หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
601 ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนกิจกรรมโครงการประกวดภาพระบายสี "โตโยต้ารถยนต์ในฝัน 2017" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 ม.ค./2560
602 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชนพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2560
603 การคัดเลือกเยาวชนคนเก่งฯ รุ่นที่ 8/2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 ม.ค./2560
604 การแข่งขันเปตอง เยาวชนไทยไปโอลิมปิก ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 27 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 ม.ค./2560
605 ประชาสัมพันธ์ การดำเนินการจัดสวัสดิการเพื่อช่วยเหลือสมาชิก ช.พ.ค. - ช.พ.ส หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ nattapong 26 ม.ค./2560
606 โครงการสร้างเสริมและสนับสนุนทักษะด้านกีฬาบาสเกตบอลแก่เยาวชนไทยอย่างยั่งยืน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
607 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดเขียนเรียงความเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสำหรับเยาวชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
608 การจัดฝึกอบรมบุคลากรทางลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวูดแบดจ์ 3 ท่อน (A.L.T.C) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
609 แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ม.ค./2560
610 ประกาศจัดตั้งสหวิทยาเขตและแต่งตั้งกรรมการบริหารสหวิทยาเขต หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 18 ม.ค./2560
611 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา nattapong 17 ม.ค./2560
612 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพสำหรับผู้มีน้ำหนักเกินในสถานศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา nattapong 17 ม.ค./2560
613 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายประจำปีภาษี 2559 หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 17 ม.ค./2560
614 ขอประชาสัมนพันธ์และเชิญกลุ่มเยาวชนสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าร่วม "ค่ายอบรมผู้นำเยาวชนเพื่อโลกที่ยั่งยืน ปีที่ 6" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
615 โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 7 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
616 ขอความอนุเคราะห์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาช่วยประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
617 ประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัดร้อยเอ็ด หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 16 ม.ค./2560
618 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดบรรยายธรรม ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560
619 แผนพัฒนาและส่งเสริมความประพฤตินักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560
620 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมยุวชนประชาธิปไตยสัมมนาเชิงปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 ม.ค./2560

หน้า