หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
541 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
542 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
543 ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการใช้น้ำประปา หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 30 มิ.ย./2559
544 ประกาศคณะกรรมการสรรหา กศจ.ร้อยเอ็ด สรรหากรรมการ กศจ.ร้อยเอ็ดเป็นผู้แทนภาคประชาชนในชุมชนฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 30 มิ.ย./2559
545 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์ 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
546 ขอประชาสัมพันธ์การประกวด Cover Dance และการประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่น และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
547 ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
548 ขอสำรวจข้อมูลรถทุกประเภทที่นำมาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นทีการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
549 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดสุนทรพจน์ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 มิ.ย./2559
550 ฉบับแก้ไข บันทึกแสดงเจตจำนงความร่วมมือ (MOU) หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 มิ.ย./2559
551 การรายงานระบบฐานข้อมูลสิ่งก่อสร้าง(B-obec)และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร(EMIS)ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 มิ.ย./2559
552 ขอประชาสัมพันธ์การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งและหางเครื่อง "ดาวรุ่งลูกทุ่งรวมใจภักดิ์รักษ์สิ่งแวดล้อม ศึกลูกทุ่งชิงแชมป์อีสานใต้" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มิ.ย./2559
553 แบบฟอร์มข้อมูลบุคลากรภาครัฐ (ฐานข้อมูลครอบครัว) เพื่อใช้ในการดำเนินการโครงการเบิกจ่ายตรงเงินเดือน สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 22 มิ.ย./2559
554 ขอประชาสัมพันธ์รณรงค์การใช้แรงงานเด็ก หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 มิ.ย./2559
555 การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
556 ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมโครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
557 ขอเชิญชวนสมัครเข้าประกวดบรรเลงดนตรีไทย "ศรทอง" พุทธศักราช 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
558 การดำเนินงานโครงการประชารัฐร่วมใจ เสริมสร้างความปลอดภัยในโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
559 การแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนในโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ และกลุ่มโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มิ.ย./2559
560 ความต้องการอัตรากำลังครู ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 16 มิ.ย./2559

หน้า