หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
561 การประกวดแข่งขันกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล luckana 03 ส.ค./2559
562 การเสนอแผนงาน/โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 03 ส.ค./2559
563 การจัดประชุมสัมนาประชาสัมพันธ์ กสจ. พบสมาชิก หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 03 ส.ค./2559
564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูฯ ตำแหน่ง 38ค.(2)ระดับชำนาญการพิเศษ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ส.ค./2559
565 การแต่งกายในเครื่องแบบลูกเสือ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 ส.ค./2559
566 การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 ส.ค./2559
567 การรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการศึกษา 25560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 01 ส.ค./2559
568 ประกาศรับสมัครคัดเลือกเข้ารับราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 29 ก.ค./2559
569 รายงานผลการทำสัญญาจ้างรายการค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานให้ราชการ(พี่เลี้ยงเด็กพิการ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 29 ก.ค./2559
570 การประกวดโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 ก.ค./2559
571 การตรวจเยี่ยมโรงเรียนที่เข้าเร่วมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง (Project Citizen) หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 28 ก.ค./2559
572 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดศิลปกรรมยุวพัฒน์ ครั้งที่ 23 ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ค./2559
573 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ BOT Challenge & Experience 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ก.ค./2559
574 การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อนเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2559
575 การดำเนินการคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง(ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนัก) สังกัด สพฐ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 26 ก.ค./2559
576 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
577 ขอเชิญเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
578 โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 ก.ค./2559
579 สำรวจข้อมูลนักเรียนประจำพักนอน ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่1 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 15 ก.ค./2559
580 จัดสรรงบประมาณโครงการโรงเรียนในฝัน สำหรับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมคุณภาพการศึกษาโรงเรียนในฝัน ปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 15 ก.ค./2559

หน้า