หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
61 ทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ 2 รุ่นที่ 1 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ย./2561
62 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครนักเรียนเข้าร่วมโครงการ "ค่ายดาราศาสตร์ สำหรับชมรมดาราศาสตร์ในโรงเรียน ปีที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 พ.ย./2561
63 แนวทางปฏิบัติในการควบคุมดูแลการใช้รถโรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 23 พ.ย./2561
64 ขอเชิญส่งครูเข้ารับการอบรมหัวหน้าหมวดผู้บำเพ็ญประโยชน์ขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2561
65 ขอเชิญโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุมครูแนะแนวสัญจร ครั้งที่ 4 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 22 พ.ย./2561
66 การเฝ้าระวังและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ย./2561
67 แจ้งเตือนการเกิดอุบัติเหตุจากการเล่นประทัด พลุ ดอกไม้ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 พ.ย./2561
68 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ย./2561
69 การขับเคลื่อนการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาของสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ย./2561
70 ประกาศผลการคัดเลือกบุคลลเพื่อบรรจุฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีโครงการพิเศษหรือทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 พ.ย./2561
71 มาตรการป้องกันและการดูแลนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ย./2561
72 การเตรียมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 14 พ.ย./2561
73 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 พ.ย./2561
74 การจัดงานวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
75 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
76 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
77 การดูแลติดตามการใช้สารเสพติดในสถานศึกษา (CATAS) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
78 สื่อเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในกลุ่มเด็กและเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 พ.ย./2561
79 ประชาสัมพันธ์ระเบียบคณะกรรมการบริหารยุวกาชาด ว่าด้วยเครื่องแบบยุวกาชาด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561
80 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในคณะการแพทย์แผนไทยภายใต้โครงการทายาทแพทย์แผนไทย ประจำปีการศึกษา 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 06 พ.ย./2561

หน้า