หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
61 ผลการคัดเลือกครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 12 ก.ค./2562
62 ขอให้นำส่งเงินค่าบำรุงลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
63 กำหนดการจัดงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษ 28 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
64 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
65 ขอความร่วมมือเร่งรัดรายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 11 ก.ค./2562
66 การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 ก.ค./2562
67 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 09 ก.ค./2562
68 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
69 การประกวดโครงการนักเรียน ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 04 ก.ค./2562
70 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
71 หนังสือบทกลอนขยายความ หนังสือราชการอำนวยการ patcha 02 ก.ค./2562
72 ผลการคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 25 มิ.ย./2562
73 ขอความร่วมมือพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนเพื่อขอรับการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
74 แนวทางการจัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2562) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 มิ.ย./2562
75 ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอล,เซปักตะกร้อ,เปตองต้านยาเสพติดเทศบาลตำบลโพนทอง ประจำปี 2562 หนังสือราชการอำนวยการ patcha 21 มิ.ย./2562
76 ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 19 มิ.ย./2562
77 การรายงานผู้เรียนในสังกัดที่มี ID PLAN และ Portfolio เพื่อศึกษาต่อและการประกอบอาชีพและรายงายงานนักเรียนตกหล่นและนักเรียนออกกลากคัน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
78 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งผลงานเข้าประกวดโครงการ "พลังเล็กเปลี่ยนโลกปี 7" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
79 ขอเชิญสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี 2562 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562
80 ซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันและอาหารเสริม (นม) โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 มิ.ย./2562

หน้า