หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
601 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
602 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
603 ข้อมูลรานละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 26 พ.ค./2559
604 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
605 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
606 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 พ.ค./2559
607 สำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการค่าครุภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 พ.ค./2559
608 การส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 24 พ.ค./2559
609 เลื่อนอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 23 พ.ค./2559
610 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ค./2559
611 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ1 ผลิตภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 19 พ.ค./2559
612 ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559
613 ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559
614 ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกาาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
615 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 17 พ.ค./2559
616 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
617 การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจำกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
618 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน mai15 16 พ.ค./2559
619 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 13 พ.ค./2559
620 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 พ.ค./2559

หน้า