หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
641 แก้ไขประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ธ.ค./2559
642 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วม หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 14 ธ.ค./2559
643 รายงานข้อมูลนักเรียนประจำพักนอนภาคเรียนที่ 2/2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 08 ธ.ค./2559
644 การสำรวจข้อมูลครูผู้สอนตามมาตรฐานวิชาเอกที่กำหนดให้มีในสถานศึกษา เพื่อวางแผนอัตรากำลังครูในสถานศึกษา ระยะ 10 ปี หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ธ.ค./2559
645 ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา (เพิ่มเติม) หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 02 ธ.ค./2559
646 การจัดกิจกรรมสัปดาห์วันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ.2560 หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 01 ธ.ค./2559
647 การจัดงานตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว หนังสือราชการอำนวยการ nattapong 01 ธ.ค./2559
648 ขอความร่วมมมือในการสนับสนุนการซื้อข้าวจากเกษตรกร หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 21 พ.ย./2559
649 ย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 พ.ย./2559
650 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันกิจกรรมต่างๆ ในงานเทคโนโลยีวิศวกรรม ประจำปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 10 พ.ย./2559
651 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ S&Pระดับปริญญาตรี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 31 ต.ค./2559
652 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปีการศึกษา 2559 สังกัด สพม.27 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล Surachart 22 ต.ค./2559
653 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและตั้งแต่งเข้ารับราชการฯ ครูผู้ช่วย โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น 2559 หนังสือราชการบริหารงานบุคคล u.reerom 21 ต.ค./2559
654 ขอความร่วมมือคัดเลือกชื่อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 21 ต.ค./2559
655 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดวงโปงลางและวงกลองยาวอีสาน ชิงถ้วยเกียรติยศ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ต.ค./2559
656 การป้องกันภาวะคลอดก่อนกำหนดในชุมชน หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 20 ต.ค./2559
657 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 ต.ค./2559
658 จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. 2560 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 18 ต.ค./2559
659 จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 06 ต.ค./2559
660 รายละเอียกการตกเบิกเงินวิทยฐานะ (ตัั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557-30 มิถุนายน 2559 หนังสือราชการการเงินและสินทรัพย์ sattiya 20 ก.ย./2559

หน้า