หนังสือราชการ สพม. ร้อยเอ็ด เขต 27

ลำดับ หัวเรื่อง ประเภท ส่งโดย วันที่
661 เอกสารวิชาการ "การสำรวจการบริโภคยาสูบในเยาวชน" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
662 ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาผู้นำชุมชนด้านดนตรีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน "Thailand Band Director Seminar" หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
663 การประชาสัมพันธ์ร่วมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
664 การเข้าร่วมกิจกรรมงานนิทรรศการ Eco-Products International Fair 2016 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 30 พ.ค./2559
665 การใช้แอพพลิเคชั่นภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล sasiwimol 27 พ.ค./2559
666 การฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ วิชาระเบียบแถว หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
667 ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรทางการลูกเสือเข้ารับการฝึกอบรมลูกเสือช่อสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 27 พ.ค./2559
668 ข้อมูลรานละเอียดการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักครู หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 26 พ.ค./2559
669 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
670 รายงานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 25 พ.ค./2559
671 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการทดสอบความรู้ทางวิชาการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปี 2559 หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 24 พ.ค./2559
672 สำรวจข้อมูลงบประมาณปี 2555 และปี 2556 (งบแปรญัตติ) รายการค่าครุภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 24 พ.ค./2559
673 การส่งรายงานการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 หนังสือราชการอำนวยการ sasiwimol 24 พ.ค./2559
674 เลื่อนอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ หนังสือราชการนิเทศติดตามและประเมินผล thanyaporn 23 พ.ค./2559
675 ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์โครงการเยาวชนอีซีอี แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 19 พ.ค./2559
676 จัดสรรงบประมาณโรงเรียนดีประจำตำบลเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์และส่งเสริมการพัฒนาวิชาชีพ 1 โรงเรียน 1 อาชีพ1 ผลิตภัณฑ์ หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 19 พ.ค./2559
677 ขอเชิญชวนสวมเสื้อ TO BE NUMBER ONE หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559
678 ขอเชิญเข้าร่วมจัดงานนิทรรศการ "ตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 20" ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 18 พ.ค./2559
679 ขอความร่วมมือเร่งรัดสถานศึกาาจัดส่งเอกสารของเยาวชนผู้รับทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ หนังสือราชการส่งเสริมการจัดการศึกษา boonyiem 17 พ.ค./2559
680 การรายงานการรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2559 หนังสือราชการนโยบายและแผน luckana 17 พ.ค./2559

หน้า