หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
521 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ค./2559
522 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2559
523 การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) สังกัด สพฐ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2559
524 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
525 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
526 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
527 สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 15 ก.ค./2559
528 จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 15 ก.ค./2559
529 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%) หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 14 ก.ค./2559
530 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 14 ก.ค./2559
531 เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 12 ก.ค./2559
532 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 ก.ค./2559
533 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 ก.ค./2559
534 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.ค./2559
535 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 08 ก.ค./2559
536 การดำเนินการตามแนวทางภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 07 ก.ค./2559
537 แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
538 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
539 โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
540 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559

หน้า