หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
581 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (30%) หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 14 ก.ค./2559
582 การจัดสรรงบประมาณโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 14 ก.ค./2559
583 เอกสารดาวน์โหลด การนิเทศ ติดตามการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 12 ก.ค./2559
584 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรต่างๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสังกัด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 ก.ค./2559
585 ประชาสัมพันธ์การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 11 ก.ค./2559
586 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ "กรุงไทย ต้นกล้าสีขาว ปีที่ 10" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 08 ก.ค./2559
587 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอบรมสร้างข้อสอบภาษาไทย เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาภาษาไทย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 08 ก.ค./2559
588 การดำเนินการตามแนวทางภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือเรื่องการป้องกันและลดความเสี่ยงอันตรายต่อการบิน หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 07 ก.ค./2559
589 แนวทางการดำเนินงานการดูแลช่วยเหลือและคุ้มครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
590 การคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนการศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
591 โครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
592 ขอประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเรียงความหัวข้อ "อาหารปลอดภัย ด้วยน้ำพระราชหฤทัยพระแม่ของแผ่นดิน "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
593 การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
594 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 ก.ค./2559
595 ขอให้สถานศึกษารายงานข้อมูลการใช้น้ำประปา หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 30 มิ.ย./2559
596 ประกาศคณะกรรมการสรรหา กศจ.ร้อยเอ็ด สรรหากรรมการ กศจ.ร้อยเอ็ดเป็นผู้แทนภาคประชาชนในชุมชนฯ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 30 มิ.ย./2559
597 ขอประชาสัมพันธ์โครงการอบรมผู้ฝึกสอนมินิบริดจ์ 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
598 ขอประชาสัมพันธ์การประกวด Cover Dance และการประกวดประดิษฐ์ชุดแฟชั่น และเครื่องแต่งกายจากวัสดุเหลือใช้ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
599 ขอความร่วมมือส่งเยาวสตรีไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทย ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559
600 ขอสำรวจข้อมูลรถทุกประเภทที่นำมาใช้เป็นรถรับส่งนักเรียนในเขตพื้นทีการศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 มิ.ย./2559

หน้า