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 31 มี.ค./2560
509 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2560
510 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2560
511 ทุนการศึกษา "พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 มี.ค./2560
512 ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2560
513 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2560
514 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2560
515 การรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2560
516 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 23 มี.ค./2560
517 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มี.ค./2560
518 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา38 ค.(1) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 มี.ค./2560
519 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มี.ค./2560
520 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มี.ค./2560

หน้า