หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
621 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 พ.ค./2559
622 การรับสมัครนักเรียนทางไกล สถาบันการศึกาาทางไกล หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ค./2559
623 รายละเอียดการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 29 เม.ย./2559
624 จัดส่งคู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 เม.ย./2559
625 ขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
626 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
627 การขับเคลื่อนแผนประชารัฐ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
628 การบันทึกรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
629 การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 เม.ย./2559
630 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 05 เม.ย./2559
631 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2559
632 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2559
633 แบบสอบถามความพึงพอใจ ระบบ TEPE Online หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 31 มี.ค./2559
634 โรคไข้ซิกา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2559
635 รายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์ในทางและการควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการในส่วนของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2559
636 ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาสถานะบุคคลไร้สัญชาติในกลุ่มนักเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 มี.ค./2559
637 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 มี.ค./2559
638 การประชาสัมพันธ์การรับบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 มี.ค./2559
639 การรายงานข้อมูลผลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559 (ครั้งที่ 2) หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2559
640 การป้องกันเด็กจมน้ำในช่วงปิดภาคเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 มี.ค./2559

หน้า