หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
541 ีรับฟังความคิดเห็นร่างวาระแห่งฃาติ : สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 พ.ค./2560
542 การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2560
543 โครงการรณรงค์ ป้องกัน เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา,สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข และ TO BE NUMBER ONE สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
544 โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็ง และดูแลช่วยเหลือนักเรียน (ฉก.ชน.) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 เม.ย./2560
545 บัญชาของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน ระหว่างวันที่ 24-31 ธ.ค. 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 18 เม.ย./2560
546 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560
547 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรต่างๆ ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีการศึกษา 2560 ระบบสอบกลาง (Admissions) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 เม.ย./2560
548 ขอส่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 เม.ย./2560
549 ขอประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ (RDPB Camp Junior) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 เม.ย./2560
550 การสรรหาบุคคลองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่ประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 เม.ย./2560
551 การดำเนินงานระบบการคัดกรองนักเรียนยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 เม.ย./2560
552 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 และ 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2560
553 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 เม.ย./2560
554 การรับนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 03 เม.ย./2560
555 มติ กศจ.ร้อยเอ็ด การย้ายข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา (สายงานการสอน) สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 31 มี.ค./2560
556 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2560
557 ประชาสัมพันธ์โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2560
558 ทุนการศึกษา "พระยาวิเศษศุภวัตร์และคุณหญิงศวงษ์ วิเศษศุภวัตร์" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 มี.ค./2560
559 ขอเชิญประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขานุการกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้แทนกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน เข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2560
560 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่การรับสมัครนักเรียนทุน "อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ" โดยมูลนิธิเอสซีจี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2560

หน้า