หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
561 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2560
562 การรับสมัครเยาวชนเพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการเรือเยาวชนเอเชียอาคเนย์ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มี.ค./2560
563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศทางไกลสู่ห้องเรียนศตวรรษที่ 21 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 23 มี.ค./2560
564 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 มี.ค./2560
565 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่าง ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา อื่นตามมาตรา38 ค.(1) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 มี.ค./2560
566 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มี.ค./2560
567 แนวทางปฏิบัติในการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 มี.ค./2560
568 การสรรหาและพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 มี.ค./2560
569 ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
570 การดำเนินการการทดสอบประเมินครูผู้สอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 ด้วยระบบ TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 มี.ค./2560
571 คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการกิจกรรมฤดูร้อน ปีการศึกษา 2559 "ว่ายน้ำเพื่อชีวิต" (LIFE SAVING) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 มี.ค./2560
572 ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันกิจกรรมตามโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
573 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 มี.ค./2560
574 การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติฯ และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ปี2560 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 มี.ค./2560
575 ขอประชาสัมพันธ์การจัดประกวดเรียงความเนื่องในวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 02 มี.ค./2560
576 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 มี.ค./2560
577 การเฝ้าระวังการบาดเจ็บและเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปี ช่วงปิดเทอม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
578 ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์โรงเรียนปลอดบุหรี่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.พ./2560
579 โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 ก.พ./2560
580 การนำเข้าข้อมูลกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำงบประมาณ พ.ศ.2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 ก.พ./2560

หน้า