หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
521 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ธ.ค./2559
522 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 01 ธ.ค./2559
523 การจัดงานตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 01 ธ.ค./2559
524 ขอความร่วมมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 พ.ย./2559
525 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 พ.ย./2559
526 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ย./2559
527 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ S&Pระดับปริญญาตรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ต.ค./2559
528 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 22 ต.ค./2559
529 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเข้ารับราชการฯ ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ต.ค./2559
530 ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ต.ค./2559
531 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยเกียรติยศ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ต.ค./2559
532 การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ต.ค./2559
533 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2559
534 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 18 ต.ค./2559
535 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 06 ต.ค./2559
536 รายละเอียกการตกเบิกเงินวิทยฐานะ (ตัั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 มิถุนายน 2559 หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 20 ก.ย./2559
537 โครงการ "ซีพีสานฝันปันโอกาส (Football Acadenmy) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 15 ก.ย./2559
538 ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข็มแข็ง ณ ม.ราชภัฎร้อยเอ็ด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 12 ก.ย./2559
539 โครงการประกวดสวนสวยโรงเรียนงามปลอดขยะ หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 09 ก.ย./2559
540 เกณฑ์การประเมินสถานศึกษาโครงการโรงเรียนปลอดขยะ (Zero Waste School) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.ย./2559

หน้า