หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
641 ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559
642 ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกาาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
643 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 17 พ.ค./2559
644 การคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบสหกรณ์โรงเรียน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
645 การสรรหาบุคคลและองค์กรในหน่วยงานเพื่อเข้ารับการพิจารณารับรางวัลโล่ประกาศเกียรติคุณในการจัดกิจำกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
646 การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน mai15 16 พ.ค./2559
647 การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้มีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์มีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 13 พ.ค./2559
648 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย โครงการทุนรัฐบาล หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 13 พ.ค./2559
649 ขอแจ้งเปลี่ยนวันจัดประชุมวิชาการอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 13 พ.ค./2559
650 การรับสมัครนักเรียนทางไกล สถาบันการศึกาาทางไกล หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ค./2559
651 รายละเอียดการจัดส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล akkarawit 29 เม.ย./2559
652 จัดส่งคู่มือและวีดีทัศน์ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 29 เม.ย./2559
653 ขอเลิกกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
654 ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
655 การขับเคลื่อนแผนประชารัฐ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
656 การบันทึกรายชื่อกำลังพลผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 28 เม.ย./2559
657 การประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 26 เม.ย./2559
658 การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 05 เม.ย./2559
659 การรับนักเรียนที่เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นโดยวิธีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2559
660 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 05 เม.ย./2559

หน้า