หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
581 เชิญประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 06 มิ.ย./2559
582 ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการควบคุมภายใน หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 06 มิ.ย./2559
583 เชิญประชุมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล akkarawit 03 มิ.ย./2559
584 หลักเกณฑ์และวิธีการนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 มิ.ย./2559
585 การกำกับติดตามการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-mes) หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 02 มิ.ย./2559
586 รายงานข้อมูลการใช้จ่ายค่าสาธารณูปโภคของสถานศึกษา หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 02 มิ.ย./2559
587 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราขการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 01 มิ.ย./2559
588 พระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
589 มาตรการเฝ้าระวังเหตุและส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
590 การดำเนินงานกิจกรรมสภานักเรียนในระดับสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
591 ขอความร่วมมือข้อมูลรายชื่อโรงเรียนและจำนวนนักเรียนเป้าหมายในการสำรวจข้อมูลการเพิ่มขึ้นของนักสูบ/นักดื่มหน้าใหม่ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
592 โครงการสถานศึกษาต้นแบบความปลอดภัยทางถนน ปี 3 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 พ.ค./2559
593 สำรวจข้อมูลผู้ปฏิบัติหน้าที่สอนคนพิการในสถานศึกษาในสังกัด หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 30 พ.ค./2559
594 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสะพานสานฝันเยาวชนนักประดิษฐ์ ปีที่ 9 Bridge 2 Inventor Challenge 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
595 ขอประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศอังกฤษ นิวซีแลนด์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
596 เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
597 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
598 การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
599 การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
600 การใช้แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 27 พ.ค./2559

หน้า